Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 icon

Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978НазваЗвіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Дата конвертації29.06.2015
Розмір80.63 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

Індивідуальний звіт про наукову роботу у 2013 році

завідувача кафедри петрографії

Гулія Василя Миколайовича
Відомості про вченого:

Рік народження - 1956

Рік закінчення ВНЗ - 1978

Науковий ступінь, рік захисту - доктор геол-мін. наук, 1995

Вчене звання, рік присвоєння – ст. наук. співроб., 1991

4 Здійснював наукове керівництво аспірантом ІІІ року навчання Войтович С. П.
6

Загальна кількість наукових публікацій:

Разом За звітний

(151) період (7)

Монографій

2
Підручників

1
Статей

108

4

Тез доповідей на конференціях

40

3

 

6.1 Праці, що вийшли з друку

6.1.4.2

Статті у інших зарубіжних виданнях;

Guliy V. Genetic Relationships between Oil, Gas and Coal Depo sits as a Key to Discover New Hydrocarbon Deposits / V. Guliy // Proceedings of the 23rd International Mining Congress and Exhibition of Turkey. - 2013. – P. 25-26.


6.1.4.3

Статті у вітчизняних фахових виданнях;

Михайлов В. Сланцева нафта і технології її видобутку / Михайлов В., Гулій В., Гладун М. // Геолог України. – 2013. – №3, С. 67 – 77.

Лепігов Г. Нафта Передкарпаття (в світлі абіогенної теорії генезису вуглеводнів / Лепігов Г., Гулій В., Локтев А. [та ін.] // Геолог України. – 2012. – №3. – С. 67 – 77.

Гулій В.М. Наукові засади стратегії розвитку паливно – енергетичного комплексу України / Гулій В. М., Михайлов В. А., Лепігов Г. Д // Стратегічні пріоритети. – 2012. – №4. – С. 137 – 142.

6.1.6.1

Тези доповідей на міжнародних конференціях

Гулий В. Н. Антропогенные месторождения нефти и газа в рифтогенах Украины / Гулий В. Н., Лепигов Г. Д. // I Кудрявцев-ские чтения : тезисы докл. 22-24 октября, 2012. - М: МГУ, 2012. С. 22-23.

Гулий В. Н. «Молодой газ» в рифтогенных структурах Украины / В. Н. Гулий, Г. Д. Лепигов, И. В. Побережская [и др.] // I Кудрявцевские чтения : тезисы докл. 22-24 октября, 2012. - М: МГУ, 2012. - С. 55-56.

6.1.6.2

Гулій В. Геолого-літологічні та мінералого-геохімічні ознаки розвитку газових колон у вугленосних товщах Львівсько-Волинського вугільного басейну / Василь Гулій, Ірина Побережська, Андрій Локтєв // Актуальні питання геологічних досліджень в Україні. Матеріали IV всеукраїнської наукової конференції: тези допов. 3 – 6 жовтня 2013. – Львів: ЛНУ, 2013. - С. 65 – 66. Гулій В.М._______________
Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри петрографії

від _22__ жовтня 2013 р, протокол №. _3_

 

В. о. декана геологічного факультету

доцент Фурман В.В.
Додаток 2

Звіт

про наукову роботу факультету (наукового підрозділу) у році

1 Досягнення провідних наукових шкіл за звітний рік (до 1 с.).

2 Держбюджетні теми: шифр, назва, науковий керівник (наук.ступінь, наук.звання), № держреєстрації, термін виконання, кількість штатних і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема) :

2.1 Резюме українською та англійською мовами (0,3 с.);

2.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ);

2.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

2.4 Подані заявки, одержані рішення, патенти (корисні моделі);

2.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

3.Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (наук.ступінь, наук.звання), № держреєстрації, термін виконання.

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема) :

3.1 Резюме українською мовою (0,3с.);

3.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ);

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

3.4 Подані заявки, одержані рішення, патенти;

3.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

4 Госпдоговірна тематика (шифр, назва, науковий керівник, термін виконання, кількість штатних і сумісників із зазначенням їхніх посад, наукових ступенів).

Узагальнені результати виконання теми (за весь час дії теми (для завершених) та за звітний рік зокрема) :

4.1 Резюме українською та англійською мовами (0,3 с.);

4.2 Захищені дисертації співробітниками і аспірантами (назва, ПІБ);

4.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях;

4.4 Подані заявки, одержані рішення, патенти;

4.5 Інше (макети приладів, нові методики, технології, експериментальні зразки матеріалів, рекламна діяльність тощо).

 5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо).

 6. Зовнішні зв'язки:

6.1.Співпраця з науковими установами НАН та галузевих академій наук України (наукові стажування, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи).

6.2. Співпраця із зарубіжними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, к-ть спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення зарубіжних науковців).

7.1. Випускники аспірантури та докторантури

Прізвище, ініціали

Спеціальність

Денне чи заочне відділення

Науковий керівник

 

7.2. Захист дисертацій випускниками аспірантури і докторантури.

Прізвище, ініціали

Науковий керівник, консультант

Рік закін­чення

Дата подачі до спец.ради

Дата захисту

Тема дисертації

7.3 Захист дисертацій співробітниками

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціаль­ність

Дата захисту

Тема дисертації


8. Студентська наукова робота (кількість наукових гуртків та кількість студентів, що беруть участь у їх роботі; участь (кількість студентів) у виконанні бюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях: вказати кількість доповідей за участю студентів і назви конференцій; індивідуальні та спільні з викладачами публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

9 Публікації: ( бібліографічний опис згідно з державним стандартом)

Монографії


Учені підрозділу видали __ монографій загальним обсягом ___друк. арк.

Бібліографічний опис

Обсяг

(друк.арк.)

Підручники

Учені підрозділу видали __ підручників загальним обсягом ____друк.арк.

Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг

(друк. арк.)

Навчальні посібники

Учені підрозділу видали ___ навчальних посібників загальним обсягом ____друк.арк.


Бібліографічний опис

(вказати наявність грифу МОН України)

Обсяг

(друк.арк.)

Вісники

Видано ___серій вісників загальним обсягом ____ друк.арк.

Серія, випуск

Обсяг, друк.арк.Збірники наукових праць

За звітний період науковці підрозділу видали __ випусків збірників загальним обсягом ____друк.арк.


Серія, випуск

Обсяг, друк.арк.

Журнали

Видано ___журналів загальним обсягом ____ друк.арк.

Серія, випуск

Обсяг, друк.арк.

Статті

Статті у зарубіжних виданнях, які входять до списку ISI;

Статті у інших зарубіжних виданнях;

Статті у вітчизняних фахових виданнях;

Статті у інших вітчизняних виданнях.

Тези доповідей на конференціях

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

10 Конференції: стислий звіт про проведення конференцій на базі університету (0,5 с. про кожну конференцію);

11. Патентно-ліцензійна діяльність:

11.1. Заявки на винахід (корисну модель) ( на видачу патенту на винахід (корисну модель))- автори, назва, № заявки, дата подачі , заявник(и);

11.2 Рішення про видачу патенту на винахід (корисну модель)-

автори, назва, № заявки, дата подачі, дата рішення, заявник(и);

11.3 Патенти на винахід (корисну модель)- автори, назва, № патенту, дата видачі, заявник(и).

12 Матеріальна база підрозділу (обладнання, придбане за звітний період чи введене в дію на кінець звітного року).

13 Пропозиції щодо нових форм організації наукової роботи в ринкових умовах.

 

Звіт заслухано і затверджено на Вченій (науково–технічній ) раді факультету (підрозділу)______________(протокол)_

 

Декан факультету (керівник підрозділу)_____________

підпис/датаСхожі:

Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013 – №4(63). – С. 45 – 49
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році асистента кафедри петрографії Костюка Олександра Володимировича Відомості про вченого: Рік народження Рік закінчення внз
Генералова Л. В. Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкато колірних горизонтів Скибової структурно – фаціальної зони Українських...
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році
За звітний рік науково-педагогічним колективом кафедри петрографії опубліковано: навчальних посібників – 2, статей у фахових виданнях...
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconІнформація про найбільш вагомі наукові досягнення за 2013 рік у галузі фундаментальної медицини в 2013 році на кафедрі біохімії
На сьогодні тестується програма п’ятого покоління, готується патент на новий метод
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconПро проведення модульних контрольних робіт на усіх курсах
Про наукову та викладацьку діяльність професора, доктора філологічних наук, завідувача кафедри міжкультурної комунікації Паславської...
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978 iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи