Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франкаНазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Дата конвертації29.06.2015
Розмір293.05 Kb.
ТипРобоча програма
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Львівського національного

університету імені Івана Франка

________________ проф. Вакарчук І.О.
“____”____________2011 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки 6.040106 - Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр і назва напрямку підготовки)

для спеціальності (тей) 7.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища

7.04010602 - Прикладна екологія та збалансоване природокристування (екологічна геологія)

(шифр і назва спеціальності (тей))
спеціалізації ____________________________________________________________________

(шифр і назва спеціалізації)
інституту, факультету, відділення геологічного факультету
Розробники: В.О.Дяків, канд. геол. наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедри екологічної

та інженерної геології і гідрогеології ____________________ Волошин П.К.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р

Схвалено методичною Радою геологічного факультету

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
Голова методичної Ради геологічного факультету _________________ Скакун Л.З

. (підпис) (прізвище та ініціали)
ПОГОДЖЕНО

В.о. декана геологічного факультету _____________ Фурман В.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”________________20__ р
 1. Опис навчальної дисципліни


(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни «Інженерна екологія»)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 3,0

Галузь знань:

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 1

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

Екологія та охорона навколишнього середовища

4-й

Семестр

Загальна кількість годин - 108

VIII

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 3,2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

Практичні, семінарські

0 год.

Лабораторні

32 год.

Самостійна робота

44 год.

Вид контролю

Залік


Інженерна екологія – це науковий напрям, що вивчає діяльність людини у довкіллі, задачею якого є застосування досягнень науки, техніки, використання законів і природних ресурсів для вирішення проблем навколишнього середовища. Інше визначення інженерної екології — це сукупність робіт прикладного характеру, включаючи передпроектні еколого-геологічні, гідрогеохімічні, атмохімічні, техніко-економічні дослідження і обгрунтовування планованих технічних рішень, необхідну лабораторну і експериментальну доробку технологій і прототипів, їх промислове опрацьовування, а також подальший нагляд та коригування з метою максимально-ефективного захисту довкілля.

.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою iнженерної екології є запобiгання, усунення або зниження до допустимого рiвня негативного впливу на об'єкти дiючих та потенцiйно можливих небезпечних геологiчних процесiв. Iнженерний захист об'єктiв при забудовi або реконструкцiї повинен здiйснюватись як складова та невiд'ємна частина заходiв з iнженерної пiдготовки територiй. Iнженерний захист об'єктiв повинен забезпечувати:

- загальну стiйкiсть територiй,

 • безпечне проживання людей;

 • надiйне та безперебiйне функцiонування та розвиток об'єктiв, а також зон вiдпочинку;

 • збереження заповiдних зон, ландшафтiв, iсторичних пам'яток та iн.;

 • нормативнi санiтарно-гiгiєнiчнi, соцiальнi та рекреацiйнi умови територiй, якi захищаються;

 • належне архiтектурне оформлення споруд iнженерного захисту;

 • економiчно обгрунтоване рацiональне використання земель та природних ресурсiв, об'єктiв з дотриманням законодавчих вимог щодо охорони навколишнього середовища.

Курс складається з двох частин - лекційної і практичної. На лекціях даються теоретичні основи екологічної безпеки. На лабораторних заняттях розглядаються шляхи, методи та способи забезпечення екологічної безпеки.

У результаті вивчення даної дисципліни студент повинний сформувати наступні показники знань, умінь та навичок :


знання:

 • Основні екологічні проблеми

 • Шляхи вирішення екологічних проблем

 • Загальної характеристики загальної стiйкості територiй,

 • нормативнi санiтарно-гiгiєнiчнi, соцiальнi та рекреацiйнi умови територiй, якi захищаються;

 • належне архiтектурне оформлення споруд iнженерного захисту;

 • економiчно обгрунтоване рацiональне використання земель та природних ресурсiв, об'єктiв з дотриманням законодавчих вимог щодо охорони навколишнього середовища.

 • характерстик небезпечних геологічних процесів, потенцiйна небезпека розвитку зсувів, обвалів, селів, карсту включати данi, повнота та якiсть яких достатнi для прийняття iнженерних рiшень на вiдповiдних стадiях проектування.

 • доцiльностi та технiчної можливостi здiйснення iнженерного захисту об'єктiв.

 • прийняття принципових iнженерних рiшень щодо iнженерного захисту об'єктiв та обмежень основного будiвництва;

уміння:

- аналізувати та оцінювати небезпечні ситуації;

 • визначення фiзико-механiчних та інших характеристик грунтiв на закарстованих, зсувних та зсуво-небезпечних територіях;

 • визначення стiйкостi схилiв, величин зсувного тиску та навантажень вiд обвалiв;

 • видачi рекомендацiй щодо технологiчної послiдовностi та чеговостi освоєння територiй, конструкцiй фундаментiв об'єктiв будiвництва, можливостi сумiщення функцiй захисних споруд i конструкцiй об'єктiв, якi захищаються.
 1. Програма навчальної дисципліни
Шифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

МОДУЛЬ 1

екологіЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ

20ЗМ 1.1

ЗМ 1.2


ЗМ 1.3


ЗМ 1.4


ЗМ 1.5
МОДУЛЬ 2


ЗМ 1.6

ЗМ 1.7

ЗМ 1.8

ЗМ 1.9

ЗМ 1.10

Антропогенна дія на атмосферу, гідросферу та літосферу. Класифікація забруднювачів. Джерела забруднення та негативного впливу. Розсіювання токсичних викидів.

4

Санітарно гігієнічні показники забруднення атмосфери. Комплексний показник забруднення атмосферного повітря. Роздільне нормування забруднюючих речовин в повітрі

4

Антропогенна дія на гідросферу.Самоочищення в гідросфері. Основні джерела забруднення гідросферию Оцінка якості водного середовища. Регламентація надходження забруднюючих речовин у водні об'єкти

2

Антропогенна дія на літосферу. Будова склад і властивості літосфери. Нормування забруднюючих речовин в грунті. Радіоактивне забруднення грунтів і забруднення важкими металами. Деградація грунтів. Рекутьтівація земель

4

Антропогенні геофізичні поля. Розповсюдження шуму (звуку). Дія шуму на людину і навколишнє середовище. 4 Методи оцінки і вимірювання шумового забруднення. Джерела шуму і їх шумові характеристики. Загальні методи зниження дії шуму на навколишнє середовище

2

ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ

12

Санітарно захисні зони. Обмеження викидів . Технічні засоби і методи захисту атмосфери. Класифікація пиловловлюючого устаткування. Електрофільтри 17 3 Способи очищення викидів від газо- і пароподібних забруднень. Термічна нейтралізація шкідливих домішок

2

Захист водних об'єктів від забруднень. Способи очищення нафтомістячих стоків. Обробка стічних вод озоном. Біохімічне очищення стічних вод.

2

Гідротехнічні споруди, дренажні системи, греблі й дамби різного призначення та їхні конструктивні елементи; водоскиди, водоспуски, швидкотоки, споруди водовідведення: тонелі, канали, труби, лотки; регуляційні споруди.

2

Накопичувачі промислових відходів, ставки, відкриті водозабори, гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для нормального функціонування споруд.

4

Поводження з відходами виробництва і споживання.

Накопичення відходів виробництва і споживання ласифікація відходів. Паспортизація і сертифікація відходів. Переробка відходів як засіб захисту навколишнього середовища. Роль безвідходних технологій в процесі поводження з відходами

2
 1. Структура навчальної дисципліни
Назва та шифр блоку змістових модулів, що входить до навчальної дисципліни

Шифри змістових модулів, що входять до блоку змістових модулів

Екологічні проблеми довкілля

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

ЗМ 1.3

ЗМ 1.4

ЗМ 1.5

Інженерна екологія

МОДУЛЬ 2

ЗМ 1.6

ЗМ 1.7

ЗМ 1.8

Інженерна Екологія

МОДУЛЬ 2

ЗМ 1.9

ЗМ 1.10


5.1. Лекційний курс


Назви змістових модулів і тем

Кількість аудиторних годин

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ

ВСТУП

Предмет, об’єкт, задачі, інженерної екології. Загальна характеристика геосфер (літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери) та сфер впливу людини (антропосфери, соціосфери, техносфери, ноосфери). Динамічна рівновага в природному середовищі та її порушення. Умови екологічно безпечного функціонування природних і техногенних систем. Причини та наслідки активізації небезпечних процесів та шкідливих чинників у довкіллі.


4


ТОКСИНИ, ЕКОТОКСИКАНТИ, КСЕНОБІОТИКИ У ДОВКІЛЛІ: ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ ТА МІШЕНІ УРАЖЕННЯ, ШЛЯХИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Біолого-екологічна класифікація хімічних елементів. Характеристика біогенних елементів. Характеристика абіогенних елементів. Гранично-допустимі концентрації, наукові основи визначення ГДК. Класи небезпеки основних забруднювачів за ступенем впливу на організм людини. Екотоксиканти, ксенобіотики та їх токсичність. Важкі метали у довкіллі – джерела надходження та мішені ураження. Органічні токсиканти. Небезпечні біологічні та інфекційні впливи, їх прогноз та попередження, причини та наслідки (патогенні біотичні агенти - бактерії, віруси, гриби, мікоплазми, токсини, отрути біологічного походження; вогнища епідемій небезпечних інфекційних захворювань. Два типи токсичних речовин та їх колообіг у довкіллі. Токсичні ефекти. Нормування вмісту токсичних речовин. Характеристика, класифікація і нормування шкідливих та небезпечних впливів. Токсичні відходи. Адитивна дія, синергізм та антагонізм. Шляхи міграції полютантів у довкіллі.. Порогова та безпорогова концепції. Екологічні наслідки забруднення довкілля та проблеми екотоксикології.


4

РАДІАЦІЙНА ТА ЯДЕРНА БЕЗПЕКА.

Ізотопний склад природних та технологічно-змінених вод, фракціонування ізотопів гідрогену та оксигену, їх вплив на живі істоти та здоров'я людей. Радіоактивність, види іонізуючих випромінювань, їх проникаюча здатність та вплив на здоров'я людини. Одиниці вимірювань іонізуючого випромінювання: активності, поглинутої, еквівалентної та експорзиційної доз. Природні та штучні радіоактивні елементи, їх період піврозпаду, застосування та використання. Вплив іонізуючих випромінювань на живі істоти, чутливість різних органів до іонізуючої радіації. Норми радіаційної безпеки та дози опромінення, що викликають променеву хворобу і призводять до летальних наслідків. Радіаційні аварії на прикладі подій 1957 року на заводі "Маяк" (Росія) та 1979 р. На АЕС Тримайл-айленд (США). Чорнобильська катастрофа та її екологічні наслідки. Екологічні наслідки застосування ядерної та термоядерної зброї. Інженерна екологія АЕС.


2

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ЛІТОСФЕРИ, НЕБЕЗПЕЧНІ ЕКЗОГЕННІ ГЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ, ЇХ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ, ПРОГНОЗ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ, СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ.
Прості, субпаралельні та багатофазні зсуви. Динаміка зсувного процесу.Наслідки активізації зсувів. Зсув та активізація селевого потоку на прикладі містечка Лонгароне. Способи попередження та боротьби зі зсувами. Селі, селеві потоки та їх ознаки. Причини та умови сходження селевого потоку. Способи мінімізації руйнівної сили селевих потоків. Солюфлюкція, осипи, обвали - їх причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки. Абразія, лінійна (донна), бокова (руслова), схилова ерозія грунту - їх причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки. Просадочність грунтів, природа та типи просадочності лесевих товщ - причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки. Розбухання грунтів - причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки. Соляний сульфатний та карбонатний карст, стадії розвитку карстового процесу,

- причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки. Суфозія, механізм переходу тонкодиспесних частинок у колоїдний розчин - причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки.

.

4

ХІМІЧНИЙ СКЛАД ПРИРОДНИХ ВОД. ЗАБРУДНЕННЯ ВОД
Розподіл води в природі, значення води для довкілля та людини. Захищені та незахищені води у природі. Найбільші гідрологічні об'єкти світу – океани, моря, озера, річкові системи. Гідрологічний режим та гідрологічний процес. Чинники формування хімічного складу води гідрологічних об’єктів. Кологообіг біогенних елементів у довкіллі та забруднення вод. Евтрофікація, трофність та сапробність гідрологічних об’єктів, їх геохімічні та біологічні індикатори. Джерела евтрофікації водойм та наслідки забруднення біогенними елементами. Способи забезпечення екологічної безпеки від забруднення вод біогенними елементами. Механічна, біологічна і хімічна очистка води, проблеми мулу очисних споруд. Технічні заходи, що впливають на можливість прямого забруднення гідросфери. Законодавче регулювання захисту водойм від забруднення, прибережно-захисні смуги. Значення рН води та грунтів: засолення, закислення, залуження - причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки. Забруднення поверхневих вод та грунтів нафтою та нафтопродуктами – причини та наслідки. Поведінка нафти при потраплянні у воду та процеси, що супроводжують нафтові забруднення водойм. Шляхи забезпечення екологічної безпеки при розливах нафти у води та грунти.4

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ АТМОСФЕРИ, ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ, ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ.
Будова атмосфери Землі. Хімічний склад атмосферного повітря тропосфери. Забруднення атмосферного повітря, вміст забруднюючих речовин при спалювані різних типів органічного палива. Особливості поширення забруднень в атмосферному повітрі від стаціонарних джерел, типи забруднюючих шлейфів та зони забруднення навколо них. Особливості викидів забруднень в атмосферне повітря від рухомих джерел. Чинники, закономірності та масштби міграції забруднень в атмосферному повітрі. Час перебування та фонова концентрація основних забруднювачів повітря у атмосфері. Джерела надходження оксидів сірки та нітрогену в атмосферне повітря. Кислотні дощі та їх причини і наслідки, шляхи вирішення проблеми. Джерела надходження парникових газів. Парниковий ефект та можливі наслідки для змін клімату. Шляхи вирішення проблеми. Кіотський протокол. Умови розсіювання забруднень в атмосфері за нормальних умов та утворення смогу в умовах температурної інверсії у нижніх шарах тропосфери, типи смогів. Шляхи забезпечення екологічної безпеки.


2

ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ


Санітарно захисні зони. Обмеження викидів . Технічні засоби і методи захисту атмосфери. Класифікація пиловловлюючого устаткування. Електрофільтри 17 3 Способи очищення викидів від газо- і пароподібних забруднень. Термічна нейтралізація шкідливих домішок

2

Захист водних об'єктів від забруднень. Способи очищення нафтомістячих стоків. Обробка стічних вод озоном. Біохімічне очищення стічних вод.

2

Гідротехнічні споруди, дренажні системи, греблі й дамби різного призначення та їхні конструктивні елементи; водоскиди, водоспуски, швидкотоки, споруди водовідведення: тонелі, канали, труби, лотки; регуляційні споруди.

4

Накопичувачі промислових відходів, ставки, відкриті водозабори, гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для нормального функціонування споруд.

2
  1. Теми лабораторних занятьШифр змістового

модуля


Назва змістового модуля

Кількість аудиторних годин

МОДУЛЬ 1

екологіЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОВКІЛЛЯ

20ЗМ 1.1

ЗМ 1.2


ЗМ 1.3


ЗМ 1.4


ЗМ 1.5
МОДУЛЬ 2


ЗМ 1.6

ЗМ 1.7

ЗМ 1.8

ЗМ 1.9

ЗМ 1.10

Антропогенна дія на атмосферу, гідросферу та літосферу. Класифікація забруднювачів. Джерела забруднення та негативного впливу. Розсіювання токсичних викидів.

4

Санітарно гігієнічні показники забруднення атмосфери. Комплексний показник забруднення атмосферного повітря. Роздільне нормування забруднюючих речовин в повітрі

4

Антропогенна дія на гідросферу.Самоочищення в гідросфері. Основні джерела забруднення гідросферию Оцінка якості водного середовища. Регламентація надходження забруднюючих речовин у водні об'єкти

2

Антропогенна дія на літосферу. Будова склад і властивості літосфери. Нормування забруднюючих речовин в грунті. Радіоактивне забруднення грунтів і забруднення важкими металами. Деградація грунтів. Рекутьтівація земель

4

Антропогенні геофізичні поля. Розповсюдження шуму (звуку). Дія шуму на людину і навколишнє середовище. 4 Методи оцінки і вимірювання шумового забруднення. Джерела шуму і їх шумові характеристики. Загальні методи зниження дії шуму на навколишнє середовище

2

ІНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГІЯ

12

Санітарно захисні зони. Обмеження викидів . Технічні засоби і методи захисту атмосфери. Класифікація пиловловлюючого устаткування. Електрофільтри 17 3 Способи очищення викидів від газо- і пароподібних забруднень. Термічна нейтралізація шкідливих домішок

2

Захист водних об'єктів від забруднень. Способи очищення нафтомістячих стоків. Обробка стічних вод озоном. Біохімічне очищення стічних вод.

2

Гідротехнічні споруди, дренажні системи, греблі й дамби різного призначення та їхні конструктивні елементи; водоскиди, водоспуски, швидкотоки, споруди водовідведення: тонелі, канали, труби, лотки; регуляційні споруди.

2

Накопичувачі промислових відходів, ставки, відкриті водозабори, гідромеханічне та механічне обладнання, призначене для нормального функціонування споруд.

4

Поводження з відходами виробництва і споживання.

Накопичення відходів виробництва і споживання ласифікація відходів. Паспортизація і сертифікація відходів. Переробка відходів як засіб захисту навколишнього середовища. Роль безвідходних технологій в процесі поводження з відходами

25. Самостійна робота

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Мета самостійної роботи студентів: набуття додаткових знань, перевірка отриманих знань на практиці, вироблення фахових та дослідницьких вмінь та навичок. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується робочим навчальним планом повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу студента, відведеного для вивчення дисципліни. Зміст самостійної роботи студента над конкретною проблемою визначають методичні матеріалами, завдання та вказівки викладача.

Самостійна робота студента забезпечує система навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни: підручник, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій викладача, навчально-методичний комплекс дисципліни.
ПРИКЛАд Завдань для Самостійної роботи

 1. Загальна характеристика електромагнітних полів і їх вплив на організм людини.

 2. Дія шуму і вібрації на організм людини.

 3. Ідеї Вернадського про ноосферу.

 4. Біофільність та деструкційна активність хімічних елементів в процесах колообігу в екосистемах.

 5. Вплив видобутку корисних копалин на довкілля. Рекультивація порушених земель.

 6. Екологічні проблеми автотранспорту.

 7. Забруднення довкілля важкими металами, їх міграція по трофічних ланцюгах та екологічні наслідки.

 8. Мутагенний вплив факторів навколишнього середовища. Мутагенез (радіаційний, хімічний, біологічний) та його чинники. Теорія де Фріза.

 9. Проблема озонового шару. Забруднення атмосфери фреонами. Вплив військових технологій та авіації.

 10. Діоксин його фізико-хімічні та токсикологічні властивості. Забруднення довкілля діоксином, як глобальна екологічна проблема

 11. Небезпечні метрологічні явища, їх прогноз та попередження, причини та наслідки (урагани, смерчі, торнадо, штормовий вітер, проливні дощі, інтенсивні снігопади, град, ожеледиця, засуха. Лісові та торфові пожежі).

 12. Проблеми стійкого розвитку.

 13. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємства металургійної промисловості.

 14. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємства хімічної промисловості.

 15. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємства нафтопереробної промисловості.

 16. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємств гірничо-видобувної промисловості.

 17. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) підприємств деревообробної та харчової промисловості.

 18. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) атомної електорстанції.

 19. Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС) теплової електорстанції.

 20. Оцінка впливу на довкілля сучасного сільського господарства.


6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Протягом семестру студенти виконують одне індивідульне навчально-дослідне завдання, яке є невід’ємною частиною самостійної роботи.

Індивідульне навчально-дослідне завдання, студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладпча. Завдання виконується у реферативній формі згідно із запропонованими темами (обсяг 20-30 сторінок друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та цілеспрямованого аналізу конкретного питання за літературними джерелами.

Теми рефератів в рамках індивідульного навчально-дослідного завдання:

 1. Біолого-екологічна класифікація хімічних елементів. Характеристика біогенних та абіогенних елементів.

 2. Будова атмосфери Землі. Хімічний склад атмосферного повітря тропосфери.

 3. Важкі метали у довкіллі – джерела надходження та мішені ураження.

 4. Варіації коефіціентів поверхневого стоку річок та прогноз паводків.

 5. Визначення індексу забруднення компонентів довкілля. Методи Бателле та поєднаного аналізу карт (GIS-технологій).

 6. Вплив іонізуючих випромінювань на живі істоти, чутливість різних органів до іонізуючої радіації. Норми радіаційної безпеки та дози опромінення, що викликають променеву хворобу і призводять до летальних наслідків.

 7. Геолого-геоморфологчні передумови накопичення родону. Умови безпечного проживання та перебування на загазованих територіях.

 8. Геохімічні наслідки вулканічних вивержень. Гейзери та грязеві вулкани: природа та причини вивержень, наслідки та використання.

 9. Гранично-допустимі концентрації, наукові основи визначення ГДК.

 10. Типи токсичних речовин та їх колообіг у довкіллі. Токсичні ефекти. Нормування вмісту токсичних речовин.

 11. Джерела евтрофікації водойм та наслідки забруднення біогенними елементами. Способи забезпечення екологічної безпеки від забруднення вод біогенними елементами.

 12. Джерела живлення річок, твердий стік річок, закономірності водного, термічного, льодового режиму річок.

 13. Джерела надходження оксидів сірки та нітрогену в атмосферне повітря. Кислотні дощі та їх причини і наслідки, шляхи вирішення проблеми.

 14. Джерела надходження парникових газів. Парниковий ефект та можливі наслідки для змін клімату. Шляхи вирішення проблеми. Кіотський протокол.

 15. Динамічна рівновага в природному середовищі та її порушення. Умови екологічно безпечного функціонування природних і техногенних систем. Причини та наслідки активізації небезпечних процесів та шкідливих чинників у довкіллі.

 16. Евтрофікація, трофність та сапробність гідрологічних об’єктів, їх геохімічні та біологічні індикатори.

 17. Інженерна екологія в умовах надзвичайних ситуацій. Модельна оцінка екологічного ризику. Експертна оцінка екологічного ризику. Соціологічна оцінка екологічного ризику.

 18. Екологічний підхід до оцінки стану та регулювання якості довкілля.. Гранично-допустиме екологічне навантаження.

 19. Екологічні наслідки застосування ядерної та термоядерної зброї.

 20. Екологічні небезпеки - джерела ризику. Показники екологічної небезпеки.

 21. Екотоксиканти, ксенобіотики та їх токсичність.

 22. ехногенні небезпеки. Класифікація і номенклатура потенційно небезпечних об'єктів і технологій.

 23. Забруднення атмосферного повітря, вміст забруднюючих речовин при спалювані різних типів органічного палива.

 24. Забруднення поверхневих вод та грунтів нафтою та нафтопродуктами – причини та наслідки.

 25. Загазованість геологічного середовища та причина підвищенного вмісту у грунтах метану, сірководню, вуглекислого газу, радону. Загазованість вугільних шахт, їх категорійність та безпека видобутку вугілля.

 26. Загазованість сірчаних копалень та безпека видобутку самородної сірки. Загазованість уранових копалень та безпека видобутку урану.

 27. Загальна характеристика геосфер (літосфери, гідросфери, атмосфери, біосфери) та сфер впливу людини (антропосфери, соціосфери, техносфери, ноосфери).

 28. Землетруси техногенного типу – причини та наслідки, приклади.

 29. Землетруси: причини, ознаки та наслідки.

 30. Значення рН води та грунтів: засолення, закислення, залуження - причини та наслідки, прогноз та попередження, способи забезпечення екологічної безпеки.

 31. Зонування станів навколишнього середовища за екологічними критеріями (характеристика зон екологічної норми, екологічного ризику, екологічної кризи та екологічної біди–катастрофи).

 32. Ізотопний склад природних та технологічно-змінених вод, фракціонування ізотопів гідрогену та оксигену, їх вплив на живі істоти та здоров'я людей.

 33. Інженерна оцінка екологічного ризику. Комбіновані небезпеки: поєднання природних та техногенних чинників. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі.

 34. Історія цивілізації і стану довкілля острова Пасхи: аналіз поведінки людей з позицій екологічної безпеки та апроксимація на майбутнє людства і планети Земля.

 35. Кількісна оцінка природних та техногенних небезпек, їх аналіз та керування ризиками.

 36. Класи небезпеки основних забруднювачів за ступенем впливу на організм людини.

 37. Критирії оцінки стану навколишнього середовища. Рослинні, зоологічні та грунтові індикатори зон екологічної норми, ризику, кризи і біди.

 38. Масштаб сучасних та прогнозованих майбутніх техногенних впливів на довкілля в в концепції стійкого розвитку.

 39. Матричний метод оцінки рівня екологічної безпеки за Л.Леопольдом. Найважливіші чинники, які повинні враховуватись при розробці та реалізації проектів виходячи з матричного підходу.

 40. Метод побудови та аналізу гідрографу річки, визначення модуля підземного стоку, підземного, грунтового та дощового живлення.

 41. Механічна, біологічна і хімічна очистка води, проблеми мулу очисних споруд.

 42. Модель екологічно зумовленого голодомору - деградаційного впливу на довкілля експоненційно-зростаючої популяції - експеримент на острові Св.Матвія.


7. Методи контролю

Контроль знань з курсу " Інженерна екологія " викладач здійснює за кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою Форми контролю: відвідування лекцій, колоквіум, реферат, тестування самостійних завдань, підсумковий залік.

Впродовж кожного семестру J-ий студент набирає певну кількість семестрових балів (СБ), що є сумою СБ по всіх видах контролю .

Поточний контроль викладач проводить на лабораторних заняттях, де оцінює знання студента за наступними складовими:

за усну відповідь – від 0 до 10 залікових бали за 1 год занять, а загальна кількість отриманих СБ = ;

Попередній бал за роботу на заняттях за семестр розраховується як відношення суми оцінок J-ого студента до максимально можливої суми оцінок , яку він міг би набрати: • Це число показує відсоток виконання студентом навчального плану

 • За відвідування занять студент отримує по 3 СБ за семестр, а з урахуванням пропусків занять

Лекції

Лабораторні

Оцінки

Колоквіум

Теоретичний Тест

Самостійні завдання

Сума, max

III семестр

3

3

18

5

5

8

4

4

50

Впродовж J-ий студент набирає певну кількість СБ, що є сумою СБ по всіх видах контролю .

Самостійні завдання видаються на лекціях ( ~ 75÷100 на семестр) і їх здача проходить при закінченні семестрових занять у вигляді контрольного тестування із незалежним вибором конкретного тесту.

Незадовільне виконання завдання позбавляє права виконувати наступне.

Попередній бал буде враховано в складі підсумкової оцінки відповідно до його вагового значення за семестр.

Підчас заліку студент може набрати ще 50 балів при умові вичерпних відповідей на 3 питання по 20:15:15 балів.

Оцінку ,,відмінно" ставлять, коли студент дає абсолютно правильні відповіді на теоретичні питання з викладенням оригінальних висновків, отриманих і основі програмного, додаткового матеріалу та нормативних документів. При виконанні практичного завдання студент застосовує системні знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

Оцінка „ дуже добре ". Теоретичні запитання розкрито повністю на основі програмного і додаткового матеріалу. При виконанні практичного завдання студент застосовує узагальнені знання навчального матеріалу, передбачені навчальною програмою.

Оцінка „добре". Теоретичні запитання розкрито повністю, програмний матеріал викладено у відповідності до вимог. Практичне завдання виконано взагалі правильно, але мають місце окремі неточності.

Оцінка „задовільно". Теоретичні запитання розкрито повністю, проте при викладанні програмного матеріалу допущені незначні помилки. При виконанні практичних завдань без достатнього розуміння студент застосовує навчальний матеріал, припускає помилки.

Оцінка „задовільно (достатньо)". Теоретичні питання розкрито неповністю, з суттєвими помилками. При виконанні практичного завдання студент припускається значної кількості помилок та зустрічається зі значними труднощами.

Оцінка „незадовільно". Теоретичні питання нерозкриті. Студент не може виконати практичні завдання, виявляє здатність до викладення думки на елементарному рівні.
В сумі максимальна кількість балів складає 100. Відповідно оцінка матиме значення:Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу

За національною шкалою

90-100

A

відмінно

Відмінно (зараховано)

81-89

B

дуже добре

добрео (зараховано)

71-80

C

добре

61-70

D

задовільно

задовільноо (зараховано)

51-60

E

достатньо

20-50

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

Незадовільно (не зараховано)

1-20

F

незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни


8. Методичне забезпечення

 1. Підручники та навчальні посібники

 2. Лекції на електронних носіях

 3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях


9. Рекомендована література

9.1 Базова

Основна:

 1. Буравльов Є. П. Основи сучасної екологічної безпеки.— К., 2000. - 236 с.

 2. Буравльов Є. П. Безпека навколишнього середовища. — К., 2004. - 320 с.

 3. Гайченко В.А., Тордій  Н.В. Навчальна програма дисципліни "Екологічна безпека" (для спеціалістів, магістрів) // МАУП. - Київ 2006. 15 с.

 4. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Экологический вызов и устойчивое развитие. М.: «Прогресс- Традиция», 2000.

 5. Дробноход М. І., Вольвач Ф. В., Дрюканов В. Г. та ін. Стійкий екологічно безпечний розвиток і Україна: Навч. посіб. — К., 2002. - 104 с.

 6. Качинський А. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення. – К.: НІСД, 2001. – 312 с.

 7. Ларичев О., Мечитов А., Ребрик С. Анализ риска и проблемы безопасности. - М., 1990. - 60 с. (Препр. / ВНИИСИ).

 8. Маршалл В. Основные опасности химических производств. - М. : Мир, 1989. - 672 с.

 9. Шнюков Є. Ф., Шестопалов В. М., Яковлєв Є. О. Екологічна геологія України. — К.: Наук. думка, 1993. — 407 с.

Додаткова:

 1. Агаджанян Н.А., Трошин В.И. Экология человека. Избраные лекции.- М.: Крук, 1994.- 256 с.

 2. Ананьев В.П., Потапов А.Д. Инженерная геология. / Учебник – М., Высшая школа, 2000, - 511 с.

 3. Антонов В.П. Уроки Чернобыля: радиация, жизнь, здоровье. –Киев, Знание , 1989.

 4. Антипенко Е.Н., Когут Н.Н. Генетические последствия загрязнения окружающей среды и перспективы их предупреждения. К. , 1990 .

 5. Бариляк И. Р., Бужиевская Т.И., Быкорез А.И. и др. Генетические последствия загрязнения окружающей среды // АН УССР, Ин-т молекулярной биологии и генетики. Киев: Наук. думка, 1989. – 232 c.

 6. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології, Київ, Либідь, 1995, 367с.

 7. Боженов П.И. Комплексное использование минерального сырья и экология: Учебное пособие. - М.: Изд-во АСВ, 1994. 264 с.

 8. Вернадский В.И. Биосфера и неосфера. –М.: Наука, 1989.

 9. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. –Львів, 1987.

 10. Доценко И. И. и др. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Киев, 1986.

 11. Загоскин П. П. и др. Ксенобиотики и обезвреживающая функция печени. В сб: Медицинские проблемы экологии. Н-Новгород, 1992, с. 29-37.

 12. Засухина Г. Д. ,Синельщикова Т. А. Проблема защиты клеток человека от мутагенов окружающей среды. -В кн.: Наследственность человека и окружающая среда. -М.: Наука, 1992. -с. 167-178.

 13. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика./ Учебник - М., изд-во МГУ, 1983. – 328 с.

 14. Лукашев К.И. и др. Человек и природа (геохим. и эколог. аспекты рацион. природопользования) / АН БССР, Ин-т геохимиии и геофизики. - Минск: Наука и техника, 1984 - 295с.: ил.

 15. Майстренко В.Н. и др. Эколого-аналитический мониторинг супертоксикантов. - М.: Химия, 1996 - 319с.

 16. Микитюк О.М., Злотін О.З., Бровдій В.М. Екологія людини: Підручник // 3-є вид., випр. і доп. — Харків: «ОВС», 2004. — 256 с.

 17. Наркотики и яды, психоделики и токсические вещества, ядовитые животные и растения. /Сост. В.И.Петрова, Т.И.Ревяко. –Минск, Литература, 1995.

 18. Окружающая среда и здоровье человека // Институт географии АН СССР.- М.: Наука, 1979.- 214 с.

 19. Основы защиты населения и территории в чрезвычайных ситуациях /под ред. В.В.Тарасова. –М.: Изд-во МГУ, 1998.

 20. Остроумов С.А. Введение в биохимическую экологию. - М.: Изд-во ун-та, 1986 - 176с.

 21. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы. Россия молодая, 1994.- 362 с.

 22. Руднев А.В. Радиационная экология / МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: МГУ. Изд-во МГУ, 1990 - 87с.: ил.

 23. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. М.: Мир, 1982.

 24. Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія. –Київ, Здоров’я, 1995.

 25. Экология города /под ред. Ф.В.Стольберга –Киев: Знания, 2000.

 26. Экология, охрана природы и экологическая безопасность. М., МНЭПУ, 1997


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка
Розробники: В. О. Дяків, канд геол наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка юридичний факультет кафедра конституційного права
Конституційно-правові механізми захисту прав місцевого самоврядування. Плани практичних занять для студентів юридичного факультету,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки україни львівський національний університет імені івана франка філософський факультет кафедра філософії європеєць як творець цивілізації розвитку І прогресу
Карась Анатолій (гол редактор І упорядник). Європеєць як творець цивілізації розвитку І прогресу / Матеріали міжнародної наукової...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Навчально –методичний комплекс з курсу „політична опозиція”
Політична опозиція є предметом наукових досліджень з декількох перспектив. У найширшому значенні це елемент цілісної моделі суспільства,...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки України Сумська обласна рада Комунальний заклад сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Обговорено та схвалено Вченою радою факультету
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconДоговір про співпрацю між Львівським національним університетом імені Івана Франка та
Львівський національний університет імені Івана Франка в особі першого проректора В. С. Височанського, що діє на підставі Статуту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка iconЛьвівський національний університет імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти
Вказівки: Виконайте завдання й у дужках ( ) запишіть номер правильної відповіді
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи