Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році icon

Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 роціНазваЗвіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році
Дата конвертації29.06.2015
Розмір139.74 Kb.
ТипЗвіт
скачать >>>

Звіт

про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році

.

1 За звітний рік науково-педагогічним колективом кафедри петрографії опубліковано: навчальних посібників – 2, статей у фахових виданнях України – 6, статей у інших виданнях України – 6, тез доповідей – 14. Асистентом кафедри петрографії О. В. Костюком захищено кандидатську дисертацію.

3 Теми, які виконуються в межах робочого часу викладачів: назва, науковий керівник (науковий ступінь, вчене звання), № держреєстрації, термін виконання.

В межах робочого часу викладачів виконувалась тема „Геохімічні моделі абіогенного походження концентрацій вуглеводнів” Науковий керівник Гулій Василь Миколайович, доктор. геол.-мін. наук. Номер державної реєстрації роботи 0114U000860 Термін виконання початок: 01.01.2014 закінчення: 31.12.2018.

3.1 Резюме. Сформовано основні засади моделі формування вуглеводневих метасоматитів, як речовинного відображення «газових колон» при просуванні глибинних вуглеводневих потоків у верхні горизонти літосфери. Отримані матеріали використовуються для формування основної моделі виникнення і еволюції вуглеводневих потоків, як основного фактора формування промислових родовищ вуглеводнів.

3.3 Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; Опубліковано 2 статті.

 1. Гулій В. До питання про роль водню в процесах мінералоутворення / В. Гулій, І. Побережська // Мінералогічний зб. – 2013. – № 63(2). – С. 41 – 50.

 2. Лепігов Г. Про застосування геосолітонної концепції генезису вуглеводнів у геологічних умовах України / Г. Лепігов, В. Гулій, І. Побережська // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2013. Вип. 27. С. 94 – 103.

В межах робочого часу викладачів також виконувалась тема „Штучний камінь в архітектурі м. Львова” Науковий керівник Борняк Уляна Іванівна, канд. геол наук, доцент. Номер державної реєстрації роботи 0111U006984 Термін виконання початок: 01.01.2011 закінчення: 31.12.2015.

3.1. Проведено дослідження впливу геологічних процесів на руйнування будівель в центральній історичній частині міста Львова, розглянуто стан пам’ятників, зафіксовано пошкодження та деформації, прослідковано їхню динаміку в часі та проаналізовано спроби міських служб ліквідувати прояви руйнівних процесів. Визначені та проаналізовані головні чинники і процеси, що спричинили руйнацію. Окремо розглянуто питання використання алебастру при оздобленні інтер’єру будівель, визначено його речовинний склад, походження, історичне і культурне значення. Встановлено ділянки в центральній історичній частині міста Львова з найбільшим транспортним навантаження та ділянки що найбільше піддаються впливу небезпечних геологічних процесів, визначено періоди максимальної активізації цих процесів, що припадає на осінньо-весняний період. Вказано будинки та території які піддаються повторному руйнуванню після реставрації та ремонту. Запропоновано досконало обирати реставраційні та ремонтні заходи та засоби в залежності від геологічної будови і гідрогеологічної ситуації на даному будівельному майданчику та враховуючи речовинні та структурні особливості природного та штучного каменю, використаного при будівництві та оздоблені

3.3. Опубліковані монографії, підручники, навчальні посібники, словники, переклади наукових праць, кількість статей, тез доповідей на конференціях; Опубліковано 2 статті у збірнику тез наукових конференцій.

 1. Борняк У.І. Вплив суфозійних процесів на руйнування будівель історичної частини міста Львова / Борняк У.І., Свєчнікова З.С. // Матеріали ХІ Всеукр. з між нар. участю наук.-практ. заочної конф. «Наука України. Перспективи та потенціал», 26-27 вересня 2014р. – Київ, ГО «ІО та МП»; ННЦПІ НАН України, 2014, –С.7-10.

 2. Гулій В. М. Алебастр Західної України: речовинний склад, походження, історичне і культурне значення / В. М. Гулій, Г.-П. Бояр, А.-В. Бояр // Міжнар. наук-практ конф. «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» : тези доп. 23 жовтня 2014 р. К. ДГЦУ, 2014. С. 14 – 19.

5 Інші форми наукової діяльності (робота спеціалізованих вчених, експертних рад, рецензування та опонування дисертацій тощо). Зав. кафедри, Гулій В.М. є членом спеціалізованої вченої ради Д26.001.32 Київського національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, є членом спеціалізованої вченої ради Д26.002.31 Інституту геології та геохімії горючих копалин Національної академії наук України.

6 Зовнішні зв’язки:

6.1 Співпраця з науковими установами НАН України та галузевих академій наук України (наукові стажування, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи).-немає

6.2 Співпраця із закордонними науковими установами та фірмами (наукові стажування, ґранти (додаток 3), контракти, кількість спільних публікацій, спільні наукові заходи, запрошення закордонних науковців). В рамках гранту австрійського бюро кооперації впродовж лютого проходило стажування у музеї Натуральної природи м. Грац.

7 Аспірантура та докторантура

7.2 Захист дисертацій співробітниками*

Прізвище, ініціали

Посада, кафедра

Спеціальність

Дата

захисту

Тема дисертації

Костюк О.В.

асистент

літологія

05.11.2013р

Літологія палеогенових відкладів Скибової зони Українських Карпат

* Випускники докторантури та аспірантури.

8 Студентська наукова робота: кількість наукових гуртків і кількість студентів, що беруть участь у їхній роботі; участь (кількість студентів) у виконанні держбюджетної чи іншої наукової тематики; проведені студентські наукові конференції на базі університету; виступи на конференціях (кількість доповідей за участю студентів, назви конференцій); індивідуальні та спільні зі співробітниками університету публікації; отримані нагороди у II етапі Всеукраїнських студентських Олімпіад, міжнародних Олімпіадах, Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, турнірах, чемпіонатах тощо.

На кафедрі петрографії діє петрографічний гурток у кількості 5 студентів, які брали участь у виголошенні доповідей на студентській конференції геологічного факультету. В результаті проведених досліджень впродовж 2014 р спільно з студентами опублікована 1 стаття у збірнику наукових праць.

 1. Давидович Н. Мінералого-петрографічні особливості вулканічних порід Вигорлат –Гутинського пасма в околицях смт Кольчине (Закарпаття) / Н. Давидович, І. Побережська, Н. Білик, В. Степанов // Мінералогія: сьогодення і майбуття: наук. зб. ; за ред. О. Матковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –С. 44-46


9 Публікації: (бібліографічний опис згідно з державним стандартом).
Навчальні посібники

Видано _2__ навчальних посібників загальним обсягом __9,2_ друк. арк.


Бібліографічний опис

Обсяг, друк. арк.

 1. Дорошенко Ю. П. Петрографія кристалічних порід (магматичні породи), частина 2: методичні рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / Ю. П. Дорошенко, І. В. Побережська, О. В. Костюк ; ред. Л. Сідлович. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 64 с.

2. Степанов В. Б. Методи вивчення осадових порід: методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.04.01.03 – геологія / В. Б. Степанов, І. В. Побережська, О. В. Костюк ; ред. Л. Сідлович. – Львів : МВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 84 с.

4

5,2


Статті

Статті у фахових виданнях України;

 1. Генералова Л. Деякі особливості хімізму вулканітів Тростянецького комплексу мезозою (Українські Карпати) / Л. Генералова, В. Пащенко, В. Степанов // Вісник Львівського університету. Серія геол. 2013. Вип. 27. С. 104 – 116.

 2. Гулій В. Ресурсний потенціал кремнію в Україні та можливість використання вітчизняного кремнію у відновлювальній енергетиці / В. Гулій, Р. Бочевар // Мінералогічний зб. – 2013. – № 63 (1). – С. 39 – 51.

 3. Гулій В. До питання про роль водню в процесах мінералоутворення / В. Гулій, І. Побережська // Мінералогічний зб. – 2013. – № 63(2). – С. 41 – 50.

 4. Гулій В.. Використання об’єктів-еталонів родовищ алмазу в ході прогнозно-розшукових робіт у проблематиці сучасної алмазаносності /В. Гулій, І. Побережська // Вісник Львівського університету. Серія геол. 2013. Вип. 27. С. 81 – 93.

 5. Лепігов Г. Про застосування геосолітонної концепції генезису вуглеводнів у геологічних умовах України / Г. Лепігов, В. Гулій, І. Побережська // Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2013. Вип. 27. С. 94 – 103.

 6. Mykhailov V. The Morphology and Composition of Liberia Placer Gold / V. Mykhailov, V. Guliy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013 – №4(63). – С. 45 – 49.


Статті в інших виданнях України.

 1. Гнилко О. До питання про седиментацію строкатоколірних відкладів Скибового покриву (Українські Карпати) / О. Гнилко, Л. Генералова, О. Костюк // Мінералогія: сьогодення і майбуття: наук. зб. ; за ред. О. Матковського. – Львів : Простір - М, 2014. – С. 36-37.

 2. Гулій В. Особливості мінерального складу та походження карбонатитів сіілінярві (Фінляндія) / В. Гулій, В. Степанов, Н. Білик // Мінералогія: сьогодення і майбуття: наук. зб. ; за ред. О. Матковського. – Львів : Простір - М, 2014. – С. 36-37.

 3. Гулій В. М. Тверді природні бітуми – індикатори вторинних ореолів утворених при вуглеводневому метасоматозі / В. М. Гулій, Г. М. Петруняк , І. В. Побережська // Мінералогія: сьогодення і майбуття: наук. зб. ; за ред. О. Матковського. – Львів : Простір - М, 2014. – С. 38-39.

 4. Давидович Н. Мінералого-петрографічні особливості вулканічних порід Вигорлат –Гутинського пасма в околицях смт Кольчине (Закарпаття) / Н. Давидович, І. Побережська, Н. Білик, В. Степанов // Мінералогія: сьогодення і майбуття: наук. зб. ; за ред. О. Матковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –С. 44-46

 5. Костюк О. В. Особливості мінерального складу антрогеннозмінених нижньоплейстоценових торфових утворень Західного Полісся / О. В. Костюк // Екологія водно-болотних угідь і торфовищ: наук. зб. ; за ред. В. В. Коніщука. – К : Інтерсервіс, 2014. – С. 130-134.

 6. Яценко І. Перша знахідка кусонгіту в експлозивних утвореннях України / Білик Н., Побережська І., Степанов В. // Мінералогія: сьогодення і майбуття: наук. зб. ; за ред. О. Матковського. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. –С. 181-183.

Тези доповідей на міжнародних конференціях.

 1. Гулій В. М. Алебастр Західної України: речовинний склад, походження, історичне і культурне значення / В. М. Гулій, Г.-П. Бояр, А.-В. Бояр // Міжнар. наук-практ конф. «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» : тези доп. 23 жовтня 2014 р. К. ДГЦУ, 2014. С. 14 – 19.

 2. Гулій В. М. Основні проблеми формування спеціалістів-геологів високого рівня / В. М. Гулій // Міжнародна наукова конференція «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : тези доп. 15 березня 2014 р. К. КНУ, 2014. С. 14 – 19.

 3. Гулій В. М. Геологічні та мінералого-геохімічні ознаки проявів вуглеводневого метасоматозу та їх практичне значення / В. М. Гулій, І. В. Побережська, Г. М. Петруняк // Міжнародна наукова конференція «Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології» (до 70-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка) : тези доп. 15 березня 2014 р. К. КНУ, 2014. С. 30 – 31.

 4. Деревская Е. И. О катагенетических преобразованиях в отложениях палеоцена Скибовой зоны Карпат / Е. И. Деревская, А. В. Костюк // Третья российская молодежная школа с международным участием «Новое в познании процесов рудообразования»Москва, ИГЕМ РАН, 2-6 декабря 2013. – С. 138-139.

 5. Костюк А. В. Особенности постседиментационного минералообразования в породах палеоцена (Скибовая зона Карпат) / А. В. Костюк, Е. И. Деревская // Минералогический семинар с международным участием: «Проблемы и перспективы современной минералогии (Юшкинские чтения – 2014)» : тезисы док. и сообщ., 19–22 мая 2014 г. – Сывтывкар. : СО ЕАГО, 2014. – С. 10-11.

 6. Костюк А. В. Геодинамические условия формирования медесодержащих мел-эоценовых пестроцветных горизонтов Скибовой зоны (Украинские Карпаты) / А. В. Костюк, Л. В. Генералова, О. М. Гнилко // II Всероссийская конференция с международным участием «Геологические процессы в обстановках субдукции, колизии и скольжения литосферных плит» : тезисы докл. 17-20 сентября 2014 г. – Владивосток: Дальнаука, 2014. – С. 334-336.

 7. Костюк А. В. О последовательности минералообразования в отложениях яремчанского горизонта Скибовой зоны Карпат / А. В. Костюк // Всеросийская науч.-практ. конфер. ”Геологические науки - 2014 ” : тезисы док. и сообщ., 10–12 апреля 2014 г. – Саратов. : СО ЕАГО, 2014. – С. 68-70.

 8. Хмелівський В. Літологічний склад та гранулометричні особливості сучасних донних осадів Шацького поозер`я / В. Хмелівський, О. Костюк // Міжнар. наук.-практ. конф. ”Національні природні парки – минуле, сьогодення, майбутнє” : тези допов., 23–25 квітня 2014 р. – К. : КОМПРИНТ, 2014. – С. 157-160.

 9. Guliy V. Mineralogical and isotopic indicators of palaeo-climatological conditions during Precambrian / V. Guliy // Internation Conference of the EGU. Viene, Austria. 2014 - P. 40-45

Тези доповідей на вітчизняних конференціях.

 1. Борняк У.І. Вплив суфозійних процесів на руйнування будівель історичної частини міста Львова / Борняк У.І., Свєчнікова З.С. // Матеріали ХІ Всеукр. з між нар. участю наук.-практ. заочної конф. «Наука України. Перспективи та потенціал», 26-27 вересня 2014р. – Київ, ГО «ІО та МП»; ННЦПІ НАН України, 2014, –С.7-10.

 2. Гулій В. М. Алебастр Західної України: речовинний склад, походження, історичне і культурне значення / В. М. Гулій, Г.-П. Бояр, А.-В. Бояр // Міжнар. наук-практ конф. «Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння» : тези доп. 23 жовтня 2014 р. К. ДГЦУ, 2014. С. 14 – 19.

 3. Деревська К. І. Про палеогеографічні умови седиментації палеоцен-еоценових відкладів Скибової зони Флішових Карпат / К. І. Деревська, О. В. Костюк // V всеукраїнська конференція молодих вчених, матеріали всеукр конф: тези допов. 19-20 листопада 2013 р. – С. 27-28.

 4. Генералова Л. В. Про періодичність міденагромадження у палеоценових відкладах Скибової зони Українських Карпат / Л. В. Генералова, О. В. Костюк // V всеукраїнська наукова конференція «Проблеми геології фанерозою України» : тези допов. 8-10 жовтня 2014 р. – Львів : МЦ ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С. 28-32.

 5. Костюк О. В. Про осувні процеси в долині р. Опір Українські Карпати) / О. В. Костюк // Наукова конференція «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку» : тези допов. 11-14 вересня 2014 р. – Львів : Сполом, 2014. – С. 46-47.


.
Звіт заслухано і затверджено на засіданні кафедри петрографії протокол №___ «___» _______________2014 р.

Зав кафедри петрографії

доктор геол.-мін наук Гулій В. М.
Додаток 3

1 Львівський національний університет імені Івана Франка

2 Угоди МНТСз/п

Країна

Заклад чи його підрозділ, з яким підписана угода про співпрацю

Дата підписання та термін дії угоди

Головний напрямок співпраці

1

2

3

4

5

3 Програми та проекти МНТСз/п

Назва програми чи проекту

Науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання, кількість виконавців теми

Термін дії

Закордонні партнери

Джерела та обсяг фінансування

Анотація

1

2

3

4

5

6

7

4 Перелік розробок, які експонувались на міжнародних виставкахз/п

Назва експоната

Назва виставки

Автор

1

2

3

4

5 Ґранти та міжнародні премії.

6 Річний обсяг фінансування за рахунок міжнародної науково-технічної допомоги:

загальний та за категоріями

з/п

Вид допомоги

Обсяги фінансування (грн.)

всього

у тім числі за звітний рік

1.

Фінансування в рамках міжнародних програм чи проектів2.

Індивідуальні ґранти

 
4.

Ґранти на участь у міжнародних конференціях

 
5.

Контракти

 

 

6.

Інші

 

 

Схожі:

Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія. – 2013 – №4(63). – С. 45 – 49
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році завідувача кафедри петрографії Гулія Василя Миколайовича Відомості про вченого: Рік народження 1956 Рік закінчення внз 1978
Михайлов В. Сланцева нафта і технології її видобутку / Михайлов В., Гулій В., Гладун М. // Геолог України. – 2013. – №3, С. 67 –...
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році асистента кафедри петрографії Костюка Олександра Володимировича Відомості про вченого: Рік народження Рік закінчення внз
Генералова Л. В. Седиментологічні риси крейдово-еоценових строкато колірних горизонтів Скибової структурно – фаціальної зони Українських...
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про науково-дослідну роботу (тема), що виконується на кафедрі (назва кафедри) у межах робочого часу викладача Керівник ндр І.І. Іванов 201 Рукопис завершено 201 р
Вимоги щодо оформлення звіту про науково-дослідну роботу, що виконується на кафедрі у межах робочого часу викладача
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗаконом України «Про вищу освіту»
Руденка В. П. про роботу на посаді декана з 14 лютого 2014 р до 24 грудня 2014 р. і завдання на найближчий період
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2012 рік держбюджетні теми І. Тема зп-105П "Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу". Номер держреєстрації: 0112U001270
Тема зп–105П “Формування життєвої перспективи засобами психологічного тренінгу”
Звіт про наукову роботу кафедри петрографії у 2014 році iconЗвіт про наукову роботу філософського факультету за 2009 рік Держбюджетні теми І. Тема зп-213П "Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я"
Тема зп–213П “Індивідуальні цінності та сенсожиттєві орієнтації в структурі психологічного здоров’я”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи