Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення icon

Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положенняНазваПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Дата конвертації27.06.2015
Розмір177.38 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>

СХВАЛЕНО

Вченою радою КрНУ

від 25 грудня 2014 року

Протокол № 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора КрНУ

від 31 грудня 2014 року № 240-1ПОЛОЖЕННЯ
про відділ аспірантури та докторантури

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського
I. Загальні положення

1.1 Відділ аспірантури та докторантури Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету, що здійснює організацію і координацію процесу підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації з числа осіб, які мають громадянство України.

1.2 Свою діяльність відділ аспірантури та докторантури здійснює у відповідності до вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови КМУ № 309 від 01.03.1999 р. « Про затвердження Положення про підготовку науково- педагогічних і наукових кадрів»(із змінами), Статуту і Правил внутрішнього розпорядку університету.

1.3 Відкриття та закриття аспірантури (докторантури) здійснює Міністерство освіти і науки України (далі – МОН України) за клопотанням університету. Рішення про відкриття аспірантури (докторантури) з конкретної наукової спеціальності (за поданням кафедри, у якому обгрунтовується доцільність функціонування аспірантури (докторантури) з відповідної наукової спеціальності) ухвалює Вчена рада університету.

Пропозиції щодо відкриття аспірантури (докторантури) на розгляд Вченої ради університету подають кафедри, де сформовані наукові школи, наявний потужний науковий потенціал, здатні забезпечити наукове керівництво (консультування) .

1.4 Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в університеті здійснюється на базі відповідних кафедр, які можуть забезпечити ефективну наукову, навчальну та організаційну роботу з аспірантами (докторантами) і здобувачами.

1.5 Загальне та науково-методичне керівництво аспірантурою та докторантурою університету, контроль за організацією і координацією наукової підготовки докторантів, аспірантів і здобувачів здійснює перший проректор.

1.6 Контроль за роботою аспірантури та докторантури й підготовкою наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації здійснює ректор університету.

1.7 Організаційне управління аспірантурою та докторантурою університету здійснює зав. аспірантури та докторантури, який призначається на посаду наказом ректора та безпосередньо підпорядковується першому проректорові та ректорові університету.

1.8 Обсяг повноважень посадових осіб відділу аспірантури та докторантури визначається посадовими інструкціями.

1.9 Навчання громадян України в аспірантурі і перебування в докторантурі є формами підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації.

1.10 Проекти річних і перспективних планів прийому до аспірантури й докторантури за державним замовленням готує відділ аспірантури та докторантури на підставі замовлень кафедр, факультетів/інститутів (по докторантурі та аспірантурі окремо) для наступного їх затвердження МОН України.

1.11 Підготовка в аспірантурі (докторантурі) університету проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України – за державним замовленням для роботи в державному секторі народного господарства; за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – на умовах договору – для роботи в державному і недержавному секторах народного господарства.

Підготовка іноземців та осіб без громадянства відбувається на підставі:

  міжнародних договорів України;

  загальнодержавних програм;

  договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

1.12 Підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в університеті здійснюється за наступними формами та термінами:

  в аспірантурі   з відривом від виробництва та без відриву від виробництва(термін навчання з відривом від виробництва не перевищує три роки, без відриву від виробництва – чотири роки)

  в докторантурі – тільки з відривом від виробництва(термін перебування в докторантурі не перевищує три роки)
II. Прийом до докторантури та підготовка докторантів

2.1 До докторантури університету приймаються особи, які мають громадянство України, науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

2.2 Претенденти до вступу до докторантури подають на ім’я ректора університету наступні документи:

1) заява встановленої форми на ім’я ректора з письмовою згодою наукового консультанта від університету;

2) письмовий висновок наукового консультанта з оцінкою здатності вступника проводити на високому рівні наукові дослідження;

3) особовий листок з обліку кадрів;

4) список опублікованих наукових праць і винаходів за темою докторської дисертації;

5) медичну довідку про стан здоров’я за встановленою формою;

6) 2 фотокартки розміром 3х4 см;

7) копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі отримання його за кордоном – копія нострифікованого диплома);

8) копію атестата про присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника( у разі наявності);

9) розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

10) ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

Паспорт та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук та атестат про присвоєння вченого звання подається вступником особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до докторантури подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

2.3 Відповідна кафедра в місячний термін з часу отримання документів заслуховує наукові доповіді претендентів до вступу до докторантури, розглядає розгорнуті плани роботи над дисертацією і шляхом таємного або відкритого голосування визначає можливість зарахування кожної особи.

Вчена рада університету в місячний термін, за поданням приймальної комісії, розглядає висновки кафедри щодо вступника й ухвалює рішення про його зарахування до докторантури.

Рішення Вченої ради затверджується й оформляється наказом ректора університету.

Зарахування докторантів на платній основі здійснюється наказом ректора університету на підставі договору та вище зазначених документів.

2.4 Для надання допомоги докторанту в написанні дисертації за місцем його підготовки призначається з числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів(докторів наук) науковий консультант, який несе особисту відповідальність за якісне і своєчасне виконання докторантом дисертації. Науковими консультантами можуть призначатися також доктори наук сторонніх організацій.

Кількість докторантів, прикріплених до одного наукового консультанта, визначається за його згодою з ректором університету і не повинна перевищувати 3 осіб одночасно, передбачаючи й докторантів, підготовка яких здійснюється поза державним замовленням.

На здійснення наукового консультування відводиться щороку 50 академічних годин на одного докторанта.

2.5. Щороку докторанти подають до Вченої ради університету після попереднього обговорення на кафедрі звіт про виконання індивідуального плану, за результатами якого проводиться їх атестація і приймається рішення про подальше перебування в докторантурі. Результати атестації затверджуються ректором університету.
III. Прийом до аспірантури

3.1 До аспірантури університету на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

3.2 Для проведення прийому до аспірантури наказом ректора створюються приймальна і предметні комісії, затверджується розклад вступних іспитів. Головою приймальної комісії є ректор університету. Члени приймальної комісії призначаються з числа керівників структурних підрозділів, а також передбачуваних наукових керівників аспірантів. Наказ про проведення прийому до аспірантури та створення приймальної комісії готує відділ аспірантури та докторантури університету.

3.3 Відділ аспірантури та докторантури університету розміщує в засобах масової інформації оголошення про конкурсний прийом до аспірантури не пізніше ніж за місяць до початку прийому із зазначенням наукових спеціальностей, термінів та умов прийому, переліку необхідних документів.

3.4. Особи, які вступають до аспірантури(за рахунок державного замовлення або на платній основі) подають до відділу аспірантури та докторантури наступні документи:

1) заява встановленої форми на ім’я ректора з письмовою згодою передбачуваного наукового керівника;

2) письмовий висновок наукового керівника з відображенням участі вступника у студентських наукових товариствах та оцінкою здатності вступника проводити на високому науковому рівні пошукові і прикладні наукові дослідження;

3) особовий листок з обліку кадрів;

4) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

5) медичну довідку про стан здоров’я за встановленою формою;

6) 2 фотокартки розміром 3х4 см

7) список опублікованих наукових праць і винаходів; особи, що не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

8) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

9) довідку про середню місячну заробітну плату(у разі вступу за рахунок державного замовлення;

10) ксерокопію довідки про ідентифікаційний код.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на навчання з відривом від виробництва та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату(за підписом головного бухгалтера та керівника установи) для нарахування стипендії подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

3.5 Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, а також відраховані з неї достроково з ініціативи Університету, не мають права повторного вступу до аспірантури (докторантури) за державним замовленням.

3.6 Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника, про що вступник до аспірантури повідомляється у тижневий термін.

Приймальна комісія може відмовити вступнику в допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений термін усіх чи окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну, а також негативної рецензії на реферат зі спеціальності.

3.7 Вступники до аспірантури складають вступні іспити зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН України.

Результати вступних іспитів до аспірантури дійсні протягом календарного року.

Перескладання іспитів не допускається.

Особи, які на час вступу до аспірантури склали всі або кілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури і їм зараховуються оцінки кандидатських іспитів.

3.8 Прийом вступних іспитів до аспірантури проводиться предметними комісіями, як правило, в кількості 3–5 осіб, склад яких передбачає докторів і кандидатів наук; до складу предметної комісії зі спеціальності входять і передбачувані наукові керівники. До складу предметної комісії з іноземної мови можуть залучатися також доценти та висококваліфіковані викладачі, які не мають наукового ступеня і вченого звання.

3.9 Особам, які допущені до складання вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання вступних іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка за місцем роботи з розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Особи, які вступають до аспірантури з одним або кількома складеними кандидатськими іспитами, користуються додатковою оплачуваною відпусткою для складання вступних іспитів, що залишилися, із розрахунку 10 днів на кожний іспит. Особи, які склали всі кандидатські іспити, правом на додаткову відпустку для складання вступних іспитів до аспірантури за місцем роботи не користуються.

3.10 До відпустки не включається час проїзду від міста роботи вступника до аспірантури(місця знаходження університету) і назад. Документом, який засвідчує право вступника до аспірантури на додаткову оплачувану відпустку, є повідомлення приймальної комісії за підписом ректора про його допуск до складання вступних іспитів.

3.11 На підставі результатів вступних іспитів до аспірантури приймальна комісія ухвалює рішення щодо кожного вступника. У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники:

  рекомендовані до вступу до аспірантури Вченою радою університету;

  успішно захистили університет(з відзнакою);

  мають кваліфікацію магістра;

  склали всі або декілька кандидатських іспитів

  мають більшу кількість опублікованих наукових праць.

Зарахування до аспірантури проводиться наказом ректора відповідно до плану прийому.

3.12 Рішення про зарахування або про відмову повідомляється вступнику в п’ятиденний термін з дня ухвалення приймальною комісією відповідного рішення.

3.13 Після закінчення прийому в п’ятиденний термін до МОН України подається звіт про виконання державного замовлення на підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.
IV. Підготовка аспірантів

4.1 Кожному аспіранту одночасно з його зарахуванням відповідним наказом ректора призначається науковий керівник, як правило, доктор наук, або за рішенням Вченої ради, як виняток, кандидат наук, який має потужний науково-дослідницький потенціал, регулярно висвітлює результати свого дослідження у фахових виданнях. Наукове керівництво здійснюється:

  докторами наук – за галузями наук або групою спеціальностей;

  кандидатами наук – за науковою спеціальністю.

4.2 Науковий керівник аспіранта здійснює керівництво роботою над дослідженням, контролює виконання затвердженого індивідуального плану та несе особисту відповідальність за якісне написання аспірантом дисертації.

Кількість аспірантів, прикріплених до наукового керівника – доктора наук, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно (разом з докторантами та здобувачами), а для наукового керівника – кандидата наук – 3 осіб, включаючи здобувачів та аспірантів, підготовка яких здійснюється за кошти юридичних чи фізичних осіб.

На здійснення наукового керівництва відводиться щороку 50 академічних годин на одного аспіранта.

4.3 Тема дисертації та індивідуальний план роботи аспіранта після обговорення на кафедрі, науково-технічній раді університету затверджується Вченою радою університету в тримісячний термін після зарахування до аспірантури. Пропозиції про затвердження тем наукових досліджень до Вченої ради готує відділ аспірантури та докторантури.

4.4 Особам, зарахованим за державним замовленням до аспірантури з відривом від виробництва призначається стипендія з дня їх зарахування

4.5 Аспірантам можуть бути призначені в установленому порядку іменні стипендії, запроваджені на честь видатних діячів науки, культури, освіти, громадських діячів, а також засновані Президентом України, Кабінетом Міністрів України та іншими органами, підприємствами та організаціями.

4.6 Аспірант працює за індивідуальним планом, звітує про його виконання на засіданні кафедри, НТР, щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації, відповідним наказом ректора аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

4.7 Аспірантам, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план, за місцем роботи надається додаткова оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів для складання кандидатських іспитів і виконання роботи над дисертацією та, за їх бажанням, протягом чотирьох років навчання – один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника. У щорічну відпустку не входить час проїзду від місця роботи аспіранта до місця знаходження університету і назад. Витрати на проїзд несе аспірант.

4.8 Аспіранти можуть бути направлені на стажування до провідних вітчизняних і закордонних наукових центрів. Витрати, пов’язані з їх відрядженням, проводяться відповідно до законодавства України.

4.9 Аспірант, який успішно захистив дисертацію до закінчення терміну навчання, вважається таким, що повністю виконав індивідуальний план роботи, і відраховується з аспірантури з дня захисту дисертації.

4.10 Вчена рада університету зобов’язана не менше одного разу на рік розглядати питання підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів, переглядати склад наукових керівників та усувати від наукового керівництва тих керівників, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.
V. Обов’язки та права докторантів і аспірантів

5.1 Докторанти і аспіранти за час перебування в докторантурі і навчання в аспірантурі зобов’язані:

  дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм поведінки;

  глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний рівень;

  опанувати методологію проведення наукових досліджень;

  виконувати індивідуальний план роботи над дисертацією, що передбачає складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії, а в разі необхідності додаткового іспиту, призначеного рішенням спеціалізованої вченої ради організації, де передбачається захист дисертації і заліків з дисциплін, призначених рішенням Вченої ради університету з урахуванням профілю підготовки;

  звітувати про хід роботи над дисертацією на засіданні кафедри, НТР, Вченої ради університету;

  у встановлений термін захистити дисертацію або подати її до відповідної спеціалізованої вченої ради;

  дотримуватися Статуту і правил внутрішнього розпорядку університету.

5.2 Взаємозобов’язання докторантів і аспірантів(громадян України), підготовка яких здійснюється за державним замовленням, та університету визначаються Угодою, якою передбачається своєчасне закінчення роботи над дисертацією, працевлаштування після закінчення аспірантури (докторантури), забезпечення відповідних умов праці, надання облаштованого місця у гуртожитку та відповідальність сторін у разі невиконання умов Угоди.

5.3 Підготовка докторантів і аспірантів(громадян України) понад державне замовлення здійснюється на підставі договорів, укладених між університетом та ВНЗ, науковими організаціями та підприємствами України, що направили докторантів та аспірантів на навчання. Договорами передбачається повна компенсація витрат на їх підготовку.

5.4 Докторанти та аспіранти(громадяни України) мають наступні права:

  користування навчально-виробничою, науковою, культурно-спортивною, оздоровчою базою університету;

  отримання всіх видів відкритої наукової інформації і наукового консультування;

  участь у науковій діяльності кафедри, університету;

  отримання державної стипендії встановленого розміру в разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;

  переривання навчання з поважних причин з подальшим його продовженням; тривалість і кількість переривань навчання, а також поважність причин визначаються Вченою радою університету;

  на щорічні канікули тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну навчання в разі зарахування на навчання з відривом від виробництва;

 на участь у виборах до органів самоврядування університету;

  на трудову діяльність у позанавчальний час відповідно до законодавства України;

  на безпечні і нешкідливі умови навчання і праці;

  на забезпечення облаштованим ліжко-місцем в гуртожитку – у разі зарахування на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням – на час навчання за умови оплати вартості користування гуртожитком самим аспірантом (докторантом);

  працевлаштування згідно з Угодою у разі зарахування на навчання за державним замовленням або контрактом (у разі навчання за кошти юридичних чи фізичних осіб).

Покладення університетом на докторантів та аспірантів обов’язків, не пов’язаних з підготовкою дисертації, забороняється.

5.5 До терміну навчання в аспірантурі (перебування в докторантурі) не зараховується період хвороби (тривалістю понад один місяць), знаходження у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також відсутність з інших поважних причин, передбачених законодавством України. Вчена рада університету оцінює обставини, що унеможливили роботу над дисертацією, і встановлює строк, на який продовжується навчання в аспірантурі (докторантурі) (як правило, не більше одного року).

5.6 В окремих випадках Вчена рада університету може встановлювати тривалість навчання в аспірантурі (перебування в докторантурі) диференційовано – від одного до трьох років з урахуванням обсягу виконаних наукових досліджень і ступеню готовності дисертації.

5.7 Переведення докторантів або аспірантів(громадян України) до іншого вищого навчального закладу, наукової установи, а також на іншу форму навчання, здійснюється ректором університету та керівниками зазначених ВНЗ.

Переведення докторантів або аспірантів(громадян України), що навчаються за цільовими направленнями, на іншу форму навчання може здійснюватися тільки за клопотанням організації, яка направила їх на навчання.

5.8 Докторант або аспірант(громадяни України) може бути відрахований з докторантури або аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку університету, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.

На підставі рішення Вченої ради докторант або аспірант відраховується наказом ректора університету.
VI. Здобувачі наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертацією поза аспірантурою

6.1 Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

6.2 Здобувачами наукового ступеня кандидата наук, які працюють над дисертаціями поза аспірантурою (далі – здобувачі), можуть бути особи, які мають громадянство України, вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі: міжнародних договорів України; загальнодержавних програм; договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

6.3. Здобувачі прикріплюються до базових кафедр університету за науковими спеціальностями, за якими відкрито аспірантуру з метою підготовки і захисту кандидатської дисертації, а також для поглибленого теоретичного вивчення спеціальних дисциплін, вивчення іноземної мови та філософії, складання кандидатських іспитів на термін до 5 років.

Особи, які раніше пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням, правом прикріплення до вищих навчальних закладів, наукових установ як здобувачі не користуються.

Особи, що повністю використали термін прикріплення як здобувачі, правом повторного прикріплення не користуються.

6.4 Для прикріплення з метою написання кандидатської дисертації здобувач подає наступні документи:

1) заява встановленої форми, з письмовою згодою передбачуваного наукового керівника і підписом завідувача кафедри;

2) витяг з протоколу засідання відповідної кафедри;

3) особовий листок з обліку кадрів (з фотокарткою), засвідчений відділом кадрів за основним місцем роботи;

3) копія диплома про вищу освіту і присвоєння кваліфікації спеціаліста або магістра;

4) список опублікованих наукових праць і винаходів(за наявності) або реферат з обраної наукової спеціальності;

5) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються здобувачем особисто.

6.5 На підставі письмового висновку передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди зі здобувачем, висновків відповідної кафедри видається наказ ректора про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук або за рішенням вченої ради, як виняток, кандидати наук. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно(для докторів наук) та 3 осіб(для кандидатів наук), включаючи аспірантів і докторантів.

6.6 Здобувач протягом місяця після прикріплення до університету подає на кафедру для затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи. Тема дисертації здобувача після погодження на кафедрі, затверджується Вченою радою університету не пізніше тримісячного терміну після його прикріплення до аспірантури.

6.7 Здобувачі працюють над дисертаціями за індивідуальними планами роботи, щорічно звітують на засіданні кафедри і атестуються науковими керівниками.

6.8 Відповідно до індивідуального плану роботи здобувачі користуються необхідним обладнанням, лабораторіями, бібліотеками тощо.

6.9 Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії.

Особи, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.

6.10 На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача.

6.11 Здобувачу, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка згідно з законодавством України.

Перший проректор В.В. Никифоров
Зав. аспірантури

та докторантури Н.О. Мосьпан
Начальник

юридичного відділу Т.М. Слободяник
Начальник

відділу кадрів І.В. МасловаСхожі:

Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Канцелярію очолює завідувач, що призначається на посаду наказом ректора університету
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Університету,...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconПротокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено
Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всекраїнського тижня права
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №815-р «Про затвердження плану заходів з проведення...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconПротокол №8 від 30. 06. 2014 р. Кременчук 2014 зміс т паспорт стратегічної програми розвитку
Збереження матеріально-технічної бази та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення iconЗакону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи