Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення icon

Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положенняНазваПоложення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення
Дата конвертації29.06.2015
Розмір42.76 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
І. Загальні положення

1. Відповідно до закону України „Про Національний архівний фонд та архівні установи” Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабміну Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004 та типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, Державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 19.06. 2013 № 1227/5 у КрНУ імені Михайла Остроградського створюється експертна комісія (ЕК) для проведення експертизи цінності документів та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (ЕПК) архівного відділу Кременчуцької міської ради та держархіву області.

2. Експертна комісія є діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджується ректором університету, після чого стають обов’язковими для виконання всіма структурними підрозділами.

3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства юстиції України та іншими нормативними актами, а також положенням про експертну комісію, затвердженим на підставі Типового положення про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації.

4. До складу ЕК, який затверджується ректором університету, входять керівники канцелярії та архіву університету, директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів, а також представники ЕПК архівного відділу Кременчуцької міської ради.

Головою ЕК призначається проректор університету, а секретарем – завідувачка архіву.

5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів та окремих осіб рішення комісії, здійснює обліки і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереження.

6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує ректор університету, і звітує перед ним про проведену роботу.

ІІ. Функції експертної комісії

ЕК здійснює наступні функції:

1. Організовує та проводить спільно з канцелярією та архівним підрозділом щорічний відбір документів для подальшого зберігання і знищення.

При цьому особливу увагу ЕК приділяє відбору на стадії діловодства документів, що підлягають передачі на зберігання державному архіву.

2. Розглядає, графіки передачі документів на зберігання до архіву університету та державного архіву і подає їх на затвердження ректорові університету.

3. Розглядає, приймає рішення про схвалення і подання документів до архівного відділу Кременчуцької міської ради та ЕПК держархіву області.

4. Розглядає описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду, описи справ з особового складу та довгострокового зберігання (понад 10 років), виносить рішення про представлення їх на погодження експертно-перевірною комісією держархіву області.

5. Розглядає номенклатури справ підрозділів університету та подає їх на затвердження ректорові університету та на погодження до архівного відділу Кременчуцької міської ради.

6. Розглядає акти про вилучення для знищення справ, що не підлягають подальшому зберіганню, та подає їх на погодження ЕПК держархіву області.

7. Розглядає та приймає рішення про схвалення положення про канцелярію, архівний підрозділ та ЕК. Подає їх на затвердження ректорові університету.

8. Розглядає пропозиції структурних підрозділів про зміни термінів зберігання окремих категорій документів, не передбачених діючими переліками, та подання рішень з цих питань на затвердження ЕПК держархіву області.
ІІІ. Права експертної комісії

Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

1. Контролювати дотримання структурними підрозділами університету, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, установлених вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів.

2. Вимагати від структурних підрозділів університету розшуку відсутніх документів Національного архівного фонду, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів.

3. Одержувати від структурних підрозділів відомості та пропозиції, необхідні для проведення експертизи цінності документів та строків їх зберігання.

4. Заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів університету про стан підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів.

5. Запрошувати на засідання як консультантів і експертів, фахівців структурних підрозділів університету, а в разі необхідності - працівників архівного відділу Кременчуцької міської ради.

6. Інформувати керівництво університету з питань, що входять до компетенції ЕК.
ІV. Організація роботи експертної комісії

1. Експертна комісія працює в контакті з ЕПК міського та обласного державних архівів і одержує від неї необхідні організаційно-методичні вказівки.

2. ЕК університету працює за планом, затвердженим ректором університету, і звітує перед ним у своїй роботі.

3. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.

4. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюється протоколом, який підписується головою (або його заступником) і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК ректором університету.

У разі відмови ректора затвердити протокол засідання ЕК вона може звернутися до центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву, рішення якої з цього питання є остаточним.

Обов’язковому затвердженню ЕПК держархіву області підлягають:

Рішення ЕК про схвалення описів справ постійного зберігання; погодження описів справ з особового складу та актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, пропозиції про зміни термінів зберігання документів, встановлених типовими та відомчими переліками документів.Схожі:

Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПоложення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк " " 20 р. Загальні положення
Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” для зберігання...
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПоложення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, одним з основних виробничих підрозділів, який контролює організацію...
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПоложення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова
Михайла Остроградського” розроблено на підставі діючого законодавства, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року...
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2013" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2012" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси і таланту "Королева університету 2011" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Конкурс "Королева та принцеса " спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття...
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи