Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді icon

Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій радіНазваПоложення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді
Сторінка2/3
Дата конвертації30.06.2015
Розмір442.05 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
1   2   3

5. Таємне голосування та робота лічильної комісії
5.1. Лічильна комісія (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням простою більшістю від кількості присутніх на засіданні членів ради.
5.2. Після завершального слова здобувача лічильна комісія видає членам ради під розписку заготовлені бюлетені для таємного голосування за встановленою формою (додаток 13).

Члени ради, які запізнилися на початок захисту дисертації або залишили засідання до його закінчення, у визначенні кворуму і в таємному голосуванні участі не беруть. Пер­сональну відповідальність за це несе голова ради.

Здобувач, який захищає дисертацію в раді, членом якої він є, участі в голосуванні не бере і в списку членів ради на даному засіданні не враховується.

Член ради висловлює свою думку щодо дисертації, викреслюючи в графі бюлетеня «Результати голосування» одне з двох запропонованих визначень: «згоден» чи «не згоден» і опускає бюлетень в опечатану урну.
5.3. Члени лічильної комісії відкривають урну, підраховують бюлетені й складають за наслідками голосування протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою (додаток 14).

Нероздані бюлетені залишаються в лічильній комісії з відповідною поміткою, зробленою до початку таємного голосування, і це зазначається в протоколі. Бюлетені, що не дають змоги виявити думку члена ради, який взяв участь у голосуванні, вважаються недійсними, і це також зазначається в протоколі лічильної комісії.

Після оформлення протоколу про результати голосування лічильна комісія опечатує всі бюлетені й додає їх до свого протоколу.

6. Проведення засідання спеціалізованої вченої ради для розгляду дисертації, яку ВАК надіслав на додаткову експертизу

(колективне рецензування)
6.1. Дисертацію, яку надіслано на додаткову експертизу (колективне рецензування), разом з атестаційною справою рада повинна розглянути протягом двох місяців з дня її одержання. Рада з числа своїх членів створює комісію, доручає їй ознайомитися з дисертацією та матеріалами атестаційної справи й подати проект висновку щодо дисертації, а також дати оцінку критичним зауваженням, висловленим на попередніх етапах експертизи.

Дисертація розглядається в присутності здобувача. У разі неявки здобувача на засідання без поважної причини спеціалізована вчена рада розглядає дисертацію без нього. У засіданні також можуть брати участь опоненти та інші особи, яких, у разі потреби, запрошує рада. Присутність членів ради (із зазначенням їхньої спеціальності) обов’язково слід занотувати в протоколі засідання.
6.2. Відкриваючи засідання ради, голова ради за даними реєстраційної картки присутності за встановленою формою (додаток 5) сповіщає членів ради про правоможність засідання та інформує їх про перебіг розгляду дисертації, поданої на додаткову експертизу.
6.3. Потім слово надається вченому сек­ретареві, який коротко доповідає про основний зміст документів атестаційної справи здобувача.

Після виступу вченого секретаря дисертант викладає суть і основні положення дисертації. Дисертантові можна ставити запитання усно й письмово, на які він має дати відповіді.
6.4. Обговоривши дисертацію та висновок спеціальної комісії щодо неї, рада бюлетенями за встановленою формою (додаток 13) проводить таємне голосування. Рішення ради вважається позитивним, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті членів ради, що взяли участь у засіданні. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів ради.
6.5. Після затвердження протоколу лічильної комісії рада відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів ради приймає текст додаткової експертизи (колективного рецензування).

На цьому засідання ради вважається закінченим.
6.6. Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма (розшифрована фонограма) і текст додаткової експертизи (колективного рецензування), у якому наводяться результати таємного голосування, разом з дисертацією та атестаційною справою в тритижневий термін надсилаються до ВАК.

7. Проведення засідання спеціа­лізованої вченої ради для переатестації фахівців
7.1. Переатестація наукових і науково-педагогічних працівників - громадян України, які мають наукові ступені, присуджені їм в інших країнах, провадиться ВАК на клопотання організації, де працює здобувач, з поданням до ВАК документів відповідно до переліку, що визначає ВАК.

Переатестацію провадять ради за дорученням ВАК.
7.2. Дисертація вченого, надіслана на переатестацію до ради, разом з атестаційною справою повинна бути розглянута протягом двох місяців. Якщо спеціальність, за якою захищена дисертація, не узгоджується зі спеціальностями, з яких раді надано право приймати дисертації до захисту, то надсилання дисертації для переатестації є одночасно наданням права на проведення разового захисту дисертації за іншою спеціальністю.
7.3. Рада з числа своїх членів створює комісію, доручає їй ознайомитися з дисертацією та матеріалами атестаційної справи і подати висновок. На засідання ради запрошується здобувач, який має право перед засіданням ради ознайомитися з попередніми висновками комісії і дати додат­кові пояснення щодо матеріалів дисертації та атестаційної справи. У разі неявки здобувача на засідання без поважної причини спеціа­лізована вчена рада розглядає дисертацію без нього.

У засіданні можуть брати участь інші особи, яких за потреби запрошує рада. Присутність членів ради (із зазначенням їхньої спеціаль­ності) обов’язково слід занотувати в протоколі засідання.
7.4. Відкриваючи засідання ради, голова на підставі реєстраційної картки присутності за встановленою формою (додаток 5) сповіщає членів ради про правоможність засідання та інформує членів ради про хід розгляду дисертації, отриманої для переатестації.
7.5. Учений секретар доповідає основний зміст документів атестаційної справи.

Далі оголошується висновок комісії.

Потім здобувач повинен викласти суть і основні положення дисертації. Здобувачеві можна ставити запитання усно й письмово.

Після цього мають право виступати всі присутні на засіданні ради. Наприкінці дискусії здобувачеві надається завершальне слово.
7.6. Якщо при переатестації фахівця, який одержав в іншій країні диплом доктора наук, не маючи наукового ступеня кандидата наук, рада встановить, що дисертація на здо­бут­тя наукового ступеня доктора наук не відповідає вимогам пункту 12, а відповідає вимогам пункту 13 Порядку присудження наукових ступенів і прис­воєння вченого звання старшого наукового співробітника, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.03.2007 № 423, то рада пере­атестовує здобувача на науковий ступінь кандидата наук.
7.7. Після закінчення дискусії рада про­во­дить таємне голосування бюлетенями за встановленою формою (додаток 13). Рішення ради вважається позитивним, якщо за нього проголосували не менш як три чверті членів ради, що взяли участь у засіданні. Протокол лічильної комісії затверджується відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради.

Після затвердження протоколу лічильної комісії рада відкритим голосуванням простою більшістю присутніх членів ради приймає рішення щодо переатестації.
7.8. Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма та рішення щодо пере­атестації (видачі диплома встановленого зразка) разом з дисертацією та атестаційною справою в тритижневий строк надсилаються до ВАК.
7.9. Здобувач має право за письмовою заявою зняти дисертацію з розгляду у процесі переатестації до початку таємного голосування у спеціалізованій вченій раді, крім випадків виявлення у дисертації текстових запозичень, використання ідей, наукових результатів і матеріалів інших авторів без посилання на джерело. У такому випадку здобувач переатестації не підлягає.

8. Засідання (спеціалізованої) вченої ради для розгляду питань про позбавлення наукових ступенів та вченого звання старшого наукового співробітника
8.1. Питання про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання старшого наукового співробітника можна порушувати лише у випадку, коли до (спеціалізованої) вченої ради надійшли матеріали, які дають для цього підставу. Голова ради доручає комісії з членів ради перевірити такі матеріали щодо обгрунтованості справи. У разі потреби рада запитує у відповідних установ та організацій додаткові матеріали.

За наслідками перевірки комісія скла­дає висновок, який подається на розгляд ради.
8.2. Рада повинна протягом місяця розглянути матеріали, які підготувала комісія.
8.3. Засідання ради проводиться, як правило, у присутності особи, про позбавлення наукового ступеня якої порушується питання. Її слід повідомити про це не пізніш як за 10 днів до засідання.

Аналогічно повинно проводитися й засідання вченої ради, на якому розглядається питання про позбавлення вченого звання.

Якщо вказана особа відмовляється з’яви­тися на засідання ради без поважних причин або якщо викликати її неможливо, то рада прий­має рішення про проведення засідання без неї.

Якщо вказана особа завчасно повідомить, що не може взяти участі в засі­данні з поважної причини, то засідання ради переноситься.
8.4. Відкриваючи засідання ради, голо­ва інформує членів ради про правоможність засідання й оголошує розгляд питання. З доповіддю від комісії виступає член ради, який входив до її складу. Потім слово надається особі, про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання якої порушено питання, після чого мають право виступати всі присутні на засіданні ради.
8.5. Після обговорення рада проводить таєм­не голосування про позбавлення науко­вого ступеня чи вченого звання. Голосування проводиться бюлетенями за встановленою формою (додаток 13). Рішення ради про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті від кількості членів ради, які взяли участь у засіданні.

Після затвердження протоколу лічиль­ної комісії рада, спираючись на результати таємного голосування, відкритим голо­суванням простою більшістю голосів членів ради, які взяли участь у засіданні, приймає текст рішення з чітко сформульованим висновком про наявність чи відсутність підстав для порушення перед ВАК клопотання щодо позбавлення наукового ступеня чи вченого звання.
8.6. Результати таємного голосування і рішення ради оголошується особі, щодо якої ставилося питання про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання.
8.7. Якщо рада прийняла рішення клопо­тати перед ВАК про позбавлення особи наукового ступеня чи вченого звання, то до ВАК у тритижневий термін надсилають підписані головою і вченим секретарем протокол засі­дання ради і рішення, у якому наводяться результати таємного голосування. Указані матеріали надсилають до ВАК і в тому випадку, коли ВАК дав доручення раді розглянути питання про позбавлення наукового ступеня чи вченого звання.

9. Проведення засідання спеціа­лізованої вченої ради для розгляду апеляції
9.1. При надходженні до ради від установи, організації, здобувача або інших осіб апеляції на її рішення голова ради доручає комісії з членів ради вивчити її аргументованість та підготувати необхідні пропозиції щодо подальшого розгляду апеляції. Якщо спеціалізована вчена рада має проводити засідання, тоді комісія повинна підготувати проект висновку. Якщо апеляцію установи, організації або фізичної особи подано на позитивне рішення ради, то голова ради в тижневий строк повідомляє про це ВАК.

Розгляд апеляції в раді не повинен тривати понад місяць, причому в разі потреби проводиться позапланове засідання.
9.2. На засідання ради запрошуються автор (автори) апеляції, здобувач та інші особи, які, на думку ради, мають безпосередній стосунок до суті порушених в апеляції питань. Усіх їх слід повідомити про це не пізніш як за 10 днів до засідання.

У разі неявки автора апеляції з поважної причини засідання переноситься. Якщо автор апеляції не з’явився на засідання ради без поважної причини, то засідання проводиться без нього.

Присутність членів ради (із зазначенням їхньої спеціальності) обов’язково зано­товується у протоколі засідання.
9.3. Відкриття засідання ради починається по­ві­домленням голови про правоможність засі­дання.

Потім голова ради оголошує розгляд апеля­ції і надає слово вченому секретареві для її зачитування. Після цього один з членів комісії доповідає про результати роботи комісії і пропонує проект висновку. Далі мають право виступати всі присутні.
9.4. Після закінчення дискусії рада зат­верджує рішення шляхом таємного голо­сування. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три чверті присутніх на засіданні членів ради. Висновок приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів ради, які взяли участь у засіданні.

Підписані головою і вченим секретарем ради стенограма і текст висновку щодо розгляду апе­ляції, у якому наводяться результати голо­сування, разом з текстом апеляції протягом 10 робочих днів надсилаються до ВАК.

Додаток 4
Перелік документів,

які подає до спеціалізованої вченої ради

здобувач наукового ступеня
1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.

2. Клопотання-характеристика керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця.

3. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).

4. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи (2 примірники).

5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки (2 примірники).

Копія свідоцтва про зміну імені (2 примірники) у разі зміни здобувачем імені.

6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99 № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» (зі змінами).

7. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.

8. Копія диплома про науковий ступінь кандидата наук, виданий ВАК України (2 примірники), для здобувачів наукового ступеня доктора наук.

У разі, якщо документ про науковий ступінь виданий уповноваженим органом іноземної держави, з якою підписана міжнародна угода про взаємовизнання документів про наукові ступені, і легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними угодами та конвенціями, то додатково подають переклад документа українською мовою, нотаріально засвідчений (для іноземців).

9. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжка- федрального семінару, лабораторії, відділу), підписується завіду­вачем кафедри (керівником семінару, лабораторії, відділу), як правило, докто­ром наук, затверджується керівником установи і скріплюється печат­кою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами. Висновок повинен містити відомості щодо проведення біоетичної експертизи дисертаційних досліджень (для здобувачів наукових ступенів з медичних, біологічних та ветеринарних наук).

Висновок чинний протягом 1 року з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

Продовження додатка 4
10. Відгук наукового керівника (наукового консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника (наукового консультанта).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передавання на зберігання до Національної бібліо­теки України ім. В.І. Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де утво­рено спеціалізовану вчену раду, та для відправки опонентам;

автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів, шкіл (копії), перераховані в авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

автореферат захищеної здобувачем кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

примірник захищеної кандидатської дисертації (для здобувачів наукового ступеня доктора наук);

чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, в якій діє спеціалізована вчена рада (2 картки).

На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref.doc (2 примірники);

компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації для передавання до Українського інституту науково-технічної та економічної інформації. Ім’я файла — dis.doc.
При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.

Додаток 7

Перелік документів атестаційної справи,

які зберігаються в спеціалізованій вченій раді

1. Копія супровідного листа до атестаційної справи здобувача наукового ступеня, поданої до ВАК України, за встановленою формою.

2. Заява здобувача на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду.

3. Копія клопотання-характеристики керівника відповідного державного органу, якщо здобувач наукового ступеня обіймає посаду державного службовця, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

4. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради.

5. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 за № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка цієї установи.

6. Копії дипломів магістра (спеціаліста), кандидата наук, засвідчені підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря спеціалізованої вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.

7. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач.

8. Висновок комісії спеціалізованої вченої ради про дисертацію за результатами попереднього розгляду. Висновок підписують всі члени комісії.

9. Витяг з протоколу засідання спеціалізованої вченої ради з рішенням ради про прийняття дисертації до захисту та призначення офіційних опонентів.

10. Відомості про офіційних опонентів за встановленою формою.

11. Реєстраційна картка присутності членів спеціалізованої вченої ради за встановленою формою.

12. Стенограма (розшифрована та засвідчена фонограма) засідання спеціалізованої вченої ради, підписана головуючим на засіданні спеціалізованої вченої ради і вченим секретарем спеціалізованої вченої ради та засвідчена печаткою установи, в якій функціонує рада.

13. Протокол засідання лічильної комісії за встановленою формою.

14. Опечатаний і скріплений підписами членів лічильної комісії конверт з бюлетенями для таємного голосування.

15. Відгук наукового керівника (консультанта) з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, відгуки офіційних опонентів, засвідчені печатками установ, в яких вони працюють, із зазначенням дати їх надходження до ради, та всі відгуки, які надійшли на дисертацію та автореферат.

16. Рішення спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня за встановленою формою.

17. Облікова картка дисертації (з відміткою УкрIНТЕІ) за встановленою формою.

Продовження додатка 7
18. Список установ і організацій, до яких надіслано автореферат дисертації, із зазначенням дати розсилки з відміткою на кожній сторінці відділення зв’язку або канцелярії (експедиції) установи, підписаний вченим секретарем ради.
Разом з атестаційною справою зберігаються:

дисертація (зберігається в бібліотеці установи, де функціонує спеціалізована вчена рада);

автореферат дисертації (2 примірники);

один компакт-диск типу CD-R або CD-RW з такими файлами:

файл з рішенням спеціалізованої вченої ради щодо присудження наукового ступеня. Ім’я файла — file.xls;

файл з текстом автореферату. Ім’я файла — aref. doc;

файл із зауваженнями, які містяться у відгуках опонентів та інших відгуках на дисертацію та автореферат, а також зауваженнями, які висловлювались членами спеціалізованої вченої ради та фахівцями під час захисту. Ім’я файла — notes.doc;

фонограма захисту дисертації.

При оформленні документів іноземця його повне ім’я та прізвище наводяться в тому порядку, в якому вони записані в паспортному документі.
1   2   3Схожі:

Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconОсновні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій загальні положення
України. Таким стандартом є дсту 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки І техніки. Структура І правила оформлення»
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconПро затвердження плану роботи вченої ради, графіка засідань методичної ради факультету на 2013-2014 н р. та змін у складі вченої ради. Доповідач: секретар Тур О. М
...
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconВідомост І про членів спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за спеціальностями: 08.
Економіка та управління підприємствами (підприємства промислові; підприємства апк; підприємства ринкової інфраструктури ); 08. 00....
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconСклад Вченої ради факультету іноземних мов (затверджено наказом №0 4 від 17. 01. 2013 р.)
Сулим В. Т. – голова Вченої ради, декан факультету іноземних мов, доцент кафедри міжкультурної комунікації та перекладу
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconПоложення 1
Національному університеті харчових технологій (далі – Положення) встановлює єдину систему планування, підготовки та видання монографій,...
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconКодекс цивільного захисту україни { Зміст } Розділ I загальна частина глава Загальні положення Стаття 1
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб...
Положення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді iconПоложення Про відділ культурно-масової роботи зі студентами м. Кременчук Загальні положення
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи