Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання icon

Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завданняНазваПояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання
Дата конвертації30.06.2015
Розмір97.46 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>

ІНСТРУКЦІЯ

щодо оформлення дипломних та магістерських робіт

на юридичному факультеті

Львів, 2014 р.

Обсяг магістерської роботи від 80 до 100 сторінок, дипломної – від 70 до 80 сторінок. Текст друкується на форматі А4. Магістерська (дипломна) робота повинна бути прошита в твердій обкладинці.

Параметри сторінки: розмір лівого поля – 25 мм., правого – не менше 10 мм., розмір верхнього і нижнього полів – не менше 20 мм. Шрифт: Times New Roman, розмір 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, вирівнювання - за шириною, відступ абзацу – 12,5 мм.

Назви розділів слід виділити жирним шрифтом. Кожен розділ починається з нової сторінки. Не допускається, щоб сторінка була заповнена текстом менш ніж на 1/3. На одній сторінці повинно міститися 38 – 40 рядків тексту по 68 – 70 знаків у кожному.

Такі частини магістерської/дипломної роботи як вступ, висновки, список використаної літератури, додатки та схеми в плані і в самій роботі пишуться без нумерації. Кожен розділ нумерується арабськими цифрами.

Першою сторінкою роботи є титульна сторінка (див. додаток 1). Далі має бути пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див. додаток 2). Після них має бути завдання (див. додаток 3), яке також прошивається у роботі. Після цього йде план. Конкретний план передбачає послідовність та порядок викладу матеріалу. План повинен містити розділи, які позначаються арабськими цифрами. Кожен розділ повинен містити підрозділи (параграфи), які позначаються арабськими цифрами.

У вступі обґрунтовується вибір та актуальність теми, визначається мета і завдання наукового дослідження, виокремлюється об’єкт і предмет, відзначається новизна та практична значущість роботи, описуються наукові підходи та методи наукового дослідження.

Текст повинен супроводжуватися посиланнями. Посилання можуть робитися посторінково в нижній частині аркуша, або з використанням квадратних дужок в кінці матеріалу, який цитується. Всі посилання, як в тексті, так і в загальному списку використаних джерел повинні бути мовою оригіналу вказаної наукової праці.

Важливими і обов’язковими є висновки магістерської (дипломної) роботи. У висновку повинна міститися власна думка, оцінка студента, а не коротке переказування змісту самої роботи.

Зразок оформлення літератури та посилань відповідно до (див. додаток 4) національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Після списку використаних джерел можуть бути додатки до магістерської (дипломної) роботи: витяги з нормативно-правових актів, оригінальні матеріали архіву, таблиці, схеми.

В самому кінці магістерської (дипломної роботи) повинна бути анотація з ключовими словами. Анотація обов’язково пишеться на трьох мовах: українською, російською і англійською. Обсяг анотації – декілька речень.

На останній сторінці тексту повинен бути підпис студента.

В саму роботу вкладається диск, на якому в форматі Word записаний електронний примірник магістерської/дипломної роботи. Назва файлу латинськими літерами, напр., Gorbacz Oksana – magisterska або Gorbacz Oksana – diplom. На паперовому конверті з диском зазначається кирилицею прізвище та ім’я студента, тема роботи, академічна група.

До роботи додається подання голові державної екзаменаційної комісії (додаток 5), яке заповняє науковий керівник з автором магістерської/дипломної роботи. Видається на кафедрі.
NOTA BENE!!!

  1. Роботи приймаються тільки з відгуком наукового керівника і з диском.

  2. Не поспішйте прошивати роботи. Зберіть весь комплекс документів і погодьте остаточний вигляд роботи з працівниками кафедри.


Останній день реєстрації робіт 24.05.2014 р.
Приклади посилань.

Наприклад, цитата: «Тому англійський науковець Метланд вважав, що у виборах представників у парламент брало участь вузьке коло осіб, що складали невелику частину всіх вільних людей графства»¹.

¹ Гутнова Е.В. Возникновение английского парламента. – М.: Узд-во Моск. уп-та, 1960. – С. 375.

І ця сама цитата із іншим способом посилання: «Тому англійський науковець Метланд вважав, що у виборах представників у парламент брало участь вузьке коло осіб, що складали невелику частину всіх вільних людей графства [9; с. 375]».
Приклади бібліографічного опису документів згідно з новим стандартом.
Законодавчі документи

Конституція України: [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 1 січня 2006 р.]. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с. – ISBN 966-7630-14-5.

Господарський кодекс України [Текст]: офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с. – ISBN 966-633-516-6.

Житлове законодавство України: станом на 20 квітня 2006 року [Текст]. – К.: Істина, 2006. – 320 с. – ISBN 966-7613-56-9.

Про вищу освіту [Текст]: [закон України: офіц.текст: за станом на 19 жовтня 2006 року]. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. – ISBN 966-611-506-9.

Про державний бюджет України на 2008 рік та внесення змін до деяких законодавчих актів України [Текст]: закон України від 28 грудня 2007 року №107-VI // Урядовий кур’єр. – 2007.– № 247. – 31 грудня. – С. 3-15.

Про Концепцію ціноутворення у сфері житлово-комунальних послуг [Текст]: указ Президента України від 28 грудня 2007 р. № 1324/2007 // Урядовий кур’єр. – 2008. – 9 січня. – С. 6.

Про призначення довічних державних стипендій видатним діячам культури і мистецтва [Текст]: розпорядження Президента України від 27 грудня 2007 року № 321/2007-рп // Урядовий кур’єр: Орієнтир. – 2008. – 9 січня. – С. 8.

Про рекомендації парламентських слухань „Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування” [Текст]: постанова Верховної Ради України від 27 червня 2007 р. № 1243-V // Відомості Верховної Ради України. – 2007. – № 45. – С. 1992-1996.

Про затвердження технічного регламенту щодо контейнерів для зберігання та захоронення радіоактивних відходів і плану заходів з його застосування [Текст]: постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 939 // Збірник урядових актів України. – 2007. – № 46. – С. 12-19.

Про проведення перевірки діяльності фондів соціального страхування [Текст]: розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 р. № 61-р // Урядовий кур’єр. – 2008. – 15 січня. – С. 14.

Щодо надання пільг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, при вступі на навчання за освітньо-професійними програмами молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра [Текст]: лист МОН України від 08.06.2007 р. № 1/9-357 // Вища освіта в України: Нормативно-правове регулювання. – 2007. – № 3. – С.554.27-554.28.

Рішення про затвердження Положення про проведення конкурсів на право оренди майна територіальної громади м. Харкова [Текст]: проект Харківської міської Ради // Харьковские известия . – 2007. – № 76 .– С.10.
Книги

Один автор

Дворкін, С.В. Конспект лекцій з дисципліни „Вступ до спеціальності” (для студентів 1 курсу спеціальності 6.050100 „Економіка підприємства”) [Текст] / С.В. Дворкін; Харківська нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 43 с.

Два автори

Бубенко, П.Т. Конспект лекцій з дисципліни „Інноваційний менеджмент” (для студентів 5-6 курсів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.050107 - „Економіка підприємства”) [Текст] / П.Т. Бубенко, С.В. Дворкін; Харківська нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 74 с.

Три автори

Касимов, А.М. Промышленные отходы. Проблемы и решения. Технологии и оборудование [Текст]: учеб.-метод. пособие для студентов экологических специальностей / А.М. Касимов, В.Т. Семенов, А.А. Романовский; Харьковская нац. академия городского хозяйства. – Х.: ХНАГХ, 2007. – 410 с.

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Текст лекцій з дисципліни „Теоретичні основи електротехніки” (для студентів усіх форм навчання напрямків 0906 – „Електротехніка” і 0922 – „Електромеханіка”) [Текст] / Я.Б. Форкун, В.П. Самошкін, Г.В. Капустін, С.М. Юрченко; ред. М.З. Аляб’єв; Харківська нац. академія міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 70 с.

П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою

Энергетические установки и окружающая среда [Текст]: учеб. пособие для студентов технических вузов / В.А. Маляренко, Г.Б. Варламов, Г.Н. Любчик и др.; под общ. ред. В.А. Маляренко; Харьковская гос. академия городского хозяйства, Нац. технический ун-т Украины «Киевский политехнический ин-т». – Х.: ХГАГХ, 2002. – 398 с.
Методичні вказівки

Один автор

Галкіна, Г.Д. Перспектива тіні в ортогональних проекціях, аксонометрії та перспективі [Текст]: метод. вказівки для виконання завдань з нарисної геометрії (для студентів 1 курсу денної форми навчання) / Г.Д. Галкіна; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 45 с.

Два автори

Пасічний, В.О. Методичні вказівки до виконання і захисту розрахунково-графічної роботи з дисципліни „Страхування” [Текст] / В.О. Пасічний, В.Т. Плакіда; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 95 с.

Три автори

Гордієнко, Н.І. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни „Фінансовий облік” для студ. 3 курсу спец. 7.050106 „Облік і аудит” [Текст] / Н.І. Гордієнко, М.Ю. Карпушенко, Л.А. Сіробаба; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2005. – 79 с.

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Програма та плани семінарських занять з курсу „Історія України” (для студ. 1 курсу всіх спец.) [Текст] / А.С. Зорик, О.Л. Рябченко, Ю.І. Стрілець, М.В. Яцюк; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 19 с.

П’ять авторів і більше потрібно описувати під назвою

Архітектурне проектування громадської будівлі. Середовищний підхід [Текст]: метод. посібник з курсу „Архітектурне проектування” / І.О. Бабенко, О.В. Вдовицька, О.І. Зелінська та ін.; Харківська нац. акад. міського господарства. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 122 с.
Конференції

Стратегія посилення самостійної роботи студентів у контексті приєднання України до Болонського процесу [Текст]: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф., Харків, 14-15 грудня 2004 р.:тези доповідей / [редкол.: Г.В. Стадник (відпов. ред.) та ін.]. – Х.: ХНАМГ, 2004. – 244 с. – В надзаг.: Головне упр. освіти і науки Харківської обл. держ. адміністрації, Харківська нац. акад. міського господарства.

Збірник наукових праць

Коммунальное хозяйство городов [Текст]: науч.-техн. сб. / Харьковская нац. акад. городского хозяйства; [отв. ред. Л.Н. Шутенко ]. – К.:Техніка, 2007. – Вып. 76. – 474 с. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Повышение эффективности и надежности городского хозяйства [Текст]: сб. науч. тр. / Ин-т системных исследований образования, Харьковский ин-т инженеров городского хозяйства; [отв. ред. В.П. Пустовойтов].–К.:ІСДО,1993. – 152 с.

Дисертація

Горбачова, Ю.І. Управління інвестиційним процесом на регіональному рівні [Текст]: дис…. канд. екон. наук / Ю.І. Горбачова. – Х., 2007. – 265 с.
Автореферат дисертації

Комаров, К.С. Диференційовано-комплексний підхід до ціноутворення та доходності водопостачальних підприємств України в умовах ринку [Текст]: автореф. дис…. канд. екон. наук: 08.10.01 / Комаров Костянтин Сергійович; Харківська держ. акад. міського господарства. – Х., 2004. – 18 с.
Газета

Академія міст [Текст]: наук.-попул. газ. / упорядник Харківська нац. акад. міського господарства. – 2007, 15 листопада. – Х., 2007. - . – 4 смуг.
Статті із збірників, якщо
Один автор

Шутенко, Л.Н. Теория и практика обоснования развития отраслей городского хозяйства и их влияние на параметры городского рынка труда [Текст] / Л.Н. Шутенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 75. – С. 3 – 20. – (Серия «Экономические науки»).

Два автори

Клименко, Є.В. Визначення терміну наступного обстеження і паспортизації будівель та споруд з урахуванням технічного стану їх конструкцій (елементів) [Текст] / Є.В. Клименко, М.О. Овсій // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 3 – 7. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Три автори

Банах, В.А. Особенности формирования расчетных моделей зданий в процессе реконструкции [Текст] / В.А. Банах, А.И. Федченок, Е.Н. Фостащенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.- техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 7 – 11. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Відповідність сучасних просочувальних засобів багатофакторному оцінюванню ефективності вогнезахисту деревини [Текст] / В.М. Жартовський, Ю.В. Цапко, С.В. Жартовський, К.І. Соколенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 402 – 409. – (Серия «Технические науки и архитектура»).

П’ять авторів і більше потрібно описувати під назвою

Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в дымовых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для промышленного внедрения [Текст] / В.Е. Бекетов, М.В. Борисенко, Г.П. Евтухова и др. // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – К.: Техніка, 2007. – Вып. 76. – С. 205 – 213. – (Серия «Технические науки и архитектура»).
Статті із журналів, якщо

Один автор

Петрович, Й.М. Методичні підходи щодо економічної оцінки інноваційної діяльності промислових підприємств [Текст] / Й.М. Петрович // Вісник нац. унів. «Львівська політехніка». – 2007. - № 582: Проблеми економіки та управління. – С. 62.

Два автори

Загірняк, М. Болонський процесс і вища технічна освіта [Текст] / М. Загірняк, В. Мосьпан // Вища школа. – 2007. - № 3. – С. 14.

Три автори

Адавшева, С.Б. Возможности использования источников статистической информации для идентификации группы лиц [Текст]: [к сведениям об участниках товар. рынка] / С.Б. Авдавшева, Т.А. Алимова, Г.Ф. Юсупова // Вопр. статистики. – 2005. - № 5. – С. 9 – 17.

Чотири автори потрібно описувати під назвою

Реальны ли перспективы энергетического развития Украины? [Текст] / А.И. Амошина, В.В. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава. – 2007. - № 10. – С. 4.

П’ять і більше авторів потрібно описувати під назвою

К оценке состояния здоровья детей, посещающих образовательные учреждения [Текст] / Н.Н. Княжева, А.Д.Петрушина, Е.А.Красильникова и др. // Науч. вестн. Тюмен. мед. акад. – 2001. - № 6. – С. 65.
Стаття із газети

Долженко, Г. Вітер має працювати: енергетика [Текст] / Г. Довженко // Урядовий кур’єр. – 2007. – 22 листопада. – С. 17.
Електронні ресурси

З Інтернету

Берн, Э. Игры, в которые играют люди (психология человеческих взаимоотношений): [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http: // www.lib.ru/ PHINO/BERN/.

СD

Егоршин, А.П. Управление персоналом [Электрон. ресурс] / А.П. Егоршин; Нижегород. ин-т менеджмента и бизнеса. – Н.: Новгород, 2001. – 1 CD.Схожі:

Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconВимоги до магістерської роботи
Обсяг роботи: 70-80 сторінок комп’ютерного набору (14 шрифтом через 1,5 інтервалу. Поля: праве 10 мм, ліве 30 мм, верхнє та нижнє...
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconЕкономіка це вчення про те, як люди заробляють собі на життя. Кожна людина щодня, хоче вона цього чи ні, стає учасником економічних процесів та відносин
Носіями зразків є живі реальні люди, які зуміли досягти успіху і всім своїм життям проде­монстрували, як треба діяти за конкретних...
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconПро підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука і навчальний предмет. Чи має сенс таке розрізнення? Проф. Лисий В. П
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconМетодичні вказівки щодо виконання розділу дипломної роботи «економіко-математичне програмування та персональна комп’ютерна техніка»
Рекомендації щодо виконання теоретичної частини розділу дипломної роботи «Економіко-математичне програмування та персональна комп’ютерна...
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconТехнічне завдання на фотозйомку Фотокореспонденту
Отримати фотографії можна на наступний після зйомок день у відділі зв'язків із громадськістю та пресою нфаУ: вул Пушкінська, 53,...
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconГолові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи
Кваліфікаційна робота розглянута. Студент(ка)
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconІнформації до розділу «Новини» офіційного сайту нфау експрес-інформація про проведені заходи, що мають загальноуніверситетське значення, має подаватися у вигляді відсканованого документа з візою керівника підрозділу та у форматі doc у день проведення
Тексти українською та іноземною мовою повинні бути завізовані відповідальною особою
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconІнформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746
Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Вступне випробування з іноземної мови
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 19. 07. 2011 р
Вказівки: Виконайте завдання й запишіть номер (-и) правильної (-их) відповіді (-ей). Зверніть увагу, що правильних варіантів відповіді...
Пояснювальна записка до магістерської (дипломної) роботи (див додаток 2 ). Після них має бути завдання iconТипові завдання з дискретної математики (Системний аналіз, проф. М. М. Притула)
Повне m-арне дерево має 103 внутрішніх вершини та 207 листків. Знайдіть значення m
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи