Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського icon

Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла ОстроградськогоНазваПоложення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Дата конвертації29.06.2015
Розмір122.53 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ПОЛОЖЕННЯ

про навчальний відділ Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського


Ι. Загальні положення
Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, одним з основних виробничих підрозділів, який контролює організацію навчального процесу, впроваджує стратегію організації і забезпечення процесів управління навчальною діяльністю.

Він створюється наказом ректора на підставі рішення вченої ради університету і підпорядковується проректору з навчально-педагогічної та методичної роботи. Відділ очолює начальник відділу. Начальник відділу і працівники відділу призначаються і звільняються з посад, які обіймають, наказом ректора університету.

Відділ у своїй діяльності керується:

 • законами України «Про освіту», «Про вищу освіту»;

 • статутом Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

 • положенням про організацію навчального процесу у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського;

 • положенням про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії;

 • державними стандартами вищої освіти (державна, галузева компоненти, компонента вищого навчального закладу);

 • навчальними, робочими (семестровими) навчальними планами напрямів, спеціальностей;

 • положенням про навчальний відділ;

 • положеннями, наказами та інформаційними листами Міністерства освіти і науки України;

 • наказами та розпорядженнями ректора університету;

Навчальний відділ структурних підрозділів не має, працює за напрямами:

 • організація та планування навчального процесу, координація навчальної роботи факультетів і кафедр;

 • супроводження програмних модулів «Навчальний процес», «Деканат» програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом»;

 • розробка і впровадження інструктивно-методичних матеріалів стосовно виконання нормативних документів Міністерства освіти і науки з організації навчальної діяльності;

 • інформаційно-аналітичний (аналізу), статистичний.


ІІ. Основні завдання відділу


 • Вивчення вітчизняного та світового досвіду вищої освіти, розробка рекомендацій з його впровадження.

 • Участь у розробці перспективних планів розвитку університету.

 • Сприяння успішній роботі факультетів і кафедр університету, надання допомоги у вирішенні питань, пов’язаних з навчальним процесом, створення узагальнених рекомендацій для оптимізації навчального процесу.

 • Перспективне і поточне планування навчального процесу й ефективне управління ним.

 • Аналіз стану навчального процесу за підсумками поточної атестації студентів, заліково-екзменаційних сесій і за результатами роботи екзаменаційних комісій.

 • Підтримання в робочому стані комп’ютерних програмних модулів «Навчальний процес», «Деканат», «Методичний відділ» програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом».

 • Супроводження програми збору даних «Education» для замовлень на виготовлення документів про освіту.

 • Подовження дії сертифіката відкритого ключа ЕЦП – електронного цифрового підпису (підписувач, печатка).

 • Ведення статистичної звітності щодо контингенту студентів.

 • Розрахунок обсягу навчальної роботи кафедр і штатів професорсько-викладацького складу.

 • Планування та організація випуску студентів.

 • Розрахунок і облік витрат погодинного фонду.

 • Формування річного плану закупівель на наступний календарний рік.

 • Укладання договорів про закупівлю документів про освіту та студентських квитків.

 • Перевірка та аналіз на відповідність розроблених навчальних та робочих навчальних планів, компоненти вищого навчального закладу державних стандартів вищої освіти вимогам галузевих стандартів освіти і Положенню про організацію навчального процесу у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського.

 • Контроль за ходом усіх видів навчальних занять.

 • Контроль за веденням звітної навчальної документації у деканатах і на кафедрах.

 • Формування пропозицій обсягу прийому та випуску фахівців з вищою освітою.

 • Складання Переліку напрямів, спеціальностей та кваліфікацій випуску на поточний навчальний рік.

ІІІ. Функції відділу
3.1. Планування та організація навчального процесу:

 • участь у розробці компоненти державних стандартів освіти, що створюється закладом (освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма), навчальний план, робочий навчальний план), та їх впровадженні у навчальний процес;

 • розробка спільно з деканатами робочих навчальних планів за напрямами, спеціальностями, доведення їх до відома кафедр;

 • складання графіка навчального процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, дипломування, державних іспитів, канікул) денної та заочної форм, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;

 • складання розкладу навчальних занять, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;

 • складання розкладу чергування викладачів у навчальних корпусах;

 • участь у плануванні кількості груп на курсах факультетів;

 • планування педагогічного навантаження на навчальний рік професорсько-викладацькому складу університету та контроль за його виконанням;

 • участь у складанні проекту штатного розкладу науково-педагогічних працівників;

 • облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю щодо цього питання;

 • аналіз стану навчального процесу за підсумками атестації студентів, заліково-екзаменаційних сесій;

 • підготовка списків голів екзаменаційних комісій, узагальнення та аналіз звітів голів екзаменаційних комісій;

 • контрольна відповідність рецензентів вимогам Положення про порядок створення, організацію і роботу ЕК та Нормам часу;

 • проведення семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчально-методичної роботи з працівниками деканатів, кафедр, бібліотеки та інших структурних підрозділів університету;

 • систематичне інформування деканів, завідувачів кафедр про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчальної роботи;

 • координація раціонального використання навчальних приміщень;

 • участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора університету.

3.2. Контроль ефективності та якості навчального процесу:

 • контроль за виконанням робочих навчальних планів на кафедрах;

 • перевірка виконання індивідуальних робочих планів викладачів;

 • консультування викладачів щодо ведення індивідуального плану роботи викладача та її обліку;

 • контроль за розподілом та виконанням педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками університету;

 • контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах;

 • оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, щодо організації навчального процесу;

 • контроль за ходом усіх видів навчальних занять.

3.3. Упровадження в діяльність університету нових підходів до організації навчального процесу:

 • участь у роботі університету з упровадження нових форм системи навчання;

 • координування підготовки кафедрами комплексних контрольних робіт, завдань для ректорського контролю знань, тестових завдань з метою визначення рівня теоретичної та практичної підготовки студентів;

 • участь в адмініструванні програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом» у розрізі програм «Навчальний процес», «Деканат», частково «Методичний відділ»;

 • координація створення кафедрами комп'ютерних навчальних та атестаційних програм.

3.4. Упровадження сучасних вимог до діловодства:

 • упровадження в навчальних підрозділах університету уніфікованих форм документів Міністерства освіти і науки України з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації;

 • підготовка проектів наказів, розпоряджень і планів заходів з навчальної роботи;

 • створення інструктивних документів для деканатів та кафедр з питань ведення діловодства відповідно до інструкції з діловодства Міністерства освіти і науки України;

 • замовлення, отримання, зберігання та видача дипломів, студентських квитків і забезпечення деканатів бланками академічних довідок, додатків до дипломів та додатків європейського зразка (Diploma Supplement);

 • участь у забезпеченні деканатів і кафедр бланками навчальної документації.

3.5. Робота з підготовки статистичних та інших звітів:

 • збір, обробка та складання зведених статистичних даних стосовно пропусків навчальних занять студентами;

 • складання форм 5 ВО, 2-3 нк;

 • ведення обліково-звітної документації з видачі дипломів, студентських квитків;

 • аналіз і узагальнення даних з навчальної роботи кафедр і кадрового забезпечення навчального процесу на підставі щорічних звітів кафедр і деканатів;

 • складання довідок, що стосуються навчальної та навчально-методичної роботи;

 • підготовка проекту відповідей на листи з питань навчальної та методичної роботи;

 • підготовка статистичних матеріалів на конференції трудового колективу, наради, учені ради;

 • щомісячне узагальнення відомостей про рух контингенту студентів.


ІV. Розподілення функціональних обов'язків за напрямами
4.1. Група планування та організації навчального процесу, координації навчальної роботи факультетів і кафедр:

 • робота з робочими навчальними планами (перевірка на відповідність навчальному плану, протоколам методичної та вченої рад) за напрямами, спеціальностями;

 • складання на основі навчального плану напряму, спеціальності графіка навчального процесу (навчальних занять, сесій, навчальних і виробничих практик, дипломування, державних іспитів, канікул) денної та заочної форм, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;

 • складання та коригування розкладу навчальних занять, доведення до відома деканатів і кафедр та контроль за його виконанням;

 • щомісячне складання розкладу чергування викладачів у навчальних корпусах;

 • контроль за складанням проекту контингенту студентів, кількості груп на курсах факультетів;

 • формування педагогічного навантаження на навчальний рік професорсько-викладацького складу університету та контроль за його виконанням, планування обсягу навчальної роботи кафедр на наступний рік (штатний розклад);

 • участь у складанні проекту штатного розкладу науково-педагогічних працівників;

 • участь у проведенні семінарів та виробничих нарад з питань планування та організації навчально-методичної роботи з працівниками деканатів, кафедр, бібліотеки та іншими структурними підрозділами університету;

 • співпраця з деканатами, завідувачами кафедр щодо взаємного інформування про нові положення, інструкції та інші директивні вказівки з організації навчальної роботи;

 • координація раціонального використання навчальних приміщень;

 • участь у планових перевірках стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах, у деканатах;

 • надання допомоги факультетам, кафедрам при ліцензуванні та акредитації;

 • підготовка матеріалів на ректорат, методичну раду стосовно організації та проведення навчального процесу;

 • вибіркова перевірка індивідуальних планів роботи викладачів та її обліку;

 • консультування викладачів щодо ведення індивідуального плану роботи викладача та її обліку;

 • складання розкладу екзаменаційної сесії;

 • складання розкладу ліквідування академічної заборгованості студентів;

 • перевірка пропозицій факультетів та підготовка загальних пропозицій щодо змін навчальних планів на методичну раду;

 • планування та контроль проведення навчальних занять викладачами;

 • планування й облік використання навчальних аудиторій, лабораторій, комп’ютерних класів під час проведення аудиторних занять;

 • участь в організаційній роботі щодо відкриття нових напрямів і спеціальностей;

 • участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора університету.

4.2. Інформаційно-аналітична група:

 • звіт та планування роботи на наступний рік;

 • складання відомостей про рух контингенту студентів;

 • складання звіту університету на початок навчального року, форми 2-3 нк;

 • формування показників економічного і соціального розвитку, форми 5 ВО;

 • складання інформаційної картки;

 • ведення додаткової статистичної звітності;

 • звіт про рух дипломів, додатків до них та академічних довідок;

 • контроль за виконанням робочих навчальних планів на кафедрах;

 • вибіркова перевірка виконання індивідуальних робочих планів викладачів;

 • консультування викладачів щодо ведення індивідуального плану роботи викладача та її обліку;

 • контроль за розподілом та виконанням педагогічного навантаження науково-педагогічними працівниками університету;

 • контроль стану навчальної та обліково-звітної документації на кафедрах;

 • оперативний контроль за виконанням наказів, розпоряджень та заходів, що стосуються організації навчального процесу;

 • облік погодинної оплати праці викладачів та контроль за звітністю щодо цього питання;

 • підготовка наказів про зарахування викладачів на погодинну оплату;

 • оформлення карток персонального обліку навчальної роботи на умовах погодинної оплати;

 • підготовка списків голів екзаменаційних комісій, затвердження, узагальнення й аналіз звітів голів екзаменаційних комісій;

 • контроль на відповідність кандидатів на голів екзаменаційних комісій вимогам Положення про організацію навчального процесу та Положення про порядок створення, організацію і роботу екзаменаційної комісії;

 • складання і затвердження розкладу роботи екзаменаційних комісій;

 • отримання дипломів у Міністерстві освіти і науки та видача їх деканатам;

 • підготовка зведених відомостей про результати державної атестації випускників (роботи екзаменаційних комісій);

 • оформлення табелів на погодинну оплату;

 • робота в комісії з планової перевірки кафедр та деканатів;

 • оформлення замовлення на виготовлення дипломів, студентських квитків, додатків європейського зразка (Diploma Supplement);

 • перевірка пропозицій факультетів та підготовка загальних пропозицій щодо змін навчальних планів на методичну раду;

 • супроводження програмного забезпечення «Education» зі створення замовлення на виготовлення документів про освіту, студентських квитків, додатків європейського зразка (Diploma Supplement);

 • оформлення замовлення на виготовлення бланків навчальної документації, контроль за їх виготовленням і використанням за призначенням;

 • підготовка наказу про затвердження та нарахування виплат рецензентам;

 • проведення семінарів та виробничих нарад з питань статистичної звітності з працівниками деканатів, кафедр та іншими структурними підрозділами університету;

 • участь у розробці нових навчальних планів напрямів та спеціальностей згідно з вимогами державних стандартів освіти;

 • складання загального проекту контингенту на наступний навчальний рік;

 • участь у роботі комісій відповідно до наказів ректора університету.

4.3. Група супроводження програмних модулів «Навчальний процес», «Деканат» програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом»:

 • участь у роботі університету з впровадження нових форм системи навчання;

 • супроводження та участь в адмініструванні програмного комплексу «Автоматизована система управління навчальним процесом» у розрізі програм «Навчальний процес», «Деканат», частково «Методичний відділ»;

 • здійснення оперативного зв’язку з розробником комплексу;

 • супроводження програмного забезпечення зі створення замовлення на виготовлення документів про освіту та студентських квитків «Education»;

 • координація створення кафедрами комп’ютерних навчальних та атестаційних програм;

 • аналіз стану навчального процесу за підсумками атестації студентів, заліково-екзаменаційних сесій.V. Права та обов’язки
Права та обов’язки посадових осіб навчального відділу визначаються посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку університету.

Працівники навчального відділу мають право:

 • представляти навчальний відділ з питань навчальної роботи на конференціях, семінарах тощо;

 • одержувати від структурних підрозділів університету інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед ним завдань;

Вказівки начальника навчального відділу з питань організації навчального процесу є обов’язковими для деканатів, кафедр, усього професорсько-викладацького складу та навчально-допоміжного персоналу.
VІ. Підпорядкованість
Навчальний відділ підпорядковується проректору з навчально-педагогічної та методичної роботи.

VІІ. Взаємовідносини з іншими структурними підрозділами університету
Навчальний відділ свої завдання та функції виконує у взаємодії з відділом комп’ютерних та інформаційних систем, навчально-методичним відділом, відділом практик та працевлаштування, деканатами факультетів, кафедрами і частково з планово-фінансовим відділом, бухгалтерією, приймальною комісією та канцелярією університету.

Начальник навчального відділу О.Г. ЗамарєваСхожі:

Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк " " 20 р. Загальні положення
Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” для зберігання...
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про стипендіальне забезпечення студентів, аспірантів та докторантів кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Проректор з нпрг в. В. Сергієнко Начальник пфв т. М. Семенова
Михайла Остроградського” розроблено на підставі діючого законодавства, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 року...
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2012" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси, таланту та інтелекту "Королева університету 2013" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Королева університету спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття прекрасного,...
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconПоложення про Відкритий конкурс дівочої краси і таланту "Королева університету 2011" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Конкурс "Королева та принцеса " спрямований на підвищення культурного рівня студентів, виховання естетичного смаку та ідеалу почуття...
Положення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського iconОфіційного опонента на дисертаційну роботу Строкова Євгена Михайловича
К 45. 052. 02 Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи