Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова icon

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. СеменоваНазваПоложення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова
Дата конвертації27.06.2015
Розмір160.96 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Михайла Остроградського

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА ДОКТОРАНТІВ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


Проректор з НПРГ _______В.В. Сергієнко

Начальник ПФВ_________Т.М. Семенова.

Начальник юридичного відділу

______________Т.М. Слободяник

Голова профкому студентів

___________О.І. Суворова
Кременчук 2010

1 НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ

"ПОЛОЖЕННЯ..."

"Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського” розроблено на підставі діючого законодавства, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року №882 "Питання стипендіального забезпечення" зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України № 165 від 5 березня 2008 року.

2 ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

2.1. Дія цього Положення поширюється на студентів денної форми навчання І-ІІ, ІП-ІУ рівнів акредитації, аспірантів і докторантів, які навчаються з відривом від виробництва в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського (Університеті) ), і коледжі університету.

2.2. Стипендії призначаються

академічні:

студентам за результатами навчання у вищому навчальному закладі та
виявленою при цьому успішністю; аспірантам і докторантам на підставі наказу про зарахування.

соціальні - на підставі нормативно-правових актів на отримання
державних пільг і гарантій для окремих категорій громадян.

2.3. Академічними стипендіями є

 1. стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, іменні стипендії, які призначаються студентам за результатами навчання, розміри та порядок призначення яких визначається окремими нормативними актами;

 2. іменні або персональні стипендії* навчального закладу;

 3. ординарні (звичайні) академічні стипендії.

2.4. Розмір академічної стипендії особам, зазначеним у п.2.1 цього
положення, визначається виходячи з установленого Кабінетом Міністрів
розміру мінімальної ординарної (звичайної) стипендії з урахуванням типу
навчального закладу, успішності стипендіата.

Стипендії виплачуються раз на місяць.

2.5. Студентам, аспірантам, докторантам, які навчаються згідно з угодами,
укладеними між навчальними закладами або науковими установами та
фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватись за
рахунок коштів цих осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.

Особі, яка навчалась згідно із зазначеною угодою і в установленому порядку та переведена на навчання за державним замовленням, стипендія призначається і виплачується відповідно до цього положення за результатами попереднього семестрового контролю з місяця, що настає за датою її зарахування відповідно до наказу керівника навчального закладу. 2.6. Соціальні стипендії призначаються

1) студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

 1. студентам із числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", гарантуються пільги при призначенні стипендії;

 2. студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

 1. студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами І,ІІ, ІП групи;

 1. студентам, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання.
 1. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності навчальний заклад 10 відсотків коштів, передбачених для виплати стипендій, використовує для надання студентам і аспірантам, які навчаються за державним замовленням, матеріальної допомоги та заохочення.

 2. Для вирішення питань з призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги студентам, аспірантам, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності створюється стипендіальна комісія університету та відповідні комісії в інституті, на факультетах і в коледжі.

 3. На час проходження практики стипендіат зберігає право на отримання стипендії.

2.10. Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і
продовжують навчання за денною формою, виплачуються щомісячна
грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена
згідно з цим Положенням.

З ОРДИНАРНІ (ЗВИЧАЙНІ) АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ

3.1. У межах коштів, передбачених для виплати стипендій, стипендіальна комісія університету вирішує питання першочергового призначення стипендій, розподілу коштів серед факультетів та єдиного підходу в їх подальшому розподілу серед студентів. Стипендіальні комісії факультетів у межах коштів, що надані факультету для стипендіального забезпечення розподіляють кошти на стипендію, матеріальну допомогу і преміювання.

 1. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
 • студентам першого року навчання до першого семестрового контролю;

 • студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання (7.00 - 9.99 за дванадцятибальною шкалою)

3.3. Студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків призначається:

- соціальна стипендія (в обов'язковому порядку) - у розмірі, що
встановлюється Кабінетом Міністрів України;

- академічна (додатково до соціальної) - у разі відмінного навчання.

3.4. Студентам, які за результатами семестрового контролю отримали
середній бал успішності п’ять за п'ятибальною шкалою оцінювання (або мають 10-12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною шкалою) розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується на:

 • для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і "бакалавр" - 50 грн.

 • для студентів вищих навчальних закладів ІП-ІУ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", " спеціаліст" або "магістр" - 60 грн.

3.5. Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що
настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним
планом.

4 ПЕРСОНАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ

 1. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності студентам за поданням стипендіальної комісії факультету можуть призначатися персональні стипендії університету, виплата яких проводиться у межах коштів, передбачених для виплати стипендій.

 2. Розмір персональної стипендії підвищується порівняно з мінімальною ординарною стипендією:

- для студентів ІП-ІУ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр" на 85 грн.

- для студентів І-ІІ рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями "молодший спеціаліст", "бакалавр" на85 грн.
5 АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ АСПІРАНТІВ І ДОКТОРАНТІВ

5.1. Академічна стипендія аспірантам і докторантам установлюється у
розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем
роботи (з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних
посадах), але не нижче, за 60 відсотків, і не вище посадового окладу,
визначеного за схемою посадових окладів, відповідно:

викладача-стажиста - для аспірантів; доцента - для докторанта.

5.2. Аспірантам, докторантам, які поновили навчання після наданої їм в
установленому порядку перерви у навчанні, академічна стипендія
призначається на весь наступний період навчання.

6 ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА АКАДЕМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СТИПЕНДІЙ В ОКРЕМИХ ВИПАДКАХ

6.1. У разі, коли строк закінчення навчання особи, яка отримує
академічну та/або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або
коли стипендіат вибуває з університету до закінчення строку навчання, їм
виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.

 1. У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої відповідним документом, особа отримує академічну та/або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.

 2. У разі, коли стипендіат має право на призначення кількох


академічних стипендій, виплачується одна - найбільшого розміру, якщо інше не передбачено нормативними актами.

 1. Студентам, які навчалися за державним замовленням та перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, у межах коштів, передбачених на виплату стипендій, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50% від мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.

Студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.

Зазначеним у цьому підпункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі;

6.5. Студентам, які поновили навчання після академічної відпустки
відповідно до наказу ректора, академічна стипендія призначається у
розмірі, який був установлений за підсумками навчання до початку
академічної відпустки.

У разі, коли дата поновлення до складу студентів не збігається з початком місяця, стипендія виплачується з місяця, що настає після зарахування такої особи відповідно до наказу керівника навчального закладу.
7 СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

7.1. Студентам вищих навчальних закладів із числа дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, а також студентам, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, які які мають
середній бал нижчий, ніж 10 за 12-бальною шкалою, або 5 - за
п'ятибальною розмір обов'язкової соціальної стипендії визначається
постановою Кабінету Міністрів України.

7.2. Студентам, зазначеним у пункті 2.6, які за результатами семестрового
контролю мають середній бал нижчий, ніж 7 за 12-ти бальною і нижчий, ніж
4 за п'ятибальною шкалою оцінювання, внаслідок чого такі студенти
втратили право на призначення їм академічної стипендії, призначається
соціальна стипендія - для осіб, зазначених у підпунктах 2 і 5 (які мають пільги як постраждалі від аварії на ЧАЕС - 50% мінімальної ординарної стипендії; а які мають сім'ї з дітьми - 100 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

- для осіб, зазначених у підпунктах 3 і 4 (із малозабезпечених сімей,

діти - інваліди та інваліди І, ІІ, III групи) - 109 відсотків розміру мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії.

ОСОБИ, ЯКІ ОДНОЧАСНО МАЮТЬ ПРАВО НА АКАДЕМІЧНУ І

СОЦІАЛЬНУ СТИПЕНДІЮ


  1. Особам, зазначеним у підпунктах 1-5 пункту 3.1 цього Положення,


яким призначена академічна стипендія, додатково виплачується соціальна
стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) стипендії):

1) студентам з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної
державної допомоги згідно із законодавством), студентам, які є дітьми-
інвалідами та інвалідами І і III групи, - 9;

2) студентам із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування та студентам, які у віці від 18 до 23 років залишились без
піклування батьків, у разі відмінного навчання виплачується соціальна
стипендія і додатково - академічна.

3) студентам із числа військовослужбовців, яких прирівняно до інвалідів
війни - 50;

4) із числа тих, які входили до складу військових формувань, що за
рішенням відповідних державних органів були направлені для виконання
миротворчих операцій або відряджені до держав, де в цей період велися
бойові дії, - 30 ;

5) студентам, які є інвалідами за зором і слухом - 50. Якщо згідно з цим пунктом стипендіат має право на кілька додаткових соціальних стипендій, кожна з них призначається і виплачується окремо.

8.2. Особам, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи" гарантуються . пільги при призначенні стипендії,

виплачується додаткова соціальна стипендія за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації її наслідків :

- студентам вищих навчальних закладів І—II рівня акредитації, які
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст"
або "бакалавр" - 150 грн.

- студентам вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, які
навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст "
або "магістр" - 170 грн.

У разі, коли зазначені суми додаткової стипендії менші, ніж сума додаткової соціальної стипендії, яка виплачувалась у грудні 2007 року, продовжується виплата додаткової соціальної стипендії у сумі, яка виплачувалась у грудні 2007 року.

9 АКАДЕМІЧНІ СТИПЕНДІЇ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ТА ВЕРХОВНОЇ РАДИ

9.1. Академічні стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України
та Верховної Ради призначаються відповідно до "Положення про порядок
призначення стипендій Президента України студентам вищих навчальних
закладів та аспірантам", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 28 жовтня 1994 р. № 744, відповідно до Положення про порядок
призначення стипендій Верховної ради", затвердженим постановою Кабінету
Міністрів 1 серпня 1996 року № 257, Положенням про стипендію Кабінету
Міністрів України студента вищих навчальних закладів та аспірантам,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001
року № 980.

 1. Стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України призначаються студентам-відмінникам вищих навчальних закладів України, які найбільше відзначилися в навчальній та науковій роботі відповідно до квот Міністерства освіти і науки України.

 2. Розмір іменних стипендій Президента України, Верховної Ради встановлюється окремими нормативними актами.

 3. Кандидатури на отримання стипендії Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів висуваються факультетами та затверджуються вченою радою університету до 1 липня 1 лютого кожного року, кандидатури на отримання стипендії Верховної Ради (на навчальний рік) до 1 липня кожного року.
 1. Призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України здійснюється на підставі наказів Міністерства освіти і науки України.

 2. Необхідні документи (витяг із засідання вченої ради, характеристика-подання) подаються до Полтавської регіональної ради ректорів на осінній семестр до 1 липня поточного року, на весняний семестр - до 1 лютого.

9.7. Стипендія Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів
України виплачується із стипендіального фонду. 9.8. Позбавлення студентів стипендій Президента України, Верховної Ради та Кабінету Міністрів може бути здійснено рішенням їх рад за умови затвердження його Міністерством освіти і науки України.

10 ПЕРСОНАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 1. З метою створення сприятливих умов для розвитку вищої школи в місті, підтримки обдарованої студентської молоді, керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішенням міської ради виконком міської ради щорічно призначає стипендії міської ради. Стипендії виплачуються за рахунок міського бюджету.

 2. Стипендії міської ради призначається на семестр з метою підтримки обдарованих та матеріального заохочення відмінників навчання, студентів, які беруть активну участь у громадському житті факультету, університету, міста тощо. Стипендія може призначатись студентам, які навчаються як за держзамовленням, так і на комерційній основі.

За студентами, які навчаються за держзамовленням, поданими на персональну стипендію міської ради, залишається право отримувати стипендію за результатами підсумкового контролю.

 1. Кандидати на отримання стипендії міської ради висуваються вченою радою університету за поданням деканів факультетів та за узгодженням студентської ради факультету (університету).

 2. Позбавлення студентів стипендій міської ради може бути здійснено рішенням ради за умови узгодження зі студентським профкомом. Рішення ради затверджується відповідним наказом ректора .

10.5. Подання на кандидатів персональних стипендій міської ради
надсилається на ім'я голови міської ради.

11 СПОНСОРСЬКІ ПЕРСОНАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ

11.1. Підприємства, установи, банки, громадські організації інші спонсори

можуть установлювати свої стипендії для студентів університету.

11.2.Умови виплати стипендії узгоджуються із засновником стипендії.

 1. Квоти на персональні стипендії розподіляються між факультетами на підставі вимог і рекомендацій ініціатора спонсорської стипендії та розпорядження проректора університету.

 2. Деканати відповідно до встановлених квот та вимог з урахуванням рекомендацій органів студентського самоврядування вносять пропозиції на призначення стипендій.

 3. Кандидатури затверджуються стипендіальними комісіями або вченими радами. Відповідне подання надсилається засновнику стипендії.

12 ПЕРСОНАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ УНІВЕРСИТЕТУ, ЩО ВИПЛАЧУЮТЬСЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

12.1.3 метою матеріального заохочення студентів університету до навчання, активної участі у громадському житті, спортивно-масовій та культурно-масовій роботі, рішенням вченої ради університетущорічно визначається кількість і розмір персональної стипендії: стипендії ректора та персональної стипендії імені Володимира Єлисейовича Маслова (засновника і першого ректора).

12.2. Персональні стипендії університету виплачуються щомісяця з коштів
спеціального фонду університету.

 1. Персональні стипендії університету призначаються щосеместрово за активну громадську роботу на факультеті та в університеті, вагомі наукові, спортивні досягнення за умови успішного навчання (середній бал 4 і вищий).

 2. Стипендія може призначатись студентам, які навчаються як за державним замовленням, так і за контрактом.

Студенти, які навчаються за державним замовленням, отримують персональну стипендію додатково до ординарної стипендії за результатами навчання.

 1. Кандидатури на персональну стипендію ректора подаються деканами факультетів, узгоджуються з органами студентського самоврядування, розглядаються та затверджуються радою університету. На підставі рішення ради видається відповідний наказ ректора.

 2. Позбавлення студентів таких стипендій може бути здійснене за поданням декана факультету, студентської ради факультету (університету) рішенням ради університету. На підставі рішення ради видається відповідний наказ ректора.

13 СОЦІАЛЬНІ СТИПЕНДІЇ РЕКТОРА

 1. З метою соціальної підтримки і матеріального заохочення студентів університету можуть запроваджуватись соціальні стипендії ректора. Кількість і розмір соціальної стипендії затверджується щорічно на початку навчального року вченою радою університету.

 2. Соціальні стипендії ректора виплачуються щомісяця з коштів спеціального фонду університету.

  1. Соціальні стипендії ректора призначаються щосеместрово з метою соціальної підтримки студентів, у яких скрутне матеріальне становище.
  1. Стипендія може призначатись студентам, які навчаються як за держзамовленням, так і за контрактом.

  2. За студентами, які навчаються за держзамовленням, висунутими на ректорську соціальну стипендію, залишається право отримувати стипендію за результатами підсумкового контролю.

  3. Кандидатури на соціальну стипендію стипендію ректора подаються
   деканатом відповідного факультету, розглядаються та затверджуються вченою радою університету. На підставі рішення ради видається відповідний наказ ректора.

  4. Позбавлення студентів стипендій ректора може бути здійснено за поданням кафедри, декану факультету, рішенням вченої ради університету. На підставі рішення вченої ради видається відповідний наказ ректора.


14 ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ,

ПЕРЕДБАЧЕНИХ НА ВИПЛАТУ СТИПЕНДІЙ, ДЛЯ НАДАННЯ

МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ТА ЗАОХОЧЕННЯ

14.1. З метою підвищення життєвого рівня і заохочення за успіхи у
навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності
студентів та аспірантів, які навчаються за державним замовленням,
університет може використовувати не більше як 10 відсотків коштів,
передбачених для виплати стипендій, для надання їм матеріальної
допомоги та заохочення.

14.2. Ці кошти використовуються для надання матеріальної допомоги усім , але в першу чергу:

1) студентам із числа сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та студентам інших пільгових категорій, зазначених у пункті 2.6;

2) студентам, аспірантам при народженні дитини та догляді за нею;

4) у разі хвороби та смерті близьких родичів:

5) для лікування та оздоровлення студентів, аспірантів;

6) у разі скрутного матеріального становища.

14.3. Надання матеріальної допомоги здійснюється відповідно до наказу
ректора на підставі особистої заяви студента, аспіранта або за клопотанням
профкому, стипендіальної комісії інституту, факультету, відділу аспірантури та докторантури. Матеріальна допомога надається без урахування середнього балу навчання.

14.4. За високі досягнення в навчанні, науковій роботі, активну участь у роботі органів студентського самоврядування, культурно-масовій, спортивній роботі, виконання обов'язків старост академічних груп тощо студентам можуть виплачуватись премії.

Преміювання студентів, аспірантів здійснюється відповідно до наказу ректора за поданням проректора, декана, спортивного клубу, відділу культурно-масової роботи, науково-дослідної частини, відділу аспірантури, студентської ради, студентського профкому. Подання узгоджуються з студентським профкомом.

14.5. Установлюються такі розміри виплат:

- матеріальна допомога, інші виплати на оздоровлення, лікування - не вище трьох мінімальних стипендій;
- матеріальне заохочення - не вище двох мінімальних стипендії.

15 ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ
15.1. Зміни та доповнення до ПОЛОЖЕННЯ вносяться в разі змін у нормативно-правовій базі стипендіального забезпечення студентів, аспірантів та докторантів, появи нових джерел та форм матеріального заохочення тощо.

15.2. Зміни та доповнення оформлюються додатком до ПОЛОЖЕННЯ з посиланням на нормативно-правові документи, які зумовили введення змін та доповнень.

ПОЛОЖЕННЯ затверджене на засіданні вченої ради Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського _______________Схожі:

Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПоложення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПоложення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк " " 20 р. Загальні положення
Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” для зберігання...
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПоложення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, одним з основних виробничих підрозділів, який контролює організацію...
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2012" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2013" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси і таланту "Королева університету 2011" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Конкурс "Королева та принцеса " спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття...
Положення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова iconОфіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича
К 45. 052. 02 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи