Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 icon

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5НазваІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Сторінка1/6
Дата конвертації27.06.2015
Розмір1.11 Mb.
ТипІнформація
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

_________________ М. В. Загірняк

«___» __________________ 2015 р.

міністерство освіти і науки україни

кременчуцький національний університет
імені михайла остроградського

науково-дослідна частинаІ Н Ф О Р М А Ц І Я

про наукову та науково-технічну діяльність за 2014 рік

Кременчук 2015

ID:35820(252-1) 16.03.2015 – 15:37

Зміст


I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності

3

II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

5

III. Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами
розвитку науки і техніки

8

IV. Розробки, які впроваджено у 2014 році за межами університету

22

V. Інформація про діяльність структурного підрозділу з комерціалізації
науково-технічних розробок

24

VI. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією
до друку у 2014 році у зарубіжних виданнях, які мають імпакт-фактор

25

VII. Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

27

VIII. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками

29

IX. Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

31

X. Інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами Національної академії наук України
та національних галузевих академій наук України

44

XI. Заходи, здійснені спільно з Полтавською облдержадміністрацією
та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців
для вирішення регіональних потреб

44

XII. Відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність

45

XIII. Інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах
у межах робочого часу викладачів

47

XIV. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

50

XV. Заключна частина

52

Показники наукової та науково-технічної діяльності Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського за 2011–2014 рр.

54

Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (впровадження)
прикладних науково-технічних розробок/технологій

66

Описи найбільш ефективних розробок

72


I. Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (КрНУ) заснований на державній формі власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки України (МОНУ). КрНУ – єдиний державний вищий навчальний заклад IV рівня акредитації в регіоні, у якому вже протягом 50 років для потреб 225 тисячного промислового міста та регіону Середнього Придніпров’я з населенням понад 1,5 мільйона мешканців готують висококваліфікованих фахівців широкого спектра спеціальностей за програмами підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра.

КрНУ здійснює підготовку фахівців за 31 напрямами з 21 галузей знань за рівнем «бакалавр», за 30 спеціальностями – ОКР «спеціаліст» і 32 спеціальностями – ОКР «магістр» у двох навчально-наукових інститутах і на чотирьох факультетах, де навчаються більше п’яти тисяч студентів. Загальна кількість кафедр – 28, з них випускових – 25. До складу університету входять два коледжі, де навчається понад дві тисячі студентів. Підготовку кадрів вищої кваліфікації здійснює аспірантура за 18 та докторантура за п’ятьма спеціальностями.

Науково-педагогічні кадри

Рік

Показник

2011

2012

2013

2014

Чисельність науково-педагогічних працівників,

з них:

  • кандидатів наук

  • докторів наук


459

164

51


428

173

49


411

179

48


396

180

53

Захищено кандидатських дисертацій

27

14

41

23

Захищено докторських дисертацій

2

4

2

5


Відповідно до Наказу МОНмолодьспорту України № 535 від 07.06.2011, Постанови КМ України № 942 від 07.09.2011 та існуючих в університеті наукових шкіл фундаментальні дослідження та прикладні розробки виконуються за такими пріоритетними напрямами наукової діяльності: електромеханічне перетворення та передача енергії; електрофізика; гірничі науки; джерела відновлювальної енергії та її перетворення; розробка та створення регіональних інформаційних систем і нових засобів навчання та наукових досліджень; розробка методів підвищення енергетичної керованості електромеханічних комплексів і створення на їх базі систем із підвищеними показниками якості перетворення енергії; розробка новітніх конструкційних матеріалів і теорії лазерно-струминного різання композитів.

Серед двох фундаментальних досліджень і п’яти прикладних розробок, виконуваних протягом року за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, найбільш вагомими за критеріями оцінювання та рейтинговими показниками є:

1) «Створення ефективних технологій з оптимізацією параметрів технологічного оснащення для формоутворення виробів з шаруватих та дискретних композиційних матеріалів» (наук. кер. д–р техн. наук, проф. Драгобецький В. В.). Розроблено і впроваджено у виробництво нову технологічну схему виготовлення вольфрамових стрічок і катодів підвищеної якості з високим рівнем експлуатаційних характеристик; розроблено технологічний комплекс для серійного виробництва композиційних активних елементів електродів плазмотронів; розроблено технології виробництва промислової партії біметалевих труб і серійного виробництва біметалевих шин високовольтного устаткування. Створено методики розрахунку технологічних процесів зварювання та зміцнювання вибухом і програмне забезпечення розрахунку напружено-деформованого стану, кінематичних та енергетичних параметрів процесів обробки композиційних матеріалів. Виготовлено експериментальний зразок виробів із твердих сплавів бронезахисних пластин для бронежилетів з біметалу (сталь+алюміній, алюміній+тітан). Запропоновано нові технології отримання виробів із шаруватих металевих композицій із використанням методів вибухової обробки;

2) «Наукові основи побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем для їх дослідження, керування, проектування, підготовки кадрів» (наук. кер. д–р техн. наук, проф. Загірняк М. В.). Створено технологію побудови віртуальних тренажерних комплексів аналогів промислових електромеханічних систем і розробки віртуального лабораторного обладнання для навчального процесу і наукових досліджень. Розроблено електронні навчально-методичні матеріали з віртуальними тренажерними комплексами. Створено методики розрахунку ефективності застосування, методики підвищення рівня набутих навичок і умінь.
Кількість виконаних науково-дослідних робіт та обсяги їх фінансування

Категорії робіт

2011

2012

2013

2014

к-сть од.

тис. грн

к-сть од.

тис. грн

к-сть од.

тис. грн

к-сть од.

тис. грн

Фундаментальні

3

178,3

2

130,0

3

246,0

2

179,8

Прикладні

3

270,1

3

291,4

4

238,5

5

369,7

Госпдоговірні

23

278,4

33

299,2

26

365,1

22

343,4

Разом

29

726,8

38

720,6

33

849,6

29

892,9Обсяги фінансування виконаних науково-дослідних робіт (тис. грн.)
Вагомі досягнення колективу КрНУ 2014 року:

 • КрНУ бере участь у міжнародних рейтингових проектах компаній Quacquarewlli Symonds (рейтинг QS World University Rankings) та Thomson Reuters (рейтинг THE World University Rankings);

 • трьом науковцям університету присуджено щорічну Премію Президента України для молодих учених, двом доцентам присуджено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених;

 • один учений здобув грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених;

 • за результатами участі у VІ Міжнародному форумі-презентації «Інноватика в сучасній освіті» отримано Диплом лауреата конкурсу І ступеня, а також Гран-Прі «Лідер міжнародної діяльності» та сертифікат «Якість наукових публікацій» за показниками міжнародної наукометричної бази даних Scopus на V Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2014»;

 • відповідно до міжнародних і національних рейтингів КрНУ посідає: за показниками міжнародної бази даних SCOPUS – 61-ше місце; за показниками QS World University Rankings – 7-ме місце серед з 27 вишів України, які входять до проекту; рейтинг «ТОП–200 Україна» кафедри ЮНЕСКО НТУ «КПІ» – 56-те місце; ТОП 10 ВНЗ центрального регіону України – 7-ме місце; рейтинг ВНЗ Полтави і Полтавської області за даними OSVITA.UA – 1-ше місце; консолідований рейтинг OSVITA.UA «ВНЗ України 2014» – 48-ме місце;

 • за даними світового рейтингу бази даних WEBOMETRICS КрНУ посідає 69-те місце серед ВНЗ України;

 • у шести спецрадах КрНУ проведено захисти 14 кандидатських дисертацій;

 • студенти КрНУ посіли 56 призових місць pа результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за 39 напрямами (третє місце серед ВНЗ України).

ІІ. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих,
суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня

Протягом 2014 р. у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського виконувались дві фундаментальні науково-дослідні роботи за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки.
1. У 2014 року у рамках комплексного проекту «Розробка теорії методів та технологій оптимального управління гарантоздатною комп’ютерною мережею» спільно з КНАУ (керівник: канд. техн. наук, доц. Гузій М. М.) продовжується виконання фундаментального дослідження «Методи і засоби поліпшення якості обслуговування потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу» (пріоритетний напрям: «Інформаційні та комунікаційні технології», № державної реєстрації 0113U002175с, науковий керівник: к.т.н., проф. Луговой А. В.), загальний обсяг фінансування якого складає 272,3 тис. грн, зокрема, 2014 року – 104,3 тис. грн.

Протягом звітного року виконано другий етап дослідження: «Розробка технологій поліпшення якості обслуговування трафіка та потоків даних на основі локальної моделі керованого процесу».

У результаті роботи створено програмні засоби імітаційного моделювання роботи комп’ютерної мережі в задачах QoS, а саме: виконано аналіз параметрів потоків мережних даних у мультисервісній комп’ютерній мережі, який дозволив урахувати їх особливості при проектуванні математичних та імітаційних моделей комп’ютерних систем і мереж у контексті практичної проблеми забезпечення якості обслуговування; побудовані в середовищі MatLab/Simulink імітаційні моделі експериментального сегменту комп’ютерної мережі на основі розроблених раніше в рамках даної теми методів ідентифікації параметрів протоколів передачі даних і керування трафіком; розроблені імітаційні моделі взаємодії різних транспортних протоколів і механізмів керування чергами в мережі застосовані для аналізу методів AQM і дослідження методів адаптивного керування мережним трафіком TCP-подібних протоколів в умовах виникнення перевантажень для забезпечення належного рівня QoS.

Розроблено методики проведення імітаційних експериментів роботи комп’ютерної мережі задачі QoS, а саме: методика проведення імітаційних експериментів з дослідження впливу параметрів мережі на керування трафіком із використанням алгоритмів активного керування чергами та алгоритму параметричної ідентифікації математичних моделей TCP-протоколу на основі ЛМКП; методика проведення чисельних експериментальних досліджень, корегування розроблених теоретичних положень і методів забезпечення QoS з урахуванням отриманих експериментальних результатів; проведено імітаційне моделювання методів активного керування чергами при передачі різнорідного трафіка; вивчено динаміку мережних перевантажень на основі розроблених імітаційних моделей процесів передачі даних у сегменті мультисервісної комп’ютерної мережі. Виконано аналіз експериментальних даних.

Отримані результати дослідження методів синтезу ЛМКП і параметричної ідентифікації математичних моделей процесів передачі даних на основі ЛМКП використані для розробки інформаційної технології керування перевантаженнями при забезпеченні QoS. Розроблена інформаційна технологія керування перевантаженнями при забезпеченні QoS на основі ЛМКП передачі даних, яка дозволяє ідентифікувати параметри математичної моделі TCP-протоколу, використовуючи лише значення вікна (інтенсивності) передачі даних.

За результатами виконання даного етапу захищено п’ять дипломних проектів:

1. «Система забезпечення моніторингу потоків даних комп’ютерних мереж в задачі класифікації трафіку та призначення пріоритетів обслуговування».

2. «Експериментальна комп’ютерна мережа та елементи інформаційного і програмного забезпечення для моделювання механізмів обробки трафіку».

3. «Програмний модуль регулювання пропускної здатності сегменту комп’ютерної мультисервісної мережі для забезпечення QoS».

4. «Локальна комп’ютерна мережа ТОВ «Оксавад» з підтримкою керування мережними ресурсами на основі активності користувачів».

5. «Мобільний модуль страхового агента з можливістю захищеної синхронізації даних клієнтів за стандартом IEEE 802.11i та шифруванням пакетів алгоритмом RC6».

Результати досліджень були висвітлені на: VII Міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2014), Національний авіаційний університет, м. Київ; ХХІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства», КрНУ, м. Кременчук; ХХІ Міжнародній конференції з автоматичного управління «Автоматика / Automatics – 2014», Київський політехнічний інститут, м. Київ.

Публікації за темою проекту:

1. Славко О. Г. Імітаційна модель сегменту комп’ютерної мережі з реалізацією методу шейпінгу трафіка // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 6 (89), част. 1. – С. 44–51.

2. Луговой А. В., Гученко М. І., Костенко П. П., Славко О. Г. Керування пріоритетами обслуговування пакетів даних на основі теоретико-множинної моделі мережі / Збірник тез VII Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2014), 17–19 квітня 2014 р., Національний авіаційний університет, м. Київ,. – К.: НАУ, 2014. – С. 96.

3. Славко О. Г., Костенко П. П., Гученко М. І., Луговой А. В. Визначення параметрів мережного трафіка в задачах QoS на основі тензорної моделі комп’ютерної мережі / Збірник тез VII Міжнародної науково-технічної конференції «Комп’ютерні системи та мережні технології» (CSNT-2014), 17–19 квітня 2014 р., Національний авіаційний університет, м. Київ,. – К.: НАУ, 2014. – С. 96.

4. Slavko O., Kostenko P. Network traffic parameters determination in QoS tasks on a base of computer network tensor model // «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»: тези наукових доповідей ХХІ міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 24–25 квітня 2014 р. – Кременчук: КрНУ, 2014. – С. 52.

5. Славко О. Г., Гученко М. І. Інформаційна технологія керування перевантаженнями в мережі на основі локальної моделі керованого процесу / Автоматика / Automatics – 2014: матеріали ХХІ міжнародної конференції з автоматичного управління, 23–27 вересня 2014 р. – К.: КПІ, 2014. – С. 96–97.

Результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес при вивченні дисциплін: «Комп’ютерні мережі», «Моделювання», «Мережні інформаційні технології», «Дослідження та проектування комп’ютерних систем і мереж», «Напрямки дослідження та розвитку комп’ютерних систем і мереж», «Інформаційна стійкість комп’ютерних мережах».
2. Звітного року розпочато дослідження «Теоретичні основи керування процесами перетворення енергії в електромеханічних комплексах для підвищення енергоефективності їх роботи» (пріоритетний напрям: «Енергетика та енергоефективність», № державної реєстрації: 0114U002629, науковий керівник – д.т.н., проф. Чорний О. П.), загальний обсяг фінансування (за запитом) – 390 тис. грн, зокрема, 2014 року – 75,6 тис. грн.

Актуальність і значущість роботи полягає у забезпеченні функціонування електромеханічних систем з перетворювачами енергії з компенсацією знакозмінних складових моменту, кутової швидкості та споживаної потужності електричних машин, що дозволяє забезпечити їх енергоефективну роботу, розв’язання задач енергоресурсозбереження, визначення залишкового ресурсу та терміну експлуатації. Основні принципові підходи для розв’язання поставлених завдань випливають із сучасних концепцій і положень теорії керування лінійними та нелінійними системами, теорії миттєвої потужності. Буде розроблено нову теорію керування процесами перетворення енергії – теорію керування спектром магнітних полів у зазорі електричної машини шляхом формування відповідного багатофазного полігармонічного живлення на підставі інформації про змінні стану. Створювані підходи забезпечать суттєве підвищення енергоефективності роботи електроприводів, а також розв’язання задач енерго- ресурсозбереження.

За результатами виконання науково-дослідної роботи 2014 р. вирішено такі питання:

– створено математичний апарат для опису процесів керування перетворенням енергії;

– розроблено математичні моделі, які дозволяють досліджувати енергетичні процеси в електромеханічних системах;

– виконано моделювання режимів роботи електроприводів змінного струму, проаналізовано результати моделювання, підготовлено документацію і методичне забезпечення.

Результати роботи апробовано на науково-технічних конференціях і симпозиумах, серед них: Міжнародний симпозіум «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика» (SIEMA'2014), (м. Харків); ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів «Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації», КрНУ (м. Кременчук); ХІІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів», КрНУ (Кременчук); ХV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми енергоресурсозбереження в електромеханічних системах. Наука, освіта і практика», КрНУ (м. Кременчук).

Публікації за темою проекту:

1. Черный А. П. Управление качеством преобразования энергии в електроприводах переменного тока: проблема и пути ее решения / А. П. Черный, Бердай Абдельмажид. Електромеханічні і енергозберігаючі системи. Щоквартальний науково-виробничий журнал. – Кременчук: КрНУ, 2014. – Вип. 1/2014 (25). – С. 8–18.

2. Черный А.П. Оценка состояния асинхронних двигателей на основе функции когерентности / Черный А.П., Юдина А.Л., Бердай Абдельмажид. Электротехнические и компьютерные системы – Одесса: ОНПУ, 2014. – №15 (91). – С. 255–258.

3. Черный А. П. Виртуальный комплекс-тренажер для лабораторного практикума по теории электропривода / А.П. Черный, Н.И. Муха, А.М. Кравец. Электротехнические и компьютерные системы. – Одесса: ОНПУ, 2014. – №15 (91). – С. 430–434.

4. Chornyi O. P. Control of energy conversion quality in electric drives with asynchronous motors / Berdai Abdelmajid, O.P. Chornyi, D. I Rodkin. Journal of Electrical Engineering (Romania, Timisoara). – Volume 14/2014 – Editions: 3, Рp. 1–9.

Отримані результати упроваджено у навчальний процес при вивченні дисциплін: «Системи енергокерування в електромеханічних комплексах», «Енергетичні процеси в електромеханічних системах» та «Надійність і діагностика електрообладнання».
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5
Найважливіші результати прикладних досліджень, конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconКонкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих наук для молодих вчених
Львівський національний університет імені Івана Франка оголошує конкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconКонкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих наук для молодих вчених подано19 наукових проектів
На оголошений у Львівському національному університеті імені Івана Франка конкурс проектів фундаментальних досліджень у галузі природничих...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій Додаток 4 Описи найбільш ефективних розробок Узагальнена інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності
Додаток 3 Інформація щодо трансферу та/або комерціалізації (упровадження) прикладних науково-технічних розробок/технологій
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconКонкурс: Конкурс проектів фундаментальних дослідженьу галузі природничих наук для молодих вчених
Конкурс проектів фундаментальних дослідженьу галузі природничих наук для молодих вчених
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconКонкурс: Конкурс проектів фундаментальних дослідженьу галузі природничих наук для молодих вчених
Конкурс проектів фундаментальних дослідженьу галузі природничих наук для молодих вчених
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії
На сьогодні тестується програма п’ятого покоління, готується патент на новий метод
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2010 рік у галузі фундаментальної медицини в 2010 році на кафедрі біохімії
Показано, що опіоїдна наркоманія (у тому числі й у сполученні з алкогольною хворобою) зустрічається в 1,4 рази частіше в осіб з 9...
Інформація щодо наукової та науково-технічної діяльності 3 II. Визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних І гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня 5 iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2009 рік у галузі фундаментальної медицини в 2009 році на кафедрі біохімії
У днк-лабораторії кафедри з використанням методу полiмеразної ланцюгової реакції досліджувалася спадкова схильність до алкоголізму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи