Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду icon

Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну радуНазваПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
Дата конвертації27.06.2015
Розмір61.73 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


СХВАЛЕНО

Вченою радою

від 25.12.2014 р.

протокол № 3


Затверджено

Наказ ректора

від 31.12.2014 р.

№ 240-1


ПОЛОЖЕННЯ

про науково-технічну раду

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

м. Кременчук 2014
1.1 Положення розроблено у відповідності до норм Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 та інших норм чинного законодавства України.

Це Положення регламентує діяльність науково-технічної ради (НТР) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ), яка організовується згідно з Положенням «Про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського».

1.2 У своїй діяльності НТР керується законами України: «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні», Концепцією науково-технологічного та інноваційного розвитку України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом КНУ, Положенням «Про організацію наукової та науково-технічної діяльності у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського», Положенням «Про науково-дослідну частину» та цим Положенням.

1.3 НТР є науково-консультаційним та дорадчим органом ректора. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи, видання наказів і розпоряджень в університеті, що забезпечує інтеграцію освіти, науки і виробництва.

2 Склад науково-технічної ради

2.1 Головою НТР є перший проректор КрНУ. Заступником голови НТР є начальник науково-дослідної частини КрНУ.

До складу НТР входять директори інститутів та декани факультетів, або їх заступники з наукової роботи, керівники наукових підрозділів, висококваліфіковані фахівці, провідні вчені університету в основних галузях наукової діяльності КрНУ, зокрема керівники наукових шкіл.

2.2 Персональний склад НТР затверджується наказом ректора терміном на 5 років. Часткові зміни в складі НТР здійснюються відповідними наказами ректора.

2.3 Чисельний склад НТР складає не більше 50 осіб.

3 Основні завдання і функції науково-технічної ради

3.1 Вирішує найважливіші питання наукової та інноваційної політики університету, аналізує й узагальнює стан науково-дослідної роботи в університеті, здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики і результатів науково-дослідних робіт тощо.

3.2 Визначає пріоритетні напрямки наукової роботи університету і розвитку дослідно-конструкторської бази.

3.3 Розглядає і подає пропозиції вченій раді університету щодо структури наукових підрозділів університету, розробляє рекомендації щодо створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів, які виконують науково-дослідні роботи.

3.4 Розробляє пропозиції щодо розвитку і вдосконалення організації науково-дослідної роботи в університеті; розглядає та затверджує поточні плани наукових досліджень.

3.5 Здійснює університетський конкурс науково-дослідних робіт (НДР), які виконуються за рахунок бюджетного фінансування, заслуховує підсумкові і щорічні звіти керівників робіт і надає пропозиції голові НТР щодо рейтингу НДР та розподілу обсягів бюджетного фінансування між структурними підрозділами університету.

3.6 Здійснює контроль наукової діяльності підрозділів і заслуховує звіти керівників підрозділів, у тому числі – завідувачів кафедр раз на три роки.

3.7 Затверджує кошти (у відсотках) на підтримку й інші витрати університету, а також грантів, отриманих співробітниками КрНУ.

3.8 Подає висновки на вчену раду університету щодо висунення наукових робіт на конкурси міжнародних наукових фондів, НАН України і державних науково-технічних програм.

3.9 Від імені університету здійснює наукову і науково-технічну експертизу пропозицій фізичних і юридичних осіб, відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу».

3.10 Кожного року аналізує діяльність аспірантури і докторантури університету; надає пропозиції щодо планів прийому, проводить оцінку ефективності роботи наукових керівників.

3.11 Висуває кандидатури для присвоєння державних нагород, призначення державних стипендій обдарованим студентам, молодим ученим та видатним діячам освіти і науки.

3.12 Проводить атестацію наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України тощо.

3.13 Заслуховує звіти директорів інститутів, деканів факультетів щодо стану підготовки кадрів вищої кваліфікації та ефективності використання наукового потенціалу.

Розробляє рекомендації щодо підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів і кадрів вищої кваліфікації КрНУ.

3.14 Здійснює контроль за рівнем інформаційного забезпечення наукових досліджень. Розробляє заходи щодо забезпечення широкого використання, реклами і маркетингу завершених наукових досліджень. Розробляє рекомендації щодо експонування розробок і технологій на виставках.

3.15 Формує плани проведення науково-технічних конференцій, семінарів, виставок та інших наукових заходів в університеті.

3.16 Здійснює контроль за організацією наукової роботи студентів, аспірантів, молодих учених і діяльністю ради молодих вчених, студентського наукового товариства. Підводить підсумки університетських конкурсів студентських та інших наукових робіт.

3.17 Заслуховує кожного року звіти голів спеціалізованих вчених рад і забезпечує всебічну допомогу в їх роботі.

3.18 Формує річний план видання збірників наукових праць КрНУ, монографій та подає на затвердження Вченій раді університету. Надає пропозиції ректору щодо фінансування або відшкодування витрат на видавничу діяльність за рахунок коштів КрНУ.

3.19 Проводить аналіз і координацію діяльності редколегій наукових видань КрНУ.

3.20 Контролює виконання міжнародних угод та контрактів.

3.21 Розглядає інші питання за пропозицією членів науково-технічної ради, пов'язані з науковою і науково-технічною діяльністю університету.

4 Порядок роботи науково-технічної ради

4.1 Засідання НТР проводяться Головою або, за його дорученням, заступником, не менше ніж один раз на місяць.

4.2 НТР працює за річним планом, який складається на основі пропозицій НДЧ та структурних підрозділів КрНУ. Пропозиції до плану роботи розглядаються на засіданні НТР; розроблений річний план роботи на наступний рік затверджується Головою НТР.

4.3 Окремі питання, що виникають у процесі діяльності КрНУ і не входять до плану роботи НТР, можуть включатися до порядку денного за згодою Голови НТР, або для їх розгляду може бути призначене позапланове засідання НТР.

4.4 Для підготовки та розгляду окремих питань Голова НТР може створювати комісії з членів НТР та інших науковців.

4.5 Матеріали для розгляду на позаплановому засіданні НТР або з питань, які не входять до плану роботи НТР, подаються не пізніше ніж за 10 днів до засідання НТР.

4.6 Про час і порядок денний засідання НТР повідомляється персонально її членам, а також запрошеним за 7 днів до засідання НТР.

4.7 Порядок денний та проекти рішень за кожним окремим питанням готуються секретарем НТР напередодні засідання та розміщуються на сайті університету.

4.8 На засідання НТР можуть бути запрошені відповідні фахівці структурних підрозділів КрНУ, інших організацій.

4.9 Рішення НТР приймаються за наявністю кворуму (більше половини членів НТР від складу) у результаті відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради і є обов'язковими для виконання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови ради.

4.10 Рішення НТР оформляються у вигляді протоколів, які підписуються Головою НТР і секретарем. Виписки з протоколів засідань підписуються Головою НТР і секретарем. Протоколи засідань НТР здаються в архів по закінченню року.

4.11 На підставі рішення НТР університету ректор може видавати накази, обов’язкові для виконання співробітниками, аспірантами і студентами університету, а також виносити окремі рішення для обговорення на вченій раді університету.

4.12 Рішення НТР набирають чинності після затвердження їх Головою НТР.

ПОГОДЖЕНО:
Перший проректор В. В. Никифоров
Начальник науково-дослідної частини О. В. Троцко

Схожі:

Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Канцелярію очолює завідувач, що призначається на посаду наказом ректора університету
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconДодаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію
Науково-технічна рада Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію...
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Університету,...
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconДодаток 1 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 оголошення міністерство освіти І науки України оголошує про проведення конкурсу науково-технічних проектів за державним замовленням на науково-технічну продукцію
Метою Конкурсу є відбір науково-технічних проектів, спрямованих на одержання конкретних прикладних результатів, що забезпечать
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconПротокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено
Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок...
Протокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи