Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича icon

Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена МихайловичаНазваОфіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича
Дата конвертації29.06.2015
Розмір110.59 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


Відгук

офіційного опонента

на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича

за темою «Формування інноваційної політики підприємств машинобудування»,

подану до спеціалізованої вченої ради К 45.052.02 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
1. Актуальність, мета і задачі дослідження

В сучасних умовах підприємства машинобудівного комплексу України потребують визначення підходів щодо активізації інноваційної складової їх діяльності, що пов’язано з неможливістю подальшого використання потенціалу екстенсивного зростання і необхідності у зв’язку з цим пошуку шляхів переходу підприємств на інноваційний тип розвитку, що дозволяє підвищити ефективність використання виробничих ресурсів за рахунок концентрації уваги на впровадженні інновацій. Необхідність переходу підприємства на інноваційний тип розвитку обумовлений загостренням конкуренції машинобудівних підприємств на внутрішньому і зовнішньому ринках. Наслідки кризових явищ, відсутність дієвих заходів щодо захисту вітчизняних виробників машинобудівної продукції, високий рівень морального та фізичного зношування виробничих фондів обумовлюють визначення адекватних заходів щодо формування інноваційної політики, що має стати підґрунтям підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудівного комплексу.

На підставі викладеного вище, дисертаційну роботи Строкова Є.М., що присвячена розробці та удосконаленню існуючих методичних підходів до формування засад інноваційної спрямованості розвитку підприємств машинобудівної галузі, можна визнати своєчасною та актуальною.

Метою дослідження визначено розвиток теоретичних положень і науково-практичного інструментарію формування інноваційної політики підприємств машинобудівного комплексу. Для досягнення обраної мети в роботі було визначено та вирішено наступні завдання: обґрунтування необхідності формування інноваційної політики машинобудівного підприємства як головного важеля забезпечення його економічного зростання й стабільності функціонування; визначення змісту інноваційної політики машинобудівних підприємств; аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на основні тенденції перебігу інноваційних процесів на підприємствах машинобудівного комплексу; визначення фінансово-економічних обмежень здійснення інвестицій в інноваційний розвиток; узагальнення підходів щодо подолання бар’єрів інноваційного розвитку машинобудівного підприємства; обґрунтування цілей інноваційної політики підприємств машинобудування; дослідження взаємодії машинобудівних підприємств із суб’єктами зовнішнього середовища при реалізації інноваційної політики.

Формулювання наукового завдання, нове вирішення якого отримано у дисертації

У дисертації вирішено важливе наукове завдання, що полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці науково-методичного забезпечення щодо здійснення інноваційної політики підприємств машинобудівного комплексу, яке містить теоретико-методичне забезпечення процесу формування інноваційної політики машинобудівних підприємств (стор. 9–24); методичний підхід до визначення ключових факторів впливу на вибір цілей інноваційної політики підприємства (стор. 43–54); методичні положення щодо визначення граничних обсягів інвестицій в інноваційний розвиток машинобудівного підприємства (стор. 91–102); методичний підхід до формування та оцінки системи цілей інноваційної політики підприємства (стор. 122–145); визначення сутності поняття «інноваційна політика підприємства» (стор. 24–43); методичне забезпечення подолання бар’єрів інноваційного розвитку машинобудівних підприємств (стор. 105–122); організаційне забезпечення інтеграційного підходу до взаємодії підприємства з суб’єктами зовнішнього середовища при формуванні його інноваційної політики (стор. 57–91; 145–163).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, що сформульовані у дисертації
Положення дисертаційної роботи Строкова Є.М. базуються на аналітичному узагальненні досвіду здійснення інноваційної діяльності українських машинобудівних підприємств. Обґрунтування, що наводяться автором у ході викладення положень дисертації, послідовні і коректні. Їх об’єктивність підтверджують дані статистичної звітності, результати розрахунків, а також підхід автора до узагальнення фундаментальних положень економічної теорії в предметній галузі розглянутого завдання з використанням апробованих у світовій практиці методів дослідження.

Структура та зміст дисертації і автореферату свідчать про системний характер виконаного дослідження. Наукові результати переконливо обґрунтовані, доведені розрахунково-теоретичними положеннями та показниками статистичної звітності щодо інноваційної діяльності у машинобудуванні.

Зроблені автором висновки логічно поєднані з положеннями дисертаційної роботи, яка характеризується комплексністю використання аналітичних матеріалів дослідження. Висновки внутрішньо несуперечливі, органічно взаємопов'язані між собою і в сукупності можуть розглядатися як інструментарій щодо методичного забезпечення формування інноваційної політики у машинобудуванні. Рекомендації автора логічно узгоджені з висновками та підтверджені практикою апробації у публічному акціонерному товаристві «Харківський машинобудівний завод «Світло шахтаря» (акт № 1660 від 12.07.2011 р.), виробничому кооперативі «Експертно-технічний центр «Солар-1» (акт № 124 від 03.07.2012 р.), приватному підприємстві «Науково-виробнича фірма Сантек» (акт № 137 від 11.05.2013 р.), а також у навчальному процесі НТУ «ХПІ» при викладанні дисциплін «Інноваційний менеджмент», «Управління інноваційними проектами», «Ризики інноваційної діяльності», «Фінансовий аналіз», «Моделі та методи прийняття рішень у економіці та менеджменті», «Організація і методика економічного аналізу» (довідка від 28.01.2014 р.)

Дисертаційна робота Строкова Є.М. являє собою закінчене дослідження, яке має конкретну спрямованість та, з точки зору використаних засобів щодо досягнення поставленої мети, охоплює широкий комплекс положень з питань інноваційної політики в частині економічних аспектів та інструментарію їх практичної реалізації. Аналіз змісту дисертації дає підстави зробити висновок про те, що він повною мірою відповідає назві «Формування інноваційної політики підприємств машинобудування». Ілюстративний матеріал допомагає зрозуміти й оцінити основні ідеї роботи.
Відповідність структури дисертації встановленим вимогам
Аналіз дисертації дає підставу визначити, що вона є закінченим самостійним дослідженням, яке має значну наукову та практичну цінність для вирішення завдання щодо теоретичного обґрунтування і розробки науково-методичних рекомендацій щодо формування інноваційної політики підприємств машинобудування. Основні результати дослідження й висновки є конкретними, достатньо аргументованими та являють собою предмет для захисту.

За своєю структурою, обсягом і оформленням дисертація відповідає вимогам до кандидатських дисертацій. Дисертація складається з вступу, 3 розділів, висновків, додатків та списку використаних літературних джерел з 230 найменувань. Робота проілюстрована 43 рисунками та 17 таблицями. Обсяг основного змісту роботи становить 167 сторінок.
Наукова новизна і достовірність отриманих результатів
Наукова новизна положень дисертаційної роботи полягає у такому:

1. Удосконалено теоретико-методичне забезпечення процесу формування інноваційної політики машинобудівних підприємств, яке, на відміну від існуючих, враховує такі компоненти, як система цілей інноваційного розвитку, фактори, які впливають на їх вибір, та критерії досягнення, що дозволяє запропонувати заходи щодо ліквідації розривів між пріоритетами стратегічного розвитку та їх ресурсним забезпеченням та збалансовувати інтереси суб’єктів управління інноваційною діяльністю підприємства.

2. Удосконалено методичний підхід до визначення чинників впливу на спрямованість інноваційної політики підприємства, що, на відміну від існуючих, враховує тенденції і закономірності інноваційного розвитку окремого машинобудівного підприємства та дозволяє визначати пріоритетні напрями інноваційної політики та прогнозувати наслідки її реалізації у короткостроковій перспективі.

3. Удосконалено методичні положення щодо визначення граничних обсягів інвестицій в інноваційний розвиток машинобудівного підприємства, які, на відміну від існуючих, враховують показники оцінки фінансової стійкості, власного і залученого капіталу, що дозволяє визначати структуру фінансування, яке може бути спрямоване на інноваційну діяльність.

4. Удосконалено методичний підхід до формування цілей інноваційної політики підприємства, який, на відміну від існуючих, розроблено на основі сценарного методу з урахуванням фінансових обмежень при формуванні інноваційної політики та дозволяє визначати ключові пріоритети інноваційного розвитку машинобудівних підприємств.

5. Дістало подальшого розвитку визначення сутності поняття «інноваційна політика підприємства», що, на відміну від існуючих, розглядається як процес формування перспектив і орієнтирів розвитку підприємства у відповідності до ключових компетенцій інноваційної діяльності, та дозволяє формувати напрями підвищення його фінансової стійкості з узгодженням комплексу суб’єкт-суб’єктних відносин.

6. Дістало подальшого розвитку методичне забезпечення подолання бар’єрів інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, що, на відміну від існуючих, базується визначенні ресурсозабезпеченості інноваційних цілей машинобудівного підприємства, враховує їх ієрархічну супідрядність та дає змогу визначати найбільш доцільний склад управлінських технологій і фінансових інструментів, спрямованих на їх реалізацію.

7. Дістало подальшого розвитку організаційне забезпечення взаємодії підприємства з суб’єктами зовнішнього середовища при формуванні його інноваційної політики, що, на відміну від існуючих, передбачає використання інтеграційного підходу до встановлення партнерських відносин, та дає змогу машинобудівному підприємству залучати ресурси зовнішнього середовища за умов обмеженості фінансування.

Висновки автора обґрунтовані аналітичним аналізом фахової літератури та даними машинобудівних підприємств щодо впровадження інноваційних проектів.

У цілому положення, висновки і рекомендації дисертаційної роботи є науково обґрунтованими. Вони базуються на фундаментальних положеннях економічної науки та її досягненнях, які опубліковані в працях вітчизняних і зарубіжних вчених. Достовірність отриманих результатів підтверджує великий обсяг виконаних розрахунково-теоретичних досліджень, логічна послідовність викладу матеріалу, доказовість висновків, коректність обробки та використання статистичної інформації, дані практичного впровадження положень дисертації, а також схвалення змісту доповідей автора на 12 науково-практичних конференціях і опублікування 7 статей у наукових фахових виданнях.
Повнота викладу результатів дослідження у друкованих працях
За темою дисертації опубліковано 22 наукові праць, у тому числі 2 підрозділи у 2 монографіях, 7 статті у наукових фахових виданнях, у тому числі 1 стаття – виданні України, що віднесено до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття – у наукових виданнях інших держав, 12 тез доповідей та матеріалів науково-практичних конференцій. Загальний обсяг публікацій складає 7,66 ум.-друк. арк., з них особисто здобувачеві належить 5,58 ум.-друк. арк.

Обсяг друкованих робіт та їх кількість відповідають вимогам до публікації основного змісту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук.
Аналіз відображення результатів дослідження в авторефераті
Наведені в дисертації результати повністю викладені в авторефераті, що містить відомості про зміст дисертації, ступінь новизни розробок, теоретичне та практичне значення отриманих результатів. Матеріал автореферату та дисертації викладено чітко, послідовно, літературною мовою.
Недоліки та зауваження
В цілому оцінюючи позитивно дисертаційну роботу Строкова Є.М., слід відзначити деякі недоліки та дискусійні моменти, а саме:

1. За текстом дисертації (стор. 109) зазначається, що для формування цілей інноваційної політики машинобудівних підприємств необхідно визначити такі елементи, як індикатор, згідно з яким перевіряють їх виконання; засіб вимірювання або масштаб для оцінки значення індикатора; завдання, тобто певну величину показника, яку необхідно досягти. Проте, автором не приділено належної уваги розкриттю сутності згаданих елементів у той час, коли це має значення для розуміння та застосування методичного забезпечення визначення цілей та подолання бар’єрів розвитку машинобудівних підприємств.

2. Необхідно було надати більш чітке пояснення стосовно того, чому у якості сценаріїв реалізації інноваційної політики підприємств машинобудування обрано такі, як збільшення реалізації за рахунок зростання сегменту інноваційних продуктів; реалізація технічного розвитку виробничої системи; здійснення модернізації обладнання та виробничої інфраструктури; забезпечення заміщення існуючих продуктів в номенклатурі на інноваційні (стор. 139).

3. Потребує додаткової аргументації застосування показників фінансової стійкості підприємства у якості основи для прийняття рішення щодо обмеженості або достатності ресурсів для здійснення інноваційної діяльності.

4. Підрозділ 1.2 дисертації має назву «Сутність та зміст інноваційної політики машинобудівних підприємств» у той час, коли його присвячено опису загальних положень інноваційної політики. Вбачається за доцільне посилення акценту саме на особливостях підприємств машинобудування, що визначають орієнтири їх інноваційного розвитку.

5. Слід було надати більш розгорнуте пояснення щодо результатів прогнозування рентабельності активів на основі використання загальної регресійної моделі, що представлені на рис. 2.13 (стор. 88)

Вказані зауваження та дискусійні положення не знижують загальної позитивної оцінки дисертаційної роботи, яка є завершеним, логічно побудованим дослідженням, що має як наукове, так і практичне значення. Отримані нові наукові положення та висновки достатньо обґрунтовані та достовірні.

Загальний висновок

Дисертаційна робота Строкова Є.М. «Формування інноваційної політики підприємств машинобудування», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є самостійною, завершеною науковою працею, в якій запропоновано оригінальне методичне забезпечення визначення засад здійснення інноваційної політики підприємств машинобудування.

Проведений аналіз дисертаційної роботи дозволив зробити наступні висновки:

  1. дисертаційні розробки достатньою мірою обґрунтовані, містять наукову новизну та мають практичну цінність;

  2. зроблені зауваження не знижують загальної позитивної оцінки роботи;

  3. за змістом і оформленням дисертаційна робота відповідає вимогам п. 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567;

  4. за складом вирішених задач дисертація відповідає паспорту спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

У зв’язку з цим вважаю, що автор дисертації, Строков Євген Михайлович, заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Офіційний опонент

кандидат економічних наук,

доцент кафедри маркетингу та

управління інноваційною діяльністю

Сумського державного університету Ю. С. Шипуліна
Схожі:

Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconВідгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Федоренко Ольги Володимирівни «Формування цільового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості»
Формування цільового потенціалу підприємств машинобудування обумовлено відсутністю ефективних стратегій розвитку машинобудівних підприємств,...
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconОфіційного опонента на дисертацію Федоренко Ольги Володимирівни
Ефективний розвиток підприємств машинобудівної галузі сприяє прискоренню науково-технічного прогресу, оскільки, випускаючи знаряддя...
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconПовідомлення № Шановні колеги !
Франка будуть проведені VIII наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка, присвячені 100-річчю від дня народження вченого, на...
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconЯк знайти роботу: правила і винятки
Всі знають, що існують певні правила, яких необхідно дотримуватися для влаштування на роботу, але не всі враховують те, що існують...
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconЗвіт про науково-дослідну роботу (тема), що виконується на кафедрі (назва кафедри) у межах робочого часу викладача Керівник ндр І.І. Іванов 201 Рукопис завершено 201 р
Вимоги щодо оформлення звіту про науково-дослідну роботу, що виконується на кафедрі у межах робочого часу викладача
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconПереклад з польської мови на українську мову Договір про співпрацю
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconІнформації до розділу «Новини» офіційного сайту нфау експрес-інформація про проведені заходи, що мають загальноуніверситетське значення, має подаватися у вигляді відсканованого документа з візою керівника підрозділу та у форматі doc у день проведення
Тексти українською та іноземною мовою повинні бути завізовані відповідальною особою
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconПро відзначення молодих учених, студентів за науково-дослідну роботу
Черства Олена Олександрівна, аспірант кафедри технології жирів та парфумерно-косметичних продуктів
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconЯк знайти роботу на літо?
...
Офіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича iconЗаконом України «Про вищу освіту»
Руденка В. П. про роботу на посаді декана з 14 лютого 2014 р до 24 грудня 2014 р. і завдання на найближчий період
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи