Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення icon

Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положенняНазваПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Дата конвертації27.06.2015
Розмір169.52 Kb.
ТипПротокол
скачать >>>


СХВАЛЕНО

Вченою радою КрНУ

від 25 грудня 2014 р.

Протокол № 3


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора КрНУ

від 31 грудня 2014 р. № 240-1
ПОЛОЖЕННЯ

про Приймальну комісію
Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

(розроблене на підставі Примірного положення про приймальну комісію
вищого навчального закладу України,
затвердженого наказом МОНмолодьспорт від 09.01.2013 № 12.)

Кременчук 2014

ПОЛОЖЕННЯ
про Приймальну комісію Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського
І. Загальна частина

1.1. Приймальна комісія Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Університету, що утворюється для проведення прийому вступників на навчання та вирішення питань щодо переводів і поновлень. Термін повноважень Приймальної комісії становить один рік.

Приймальна комісія працює в умовах демократичності, прозорості та відкритості відповідно до законодавства України, Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених у МОНмолодьспорту і зареєстрованих у Міністерстві юстиції (далі – Умови прийому), Правил прийому до Університету, Статуту Університету та положення про Приймальну комісію.

1.2. Положення про Приймальну комісію схвалюється Вченою радою та затверджується ректором Університету.

1.3. Склад Приймальної комісії затверджується наказом ректора Університету, який є головою комісії.

Голова Приймальної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій.

До складу Приймальної комісії входять:

- проректор з навчально-педагогічної роботи та економіки – заступник голови Приймальної комісії;

- відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники;

- уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

- члени Приймальної комісії (проректор з навчально-педагогічної та методичної роботи, проректор з науково-педагогічної роботи та гуманітарної освіти, проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті, директор інституту електромеханіки, енергозбереження і систем управління, директор інституту механіки і транспорту, декани факультетів, директор Коледжу КрНУ імені Михайла Остроградського, директор навчально-наукового центру післядипломної та дистанційної освіти, а також можуть входити провідні професори та доценти, представники студентського самоврядування (кількість не обмежується).

Відповідальний секретар Приймальної комісії та його заступники
призначаються наказом ректора з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Університету. Одна й та сама особа може бути відповідальним секретарем не більше ніж три роки підряд.

До складу Приймальної комісії можуть бути включені представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ і організацій, для яких ведеться підготовка фахівців (за поданням).

До складу Приймальної комісії, а також до складів предметних екзаменаційних, відбіркових і фахових атестаційних комісій та апеляційної комісії не дозволяється вводити осіб, діти яких вступають до Університету у поточному році.

Список працівників, які допускаються до роботи для забезпечення діяльності Приймальної комісії та її підрозділів, затверджується наказом ректора з числа науково-педагогічних (педагогічних) працівників та навчально-допоміжного персоналу Університету.

Наказ про затвердження складу Приймальної комісії видається ректором Університету до кінця січня кожного року.

1.4. Для виконання покладених на Приймальну комісію завдань і здійснення нею своїх функцій відповідно до наказу ректора Університету утворюються такі підрозділи Приймальної комісії:

- відбіркова комісія;

- предметні екзаменаційні комісії;

- фахові атестаційні комісії;

- комісії для проведення співбесід;

- апеляційна комісія.

До роботи у складі підрозділів Приймальної комісії залучаються найбільш досвідчені, кваліфіковані і сумлінні науково-педагогічні (педагогічні) працівники Університету. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних (педагогічних) працівників інших навчальних закладів.

Відбіркова комісія створюється для профорієнтаційної роботи, прийому документів та оформлення особових справ вступників у Коледжі КрНУ. При необхідності відбіркові комісії (в тому числі виїзні) створюються в інших підрозділах Університету і працюють під керівництвом Приймальної комісії. До складу відбіркових комісій входять голова – керівник відповідного підрозділу, заступники керівників, відповідальний секретар відбіркової комісії, науково-педагогічні (педагогічні) працівники та навчально-допоміжний персонал Університету, кількість яких встановлюється виходячи із потреби відбіркової комісії.

Предметні екзаменаційні комісії та комісії по проведенню співбесід створюються для проведення конкурсних вступних випробувань при вступі на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста на основі базової (повної) загальної середньої освіти та бакалавра на основі повної загальної середньої освіти. Допускається включати до складу цих комісій працівників інших навчальних закладів, науково-дослідних установ за рекомендаціями керівництва за місцем їх основної роботи.

Фахові атестаційні комісії створюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутих освітньо-кваліфікаційних рівнів. Допускається включати до складу цих комісій науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів.

Апеляційна комісія створюється для розгляду апеляцій абітурієнтів. Головою апеляційної комісії призначається один з проректорів Університету. При прийомі на навчання на основі загальної середньої освіти (базової, а також повної) склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково-педагогічних (педагогічних) працівників Університету та вчителів системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії Університету. Порядок роботи апеляційної комісії визначається окремим положенням, яке затверджується головою Приймальної комісії.

Наказ про затвердження складу предметних екзаменаційних, фахових атестаційних, апеляційної та відбіркових комісій, інших підрозділів видається ректором Університету не пізніше 1 березня.

1.5. Склад Приймальної комісії та її підрозділів, за винятком осіб, які входять до них згідно з посадовими обов’язками, щороку поновлюється не менш як на третину.

1.6. Не дозволяється залучати аспірантів денної форми навчання і студентів до роботи у технічних комісіях (для прийому документів, оформлення особових справ тощо).

1.7. Секретарі відбіркових та технічних комісій несуть особисту відповідальність за стан справ на всіх етапах роботи комісії.
II. Основні завдання та обов'язки Приймальної комісії

2.1. Відповідно до Умов прийому, Статуту Університету, наявної ліцензії (сертифікатів про акредитацію) приймальна комісія розробляє Правила прийому, які затверджує ректор.

2.2. Приймальна комісія:

забезпечує інформування вступників, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до Університету;

організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск вступників до участі у конкурсі (до участі у вступних випробуваннях);

- в установленому порядку обов’язково подає до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі - Єдина база) отримані від вступників відомості, вносить зміни до статусів заяв вступників в Єдиній базі;

- координує діяльність усіх підрозділів Університету щодо підготовки та проведення конкурсного відбору;

організовує і проводить консультації з питань вступу на навчання та консультації з питань вибору напряму підготовки (спеціальності), що найбільш відповідає здібностям, нахилам і рівню підготовки абітурієнта;

здійснює контроль за роботою усіх підрозділів Приймальної комісії, розглядає і затверджує їх рішення;

організовує та контролює діяльність технічних, інформаційних і побутових служб щодо створення умов для проведення вступної кампанії;

- приймає рішення про зарахування до складу студентів за формами навчання і джерелами фінансування.

- приймає рішення щодо переводів та поновлень осіб, які були відраховані зі складу студентів Університету чи іншого вищого навчального закладу.

2.3. Рішення Приймальної комісії приймаються за присутності мінімум двох третин складу Приймальної комісії простою більшістю голосів та своєчасно доводяться до відома вступників.

Рішення Приймальної комісії оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови і відповідальний секретар Приймальної комісії.

IІІ. Організація роботи Приймальної комісії

3.1. Прийом заяв та документів вступників проводиться в строки, передбачені Умовами прийому і Правилами прийому та реєструється в прошнурованому, з пронумерованими сторінками та скріпленому печаткою Приймальної (відбіркової) комісії журналі реєстрації заяв вступників, в якому зазначаються такі дані вступника:

- порядковий номер (та/або номер особової справи);

- прізвище, ім’я та по батькові;

- домашня адреса (адреса реєстрації);

- стать;

- рік народження;

- серія, номер і дата видачі документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень);

- назва навчального закладу, що видав документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень;

- номер сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання та кількість балів з конкурсних предметів, визначених правилами прийому для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність);

- середній бал документа про повну (базову) загальну середню освіту;

- інформація про документи, що подає вступник, якщо це викликано особливими умовами зарахування;

- причини, з яких вступникові відмовлено в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання.

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про внесення до журналу реєстрації додаткових даних про вступника.

Вступнику видається розписка про прийом його документів за підписом відповідального секретаря (його заступника), скріпленого печаткою Приймальної комісії. Відмова у реєстрації заяви від вступника не допускається, крім випадків порушення вступником чинного законодавства України та відсутності передбачених Правилами прийому документів для реєстрації вступника.

Під час реєстрації заяв абітурієнтів з використанням автоматизованих систем обліку, сторінки журналу реєстрації в кінці робочого дня роздруковуються, кожна сторінка візується відповідальним секретарем Приймальної комісії Університету (його заступником), нумерується і підшивається в журнал. Після закінчення прийому документів журнал реєстрації закривається підписами голови Приймальної комісії Університету або його заступника та відповідального секретаря і скріплюється печаткою Університету або Приймальної комісії. У журналі реєстрації заяв вступників не допускаються виправлення, закреслення та пропуски рядків. У разі наявності таких, зазначається відповідна примітка, яка візується відповідальним секретарем (його заступником) і скріплюється печаткою Університету або Приймальної комісії.

3.2. Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступника до участі у конкурсі, у разі виконання ним вимог Правил прийому до Університету, і повідомляє про це вступника в письмовій або в іншій, встановленій Приймальною комісією, формі.

3.3. Для проведення вступних випробувань Університетом формуються екзаменаційні групи у порядку реєстрації документів; відповідно до груп формуються відомості співбесіди, усного вступного випробування і (або) відомості одержання-повернення письмової роботи.

Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання вступних випробувань, видається аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.

3.4. Розклад вступних випробувань, що проводяться Університетом, затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті Університету та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів на вступ на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формою навчання.

3.5. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.
ІV. Організація та проведення вступних випробувань

4.1. Голови предметних екзаменаційних, фахових атестаційних комісій щорічно складають необхідні екзаменаційні матеріали: програми творчих конкурсів, вступних випробувань, що проводяться Університетом, екзаменаційні білети, тестові завдання, критерії оцінювання відповіді вступника тощо та подають їх на затвердження голові Приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Форма вступних випробувань в Університеті та порядок їх проведення затверджуються кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста і бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступні випробування проводяться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання відповідного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

4.2. На вступних випробуваннях, що проводяться Університетом, повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії не допускаються до приміщень, де проводяться вступні випробування.

4.3. Екзамен в усній формі або співбесіда з кожної дисципліни проводяться не менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з розкладом у день іспиту.

Під час співбесіди (екзамену в усній формі) члени відповідної комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди (аркуші усної відповіді), який по закінченню співбесіди підписується вступником та членами відповідної комісії.
Інформація про результати співбесіди або екзамену в усній формі оголошується вступникові в день її проведення.

4.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Університет у випадках, передбачених Умовами прийому, приймають не менш як два члени відповідної комісії.

4.5. Бланки аркушів співбесіди, письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом Університету зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії Університету, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному абітурієнтові в аудиторії, де проводиться вступне письмове випробування. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або її підрозділу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

4.6. Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах):

- з мови та літератури: диктант - 1 година;

- з інших предметів - 3 години;

- при тестуванні - не більше, ніж передбачено у

пояснювальних записках до тестів.

4.7. Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись електронними засобами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

4.8. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

4.9. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших випробуваннях і конкурсі не допускаються. За наявністю поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних випробувань з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків проведення випробувань.

Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) повністю виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові.

4.10. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному листку письмової відповіді, а також в екзаменаційній відомості. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної), додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

4.11. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Університету членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, були зроблені зауваження вступникові під час екзамену тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної (екзаменаційної або фахової атестаційної) комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

4.12. Голова предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів відповідної комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами відповідних комісій за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 124 бали, більше, ніж 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) – менше, ніж на 4 бали, більше, ніж 10 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної або фахової атестаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

4.13. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії або фахової атестаційної комісії відповідальному секретареві Приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.

4.14. Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами, нижче ніж визначено Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, потрібна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

4.15. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Університеті (далі - апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки. Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання. Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.

4.16. Працівникам Приймальної комісії забороняється ознайомлювати абітурієнтів, їх батьків та інших осіб зі змістом екзаменаційної роботи абітурієнта.
V. Зарахування вступників

5.1. Список рекомендованих до зарахування вступників оприлюднюється Приймальною комісією відповідно до загальної кількості набраних балів кожним вступником у строки, визначені Правилами прийому. У списку зазначаються підстави для надання рекомендацій щодо зарахування за формами фінансування навчання.

Особи, які в установлений Умовами прийому та Правилами прийому термін не подали до Приймальної (відбіркової) комісії оригінал сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, оригіналів документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка та медичної довідки, втрачають право на зарахування на навчання за рахунок коштів державного бюджету, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання та/або довідка/ екзаменаційний лист (для вступників, що складали вступні випробування) з результатами вступних випробувань, письмові екзаменаційні роботи, аркуші співбесід та усних відповідей тощо вступників, зарахованих до вищого навчального закладу, зберігаються в їх особових справах протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб вступник разом із заявою про вступ на навчання має право подати до Приймальної (відбіркової) комісії копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки, завірені в установленому порядку, за умови одночасного навчання у цьому або іншому навчальному закладі за іншою освітньо-професійною програмою підготовки і формою навчання. Зазначені копії документів зберігаються в Університеті протягом усього терміну навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали зазначених документів.

5.2. Рішення про зарахування вступників ухвалюється на засіданні Приймальної комісії і оформлюється протоколом, в якому вказуються умови зарахування (поза конкурсом, за результатами співбесіди, за результатами участі в конкурсі та ін.).

5.3. На підставі рішення Приймальної комісії ректор Університету видає наказ про зарахування вступників, інформація про зарахованих доводиться до їх відома та оприлюднюється.

5.4. Зарахованим до складу студентів за їх проханням видаються довідки встановленого зразка для оформлення звільнення з роботи у зв’язку із вступом до Університету.

5.5. Після видання ректором Університету наказу про  зарахування вступників на навчання, уповноважені особи Приймальної комісії проставляють в Єдиній базі протягом доби відповідні відмітки щодо зміни статусу вступника та подають до Єдиної бази копії наказів про зарахування вступників на навчання.

5.6. Особам, які не зараховані на навчання, видається за їх проханням довідка про результати їх участі у конкурсі (вступних випробуваннях) для участі в конкурсі щодо вступу до іншого вищого навчального закладу.

За результатами роботи Приймальної комісії щодо набору на відповідні форми навчання складається звіт про результати прийому на навчання, який затверджується на засіданні Вченої ради Університету.

Втручання в діяльність Приймальної комісії з боку громадських, політичних та інших організацій, партій та рухів не дозволяється.


Заступник голови

Приймальної комісії В.М. Усатюк
Відповідальний секретар

Приймальної комісії Е.С. Клімов
Схожі:

Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення
Канцелярію очолює завідувач, що призначається на посаду наказом ректора університету
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconПротокол №8 від 12 вересня 2014 р. Затверджено
Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що пропонуються до виконання за рахунок...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconПротокол №8 від 30. 06. 2014 р. Кременчук 2014 зміс т паспорт стратегічної програми розвитку
Збереження матеріально-технічної бази та підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconМетодичні рекомендації щодо проведення Всекраїнського тижня права
Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 року №815-р «Про затвердження плану заходів з проведення...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconЗакону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Протокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення iconСклад Вченої ради факультету іноземних мов (затверджено наказом №0 4 від 17. 01. 2013 р.)
Сулим В. Т. – голова Вченої ради, декан факультету іноземних мов, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи