Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 icon

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5НазваІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка1/6
Дата конвертації27.06.2015
Розмір1.09 Mb.
ТипІнформація
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6


міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

кременчуцький національний університет
імені михайла остроградського

науково-дослідна частинаІ Н Ф О Р М А Ц І Я

про наукову та науково-технічну діяльність за 2012 рік


Кременчук 2013

Зміст


I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

3

II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

5

III. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки

8

IV. Розробки, які впроваджено у 2012 році

14

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації науково-технічних розробок

18

VI. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку
у 2012 році в зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

19

VII. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

22

VIII. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

23

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

25

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України та національних галузевих академій наук України

34

XI. Заходи, здійснені спільно з Полтавською облдержадміністрацією та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб

34

XII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

35

XIII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів

37

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

52

XV. Заключна частина

54


Додаток 1  Показники інформація про наукову та науково-технічну діяльність за
2012 рік

Додаток 2 Показники наукової та науково-технічної діяльності (2009–2012 р.р.)

Додаток 3 Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій

Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок


I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) заснований на державній формі власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України (довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України № 002/3394 від 30.11.2004). Освітня діяльність здійснюється згідно з ліцензією, виданою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (серія АВ № 585961 від 20.07.2011). Університет визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня (рішення ДАК № 88 від 30.07.2011, сертифікат про акредитацію серія РД-ІV № 1748179 від 25.08.2011).

КрНУ здійснює підготовку фахівців за 28 напрямами з 19 галузей знань за 30 спеціальностями ОКР «спеціаліст» і 24 спеціальностями ОКР «магістр» у двох навчально-наукових інститутах та на п'яти факультетах, де навчаються близько шести тисяч студентів. Загальна кількість кафедр – 29, з них випускових – 23. До складу університету входить Кременчуцький коледж КрНУ, де навчається 1577 студентів. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура за 18 та докторантура за двома спеціальностями.

Відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.2011, Постанови КМ України № 942 від 07.09.2011 та існуючих в університеті наукових шкіл рішенням вченої ради затверджено наступні пріоритетні напрями досліджень: 1) енергоефективні двигуни та електроприводи для базових галузей економіки; основне електротехнічне обладнання; віртуальні лабораторні комплекси; 2) обладнання і технології для використання альтернативних джерел енергії; 3) лазерна техніка та обладнання і комбіновані технологічні процеси їх застосування; 4) сучасні комп'ютерні та інформаційні технології, системи контролю та керування об'єктами базових технологій, навчання і наукова діяльність; інтелектуальні комп'ютерні засоби високої продуктивності; 5) новітні ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі; 6) сучасні енергозберігаючі машини, технології та конструкційні матеріали; 7) раціональне використання природних ресурсів, охорона довкілля та сталий розвиток; 8) технології видобутку та переробки корисних копалин; 9) інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств.

Науково-педагогічні кадри

Рік

Показник

2010

2011

2012

Чисельність науково-педагогічних працівників,

з них:

кандидатів наук

докторів наук

518

159

46

459

164

51

428

173

49

Захищено кандидатських дисертацій

13

27

14

Захищено докторських дисертацій

2

2

4


Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування

Категорії робіт

2010

2011

2012

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

к-сть од.

тис. грн.

Фундаментальні

2

125,6

3

178,3

2

130,0

Прикладні

3

266,1

3

270,1

3

291,4

Госпдоговірні

23

224,0

23

278,4

33

299,2

Разом

28

615,7

29

726,8

38

720,6


У звітному році створено та відкрито на новий термін три спецради на здобуття наукового ступеня у галузі технічних наук: 1) Д 45.052.01 (наказ МОНмолодьспорту України № 049 від 26.09.12 р.) за спеціальностями 05.09.01 «Електричні машини і апарати» та 05.09.03 «Електротехнічні комплекси і системи»; 2) К 45.052.06 (наказ МОНмолодьспорту України № 188 від 17.02.12 р.) за спеціальностями 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» та 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт; 3) К 45.052.05 (наказ МОНмолодьспорту України № 1049 від 26.09.12 р. за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека».

Серед двох фундаментальних досліджень та трьох прикладних розробок, виконуваних протягом року за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, найбільш вагомими за критеріями оцінювання та рейтинговими показниками є: 1) «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів» (наук. кер. д–р техн. наук, проф. Загірняк М. В.). У результаті досліджень установлено, що загальноприйняті для геометрично подібних машин статичні залежності електромагнітної потужності та сумарної потужності втрат від лінійного розміру є окремими випадками загальних статичних залежностей з більшими діапазонами зміни цих показників; доведено, що у якості узагальнений лінійний розмір для асинхронних двигунів, машин постійного струму та синхронних машин малої, середньої й частини великої потужності слід використовувати висоту осі обертання; обґрунтовано можливість підвищення енергетичних параметрів електричних машин застосуванням разом з електромагнітним магнітного збудження у синхронних машинах та машинах постійного струму;

2) «Розробка і створення віртуальних комплексів і систем для ідентифікації та поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електропривода» (наук. кер. д–р. техн. наук, проф. Чорний О. П.). У результаті досліджень розроблено віртуальні комплекси електромеханічного обладнання, що використовуються в навчальному процесі, а також для наукових досліджень у галузі електромеханіки й упроваджено системи і засоби нових інформаційних технологій у промисловість і навчальний процес. На основі комп'ютеризованих комплексів віртуального електромеханічного обладнання створено системи діагностики, моніторингу та визначення залишкового ресурсу електромеханічного обладнання підприємств промислового і комунального господарства.

Протягом 2012 року колективом науково-педагогічних працівників університету:

– здобуто золоту медаль за результатами участі у ІІІ Національній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» та Гран-прі «Лідер наукової діяльності» ІІІ Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2012»;

– проведено дев'ять міжнародних і чотири всеукраїнські науково-технічні та науково-практичні конференції, а також вісім наукових семінарів, у тому числі чотири – спільно з НАН України;

– оприлюднено результати дослідницької діяльності у наукових виданнях України і зарубіжжя (1432 і 114 публікацій, відповідно), у тому числі міжнародних наукометричних базах даних Scopus (60 публікацій, 95 цитування, індекс Гірша – 6), Web of Science, Е-library, Ulrich’s, Index Copernicus та ін.;

– отримано 48 охоронних документів (45 патентів на корисну модель і три свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір), а також видано підручник і три навчальні посібники з грифом МОНмолодьспорту та 15 наукових монографій;

– доцентом Перекрестом А. Л. отримано стипендію КМ України для молодих учених;

– студенти університету посіли 38 призових місць за результатами 2-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт і 12 призових місць на II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, а також отримали п’ять грантів від Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща для участі у Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції молодих науковців OWD;

– підписано угоди про співпрацю з Ланьчжоуським університетом шляхів сполучення (КНР), Верхньо-Альзаським університетом (Франція), Університетом Алгарве (Португалія), Університетом м. Монс (Бельгія) і Католицьким університетом мистецтв та ремесел (Франція);

– на базі представництва DELCAM в Україні створено науково-дослідний центр, в якому виготовлено та апробовано оснащення для гідроабразивного перфорування стільникових авіаційних панелей, а також виготовлено, апробовано та впроваджено дослідний зразок на підприємстві ДП «АНТОНОВ» з економічним ефектом понад 200 тис. грн.

За даними світового рейтингу міжнародної БД WEBOMETRICS КрНУ посідає 44 місце серед ВНЗ України (5943 – загальне). У національній системі оцінювання ВНЗ МОНмолодьспорту України нашому закладу належить дев'яте місце серед класичних університеттів. Відповідно до рейтингів ТОП 200 Україна кафедри ЮНЕСКО НТУ «КПІ» і НБУ ім. В. І. Вернадського за наукометричними показниками міжнародної БД SCOPUS КрНУ посідає 55 місце.

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,
суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

Протягом 2012 року відповідно до пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ науковцями університету проводились дві фундаментальні науково-дослідні роботи (2011 – 2013 р.р.)

1. Фундаментальне дослідження «Функціональний взаємозв’язок масогабаритних та енергетичних параметрів електричних машин, апаратів і трансформаторів»
(№ державної реєстрації 0111U001897, науковий керівник д–р. техн. наук, проф. Загірняк
 М.В.).

За результатами виконання науково-дослідної роботи у 2012 р. вирішено наступні задачі:

– узагальнено існуючі підходи до вибору електричних машин, апаратів і трансформаторів та типові структури їх каталогів;

– виконано порівняльне оцінювання підходів до використання каталожних даних електричних машин, апаратів і трансформаторів при розробці робочого плану конструювання промислових механізмів;

– обґрунтовано метод узагальненого вибору електричних машин, апаратів і трансформаторів з використанням каталогів;

– уточнено залежності енергетичних параметрів обертових електричних машин від узагальненого лінійного розміру;

– досліджено реальні взаємозв'язки параметрів електричних машин з узагальненим лінійним розміром; описано похибку визначення узагальненого лінійного розміру й відповідності теоретичних положень експериментальним даним;

– проведено порівняння серій електричних машин провідних виробників за розробленими в роботі показниками.

Під час досліджень за темою отримано такі наукові та практичні результати:

– на основі уточнення залежностей величин щільності струму, магнітної індукції та частоти від узагальненого лінійного розміру встановлено, що загальноприйняті для геометрично подібних машин статичні залежності електромагнітної потужності та сумарної потужності втрат від лінійного розміру є окремими випадками більш загальних статичних залежностей з більшими діапазонами зміни цих показників;

– доведено, що у якості узагальненого лінійного розміру для асинхронних двигунів, машин постійного струму та синхронних машин малої, середньої й частини великої потужності слід використовувати висоту осі обертання;

– визначено показники статичних залежностей електромагнітної потужності та сумарної потужності втрат від узагальненого лінійного розміру для основних типів електричних машин, що може бути використане при порівняльній оцінці окремих електричних машин та їх серій; – запропоновано критерій оптимальності серій, що характеризуються різними енергетичними параметрами при однакових частоті обертання й діапазоні узагальненого лінійного розміру, що дозволяє ще на стадії проектування комплексно оцінити технічний рівень розроблювальної серії порівняно з існуючими та вибрати оптимальний варіант конструкції електричної машини;

– обґрунтовано можливість підвищення енергетичних параметрів електричних машин застосуванням разом з електромагнітним магнітного збудження у синхронних машинах та машинах постійного струму, а також використанням у повітряному проміжку поряд з магнітним електричного поля в мікромашинах синхронного й асинхронного типів.

Результати роботи апробовано на науково-технічних конференціях: ХІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об'єктів», ХХ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія та практика», Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA’2012), ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика», м. Кременчук, 2011; Міжнародний симпозіум «Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA’2011), м. Харків, 2011 та опубліковано у наукових фахових виданнях та збірниках матеріалів міжнародних конференцій:

1. Загирняк М.В., Прус В.В., Невзлин Б.И. Оценка трансформаторов и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера // Електротехніка і електромеханіка. – 2012. – № 4. – С. 36 – 40.

2. Загирняк М.В., Прус В.В., Невзлин Б.И. Оценка электрических машин и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера // Технічна електродинаміка. – 2013. – № 4. – 14 стор. (на рецензії у видавництві).

3. Загирняк М. В., Прус В. В. Критерии рационального выбора электрических машин, аппаратов, трансформаторов и их серий // Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика. Наукове видання. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 1/2011 (1). – С. 240–241.

4. Загирняк М. В., Прус В. В., Невзлин Б. И. Особенности рационального выбора электрических машин, трансформаторов, электрических аппаратов и их серий // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – Кременчук: КНУ, 2011. – Вип. 3/2011 (15) – С. 97–102.

5. Загирняк М. В., Прус В. В., Невзлин Б. И. Оценка трансформаторов и их серий с использованием функциональных зависимостей параметров от обобщенного линейного размера // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – № 6. – 5 с. (прийнято до друку).

За результатами досліджень подано заявку на винахід «Спосіб оцінювання електричних машин та їх серій на основі узагальненого лінійного розміру». Підготовлено три з чотирьох запланованих розділів наукової монографії та проміжний звіт за результатами виконання науково-дослідної роботи.

Отримані результати рекомендуються до використання технічними підрозділами промислових підприємств при обґрунтуванні вибору електричних машин до складу промислового обладнання та проектними й конструкторськими організаціями при оптимізації промислових серій електричних машин. Отримані результати рекомендуються до використання проектними та конструкторськими організаціями і підрозділами при обґрунтуванні вибору електромеханічного обладнання.

2. Фундаментальне дослідження «Розробка теорії лазерно-струменевого різання композитів на основі функціонально-орієнтованого підходу» (№ державної реєстрації 0111U001898, науковий керівник д–р техн. наук, проф. Саленко О.Ф.).

Протягом 2012 року завершено другий етап дослідження за даною темою («Розробка теорії різання композиційних матеріалів на основі функціонально-орієнтованого підходу» № 21Д/11-ПОМФТО).

Досліджено ряд технологій комбінованої обробки композиційних матеріалів, установлено основні закономірності взаємодії високоенергетичного потоку із речовиною неорганічного походження, складено та систематизовано матрицю ознак змін стану, форми або складу оброблюваної заготовки та детерміновано і оптимізовано основну матрицю керуючих впливів. Розроблено основні положення теорії різання композиційних матеріалів, а саме:

– установлено, що сприйняття високоенергетичного впливу оброблюваним матеріалом (композитом) може проявлятися у сукупності явищ механічного або термічного руйнування (в останньому випадку плавлення, випаровування або сублімації), деструкції, високоеластичного незворотного або пружного деформування, виключення окремих армувальних елементів і мати вигляд теплового, когезійного або адгезійного порушення цілісності. При цьому енергопоглинання і, відповідно, енергоефективність, а також властивості утворених поверхонь поділу визначаються не тільки видом впливу, а і балансом енергії у підведеному потоці, і може принципово змінюватися при незначному порушенні даного балансу;

– зважаючи на те, що при обробці властивості утворених поверхонь поділу можуть бути корисними, нейтральними або шкідливими, а структура та баланс підведеної енергії однозначно визначає процеси взаємодії, запропоновано вихідні показники якості та ефективності технологічного переходу (або одиничного етапу процесу) визначати за передавальними функціями, коефіцієнти яких є елементами вектора (матриці) детермінованих ділянок поверхонь обробки. При цьому сукупний результат впливу є проявом корисних, шкідливих або нейтральних властивостей, сформованих певним видом високоенергетичного впливу;

– зміна умов впливу, місця та тривалості його прикладання веде до зміни як ефективності впливу, так і якості обробки. Керування зазначеними чинниками дозволяє забезпечити потрібний рівень якості та продуктивності обробки;

– уведено поняття функції втрат (на зразок сформульованого поняття Г. Тагуті) яка відображає енерговитрати, спожиті на формування нейтральних та шкідливих властивостей до енерговитрат, спрямованих на формування корисних властивостей. Ця функція є цільовою для виконання оптимізаційного пошуку, оскільки дозволяє однозначно встановити структуру та вид високоенерегтичного впливу;

– установлено основні закономірності створення певного стану оброблюваного матеріалу. складено та систематизовано матрицю ознак змін стану, форми або складу оброблюваної заготовки та детерміновано і оптимізовано основну матрицю керуючих впливів;

– запропоновано методологію функціонально-орієнтованого підходу до питань розробки процесів комбінованої обробки високоміцних важкооброблюваних композитів, розроблено нову концепцію вибору раціональних матеріальних носіїв функцій – технологічних прийомів і методів забезпечення якості та продуктивності; подано принципи використання орієнтованих графів у задачах забезпечення якості та розробки нових технічних рішень.

Під час виконання досліджень отримано ряд результатів прикладного характеру, що мають значний економічний ефект, вирішена важлива науково-технічна задача вдосконалення процесу гідроабразивної обробки отворів у стільникових тонкостінних виробах із композиційних матеріалів, що направлена на підвищення якості обробки і базується на аналізі процесів взаємодії неоднорідного шаруватого середовища із неусталеним двофазним потоком малого діаметра та виявлено умови забезпечення мінімальної деструкції шарів оброблюваного матеріалу. На основі функціонального підходу запропоновано нове технічне рішення пристрою для виконання отворів у стільникових панелях з ПКМ. Його використання в умовах авіаційного підприємства ДП «АНТОНОВ» дозволить в 3,5 рази підвищити продуктивність та у два рази якість обробки, з очікуваним економічним ефектом понад 200 000 грн. на рік.

За результатами дослідження підготовлено та захищено кандидатську дисертацію. Триває робота щодо оптимізації унікальної технології виготовлення шарових важелів та пальців, які можуть використовуватися як імпланти тазо-стегнових суглобів людини. Сутність процесу полягає у тому, що в попередньо спечених карбідних сферах діам.
38-42 мм за допомогою функціональної технології отримується оптимізований циліндричний паз, завдяки якому сфера нерухомо сполучається із важелем, утворюючи нероз’ємну, легку, надійну конструкцію. Дотепер обробляти сфери із карбідних матеріалів традиційними методами було неможливо: при механічному впливі відбувалося накопичення напружень у зоні впливу та квазікрихке пошкодження виробу; алмазно-абразивна обробка нерідко вела до утворення значних залишкових напружень і розколювання сфери при подальшому монтуванні. Наразі оформляється патент на спосіб виготовлення шарових пальців та імплантів. Також ведуться активні роботи з удосконалення процесу різання надміцних синтетичних матеріалів (кубічний нітрид бору, вироби із нанесеною плівкою з кубічного нітриду бору).

Використання функціонального підходу до отримання елементів кріплення у карбідних сферах дозволило вперше, використовуючи попередньо виготовлену сферу, отримати елементи кріплення без руйнування сфери, без утворення значних залишкових напружень і значного деструктивного шару. Сполучення з відповідним пальцем або важелем дозволяє зробити висновок про доцільність використання даної технології у виробництві не тільки шарових опор, а також імплантів людини.

Для реалізації отриманих результатів необхідне виокремлення із даної фундаментальної теми двох тем прикладного характеру, результатом яких має стати промисловий зразок верстата нового покоління (що може бути впровадженим на ДП «АНТОНОВ») та промислові технології виготовлення виробів із важкооброблюваних матеріалів. Орієнтовна вартість проектів: розробка техдокументації – 620 тис. грн., виготовлення промислового зразка – 1 450 000 грн. верстат може бути запропонований на ринках України (для авіапідприємств), ринках Росії та Китаю (наразі розробкою зацікавилось Китайське відділення фірми Flow Research Inc. ).

Розробка теорії різання композиційних матеріалів на основі функціонального підходу має значні інноваційні перспективи – використання розроблених технологій для обробки виробів радіоелектронної промисловості, зокрема, серійного виробництва високоефективних кремнієвих перетворювачів сонячної енергії. Планується використання результатів на ДП «АНТОНОВ», наразі укладаються угоди щодо співпраці та апробації результатів досліджень.

Так, наразі ведуться роботи щодо впровадження запропонованого підходу до виробництва шумоізолюючих кожухів турбоагрегатів. При цьому завдяки вибірковій перфорації сандвіч-панелі вдалося значно знизити амплітуду шумової емісії. Очікуваний ефект від реалізації запропонованої моделі верстата – близько 1 000 000 грн., від реалізації технологій перфорування стільникових панелей – 160 000 грн. щорічно; додатковий економічний ефект – поліпшення екологічної чистоти, зменшення забруднення повітря, попередження профзахворювань на дільниці виробів із композиційних матеріалів. При розробці програми альтернативної енергетики пропоноване обладнання може стати надійною альтернативною заміною обладнання фірми Synova SA, Switzerland, що коштує понад $ 850 000.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconКонкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих наук для молодих вчених
Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує конкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconКонкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих наук для молодих вчених подано19 наукових проектів
На оголошений у Львівському національному університеті імені Івана Франка конкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Додаток 3 Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconКонкурс: Конкурс проектів фундаментальних дослідженьу галузі природничих наук для молодих вчених
Конкурс проектів фундаментальних дослідженьу галузі природничих наук для молодих вчених
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconКонкурс: Конкурс проектів фундаментальних дослідженьу галузі природничих наук для молодих вчених
Конкурс проектів фундаментальних дослідженьу галузі природничих наук для молодих вчених
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії
На сьогодні тестується програма п’ятого покоління, готується патент на новий метод
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії
Показано, що опіоїдна наркоманія (у тому числі й у сполученні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 рази частіше в осіб з 9...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії
У днк-лабораторії кафедри з використанням методу полiмеразної ланцюгової реакції досліджувалася спадкова схильність до алкоголізму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи