I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 icon

I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10НазваI науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10
Дата конвертації27.06.2015
Розмір47.47 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

НОРМАТИВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 3 ПИТАНЬ АТЕСТАЦІЇ НАУКОВИХ

I НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ
Офіційне видання Міністерства освіти і науки України

«ОСВІТА УКРАЇНИ». 2014, лютий місяць, с. 4-10
ЕКСПЕРТНА ОШНКА ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ДИСЕРТАШЇ
Підвищення вимог до наукових досліджень не втрачає своєї актуальності.

При проведенні рецензування, опонування експертної оцінки дисертацій виникає низка суттєвих зауважень до їх змісту.

На етапі попередньої експертизи дисертації перед поданням роботи до спеціалізованої вченої ради здобувач може внести виправлення, доопрацювавши основні положення свого наукового дослідження. Підвищувати вимоги до змісту дисертації необхідно на етапі попереднього її рецензування – за це відповідальні науковий керівник, консультант, рецензенти та спеціалізована вчена рада.

Основні вимоги до дисертації неоднозначно інтерпретуються як здобувачами, так і науковими керівниками, тому при проведенні експертизи дисертаційних робіт виникає низка зауважень до змісту дисертаційних робіт і рекомендацій щодо викладення їх суті.

НАЗВА ДИСЕРТАЦІЇ – повинна бути короткою, відповідати обраній спеціальності та містити три основних частини:

1 – об'єкт дослідження;

2 – кінцева цільова установка роботи, задля чого вона проводилась;

3 – яким методом досягнена поставлена мета (новим, модифікованим, комбінованим, обґрунтованим і т.і.).

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ практично повторює назву роботи із позначенням кінцевої цільової установки словами «ефективність», «оптимізація» і т.д., включав об'єкт дослідження і метод або методику, що допомогла виконати певне наукове завдання або розв'язати певну проблему.

У чому спільність і відмінність понять «метод», «методика», «методологія»?

МЕТОД – це систематизована сукупність кроків, дій, які необхідно вжити, щоб вирішити певну задачу або досягти визначеної мети.

МЕТОДИКА – фіксована сукупність прийомів, практичної діяльності, що призводить до певного результату. До методики не належить теоретичне обґрунтування отриманого результату, вона концентрується суто на технічному аспекті. Методична коректність дослідження забезпечує відтворення результату, можливість перевірки колегами.

МЕТОДОЛОГІЯ створює систему базисних принципів, методів, методик, способів і засобів їх реалізації в організації та побудові науково-практичної діяльності. Завданням методології науки є систематичний аналіз методів, що застосовуються для отримання наукового знання і тих загальних принципів, якими спрямовується наукове дослідження.

ФОРМУЛЮВАННЯ МЕТИ НЕ ПОВИННО ПОЧИНАТИСЯ ЗІ СЛІВ

«Досліджувати...», «Вивчити...», Визначити...», оскільки це спосіб досягнення мети, а не сама мета.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обирається для вивчення, і багато інших проблемних ситуацій, що потребують вивчення як у науковому, так і практичному плані.

ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ) визначає, які процеси будуть досліджуватись.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ вказуються конкретні методи і сучасні методики, що на високому технічному рівні дають можливість досліджувати предмет або об'єкт дослідження.

НАУКОВА НОВИЗНА ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ:

Ступінь високої новизни, який вказує на відмінність одержаних результатів від відомих у літературі. Позначається словами «вперше», «розширені наукові поняття», «уточнені наукові дані», «вдосконалено», «дістало подальшого розвитку», причому ступінь «вперше» повинен відображати новизну в світовому масштабі.

– Повинна містити відомості, що виявлено безпосередньо автором.

– Має міститись конкретне підтвердження наукової новизни.

Відсутність у роботі наукової новизни є підставою для зняття дисертації із захисту.

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОДЕРЖАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ відображає пропозиції здобувачів, які мають прикладне значения цих результатів у вигляді способів, пристроїв, схем, алгоритмів, класифікацій і т.д. Практичне значения має бути конкретним, зрозумілим, доступним, з акцентом на особливостях одержаних результатів та їх відмінності від відомих у літературі.

ВИСНОВКИ апогей доказів, викладених у дисертацїі у вигляді аргументованих суджень, положень, чинників.

У висновках подаються найважливіші наукові та практичні результати, розкриваються методи, методики, методологія розв'язання поставленої в дисертації наукової проблеми або завдання з аналізом одержаних результатів порівняно з відомими рішеннями. Необхідно зробити акцент на якісних і кількісних показниках одержаних результатів із зазначенням рекомендацій щодо їх використання.

Висновки мають бути:

  1. короткими, складатись з 1–2 пропозицій (без великої анотації, де автор наводить одержані результати із зазначенням цифрових значень, помилкою, значущістю відмінностей р<0,05);

  1. однозначними, що відображають збільшення, зменшення, відсутність змін;

  1. конкретними – містить 1–3 найголовніших, значущих цифрових значень, що відображають суть досліджуваного процесу;

  2. відповідати критеріям достовірності досліджень даного напрямку; об'єктивними, достовірними (забезпечувати одержання однакових результатів при повторних вимірюваннях за рівних умов); відповідати дійсності, тобто при дослідженні реєструвати саме ті змінні величини, які планувалось вимірювати.

ВИСНОВОК ПОВИНЕН БУТИ значущим і підтвердженим результатами статистичної обробки даних, викладених у розділі власних результатів; рівень значущості відмінностей не повинен перевищувати р<0,05. Якщо здобувач застосував новий метод, який не поступається відомим методам (способам) і одержані результати при порівнянні двох методів (нового та відомого) значно не відрізняється (р>0,05), то це підтверджує право на існування запропонованого нового методу (способу).

Перший висновок ґрунтується на аналізі літератури і відображає стан питання – актуальність, необхідність, можливе практичне і наукове значення запланованого дослідження. По суті, перший висновок є результатом наукового пошуку та визначення мети.

У першому висновку відображаються: актуальність запланованого дослідження, відомості про невирішені аспекти даного наукового завдання (проблеми), вказівка на те, що рішенням саме цих задач і буде займатись дослідник.

Ця стаття є бажанням її авторів допомогти претендентам, їх науковим керівникам і консультантам, вченим радам правильно викладати основні (ключові) положения дисертації, підвищуючи їі наукове і практичне значения.Схожі:

I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconДодаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію
Науково-технічна рада Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію...
I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconДодаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію
Метою Конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать
I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconПоложення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді
Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України та випусків Бюлетеня вак україни
I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconМіжнародний чемпіонат з розв’язування логічних математичних задач
Міністерства освіти і науки України (у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України від 23. 02. 2009 №159 «Про участь...
I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconНауково-методична комісія з менеджменту І адміністрування міністерства освіти І науки україни

I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconВинахідницька діяльність за підсумками 2014 р
За даними Державного підприємства «Український інститут промислової власності» Державної служби інтелектуальної власності України...
I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 icon"Інновації в Україні: Уроки та рекомендації для наукового та освітнього лідерства в Україні"
...
I науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10 iconВсеукраїнський турнір математичних боїв імені академіка нан україни І.І. Ляшка
Організатором І координатором турніру математичних боїв імені академіка нан україни І.І. Ляшка є Києво-Печерський ліцей №171 «Лідер»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи