Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення icon

Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк " " 20 р. Загальні положенняНазваПоложення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк " " 20 р. Загальні положення
Дата конвертації29.06.2015
Розмір129.63 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

Міністерство освіти і науки України КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ


імені Михайла Остроградського
ПОЛОЖЕННЯ

про архів


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

____________М.В.Загірняк

“____”______________20 ___ р.1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Архів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” для зберігання архівних документів, використання їх у службових, наукових та інших цілях, а також для захисту законних прав та інтересів університету та його працівників.

2. Це положення розроблено на основі типового положення про архівний підрозділ державного органу, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації затвердженого наказом Міністерства юстиції України 10.02.2012 № 232/5.

3. Документальні матеріали, що створюються в процесі діяльності університету, що мають наукове, політичне та практичне значення, входять до складу Національного архівного фонду України.

4. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України;

актами Президента України; правилами та інструкціями головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, Типовим положенням, рішеннями та розпорядженнями Полтавського обласного та Кременчуцького міського державних архівів; наказами та інструкціями Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та даним положенням.

5. Архів входить до складу канцелярії університету.

6. Архівний підрозділ працює відповідно до річного плану, що затверджує ректор університету, і звітує перед ним про проведену роботу.

7. На чолі архіву стоїть завідувачка архіву, яка призначена наказом ректора університету.

8. Призначення та звільнення завідувачки архіву проводиться ректором.

9. Коло обов’язків завідувачки архіву визначається посадовими інструкціями, затвердженими ректором університету.
ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ АРХІВУ

1. Приймання від структурних підрозділів університету та зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації.

2. Контроль разом з канцелярією за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах університету.

3. Участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ університету, перевіряння відповідності формування документів у справи згідно із затвердженою номенклатурою.

4. Подання на державну реєстрацію документів Національного архівного фонду, ведення їх державного обліку та подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архіві України від 16.03.2001 за № 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05. 2001 за № 407/5598(зі змінами) (далі -Правила), відповідній державній установі, архівному відділу Кременчуцької міської ради.

5. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії університету проектів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з особового складу студентів та працівників, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду.

6. Створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів.

7. Організація використання документів, видавання в установленому порядку архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил.

8. Підготовка, передання і транспортування (за рахунок університету) документів Національного архівного фонду до відповідної державної архівної установи, архівного відділу Кременчуцької міської ради.

Участь у заходах із підвищення фахової кваліфікації працівників університету, які відповідають за роботу з документами.
ІІІ. ПРАВА АРХІВУ

Для виконання покладених на архів завдань, йому надається право:

1. Вимагати від структурних підрозділів університету передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством.

2. Повертати структурним підрозділам на допрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог.

3. Надавати структурним підрозділам університету рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу.

4. Запитувати від структурних підрозділів університету відомості, необхідні для роботи.

5. Інформувати керівництво університету про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення.
ІV. СКЛАД ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

До складу документів архіву входять:

1. Закінчені у поточному діловодстві документи на паперовій основі постійного та довгострокового (понад 10 років) зберігання створені структурними підрозділами університету та коледжу.

2. Особові архівні документи працівників та студентів університету та коледжу.

3. Документи ліквідованих установ, що увійшли до складу університету.

4. Друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву.

5. Довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

6. Документи з паперовими носіями інформації передаються в упорядкованому стані зі структурних підрозділів університету до архіву через два роки після завершення їх ведення у діловодстві відповідно до вимог, встановлених Правилами.

Науково-технічна документація передається до архіву університету у порядку, встановленому державними стандартами України.
V. ВИМОГИ ДО ПОСАДИ ЗАВІДУВАЧКИ АРХІВУ

На посаду керівника архівного підрозділу призначається особа з повною вищою освітою відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) і стажем роботи за спеціальністю не менш двох років.

Положення склали:
Зав.архіву Т.В. Тихоліз
Зав.канцелярії Л.Л.Артеменко
ПОГОДЖЕНО:

Начальник архівного відділу

Кременчуцької міської ради Н.Г. Абаровська


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Кременчуцького державного університету

імені Михайла Остроградського

____________М.В.Загірняк

“____”______________2010 р.

ПОЛОЖЕННЯ про архів
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Архів Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” для зберігання архівних документів, використання їх у службових, наукових та інших цілях, а також для захисту законних прав та інтересів університету та його працівників.

2. Це положення розроблено на основі Типового Положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом № 58 Державного комітету архівів України від 6 серпня 2002 р.

3. Документальні матеріали, що створюються в процесі діяльності КДУ імені Михайла Остроградського, які мають наукове, політичне та практичне значення, входять до складу Національного архівного фонду України.

4. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України;

актами Президента України; правилами та інструкціями головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, Типовим положенням, рішеннями та розпорядженнями Державного архіву Полтавської області та архівного відділу міської ради м.Кременчук; наказами ректора Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського та даним положенням.

5. Архів є структурним підрозділом служби ректора.

6. Архівний підрозділ працює згідно з планом, який затверджується ректора університету і звітує кожного року про проведену роботу.

7. На чолі архіву стоїть завідувач архіву, призначений наказом ректора університету.

8. Призначення та звільнення завідувача архіву проводиться ректором.

9. Коло обов’язків працівників архіву визначається посадовими інструкціями, затвердженими керівником служби ректора.
ІІ. ФУНКЦІЇ АРХІВУ

1. Приймання від структурних підрозділів університету та зберігання архівних документів, що підлягають постійному, довгостроковому зберіганню.

2. Контроль разом з канцелярією університету стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах університету.

3. Участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ університету, перевірення відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі.

4. Подання на державну реєстрацію документів Національного архівного фонду, ведення їх державного обліку та подання відомостей про їх кількість за встановленою формою відповідній державний архівній установі, архівному відділу міської ради м.Кременчук.

5. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії університету описів справ Національного архівного фонду, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, з особового складу студентів та працівників університету та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до складу Національного архівного фонду.

6. Забезпечення збереження, обліку, якості обробки, відбору та використання документів, що зберігаються в архіві, а також підготовка і передача документів на державне зберігання відповідно до вимог, встановленими Національним архівним фондом України, іншими установами державної архівної служби.

7. Підготовка і передання документів Національного архівного фонду до архівного відділу міської ради.

8. Організація в установленому держкомархівом порядку користування архівними документами, користування, видавання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним особам і громадянам.
ІІІ. ПРАВА АРХІВУ

Для виконання покладених на архів завдань, йому надається право:

1. Вимагати від структурних підрозділів університету передання на зберігання документів, оформлення згідно з чинними державними стандартами і правилами.

2. Повертати структурним підрозділам на допрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог.

3. Давати структурним підрозділам університету рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу.

4. Запитувати від структурних підрозділів університету відомості, необхідні для роботи.

5. Інформувати керівництво університету про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення.

6. Брати участь у засіданнях ректорату, парадах університету, у раді розгляду на них питань роботи з документами.
ІV. СКЛАД ДОКУМЕНТІВ АРХІВУ

До складу документів архіву входять:

1. Закінчені у поточному діловодстві документи на паперовій основі постійного та довгострокового (понад 10 років) зберігання створені структурними підрозділами університету.

2. Особові архівні документи працівників, студентів та аспірантів університету.

3. Документи установ-попередників університету, які ліквідовані.

4. Друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву.

5. Науково-технічна, кінофотофоновідео документація, електронні документи, створені університетом або одержані на законних підставах.

6. Довідковий та обліковий апарат до архівних документів.

7. Документи з кожним видом носіїв інформації повинні зберігатися в архіві університету.
V. ВИМОГИ ДО ПОСАДИ ЗАВІДУВАЧА АРХІВУ

На посаду керівника архівного підрозділу призначається особа з вищою освітою і стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки.

VІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВУ

Працівник архівного підрозділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів щодо дотримання чинних правил роботи з архівними документами, що призвело до псування, знищення документів Національного архівного фонду або документів, що підлягають включенню до нього, а також до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників університету та громадян, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Положення склали

Зав.канцелярії Л.Л.Артеменко

Зав.архіву Г.М.Терещенко
Погоджено:

Начальник архівного відділу

Кременчуцької міської ради Г.Я.Пугасей

Міністерство освіти і науки України ЗАТВЕРДЖУЮ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ Ректор КДПУ

ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Михайла Остроградського

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО ______________М.В. Загірняк

„____”______________2009 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про архів
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Архів Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” для зберігання архівних документів, використання їх у службових, наукових та інших цілях, а також для захисту законних прав та інтересів університету та його працівників.

2. Це положення розроблено на основі Типового Положення про архівний підрозділ органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державного і комунального підприємства, установи та організації, затвердженого наказом № 58 Державного комітету архівів України від 6 серпня 2002р.

3. Документальні матеріали, що створюються в процесі діяльності КДПУ імені Михайла Остроградського, які мають наукове, політичне та практичне значення, входять до складу Національного архівного фонду України.

4. У своїй діяльності архів керується Конституцією і законами України;

актами Президента України; правилами та інструкціями головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України, Типовим положенням, рішеннями та розпорядженнями Полтавського обласного та Кременчуцького міського державних архівів; наказами та інструкціями Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського та даним положенням.

5. Архів є структурним підрозділом служби ректора.

6. Архівний підрозділ працює згідно з планом, який затверджується ректором університету і звітує кожного року про проведену роботу.

7. На чолі архіву стоїть завідуючий архівом, призначений наказом ректором університету.

8. Призначення та звільнення завідуючого архівом проводиться ректором.

9. Коло обов’язків працівників архіву визначається посадовими інструкціями, затвердженими керівником служби ректора.
ІІ. ГОЛОВНІ ЗАДАЧІ АРХІВУ

1. Подання на державну реєстрацію документів Національного архівного фонду, ведення їх державного обліку та подання відомостей про їх кількість за встановленою формою відповідній державний архівній установі, архівному відділу міської ради.

2. Комплектування архіву документами, які надходять зі структурних підрозділів університету та підлягають постійному, довгостроковому зберіганню.

3. Участь у складанні зведеної номенклатури справ університету, перевірка відповідності формування документів у справи згідно з затвердженою номенклатурою, здійснення методичного керівництва.

4. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії університету описів документів національного архівного фонду, справ з особового складу студентів та працівників університету та актів про виділення до знищення документів, які не віднесені до складу національного архівного фонду.

5. Забезпечення збереження, обліку, якості обробки, відбору та використання документів, що зберігаються в архіві, а також підготовка і передача документів на державне зберігання відповідно до вимог, встановленими Національним архівним фондом України, іншими установами державної архівної служби.

6. Підготовка і передання документів Національного архівного фонду до відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради.

7. Організація використання документів, видавання в установленому порядку архівних довідок, копій, витягів юридичним особам і громадянам.
ІІІ. ПРАВА АРХІВУ

Для виконання покладених на архів завдань, йому надається право:

1. Вимагати від структурних підрозділів університету передання на зберігання документів, оформлення згідно з чинними державними стандартами і правилами.

2. Повертати структурним підрозділам на допрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог.

3. Давати структурним підрозділам університету рекомендації з питань, що входять до компетенції архівного підрозділу.

4. Запитувати від структурних підрозділів університету відомості, необхідні для роботи.

5. Інформувати керівництво університету про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення.

ІV. СКЛАД ДОКУМЕНТАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

До складу документів архіву входять:

1. Закінчені у поточному діловодстві документи на паперовій основі постійного та довгострокового (понад 10 років) зберігання створені структурними підрозділами університету.

2. Особові архівні документи працівників та студентів університету.

3. Документи установ-попередників університету, які ліквідовані.

4. Друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву.

V. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ АРХІВУ

Архів здійснює наступні функції:

1. Прийом від усіх структурних підрозділів університету на зберігання архівних документів з паперовими носіями.

2. Формування прийнятих в архів справ та документів.

3. Контроль разом зі службою документаційного забезпечення університету стану зберігання та правильність оформлення документів у структурних підрозділах.

4. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії університету описів документів постійного строку зберігання та з особового складу; актів про виділення до знищення документів, які не внесені до складу Національного архівного фонду.

5. Бере участь у складанні зведеної номенклатури справ університету, перевіряє відповідність формування документів у справи згідно з затвердженою номенклатурою.

6. Організація використання документів, видача у встановленому порядку архівних довідок, копій, витягів юридичним особам і громадянам.

7. Підготовка і передача документів Національного архівного фонду до відповідної державної архівної установи міста.

8. Участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників університету, які відповідають за роботу з документами.

VІ. ВИМОГИ ДО ПОСАДИ ЗАВІДУВАЧА АРХІВУ

На посаду керівника архівного підрозділу призначається особа з вищою освітою і стажем роботи за спеціальністю не менш як три роки.

VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ АРХІВУ

Працівник архівного підрозділу, який не вжив передбачених цим Положенням заходів щодо дотримання чинних правил роботи з архівними документами, що призвело до псування, знищення документів Національного архівного фонду або документів, що підлягають включенню до нього, а також до негативних економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів працівників університету та громадян, несе відповідальність у встановленому законодавством порядку.

Керівник служби ректора О.Д. КоноваленкоСхожі:

Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПоложення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПоложення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, одним з основних виробничих підрозділів, який контролює організацію...
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПоложення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова
Михайла Остроградського” розроблено на підставі діючого законодавства, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року...
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2013" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2012" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси і таланту "Королева університету 2011" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Конкурс "Королева та принцеса " спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття...
Положення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк \" \" 20 р. Загальні положення iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи