Договір № icon

Договір №НазваДоговір №
Дата конвертації27.06.2015
Розмір44.56 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Д о г о в і р № _____________________________


на виконання науково-дослідних робіт

м. Кременчук «____»___________2015 р.

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, в особі першого проректора Никифорова Володимира Валентиновича, який діє на підставі довіреності № 32-10/1828 від 24.12.2014 року, (надалі – Виконавець) та _________________________________________________________, в особі ____________________________________________________, який діє на підставі ___________________, (надалі – Замовник), у подальшому разом – Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання виконати наступні науково-дослідні роботи: ___________________________________

____________________________________________________________________

1.2 Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до науково-дослідних робіт, що є предметом Договору визначаються технічним завданням (додаток № 1).

1.3 Договірна ціна на науково-технічну продукцію фіксується у протоколі узгодження договірної ціни на науково-технічну продукцію (додаток № 2).

1.4 Зміст і терміни виконання основних етапів науково-дослідних робіт визначаються календарним планом (додаток № 3).
2 ВАРТІСТЬ РОБІТ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1 За виконані науково-дослідні роботи згідно з цим Договором Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу узгодження договірної ціни _______ (___________________________) грн. ________ коп. у т.ч. ПДВ – _______ (___________________________) грн. ________ коп.

2.2 Виконавець приступає до виконання робіт за договором з моменту отримання передоплати у розмірі ______ (_________________) грн. _____коп., у т.ч. ПДВ – _______ (___________________________) грн. ________ коп.

2.3 Замовник перераховує передоплату протягом 5-ти банківських днів після підписання договору Сторонами, але не пізніше _______________________.

2.4 При затримці передоплати Виконавець має право продовжити термін виконання робіт. Передоплата, отримана Виконавцем, враховується при остаточному розрахунку за даним Договором.

2.5 Робота Виконавця, оплачується Замовником в повному обсязі протягом 10-ти днів від дня її прийняття за актом здачі-приймання.
3 ПОРЯДОК ЗДАЧІ І ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1 По завершенні виконання робіт за відповідними етапами Виконавець подає Замовнику акт здачі-приймання науково-дослідних робіт з наступними додатками до нього:

3.1.1 супровідний лист;

3.1.2 звіт про виконання науково-дослідних робіт;

3.1.3 рахунок-фактура;

3.1.4 податкова накладна.

3.2 Замовник протягом 15-ти діб від дня отримання акту здачі-приймання з додатками зобов’язаний подати Виконавцеві підписаний акт або мотивовану відмову від прийняття робіт.

3.3 При невиконанні Замовником вимог п. 3.2. науково-дослідні роботи вважаються прийнятими.

3.4 Якщо одна із Сторін з'ясовує недоцільність подальшого проведення робіт за Договором, вона зобов'язана довести це до відома іншої Сторони.
4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Замовник має право використовувати передані йому результати науково-дослідних робіт на свій розсуд.

4.2 Замовник зобов'язаний:

4.2.1 видати Виконавцеві технічне завдання та погодити з ним програму (техніко-економічні показники) або тематику робіт;

4.2.2 передати Виконавцеві необхідну для виконання робіт інформацію;

4.2.3 прийняти виконані роботи та оплатити їх.

4.3 Виконавець має право застосовувати одержані ним результати наукових робіт на свою користь. За погодженням з Замовником Виконавець має право передавати результати наукових досліджень іншим особам.

4.4 Виконавець зобов'язаний:

4.4.1 виконати роботи відповідно до погодженого із Замовником технічного завдання і передати Замовникові результат у строк, встановлений Договором;

4.4.2 додержувати вимог, пов'язаних з охороною прав інтелектуальної власності;

4.4.3 утримуватися від публікації без згоди Замовника науково-технічних результатів, одержаних при виконанні робіт;

4.4.4 вживати заходів для захисту одержаних при виконанні робіт результатів, що підлягають правовій охороні, та інформувати про це Замовника;

4.4.5 своїми силами та за свій рахунок усувати допущені з його вини недоліки у технічній документації, які можуть спричинити відступи від техніко-економічних показників, передбачених у технічному завданні Замовника або в Договорі;

4.4.6 негайно інформувати Замовника про виявлену неможливість одержати очікувані результати або недоцільність продовжувати роботу.

5 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

5.2 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, внаслідок подій надзвичайного характеру, які сторони не могли передбачити (форс-мажор).
6 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1 Цей Договір вступає в дію з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
7 ІНШІ УМОВИ

7.1 Розбіжності, що виникають при виконанні Договору вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а при неможливості знайти взаємоприйнятне рішення, передаються на розгляд суду за встановленою підвідомчістю та підсудністю.

7.2 Будь-які доповнення, зміни до цього Договору дійсні і мають юридичну силу, якщо вони здійснені в письмовій формі та підписані повноважними представниками Сторін.

7.3 Виконавець є неприбутковою бюджетною установою (ознака неприбутковості 002). Замовник _______________________________________________. Код виду економічної діяльності за КВЕД (згідно ДК 009:2010) – ____________________________________________________________________

7.4 Додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.

7.5 Договір складено в 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної із сторін.
 реквізити сторін


ЗамовниК:


Виконавець:

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

39614, м. Кременчук,

вул. Першотравнева, 20

р/р 31252201108150

ГУДКСУ у Полтавській обл., м. Полтава,

код ЄДРПОУ 05385631, МФО 831019

Від Замовника
____________________ /______________/
М.П.

Від Виконавця
____________________ /В.В. Никифоров/

М.П.

Схожі:

Договір № iconПротокол № юридичний факультет програма
Свобода договору та її межі. Консенсуальні і реальні договори. Односторонні і двосторонні договори. Відплатні та безвідплатні договори....
Договір № iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Договір № iconДоговір про співробітництво щодо розміщення наукових статей співробітників Національного фармацевтичного університету в репозиторії
Черних Валентина Петровича, який діє на підставі Статуту (далі – Університет) з однієї сторони, та в особі, який діє на підставі...
Договір № iconТиповий договір № про виконання науково-дослідних робіт
Національний фармацевтичний університет, надалі за текстом Виконавець, в особі Ректора Черних Валентина Петровича, який діє на підставі...
Договір № iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Договір № iconДоговір № про часткове передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Договір № iconПроект Договір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Договір № iconДоговір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на службовий твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Договір № iconДоговір № про передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності (авторського права) на службовий твір
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка...
Договір № iconКолективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи