Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франкаНазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Дата конвертації29.06.2015
Розмір252.91 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівського національного

університету імені Івана Франка

________________ проф. Вакарчук І.О.
“____”____________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИТЕХНОЕКОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр і назва напрямку підготовки)

для спеціальності (тей) 7.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища

7.04010602 - Прикладна екологія та збалансоване природокристування (екологічна геологія)

(шифр і назва спеціальності (тей))
спеціалізації ____________________________________________________________________

(шифр і назва спеціалізації)
інституту, факультету, відділення геологічного факультету
Розробники: В.О.Дяків, канд. геол. наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедри екологічної

та інженерної геології і гідрогеології ____________________ Волошин П.К.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною Радою геологічного факультету

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
Голова методичної Ради геологічного факультету _________________ Скакун Л.З

. (підпис) (прізвище та ініціали)
ПОГОДЖЕНО
В.о. декана геологічного факультету _____________ Фурман В.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”________________20__ р
 1. Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Техноекологія»)Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 2,0

Галузь знань:

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

Екологія та охорона навколишнього середовища

2-й

Семестр

Загальна кількість годин - 72

IV

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

Практичні, семінарські

0 год.

Лабораторні

0 год.

Самостійна робота

40 год.

Вид контролю

ІспитТехноекологія – це комплекс наук, що вивчають розвиток, функціонування і прогнозування розвитку техносфери (найбільш діяльної частини антропосфери), сучасний антропогенний (техногенний) вплив на довкілля в умовах техногенезу (зміни параметрів довкілля під впливом людини), його наслідки та можливі майбутні загрози, питання оптимізації взаємодії людини та довкілля у техноекосистемах (екосистемах суттєво змінених людиною), науковим обгрунтуванням вирішення існуючих екологічних проблем та розробки безвідходних (маловідходних), екологічно-безпечних та екологічно-чистих технологій. 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета курсу - засвоєння студентами, які навчаються за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» знань та умінь в царині сучасного стану проблем впливу технологічних процесів на стан довкілля.

Завдання курсу - ознайомити студентів із:

 • Діагностика, відслідковування, складання (розрахунок), обгрунтування, аналіз, пропозиції з коригування матеріально-екологічних балансів потенційно небезпечних для довкілля виробництв (технологічних процесів).

 • Визначення джерел надходження забруднюючих речовин в довкілля промисловими, енергетичними, транспортними та іншими техногенними об'єк-тами (скид стічних вод, поверхневі змиви забруднюючих і біогенних речовин; внесення добрив та засобів захисту рослин, складування промислових і кому-нальних відходів, потенційно-небезпечні підприємства, техногенні аварії та ін.) та мішеней ураження (території, міста, річки, озера, зони впливу та ін).

 • Об’єктивна оцінка сучасного стану довкілля в умовах техногенного впливу у визначений даний відрізок часу порівняно з попереднім станом, які зміни (позитивні, негативні) відбулися та які очікуються в прогнозований майбутній відрізок часу);

 • Визначення причин змін у минулому та у даний момент, з прогнозом можливих наслідків в майбутньому, у тому числі небажаних, критичних (причинно-наслідковий аналіз техногенного впливу на стан довкілля).

 • Наукове обгрунтування «корисності — шкідливості», «потреби, нагальної необхідності — небажаності, неприпустимості» того чи іншого типу техногенного впливу з метою забезпечення саморегенерації довкілля, підтримки екологічної рівноваги, речовинного та енергетичного балансів.

Спецкурс читається студентам кафедри екологічної та інженерної геології та гідрогеології на 4-му курсі у 8-му семестрі після прослуховування основних курсів.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний сформувати наступні показники знань, умінь та навичок :


знання:

 • Умови забезпечення екологічно прийнятного регламенту формування промислового об`єкту. .

 • Стійкість природно-технічних геосистем.

 • Геодинамічний потенціал та ступінь стійкості геологічного середовища до техногенного навантаження.

 • Екологічні еквіваленти промислового техногенезу.

 • Екологічно подібні природно-технічні геосистеми.

 • Основні показники техногенезу.

 • Поняття матеріально-екологічного балансу.

 • Показник спеціального техногенного використання.

 • Коефіцієнт повноти техногеного використання .

 • Коефіцієнт техногенної фіксації.

 • Техногенні геохімічні аномалії.

уміння:

 • Характеризувати рівеннь техногенного навантаження території.

 • Визначати джерела і обсяги водо-, енерго, повітря-, ресурсо- постачання підприємств, установ та ін.

 • Визначати стан, тенденції та прогноз накопичення відходів.

 • Визначати просторово-часовий характер впливу відходів на довкілля. Утилізація відходів. Паспорт відходів. Методи утилізації.

 • Застосовувати методи підвищення економіко-екологічної ефективності хвостосховищ, шламохвостосховищ.

 • Застосовувати замкнуті технологічні системи.

 • Мінімізувати енергетичне забруднення довкілля.

 • Аналізувати техноекологічний аналіз технологічної схеми виробництва

 • Визначати екологічні збитки. 1. Програма навчальної дисципліни
№п/п

Тема та короткий змiст роздiлу

К-сть годинЛекцiї

Лабор.

1

Природно-технічні геосистеми (ПТГ).

Умови забезпечення екологічно прийнятного регламенту формування промислового об`єкту. .

2

0

2

3. Стійкість природно-технічних геосистем.

Антропогенні процеси в геологічному середовищі. Їх особливості у різних кліматичних зонах. Геодинамічний потенціал та ступінь стійкості геологічного середовища до техногенного навантаження.

4

2

3

Техносфера Землі. Техногенез. Технофільність. Екологічні еквіваленти промислового техногенезу. Екологічна еквівалентність критеріїв, процесів, об`єктів, природно-технічних геосистем. Екологічно подібні природно-технічні геосистеми.

2

0

4

Основні показники техногенезу. Поняття матеріально-екологічного балансу.

Показник спеціального техногенного використання. Коефіцієнт повноти техногеного використання . Коефіцієнт техногенної фіксації. Техногенний геохімічний тиск. Модуль техногенного геохімічного тиску. Геохімічне значення різних продуктів виробництва. Коефіцієнт ноосферної концентрації.

2

2

5

Техногенні геохімічні аномалії.

Біогеохімічні аномалії. Біофільність та деструкційна активність хімічних елементів. Техногенне забруднення атмосфери. Розрахунки розсіяння забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. Контроль і нормування забруднень атмосферного повітря. Очищення повітря.

2

2

6

Характеристика техногенного використання природних вод.
Джерела і обсяги водопостачання підприємств, установ та ін. Нормативи вмісту забруднюючих речовин для конкретних виробничих умов. Методи очищення стічних вод.

2
7

Стан, тенденції та прогноз накопичення відходів.
Глобальний характер накопичення відходів, регіональні проблеми. Просторово-часовий характер впливу відходів на довкілля. Утилізація відходів. Паспорт відходів. Методи утилізації. Підвищення економіко-екологічної ефективності хвостосховищ, шламохвостосховищ. Захоронення відходів у надра Землі. Основні напрямки розв`язання проблеми утилізації відходів і створення замкнутих технологічних систем.

2

2

8

Енергетичне забруднення довкілля.

Види енергетичного забруднення. Стандартні методи захисту НС від енергетичних забруднень. Класифікатор еколого-економічних збитків від радіоактивного забруднення НС.

2

2

9

Техногенний вплив на природні ландшафти. Екологічна реконструкція.
Класифікація порушень земель. Рекультивація земель. Технологія і механізація гірничо-планувальних робіт. Технологія інженерної підготовки відновлюваних територій. Методи боротьби з ерорзією. Оцінка якості та ефективності рекультивації земель.

2
10

Екологічні збитки. Екологічна рівновага в системах "людина-НС".
Критерії вибору раціональних технічних рішень щодо попередження екологічних збитків. Аварійні ситуації і катастрофи як форма вираження техногенезу. Ефективність природо-охоронних заходів.

2

2

11

Якість навколишнього середовища, та її погіршення внаслідок антропогенного дії. Техногенні впливи на довкілля та їх характеристика: руйнівний, стабілізуючий і конструктивний; прямий і непрямий; навмисний і ненавмисний; тривалий і короткочасний; статичний і динамічний; площадний і точковий; глибинний і приповерхневий; глобальний, регіональний і локальний; механічний, фізичний, хімічний і біологічний.

2
12

Причинно-наслідкові звязки навмисних та ненавмисних дій, прямих та опосередкованих впливів на довкілля. Загальна та екологічна місткість ландшафту. Екологічно дестабілізовані. Динамічні класи стійкості ландшафтів до техногенного впливу: 1) стабільні; 2) помірно; 3) середньодинамічні 4) сильнодинамічні


2

2

Лекції: 32
Лабораторні заняття: 16

Загальна кількість годин: 48

 1. Структура навчальної дисципліни
Назва та шифр блоку змістових модулів, що входить до навчальної дисципліни

Шифри змістових модулів, що входять до блоку змістових модулів

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНОГЕНЕЗУ.

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

ЗМ 1.3

ЗМ 1.4

ЗМ 1.5

Техноекологічний аналіз ГІРНИЧОГО виробництва


МОДУЛЬ 2

ЗМ 1.6

ЗМ 1.7

ЗМ 1.8

Техноекологічний аналіз ПОТЕНЦІЙНО ШКІДЛИВИХ виробництв


МОДУЛЬ 2

ЗМ 1.9

ЗМ 1.105.1. Лекційний курс


Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

МОДУЛЬ 1

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕХНОГЕНЕЗУ.

20

ЗМ 1.1


ЗМ 1.2


ЗМ 1.3


ЗМ 1.4


ЗМ 1.5

МОДУЛЬ 2


ЗМ 1.6

ЗМ 1.7

ЗМ 1.8

ЗМ 1.9

ЗМ 1.10

Природно-технічні геосистеми (ПТГ). Умови забезпечення екологічно прийнятного регламенту формування промислового об`єкту. .

4

Стійкість природно-технічних геосистем. Антропогенні процеси в геологічному середовищі. Їх особливості у різних кліматичних зонах. Геодинамічний потенціал та ступінь стійкості геологічного середовища до техногенного навантаження.

4

Техносфера Землі. Техногенез. Технофільність. Екологічні еквіваленти промислового техногенезу. Екологічна еквівалентність критеріїв, процесів, об`єктів, природно-технічних геосистем. Екологічно подібні природно-технічні геосистеми.

2

Основні показники техногенезу. Поняття матеріально-екологічного балансу. Показник спеціального техногенного використання. Коефіцієнт повноти техногеного використання . Коефіцієнт техногенної фіксації. Техногенний геохімічний тиск. Модуль техногенного геохімічного тиску. Геохімічне значення різних продуктів виробництва. Коефіцієнт ноосферної концентрації.

4

Техногенні геохімічні аномалії. Біогеохімічні аномалії. Біофільність та деструкційна активність хімічних елементів. Техногенне забруднення атмосфери. Розрахунки розсіяння забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. Контроль і нормування забруднень атмосферного повітря. Очищення повітря.

4

Характеристика техногенного використання природних вод, повітря, енергетичних ресурсів. Джерела і обсяги водопостачання підприємств, установ та ін. Нормативи вмісту забруднюючих речовин для конкретних виробничих умов. Методи очищення стічних вод.

2

Техноекологічний аналіз виробництва

12

Екологічно дестабілізовані ландшафти. Динамічні класи стійкості ландшафтів до техногенного впливу. Вплив гірничо-видобувної та гірничо-збагачувальної промисловості на стан довкілля. Типові приклади деструкції земель.

2

Техноекологічний аналіз різних технологічних схем збагачення корисних копалин. Техноекологічний аналіз технологічної схеми коксування та газифікації вугілля з вилученням синтез газу та переробки відходів.

2

Технологія видубутку, переробки, збагачення урану та утилізації відходів. Глибоке геологічне захоронення промислових токсичних відходів. Принцип багатобар’єрного захисту при підземному захороненні.

2

Техноекологічний аналіз технологічної схеми виробництва цементу. Техноекологічний аналіз технологічної схеми виробництва чавуну і сталі. Техноекологічний аналіз технологічної схеми переробки нафти. Техноекологічний аналіз технологічної схеми виробництва сірчаної кислоти.

4

Альтернативні, екологічно-безпечні та екологічно-чисті способи генерування електроенергії: технології процесів генерування, енергетичний потенціал, обмежуючі чинники, оцінка впливу на довкілля

2
5. Самостійна робота

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення дисципліни. Зміст самостійної роботи студента над конкретною проблемою визначають методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача.

Самостійна робота студента забезпечує система навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, навчально-методичний комплекс дисципліни.
ПРИКЛАд Завдань для Самостійної роботи

 1. Місце техноекології у системі наук про охорону навколишнього середовища. Передумова техноекологічних та мета техноекологічних досліджень.

 2. Антропосфера, техносфера, неосфера, техноекосисстеми та природно-технічні геосистеми. Об’єкти вивчення техноекології.

 3. Техногенез та його вплив на стійкість екосистем. Основні показники техногенезу. Предмет вивчення техноекології.

 4. Відмінності між природною та техноекосистемою. Стійкість природно-технічних геосистем.

 5. Головні завдання техноекології. Умови забезпечення екологічно прийнятного техногенного навантаження.

 6. Антропогенні процеси в геологічному середовищі. Їх особливості у різних кліматичних зонах.

 7. Геодинамічний потенціал та ступінь стійкості геологічного середовища до техногенного навантаження.

 8. Техносфера Землі.. Технофільність. Екологічні еквіваленти промислового техногенезу.

 9. Екологічна еквівалентність критеріїв, процесів, об`єктів, природно-технічних геосистем. Екологічно подібні природно-технічні геосистеми.

 10. Поняття технологічного процесу та його матеріально-екологічного балансу. Головні показники матеріально-екологічного балансу технологічного процесу.

 11. Найбільш поширені сучасні техногенні впливи на довкілля.

 12. Показник спеціального техногенного використання. Коефіцієнт повноти техногеного використання . Коефіцієнт техногенної фіксації.

 13. Прямі техногенні впливи на довкілля і їх прояв.

 14. Сучасні масштаби техногенних впливів у довкілі: межі ойкумени – технологічні досягнення людини у підкорені океанічних глибин та надр, освоєнні космосу.

 15. Технологічні досягнення людини у виробництві зброї масового знищення та усвідомлення проблеми виживання людства.

 16. Негативні екологічні наслідки технологічних досягнень людини: найбільші техногенні катастрофи та їх наслідки для довкілля.

 17. Технологічні досягнення людини у будівництві інженерних споруд та екологічні ризики пов’язані з їх експлуатацією.

 18. Техногенний геохімічний тиск. Модуль техногенного геохімічного тиску. Геохімічне значення різних продуктів виробництва. Коефіцієнт техногенної концентрації.

 19. Техногенні геохімічні та біогеохімічні аномалії. Біофільність та деструкційна активність хімічних елементів.

 20. Техногенне забруднення атмосфери. Типи смогів. Розрахунки розсіяння забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери.

 21. Особливості викидів забруднень в атмосферне повітря від рухомих джерел. Умови виникнення фотохімічного смогу. Контроль і нормування забруднень атмосферного повітря. Очищення повітря.

 22. Найбільші міські системи світу та їх екологічні проблеми. Екологічний стан атмосферного повітря урбоекосистем. Умови виникнення вологого смогу.

 23. Екологічні проблеми спалювання органічного палива на підприємствах теплоенергетики, металургійної, нафтопереробної та хімічної промисловості, вміст забруднюючих речовин при спалювані різних типів палив Умови виникнення крижаного смогу.

 24. Наукове обгрунтування «корисності — шкідливості», «потреби, нагальної необхідності — небажаності, неприпустимості» того чи іншого типу техногенного впливу з метою забезпечення саморегенерації довкілля, підтримки екологічної рівноваги, речовинного та енергетичного балансів.

 25. Людина як біосоціальний феномен. Схема еволюції геному людини, зародження та розвитку техносфери, продуктивних сил людства, його інформаційних можливостей і зростаючої дії на довкілля

 26. Енергетична еволюція техносфери. Чотири типи екосистем (за енергетикою)


6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Протягом семестру студенти виконують одне індивідульне навчально-дослідне завдання, яке є невід’ємною частиною самостійної роботи.

Індивідульне навчально-дослідне завдання, студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладпча. Завдання виконується у реферативній формі згідно із запропонованими темами (обсяг 20-30 сторінок друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та цілеспрямованого аналізу конкретного питання за літературними джерелами.

Теми рефератів в рамках індивідульного навчально-дослідного завдання:

 1. Загальна схема техноекологічного аналізу технологічного процесу. Модель та рівняння речовинного балансу технологічного процесу

 2. Техноекологічний аналіз технологічних процесів у технічній системі методом «чорного ящика».

 3. Принцип Ле-Шателье та екологічні закони у техноекологічних дослідженнях.

 4. Стан, тенденції та прогноз накопичення відходів.

 5. Утилізація відходів. Паспорт відходів. Методи утилізації. Підвищення економіко-екологічної ефективності хвостосховищ, шламохвостосховищ. Захоронення відходів у надра Землі. Основні напрямки розв`язання проблеми утилізації відходів і створення замкнутих технологічних систем.

 6. Техногенний вплив на природні ландшафти. Екологічна реконструкція.

 7. Класифікація порушень земель. Рекультивація земель. Технологія і механізація гірничо-планувальних робіт. Технологія інженерної підготовки відновлюваних територій. Методи боротьби з ерорзією. Оцінка якості та ефективності рекультивації земель.

 8. Екологічні збитки. Екологічна рівновага в системах "людина-НС".

 9. Критерії вибору раціональних технічних рішень щодо попередження екологічних збитків. Аварійні ситуації і катастрофи як форма вираження техногенезу. Ефективність природо-охоронних заходів.

 10. Якість навколишнього середовища, та її погіршення внаслідок антропогенного дії.

 11. Техногенні впливи на довкілля та їх характеристика: руйнівний, стабілізуючий і конструктивний; прямий і непрямий; навмисний і ненавмисний; тривалий і короткочасний; статичний і динамічний; площадний і точковий; глибинний і приповерхневий; глобальний, регіональний і локальний.

 12. Механічні техногенні впливи і реакція довкілля.

 13. Фізичні техногенні впливи і реакція довкілля

 14. Хімічні техногенні впливи і реакція довкілля

 15. Біологічні техногенні впливи і реакція довкілля

 16. Форми техногенного впливу та їх екологічні наслідки на довкілля

 17. Екологічні параметри мішеней впливу (ландшафту).

 18. Глобальні екологічні наслідки та загрози техногенного впливу

 19. Енергетична залежність та продукування відходів природно-техногенними, індустріально-міськими та техногенно-виробничими системами та умови виживання людства у сучасних екологічних умовах.

 20. Причинно-наслідкові звязки навмисних та ненавмисних дій, прямих та опосередкованих впливів на довкілля. Загальна та екологічна місткість ландшафту.

 21. Екологічно дестабілізовані ландшафти. Динамічні класи стійкості ландшафтів до техногенного впливу: 1) стабільні; 2) помірно; 3) середньодинамічні 4) сильнодинамічні

 22. Вплив гірничо-видобувної промисловості на стан довкілля. Типові приклади деструкції земель

 23. Вплив гірничо-збагачувальної промисловості на стан довкілля. Типові приклади впливу на довкілля відвалів, відстійників, хвостоховищ, техногенні аварії.

 24. Техноекологічний аналіз різних технологічних схем збагачення корисних копалин.

 25. Техноекологічний аналіз технологічної схеми коксування та газифікації вугілля з вилученням синтез газу та переробки відходів.

 26. Технологія видубутку, переробки, збагачення урану. Техноекологічний аналіз процесів видубутку, переробки, збагачення використання урану та утилізації відходів.

 27. Глибоке геологічне захоронення промислових токсичних відходів. Принцип багатобар’єрного захисту при підземному захороненні.

 28. Техноекологічний аналіз технологічної схеми виробництва цементу.

 29. Техноекологічний аналіз технологічної схеми виробництва чавуну і сталі

 30. Техноекологічний аналіз технологічної схеми переробки нафти.

 31. Техноекологічний аналіз технологічної схеми виробництва сірчаної кислоти.

 32. Альтернативні, екологічно-безпечні та екологічно-чисті способи генерування електроенергії: технології процесів генерування, енергетичний потенціал, обмежуючі чинники, оцінка впливу на довкілля

 33. Хімічні аварії та їх наслідки (Бхопал, Індія, Міямото, Японія),

 34. Чорнобильська катастрофа, події 1957 року на заводі "Маяк" (Росія) та 1979 р. На АЕС Тримайл-айленд (США) та їх екологічні наслідки.

 35. Стійкі органічні забруднювачі довкілля та характеристика їх токсичного впливу. Шляхи забезпечнення екологічної безпеки в умовах забруднень СОЗ.

 36. Вплив іонізуючих випромінювань на живі істоти, чутливість різних органів до іонізуючої радіації. Норми радіаційної безпеки. Типи ядерної та термоядерної зброї. Екологічні наслідки застосування. Передумови заборони на нерозповсюдження.

 37. Визначення екологічного ризику техногенного впливу на стан довкілля та індексу антропогенного забруднення компонентів довкілля.


7. Методи контролю

Контроль знань з курсу " Екологічна безпека " викладач здійснює за кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою Форми контролю: відвідування лекцій, колоквіум, реферат, тестування самостійних завдань, підсумковий іспит.

Впродовж кожного семестру J-ий студент набирає певну кількість семестрових балів (СБ), що є сумою СБ по всіх видах контролю .

Поточний контроль викладач проводить на лабораторних заняттях, де оцінює знання студента за наступними складовими:

за усну відповідь – від 0 до 10 залікових бали за 1 год занять, а загальна кількість отриманих СБ = ;

Попередній бал за роботу на заняттях за семестр розраховується як відношення суми оцінок J-ого студента до максимально можливої суми оцінок , яку він міг би набрати: • Це число показує відсоток виконання студентом навчального плану

 • За відвідування занять студент отримує по 3 СБ за семестр, а з урахуванням пропусків занять

Лекції

Лабораторні

Оцінки

Колоквіум

Теоретичний Тест

Самостійні завдання

Сума, max

III семестр

3

3

18

5

5

8

4

4

50

Впродовж J-ий студент набирає певну кількість СБ, що є сумою СБ по всіх видах контролю .

Самостійні завдання видаються на лекціях ( ~ 75÷100 на семестр) і їх здача проходить при закінченні семестрових занять у вигляді контрольного тестування із незалежним вибором конкретного тесту.

Незадовільне виконання завдання позбавляє права виконувати наступне.

Попередній бал буде враховано в складі підсумкової оцінки відповідно до його вагового значення за семестр.

Підчас іспиту студент може набрати ще 50 балів при умові вичерпних відповідей на 3 питання по 20:15:15 балів.

Оцінку ,,відмінно" ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих і основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

Оцінка „ дуже добре ". Теоретичні запитання розкрито повністю на основі програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

Оцінка „добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі правильно, але мають місце окремі неточності.

Оцінка „задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускає помилки.

Оцінка „задовільно (достатньо)". Теоретичні питання розкрито неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається значної кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами.

Оцінка „незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.
В сумі максимальна кількість балів складає 100. Відповідно оцінка матиме значення:


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу

За національною шкалою

90-100

A

відмінно

відмінно

81-89

B

дуже добре

добре

71-80

C

добре

61-70

D

задовільно

задовільно

51-60

E

достатньо

20-50

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно

1-20

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


8. Методичне забезпечення

 1. Підручники та навчальні посібники

 2. Лекції на електронних носіях

 3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях


9. Рекомендована література

9.1 Базова

1. Шелудченко Б.А., Малиновський А.С., Зосімович М.В. та ін. Інженерна екологія. Ч.1. Основи техноекології / За ред. Б.А.Шелудченка; ДААУ. -Житомир: "Волинь", 1999. -216с.

2. Сухарев С.М., Чудак С.Ю., Сухарева О.Ю. Техноекологія та охорона навкол. прир. середовища. Навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. – Львів: «Новий Світ - 2000», 2004. – 256 с.

3. Клименко Л.П. Техноекологія/ Навчальний посібник. -Сімферополь: Таврія, 2000. - 542с.

4. Инженерная экология и экологический менеджмент. Ч.1. Общая и прикладная экология /Учебник/ М.В. Бутолина, П.В.Воробьев, А.П. Дмитриева и др.: Под ред. Н.И.Иванова, М.И.Федина. - М.: Логос, 2003.-528с.

5. Кораблева А.И., Шапарь А.Г., Гербильский Л.В., Полищук С.З. Антропогенные проблемы экологии. - Днепропетровск: Промінь, 1999. -144с.

6. Мазур И.И., Молдаванов О.М. Курс инженерной экологии. - М.: Высшая

школа, 1999. -447с.

7. Фізико-хімічїїі основи технології очищення стічних вод/ А.К.Запольський та ін. - К.: Лібра, 2000.-552с.

8. Екологічне законодавство України. - Харків: ХМГО «ЕкоПраво-Харків», 2002. - 448с.

9. Сафранов Т.А. Екологічні основи природокористування. - Львів: "Новий Світ-2000", 2004. - 248 с.

10. Потіш Л.А. та ін. Екологія: теорія та практика. - Львів: «Новий Світ-2000», 2003. 296 с.

11. Яремчук І.Г. Економіка природокористування - К.: Видавничий центр «Просвіта», 2000. - 431с.

12. Приклади та задачі з основ промислової екології / Авраменко С.Х., Волошин І.Д., Мельников Б.І., Набівач В.М. - Дніпродзержинськ, 1999.
Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права
Конституційно-правові механізми захисту прав місцевого самоврядування. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка філософський факультет кафедра філософії європеєць як творець цивілізації розвитку І прогресу
Карась Анатолій (гол редактор І упорядник). Європеєць як творець цивілізації розвитку І прогресу / Матеріали міжнародної наукової...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Навчально –методичний комплекс з курсу „політична опозиція”
Політична опозиція є предметом наукових досліджень з декількох перспектив. У найширшому значенні це елемент цілісної моделі суспільства,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Обговорено та схвалено Вченою радою факультету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти
Вказівки: Виконайте завдання й у дужках ( ) запишіть номер правильної відповіді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи