Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності icon

Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльностіНазваІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Сторінка1/10
Дата конвертації27.06.2015
Розмір1.83 Mb.
ТипІнформація
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

кременчуцький національний університет
імені михайла остроградського


науково-дослідна частина


І Н Ф О Р М А Ц І Я

про наукову та науково-технічну діяльність у 2011 році


Кременчук 2012

Зміст

Заключна частина 97
Додаток 2 Показники наукової та науково-технічної діяльності за 2009–2011 р.р.

Додаток 3 Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій

Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок
Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) – єдиний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, у якому вже протягом 50 років для потреб 240-тисячного промислового міста та регіону Центрального Придніпров’я з населенням понад 1,5 мільйона мешканців готують висококваліфікованих фахівців із широкого спектра спеціальностей за програмами підготовки спеціаліста та магістра.

Університет здійснює підготовку за освітньо–кваліфікаційними напрямами: бакалавр – 26 напрямів, спеціаліст – 28 спеціальностей, магістр – 22 спеціальності у навчально-науковому інституті та на семи факультетах, де навчаються 6356 студентів, навчально-науковому центрі післядипломної та дистанційної освіти. Загальна кількість кафедр – 32, з них випускових – 24. До складу університету входить Кременчуцький коледж КрНУ, де за денною і заочною формами навчається 1553 студенти. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура за 15 спеціальностями та докторантура за п’ятьма спеціальностями.

30 липня 2011 р. рішенням Державної акредитаційної комісії КрНУ був повторно акредитований у цілому за IV рівнем акредитації. 2011 р. два співробітники університету стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки:

д.т.н, проф. Гученко М.І. за роботу «Створення авіаційних та навчально-тренувальних комплексів на базі багатофункціональних радіоелектронних систем»;

д.т.н, проф. Дзюбан В.С. за створення та впровадження комплексу обладнання для живлення, управління й захисту технологічних систем гірничих виробництв.

Відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.2011, Постанови КМ України № 942 від 07.09.2011, існуючих наукових шкіл, приладного устаткування і лабораторного оснащення та основних напрямів досліджень, що проводяться вченими університету, рішенням вченої ради затверджено наступні пріоритетні напрями наукових досліджень:

  • енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне електротехнічне обладнання; віртуальні лабораторні комплекси;

  • обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії;

  • лазерна техніка та обладнання і комбіновані технологічні процеси їх застосування;

  • сучасні комп'ютерні та інформаційні технології, системи контролю та управління об'єктами базових технологій, навчання і наукова діяльність; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності;

  • новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;

  • сучасні енергозберігаючі машини, технології та конструкційні матеріали;

  • раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та сталий розвиток;

  • технології видобутку та переробки корисних копалин;

  • інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств.


Науково-педагогічні кадри

Рік

Показник

2009

2010

2011

Чисельність науково-педагогічних працівників

з них: кандидатів наук

докторів наук

479

155

40

518

159

46

459

164

51

Захищено кандидатських дисертацій

14

13

27

Захищено докторських дисертацій

2

2

2


Протягом 2011 року відкрито три спеціалізовані вчені ради (СВР), у тому числі:

1. СВР Д 45.052.01 створено наказом ВАК України № 324 від 28.05.11 на виконання постанови Президії ВАК України № 4–08/4. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

– 05.09.01 «Електричні машини і апарати»;

– 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи».

2. СВР Д 45.052.03 створено наказом ВАК України № 427 від 13.05.11 на виконання постанови Президії ВАК України № 33–08/4. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

– 05.05.02 «Машини для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій»;

– 05.15.09 «Геотехнічна і гірнича механіка».

3. СПР К 45.052.05 створено наказом ВАК України № 495 від 02.06.11 на виконання постанови Президії ВАК України № 43–08/5. Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:

– 21.06.01 «Екологічна безпека».

Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування

Категорії робіт

2009

2010

2011

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

1

174,4

1

170,0

Прикладні

3

504,9

Госпдоговірні

21

182,4

23

224,0

23

278,4

Серед трьох фундаментальних досліджень та трьох прикладних досліджень і розробок, виконуваних протягом року за рахунок видатків загального фонду державного бюджету найбільш вагомими за критеріями оцінювання та рейтинговими показниками є:

– «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (секція за фаховим напрямом Наукової ради МОНмолодьспорту – енергетика та енергозбереження, номер державної реєстрації 0111U001897, науковий керівник докт. техн. наук, проф. Загірняк М. В.).

За результатами НДР обґрунтовано умови вибору електричних машин, трансформаторів і електричних апаратів, незалежно від особливостей їхньої конструкції, без безпосереднього порівняння електромагнітних і енергетичних параметрів та характеристик. Установлено залежності основних параметрів трансформаторів від узагальненого лінійного розміру. Запропоновано критерії вибору трансформаторів та їх серій з використанням узагальненого лінійного розміру, що дозволяють проводити їх порівняння на основі відомих геометричних розмірів. Виконано порівняльне оцінювання трансформаторів відомих вітчизняних і закордонних виробників, наведено рекомендації з покращення їх параметрів.

– «Розробка і створення віртуальних комплексів і систем для ідентифікації та поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електропривода» (секція за фаховим напрямом Наукової ради МОНмолодьспорту – енергетика та енергозбереження, номер державної реєстрації 0111U001901, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Чорний О. П.).

За результатами НДР упроваджено системи і засоби нових інформаційних технологій у промисловість і навчальний процес. На основі комп'ютеризованих комплексів віртуального електромеханічного обладнання створено системи діагностики, моніторингу та визначення залишкового ресурсу електромеханічного обладнання підприємств промислового і комунального господарства. Активну участь у науковій роботі беруть молоді вчені та студенти університету. Підтвердженням цього є 37 призових місць за результатами II туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів за 18 напрямами, а також 2 командні і 8 особистих призових місць у 2-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Завдяки наполегливій роботі колективу досягнуто підвищення за більшістю показників наукової діяльності, що дозволило університету посісти 58–ме місце у загально національному рейтингу ВНЗ України «ТОП 200», який проводить щорічно кафедра ЮНЕСКО при Національному університеті «КПІ».

Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня
Протягом 2009–2011р.р. проводилась науково-дослідна робота в рамках держбюджетної тематики фундаментальних досліджень «Створення наукових основ енергоресурсозбереження в електромеханічних комплексах, розробка на їх базі методів та систем керування якістю перетворення енергії, оцінка керованості та працездатності комплексів» (№ державної реєстрації 0109U003097, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Родькін Д. Й.).

Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період складає 170 тис. грн.

Об'єкт дослідження – електромеханічні системи й комплекси.

Предмет дослідження – процеси перетворення енергії в силовому ланцюзі енерготехнологічного комплексу в статичних і динамічних режимах.

Мета проекту – створення наукових основ енергоресурсозбереження в електромеханічних комплексах, розробка на їх базі методів та систем керування якістю перетворення енергії, оцінювання керованості та працездатності комплексів, що дозволяє вирішити питання ідентифікації параметрів систем, підвищення їх енергоефективності, мінімізувати фінансові витрати на ремонт і обслуговування електротехнологічного обладнання.

Основними завданнями проекту є: узагальнення раніше отриманих результатів з перетворення енергії з полігармонійними напругами й струмами, створення теорії енергопроцесів; уточнення закономірностей формування впливів, що визначають працездатність елементів електромеханічних систем; визначення складових ефекту, не пов'язаних з безпосередніми втратами електроенергії (попутнього економічного ефекту, обумовленого зниженням аварійності, зношуванням елементів конструкції, зниженням віброхарактеристик); створення систем підвищення енергетичної керованості електромеханічних комплексів, що забезпечують мінімізацію втрат потужності, зниження змінної складового моменту двигуна й технологічного механізму, і, як наслідок, підвищення ресурсу працездатності електротехнологічного обладнання.

Наукові результати:

1. Розроблено загальну наукову концепцію теорії миттєвої потужності електромеханічних систем та оцінювання енергоефективності електромеханічних комплексів.

2. Набулала подальшого розвитку теорія аналізу енергетичної керованості електромеханічних систем на основі складових миттєвої потужності та визначення ефективної потужності в енергетичному каналі.

3. Розроблено теорію ідентифікації параметрів електромеханічних комплексів на основі рівнянь балансу складових миттєвої потужності, у якому підвищення точності досягається за рахунок формування системи ідентифікаційних рівнянь окремо за постійними, канонічними та неканонічними складовими. Набув подальшого розвитку підхід до визначення електромагнітних параметрів асинхронних двигунів з набутими дефектами або пошкодженнями за відповідними схемами заміщення, вибір яких здійснюється на основі аналізу струмів, напруг, миттєвої потужності та їх гармонічного складу, а визначення параметрів відбувається шляхом розв’язання системи ідентифікаційних рівнянь балансу складових миттєвої потужності.

4. Обґрунтовано комплекс показників якості перетворення енергії для оцінювання працездатності електроустаткування за показниками миттєвої потужності. Розроблено теорію оцінювання якості перетворення енергії електромеханічними перетворювачами при неякісному живленні, наявності параметричної та конструктивної несиметрії, пошкоджень обмоток та підшипникових вузлів, що дозволить оцінювати ресурс працездатності електричних машин. Отримані результати не мають аналогів у світовій практиці.

5. Розроблено систему оцінювання експлуатаційного ресурсу роботи та працездатності електричних машин з використанням мікропроцесорного вимірювально-діагностичного комплексу; алгоритми визначення інформаційних ознак оцінювання експлуатаційного ресурсу двигунів змінного струму різноманітного промислового призначення.

6. Отримано технічні рішення підвищення керованості електромеханічних комплексів технологічних механізмів в експлуатаційних та аварійних режимах роботи; визначення показників якості функціонування технологічних комплексів; математичні моделі роботи електропривода в аварійних режимах роботи.

7. Розроблено віртуальне та фізичне лабораторне обладнання: багатофункціональних лабораторних комп’ютеризованих комплексів з оцінювання енергоефективності, енергокерованості та технічного стану електромеханічного обладнання.

Запропонований енергетичний підхід до оцінювання енергетичної керованості електромеханічних систем базується на аналізі процесів перетворення енергії у всіх елементах енергетичного каналу електромеханічного комплексу та досить просто переноситься на більш складні режими електромеханічних систем різних технологічних комплексів, зокрема, на несталі, а також на процеси аварійного характеру. У системі керування електроприводом технологічного комплексу такі захисні функції можуть бути реалізовані формуванням зворотних зв'язків щодо швидкості наростання технологічних параметрів.

Отримані за тематикою досліджень розробки знаходяться на рівні світових аналогів. Результати роботи можуть бути використані на енергоємних об’єктах промислової галузі та комунального сектору, а також у навчальному процесі з підготовки фахівців з електротехніки та електромеханіки.

2010 року розпочалась науково-дослідна робота в рамках держбюджетної тематики фундаментальних досліджень «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (№ державної реєстрації 0111U001897, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Загірняк М.В.).

У процесі досліджень за темою отримано наступні перехідні наукові та науково-практичні результати: узагальнено раніше отримані залежності, що зв'язують енергетичні й електромагнітні параметри електричних машин, трансформаторів і електричних апаратів різної потужності та серій з їхніми геометричними розмірами; обґрунтовано умови вибору електричних машин, трансформаторів і електричних апаратів, незалежно від особливостей їхньої конструкції, без безпосереднього порівняння електромагнітних і енергетичних параметрів та характеристик; установлено залежності основних параметрів трансформаторів від узагальненого лінійного розміру; запропоновано критерії вибору трансформаторів та їх серій з використанням узагальненого лінійного розміру, що дозволяють проводити їх порівняння на основі відомих геометричних розмірів; виконано порівняльне оцінювання трансформаторів відомих вітчизняних і закордонних виробників, наведено рекомендації з покращення їх параметрів.


Результати роботи апробовано на науково-технічних конференціях (ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», м. Кременчук, 2011; Міжнародний симпозіум «Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA’2011), м. Харків, 2011) та опубліковано у трьох статтях у наукових фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних конференцій:

1. Загирняк М. В., Прус В. В. Критерии рационального выбора электрических машин, аппаратов, трансформаторов и их серий // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 1/2011 (1). – С. 240–241.

2. Загирняк М. В., Прус В. В., Невзлин Б. И. Особенности рационального выбора электрических машин, трансформаторов, электрических аппаратов и их серий // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15) – С. 97–102.

3. Загирняк М. В., Прус В. В., Невзлин Б. И. Оценка трансформаторов и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 6. – 5 с. (прийнято до друку).

Отримані результати рекомендуються до використання проектними та конструкторськими організаціями і підрозділами при обґрунтуванні вибору електромеханічного обладнання.

Іншим прикладом фундаментальних досліджень є науково-дослідна робота «Розробка теорії лазерно-струминного різання композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу» (№ державної реєстрації 0111U001898, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Саленко О.Ф.).

Протягом 2011 року завершено перший етап дослідження за даною темою (Розробка функціонально-орієнтованого підходу до питань оброблення виробів із композитних матеріалів. Виявлення зумовленості експлуатаційних властивостей виробів умовами та методами формування нових поверхонь поділу під час кінцевої обробки. Дослідження явищ деградації, утворених обробкою поверхонь в умовах функціонування з плином часу).

Отримані проміжні результати дають змогу констатувати, що забезпечення надійної та стабільної роботи несучих систем сучасного машинобудування, авіаційної та космічної техніки, виконаних із конструкційних композитів різних видів, типів та марок, є актуальною задачею сьогодення, особливо з огляду на те, що нині з’являється велика кількість нових матеріалів, методів обробки, принципів та підходів до створення кінцевих виробів. Доведено, що існує проблема збереження початкових властивостей композитів, пов’язана із тим, що будь-який вплив на заготовку призводить до певних змін у структурі матеріалу, і, як наслідок, до змін фізико-механічних властивостей, що зумовлює зниження опору руйнування, підвищення активності явищ деградації.

Проаналізовано типові технології виготовлення виробів із неметалевих композитів, армованих скляними та вуглецевими волокнами. З цією метою виокремлено групи виробів, що характеризуються рядом ознак (дослідження виконувалися на підприємствах АНТК «Антонов» згідно з договором про науково-технічне співробітництво № 27/ПОМФТО/П-2011, укладеному між кафедрою та відділом виробництва композитів).

За результатами НДР отримано модель, яка надає змогу, змінюючи умови формування або механічного оброблення композиту, отримувати вибірку значень прояву величини властивостей та межі їхніх розсіювань. Для випадку лазерно-струминного впливу створено систему рівнянь, що описують напружено-деформований стан матеріалу із термічним поверхневим навантаженням.

З метою визначення відхилень фактичних параметрів процесу обробки від установлених було розроблено та виготовлено ряд оригінальних пристроїв, зокрема, для моніторингу зони ерозії та визначення параметрів швидкоплинного потоку (отримано патент на винахід ПУ 63732 від 25.10.2011 «Пристрій для виконання струминно-променевої обробки функціонально-орієнтованих матеріалів»), удосконалено систему для фотопірометричного моніторингу зони різання у реальному часі, що дозволяє вивчити процеси лазерно-струминної ерозії.

Результати роботи опубліковано у трьох зарубіжних виданнях, а також у восьми виданнях України, обговорено та розглянуто на п’яти науково-технічних конференціях за профілем досліджуваних проблем. Оформлено дві заявки на повний патент України на винахід, отримано одне позитивне рішення (пат. на винахід ПУ 63732 від 25.10.2011 «Пристрій для виконання струминно-променевої обробки функціонально-орієнтованих матеріалів»). До роботи залучено вісім магістрів та два дипломники-спеціалісти, три з них працюють за тематикою з отриманням заробітної платні.

Колектив НДР активно співпрацює з академічними установами України та активно впроваджує результати роботи до навчального процесу ВНЗ, створюючи таким чином найкращі умови для інноваційного просування результатів науково-дослідної роботи. Так, згідно з узгодженим актом від 25.11.2011 щодо виконання функціонально-орієнтованої обробки надтвердих матеріалів, складеного на основі договору № 24/ПОМФТО-10 від 12.10.2010 про співпрацю між кафедрою ПОМФТО та Інститутом надтвердих матеріалів імені В. Бакуля НАНУ (керівник даного напряму від Інституту – д–р. техн. наук., проф. Клименко С. А.) отримано нові науково-технічні результати щодо різання спеченого надтвердого матеріалу на основі кубічного нітриду бору при обробці партії заготовок із 150 шт. При цьому вдалося уникнути небажаної концентрації мікротріщин у зоні впливу та забезпечити задовільний рівень шорсткості поверхні, що доводить правильність вибраного напряму досліджень. У співдружності з НТУУ «КПІ» отримано глухий різ у прецизійній кулі з надтвердого карбідного матеріалу діаметром 35 мм, що дозволяє принципово змінити технологію виготовлення імплантів тазо-стегнового суглоба людини та довести цю технологію до рівня кращих світових стандартів.Приклади перфорацій, отриманих гідродинамічним методом (тривалість обробки – 15 с).


Установлення оброблюваної заготовки та процес обробки надтвердого композита

За результатами роботи захищено одну кандидатську дисертацію «Забезпечення надійності процесів струминного різання функціонально-орієнтованих матеріалів на основі моделей власних і параметричних відмов» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти, авт. Дудюк В. О. Також подано до захисту ще одну роботу – «Розробка технології перфорації стільникових композитних панелей струминними методами» за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти, авт. Мана О. М. (роботу представлено до спеціалізованої вченої ради Севастопольського національного технічного університету, м. Севастополь). Підготовлено, заслухано та обговорено основні розділи дисертаційної роботи «Розробка наукових основ лазерно-струминного різання функціонально орієнтованих матеріалів», представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук к–т. техн. наук., доц. каф. ПОМФТО Фомовської О. В. Роботу планується представити до спеціалізованої вченої ради НТУУ «КПІ».
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10Схожі:

Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconДодаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію
Метою Конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформація про патентно-ліцензійну діяльність ду «кримський державний медичний університет імені с.І. Георгієвського» за 2012 рік
Державної службі інтелектуальної власності України. Бльша частина запатентованих наукових розробок стосується нових методів діагностики...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconІнформації щодо ринкової або іншої вартості його балансового майна. Відповідна інформація є результатом проведення фінансової оцінки бізнесу або окремого майна
Оскільки нині ринкові умови розвитку вітчизняного бізнесу ще суттєво відрізняються від умов розвитку бізнесу у країнах із розвиненими...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності iconКонкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих і перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі
Кдму, підтриманню ділової репутації кдму, поширення інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності icon6. 040302 інформатика
Внз сектора або відділу комп’ютеризації операцій чи інформаційно-аналітичного або обчислювального центру; системний аналітик у галузі...
Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності icon6 Моніторинг впровадження наукової (науково-технічної) продукції протягом трьох років з моменту її створення
Моніторинг впровадження наукової (науково-технічної) продукції протягом трьох років з моменту її створення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи