Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах icon

Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовахНазваАнтикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах
Дата конвертації29.06.2015
Розмір90.74 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу Дробишевої Олени Олегівни

“Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах”,

представленої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)
Актуальність дисертаційного дослідження визначається тим, що антикризове управління, як система значного впливу на ефективність діяльності суб’єктів господарювання, стає невід’ємним фактором попередження виникнення кризового стану, підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення його перспективного розвитку, тому потребує посиленої уваги науковцями. Дослідження теоретико-методичних та науково-практичних аспектів антикризового управління на промислових підприємствах в умовах нестабільного економічного середовища є актуальним науковим завданням, оскільки низка питань стосовно ідентифікації кризи на ранніх етапах її розвитку з метою застосування превентивних антикризових заходів залишаються не розглянутими повною мірою. Антикризове управління у провідних підприємствах країн із розвинутою ринковою економікою є невід’ємним елементом єдиної системи управління підприємством і являє собою систему заходів, спрямованих не тільки на вихід підприємства з кризи, але і на запобігання входження у кризову ситуацію. Процес антикризового управління на вітчизняних підприємствах повинен проводитися постійно: починаючи зі створення і протягом наступних життєвих циклів підприємства. Нині розвиток антикризового управління набуває все більших темпів, але кількість фундаментальних досліджень, присвячених проблематиці прогнозування кризових ситуацій на промислових підприємствах залишається обмеженою.

Найактуальнішими питаннями залишаються теоретичні та методичні підходи щодо прогнозування кризових ситуацій; ранньої діагностики кризових явищ у діяльності промислових підприємств; удосконалення методики оцінювання втрати платоспроможності, як засобу своєчасного виявлення загрози банкрутства та її запобігання. З огляду на ці обставини та наукове обґрунтування процесів антикризового управління промислових підприємств, дисертаційне дослідження Дробишевої О.О. на тему «Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства в сучасних умовах» має вагоме науково-практичне значення.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації

Наукові результати, викладені у дисертації, отримані автором самостійно на основі власних досліджень. Наукові положення, висновки і рекомендації, які виносяться на захист, належним чином обґрунтовані результатами проведених досліджень. Їх достовірність підтверджується використанням необхідних методів і прийомів дослідження відповідно до поставлених завдань, повнотою і об’єктивністю використаного у дисертації аналітичного матеріалу за тривалий часовий проміжок, апробацією результатів дослідження на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях і в публікаціях.

Визначення мети дисертаційної роботи, що полягає у розвитку теоретико-методологічних і методичних засад антикризового управління промисловими підприємствами на основі ранньої діагностики кризових явищ, дозволило коректно визначити об’єкт, предмет дослідження, перелік завдань та обрати методи дослідження. Методологічною базою дисертаційної роботи стали принципи діалектичного пізнання, такі як: об’єктивність, взаємозв’язок і взаємозумовленість економічних процесів та явищ. При визначенні підвидів антикризового управління дисертантом використано системний комплексний підхід, а також взаємопов’язані методи аналізу та синтезу. Методи порівняння та групування, прийоми фінансового коефіцієнтного аналізу дали змогу пояснити динаміку кризових явищ. У процесі формування факторних моделей застосовано методи розширення та подовження. На різних етапах вирішення поставлених завдань використано методи регресійного аналізу, експертних оцінок, абстрактно-логічні висновки тощо.

Наукова новизна дисертаційної роботи


До найбільш істотних результатів, що відображають елементи наукової новизни дисертації, можна віднести такі положення:

Автором узагальнено кризові ситуації, які виникають у діяльності промислових підприємств за характерними особливостями кожного виду кризи, основними причинами, ознаками та наслідками (с. 29).

Проаналізовано визначення науковцями у вітчизняній і зарубіжній літературі поняття «антикризове управління промисловим підприємством» (с. 35-37). На основі узагальнення підходів до існуючих теорій сутності, типології та циклічності криз у соціально-економічних системах визначено, що доцільним є розмежування антикризового менеджменту та управління неспроможним підприємством-боржником (с. 38). Приведено авторське визначення антикризового управління промисловим підприємством як систематичного процесу, спрямованого не тільки на вихід з кризового стану або визнання підприємства банкрутом, а й на профілактику кризи з метою недопущення кризової ситуації та забезпечення безперервного функціонування й розвитку підприємства (с. 41-42).

Викликає науковий інтерес запропонований методичний підхід проведення ранньої діагностики кризових явищ на машинобудівних підприємствах, який, на відміну від існуючих, заснований на виявленні відхилень від нормативних і планових значень ключових показників фінансової стабільності та ефективності діяльності підприємства. Це дає змогу визначити кризу на ранніх етапах її розвитку та сприяє реалізації управлінських заходів швидкого реагування (с. 136). Запропонований методичний підхід обґрунтовується відповідними розрахунками для кожного з підприємств, що є базовими для дисертаційного дослідження (с. 137-138).

Запропоновано доповнити існуючу базу показників оцінювання ймовірності банкрутства показником «динамічна платоспроможність». Цей показник трактується як ступінь покриття нарахованих до сплати зобов’язань наявними й напрацьованими за звичайної діяльності грошовими коштами за періодами та фазами життєвого циклу (с. 148-149).

У роботі обґрунтовано науково-методичний підхід до визначення складності кризової ситуації на основі індексу зміни прибутку з використанням прикладних економіко-математичних моделей, що дає змогу підвищити ефективність превентивного антикризового управління (с. 173-174, с. 178-184).

Вагомим авторським здобутком є розробка концептуального підходу до впровадження системи раннього запобігання та реагування на кризові ситуації на промислових підприємствах. Цей підхід передбачає здійснення моніторингу фінансово-господарської діяльності підприємства за допомогою внутрішніх індикаторів, систематизованих за окремими блоками спостереження й часовими інтервалами, що дає змогу своєчасно виявити ознаки латентної кризи з метою запобігання її подальшого розвитку (с. 202-206).

Автором запропоновано організаційно-управлінські аспекти системи раннього запобігання та реагування на загрозу виникнення кризи, які, на відміну від існуючих, враховують вплив умов розвитку кризи на функціональні обов’язки службовців апарату управління машинобудівним підприємством та його організаційну структуру (с. 204-208).

Висновки по дисертаційній роботі відображають основні наукові та практичні результати дослідження й повною мірою віддзеркалюють зміст і структуру дисертації.

Перелічені наукові результати, одержані автором, є його особистим внеском у розв’язання важливого наукового завдання з теоретичного обґрунтування й розробки практичних рекомендацій щодо вдосконалення антикризового управління та його інструментарію на промислових підприємствах.

У цілому слід зазначити, що дисертаційна робота Дробишевої О.О. на тему “Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах” є завершеним науковим дослідженням, яке містить цінні теоретичні розробки та конкретні практичні пропозиції.
Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації

Поряд з одержаними в дисертаційній роботі позитивними результатами слід відзначити дискусійний характер деяких положень.

  1. Дисертант наголошує на відмінностях превентивного і стабілізаційного антикризового управління за типами кризи, типами управління та базовими інструментами. Пропонує розрізняти діагностичні процедури відповідно як діагностику втрати платоспроможності (для превентивного типу) та діагностику ознак неплатоспроможності (для стабілізаційного типу) (с. 51, с. 6 автореферату), однак дисертант не конкретизує які слід застосовувати механізми для кожного із пропонованих видів антикризового управління та не виділяє їх відмінності та загальні риси.

  2. Слід також звернути увагу що автором запропоновано такі складові механізму усунення наслідків кризи як контролінг, санація, реструктуризація, моніторинг, диверсифікація (с. 47-49), які не знаходять подальшого розвитку у роботі. Також не розглядаються такі складові як «менеджмент та мотивація персоналу». На мій погляд, у роботі необхідно було б більш детально зупинитись на вказаних моментах.

  3. Розглядаючи комплексну системну оцінку загроз виникнення кризи на досліджуваних підприємствах доцільно було б зупинитись на процесах та організаційних формах управління підприємствами. Зазначені питання не знайшли відображення у дисертаційній роботі.

  4. У п. 3.1 роботи «Удосконалення системи показників оцінки ймовірності банкрутства промислового підприємства», слід більш глибоко обґрунтувати економічну доцільність запропонованих автором показників оцінки загрози банкрутства (с. 144-145).

  5. Наведений автором критичний рівень коефіцієнта поточної динамічної платоспроможності для машинобудівних підприємств, який визначений за авторськими економіко-математичними моделями (с. 195), вказує на необхідність термінового реагування на втрату платоспроможності на ПАТ «ЗТР», оскільки на кінець досліджуваного періоду фактичний рівень цього коефіцієнта нижче за критичний рівень. Це з часом може призвести до хронічної неплатоспроможності і, як наслідок, до банкрутства. Важливо було б уточнити, чи для будь-яких підприємств інших галузей промисловості є можливим застосування запропонованих економіко-математичних моделей прогнозування кризових ситуацій ?

Але наведені зауваження не впливають на наукову і практичну цінність здобутих автором результатів і висновків.

Значення одержаних результатів для науки й практики та рекомендації щодо їх можливого використання


Дисертація Дробишевої О.О. має високий науковий рівень і практичну значущість. Теоретична цінність результатів дисертаційного дослідження полягає в обґрунтуванні та розробці методичних підходів до удосконалення діагностики банкрутства та антикризового управління на підприємствах промисловості в сучасних умовах.

Розроблені у процесі дослідження рекомендації та пропозиції знайшли прикладне застосування при прийнятті управлінських рішень щодо підвищення ефективності антикризового управління на промислових підприємствах і використовуються: Публічним акціонерним товариством «АвтоЗАЗ» (довідка № 01/170 від 08.12.2011 р.), Командитним товариством «Запорізький завод високовольтної апаратури – Вакатов і компанія» (довідка № 223 від 02.04.2013 р.), Публічним акціонерним товариством «Мотор Січ» (довідка № ТД–33 177 від 21.05.2013 р.), Публічним акціонерним товариством «Запорізький арматурний завод» (довідка № 419 від 03.06.2013 р.), Публічним акціонерним товариством «Запорізький завод надпотужних трансформаторів» (довідка № 10-000/14 від 24.06.2013 р.), Корпорацією «ВЕЕСВІ» (довідка № 21/3 від 26.06.2013 р.).

Результати дослідження впроваджені у навчальний процес Запорізької державної інженерної академії при викладанні дисциплін «Стратегія підприємства», «Економічний аналіз» та «Економічна діагностика» (довідка № 5/2100 від 27.12.2013 р.).

Оцінка повноти викладення дослідження в опублікованих роботах


За темою дисертаційного дослідження опубліковано 25 наукових праць загальним обсягом 17,34 друкованих аркушей (з яких особисто автору належить 10,51 друк. арк.): з них 9 статей у наукових фахових виданнях, одна стаття у науковому виданні іншої держави, 10 – у матеріалах наукових конференцій.

В опублікованих працях висвітлені основні наукові положення дисертації, які становлять наукову новизну і винесені на захист. Оформлення дисертації та автореферату здійснено з дотриманням вимог, які пред’являються до кандидатських дисертацій.

Можна стверджувати, що зміст дисертації повністю розкриває її тему, мету, вирішені задачі, напрямки наукового аналізу. Зміст автореферату у стислій формі відображає основні положення дисертаційної роботи.

Загальний висновок по дисертаційній роботі щодо

її відповідності встановленим вимогам


Дисертаційна робота “Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах” Дробишевої Олени Олегівни є самостійним, завершеним та логічним науковим дослідженням, виконаним на актуальну тему. Дисертація характеризується новизною одержаних результатів та висновків. Має теоретичне і практичне значення та відповідає вимогам пунктів 9, 11, 12 «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника». Автор роботи заслуговує присудження наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Офіційний опонент:

к.е.н., доцент кафедри

організації виробництва та

управління персоналом

Національного технічного університету

«Харківський політехнічний інститут» В.Л. ТоважнянськийСхожі:

Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconОбґрунтування і оцінка виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності в умовах ринкової економіки, організація облікових процесів,
Обґрунтування і оцінка виробничої та фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності в умовах ринкової економіки,...
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconПитання до іспиту змістовий модуль №1
Завдання та функції психологічних служб промислових підприємств та організацій бізнесу
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconПротокол № від 2010р
Методичні вказівки до ргр з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств». Для студентів спеціальностей усіх форм навчання...
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconПерелік питань до іспиту з дисципліни «Електропостачання промислових підприємств» для студентів напряму підготовки 050702 «Електромеханіка» денної форми навчання
Показники графіків електричних навантажень. Коефіцієнти використання і включення
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconВідгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Федоренко Ольги Володимирівни «Формування цільового потенціалу підприємств машинобудівної промисловості»
Формування цільового потенціалу підприємств машинобудування обумовлено відсутністю ефективних стратегій розвитку машинобудівних підприємств,...
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «механізований інструмент»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Механізований інструмент» для студентів денної форми навчання...
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Механізований інструмент»
Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Механізований інструмент» для студентів денної форми...
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconМетодичні вказівки та інструкції до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Електропостачання промислових підприємств для студентів спеціальності «Теплоенергетика» всіх форм навчання
Воно призначено для захисту від ураження людини електричним струмом при дотику до частин електроустановок, які ізольовані від струмоведучих...
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconПрограма навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв»
Програму навчальної дисципліни «Електрифікація гірничих та промислових виробництв» для студентів за напрямом підготовки 050701 «Електротехніка...
Антикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах iconРеферат дипломної роботи на тему Комплексне вирішення питань збуту продукції у ват «Крюківський вагонобудівний завод» в умовах формування ринкових
Комплексне вирішення питань збуту продукції у ват «Крюківський вагонобудівний завод» в умовах формування ринкових відносин”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи