Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин»НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин»
Дата конвертації28.06.2015
Розмір143.67 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКИ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

І СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Випробування, експлуатація та ремонт

електричних машин»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМи НАВЧАННЯ
ЗА НАПРЯМОМ підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» за професійним спрямуванням «Електричні машини і апарати»


КРЕМЕНЧУК 2012


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» за професійним спрямуванням «Електричні машини і апарати»

Укладач старш. викл. Г. Ю. Риков,

Рецензент к.т.н., доц. В. В. Прус
Кафедра електричних машин та апаратів

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол №- _______ від _____________

Голова методичної ради __________________ проф. В. В. Костін

ЗМІСТ


Вступ …………………………………………………………………………..

4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи з навчальної дисципліни ……………………………………………………………………


5

2 Перелік тем і питань з навчальної дисципліни для самостійного опрацювання.………………………………………………………………….


6

3 Питання до модульного контролю ……………………………………….

11

Список літератури .…………………………………………………………...

14


ВСТУП
Навчальна дисципліна «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» вивчає основні питання виробничої експлуатації, технічного обслуговування, організації й проведення ремонту, випробувань та вимірювань параметрів електричних машин. Дисципліна «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» базується на знанні дисциплін «Теоретичні основи електротехніки», «Основи метрології та електричних вимірювань», «Електротехнічні матеріали», «Електричні машини». Матеріали дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» використовуються під час дипломного проектування.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» для студентів денної форми навчання мають за мету допомогти студентам самостійно вивчити теоретичний матеріал, який передбачений робочою програмою, але не розглядається на аудиторних заняттях, а також самостійно підготуватися до виконання та захисту лабораторних робіт.

Для самоконтролю знань студентів до кожного розділу подаються питання для самоперевірки та вказівки на літературне джерело з наведеного списку літератури. Також у методичних вказівках подаються питання до модульного контролю.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

пор.Тема

Денна форма навчання

К-сть

год.

(лекц.)

К-сть

год.

СРС

1

Вступ

2

-

2

Випробування щодо визначення електричних величин

2

4

3

Випробування щодо визначення неелектричних величин

4

8

4

Вимірювання шуму та вібрацій електричних машин

6

12

5

Загальні питання технічної експлуатації електричних машин

4

8

6

Експлуатація електричних двигунів

4

8

7

Експлуатація трансформаторів

6

12

8

Організація та структура електроремонтного виробництва

4

8

9

Ремонт електричних машин

4

10


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ для самостійного опрацювання
Тема 1 Вступ

1. Основні поняття, терміни, визначення.

Література: [4, глава 3].

Тема 2 Випробування щодо визначення електричних величин

 1. Визначення коефіцієнта корисної дії (ККД).


Питання для самоперевірки

 1. Наведіть класифікацію втрат в електричних машинах.

 2. Наведіть формулу визначення коефіцієнта корисної дії.

 3. Назвіть і дайте характеристику методам визначення ККД.

 4. Наведіть способи визначення втрат у сталі та механічних втрат.

 5. На що може вплинути струмове перевантаження в електричних машинах різних типів?

6. Назвіть вимоги до електричних машин перед початком випробувань на визначення ККД.

 1. Література: [1, с. 28 – 34; 2, с. 128 – 150].


Тема 3 Випробування щодо визначення неелектричних величин

 1. Вимірювання механічного моменту на валу.


Питання для самоперевірки

1. Назвіть і дайте характеристику методів визначення механічного моменту на валу електричної машини.

2. За допомогою яких приладів здійснюється вимірювання механічного моменту?

3. Дайте характеристику гальмівним пристроям моментомірів.

4. Яким чином здійснюється вимірювання динамічних моментів?

5. Наведіть електричні схеми вимірювання моментів.

6. Дайте визначення тензорезистора.

Література: [1, с. 53 – 60; 2, с. 80 – 89].
Тема 4 Вимірювання шуму та вібрацій електричних машин

1. Особливості вимірювання шуму трансформаторів.
Питання для самоперевірки

1. Наведіть основні шумові характеристики та одиниці вимірювання.

2. Які припустимі значення середнього рівня звуку під час роботи трансформаторів?

3. Наведіть загальні умови проведення вимірювань рівня шуму.

4. Наведіть основні методи вимірювання шумів.

5. Якими приладами здійснюється вимірювання шуму трансформаторів?

6. Назвіть правила розміщення мікрофонів для вимірювання шуму трансформаторів.

Література: [1, с. 82 – 85; 2, с. 226 – 239].
Тема 5 Загальні питання технічної експлуатації електричних машин

 1. Класифікація приміщень для експлуатації.

2. Критерії вибору електричних машин.
Питання для самоперевірки

1. Дайте класифікацію приміщень за умовами електробезпеки.

2. Дайте класифікацію приміщень за умовами пожежної безпеки.

3. Дайте класифікацію приміщень за кліматичними умовами.

4. Які основні вимоги висувають до монтажу електричних машин н приміщеннях ?

5. Яка процедура вибору електричної машини для подальшої експлуа-тації?

6. Вибір кількості та потужності трансформаторів.

7. Які умови створюються з метою зберігання електричних машин?

8. Які параметри трансформатора контролюються перед початком збері-гання та монтажем?

9. Дайте класифікацію за станом забруднення повітря всередині примі-щень, призначених для експлуатації електричних машин.

Література: [1, с. 141 – 145].
Тема 6 Експлуатація електричних двигунів

 1. Вибір захисту електричних двигунів.


Питання для самоперевірки

1. Які види захисту передбачаються для двигунів змінного струму?

2. У яких випадках установлюється захист від перевантажень?

3. Яким чином здійснюється захист від асинхронного режиму синхронних двигунів?

4. Яким чином здійснюється температурний захист електричних двигунів?

5. Наведіть умови застосування запобіжників.

6. Поясніть призначення диференційного захисту електричних двигунів.

Література: [1, с. 196 – 199; 3, с. 128 – 130; 4, розділ 6.5].
Тема 7 Експлуатація трансформаторів

1. Оперативне обслуговування.
Питання для самоперевірки

 1. Контроль режиму роботи трансформатора.

2. Назвіть основні засади візуального контролю.

3. Назвіть основні види аварійних режимів роботи трансформатора.

4. Поясніть застосування різновидів захисту трансформаторів.

5. Поясніть принцип роботи газового захисту.

6. Наведіть умови паралельної роботи трансформаторів.

7. Наведіть показники допустимих перевантажень трансформаторів з різними системами охолодження.

8. Наведіть основні умови експлуатації пристроїв регулювання напруги.

9. Поясніть дії оперативного персоналу під час спрацювання різних видів захисту силових трансформаторів.

10. Назвіть умови аварійного виведення з експлуатації трансформаторів.

Література: [1, с. 210 – 214; 4, розділ 6.4].
Тема 8 Організація та структура електроремонтного виробництва

1. Передремонтні випробування.
Питання для самоперевірки

 1. Поясніть мету передремонтних випробувань.

2. Наведіть послідовність проведення випробувань.

3. Наведіть обсяг передремонтних випробувань електричних машин.

4. Наведіть перелік проведення необхідних робіт після проведення випробувань.

5. Наведіть вимоги до електричної ізоляції електричних машин.

6. Яким чином здійснюється перевірка міцності електричної ізоляції?

7. Наведіть методику перевірки та випробувань обмоток.

8. Яким чином здійснюється контроль магнітної симетрії?

Література: [1, с. 244 – 246; 2, с. 53 – 73].
Тема 9 Ремонт електричних машин

1. Складання електричних машин.
Питання для самоперевірки

 1. Яким чином виконують балансування роторів ЕМ?

2. Наведіть способи балансування роторів ЕМ.

3. Наведіть послідовність складання ЕМ.

4. Яким чином виконують складання підшипників?

5. У якому обсязі виконують післяремонтні випробування?

6. Поясніть особливості складання трансформаторів.

7. Поясніть особливості складання машин постійного струму.

Література: [1, с. 289 – 293].
3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 1

1. Поясніть зміст і значення дисципліни.

2. Наведіть види типових випробувань електричних машин (ЕМ).

3. Назвіть складові інструментальної похибки.

4. Яка мета автоматизації випробувань?

5. Назвіть способи вимірювання струму, активного опору обмоток, опору ізоляції та активної потужності.

6. Яким чином визначається ступінь іскріння колекторних машин?

7. Дайте коротку характеристику методів оцінювання комутації.

8. Яким чином визначається коефіцієнт корисної дії?

9. Наведіть способи визначення втрат в сталі та механічних втрат.

10. Назвіть методи вимірювання температури.

11. У чому особливість вимірювання температури частин ЕМ, що оберта-ються?

12. Дайте оцінку методів вимірювання частоти обертання ЕМ.

13. Якими методами здійснюють вимірювання механічного моменту?

14. У чому сутність методів вимірювання ковзання асинхронних машин?

15. Назвіть основні джерела шуму та вібрації ЕМ.

16. Наведіть основні шумові характеристики та одиниці вимірювання.

17. Якими приладами здійснюється вимірювання шуму?

18. Що таке вільне акустичне поле та які приміщення відповідають йому?

19. Наведіть вимоги до мікрофонів і датчиків вібрації.

20. Поясніть особливості вимірювання шуму трансформаторів.

21. Наведіть основні задачі експлуатації ЕМ.

22. Які умови створюють для збереження та експлуатації ЕМ?

23. Назвіть критерії вибору ЕМ.

24. Як вибрати кількість і потужність трансформаторів?

25. Дайте класифікацію приміщень для експлуатації.
Модуль 2

1. Назвіть методи контролю за нагрівом електричних двигунів.

2. Назвіть причини механічного зносу ЕМ.

3. Назвіть причини електричного зносу ЕМ.

4. Назвіть характерні причини механічних та електричних відмов ЕМ.

5. Які види захисту передбачаються для двигунів змінного струму?

6. У яких випадках встановлюється захист від перевантажень?

7. Яким чином здійснюється захист від асинхронного режиму синхронних двигунів?

8. Яким чином здійснюється температурний захист електричних двигунів?

9. Наведіть умови застосування запобіжників.

10. Поясніть призначення диференційного захисту електричних двигунів.

11. Які заходи вживаються під час оперативного та технічного обслуго-вування трансформаторів?

12. Назвіть існуючі режими навантаження трансформаторів.

13. Назвіть основні види аварійних режимів роботи трансформатора.

14. Поясніть застосування різновидів захисту трансформаторів.

15. Наведіть показники припустимих перевантажень трансформаторів з різними системами охолодження.

16. Наведіть основні умови експлуатації пристроїв регулювання напруги.

17. Назвіть умови аварійного виведення з експлуатації трансформаторів.

18. Як розрахувати трудомісткість ремонту ЕМ?

19. Наведіть структуру ремонтного виробництва.

20. Що таке «ремонтний цикл» і як визначити його тривалість?

21. Які особливості ремонту трансформаторів?

22. Наведіть основні види робіт, що виконуються під час ремонту ЕМ.

23. Наведіть послідовність розбирання та дефектації ЕМ.

24. Які особливості ремонту обмоток?

25. Наведіть послідовність складання ЕМ.

26. Наведіть способи балансування роторів ЕМ.

27. Яким чином виконують складання підшипників?

28. Поясніть особливості складання трансформаторів.

Список літератури


 1. Котеленец Н. Ф. Испытания, эксплуатация и ремонт электрических машин : учебник для вузов / Н. Ф. Котеленец, Н. А. Акимова, М. В. Антонов. – Москва : Издательский центр «Академия», 2003. – 384 с.

 2. Коварский Е. М. Испытание электрических машин / Е. М. Коварский, Ю. И. Янко. – Москва : Энергоатомиздат, 1990. – 320 с.

 3. Пястолов А. А. Эксплуатация и ремонт електроустановок / А. А. Пястолов, А. Л. Вахрамеев и др. – Москва : Колос, 1976. – 304 с.

4. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України. Затверджено наказом № 91 від 13.02.2012 р.

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки 6.050702 – «Електромеханіка» за професійним спрямуванням «Електричні машини і апарати»

Укладач старш. викл. Г. Ю. Риков

Відповідальний за випуск зав. кафедри ЕМА М. В. Загірняк

Підп. до др. _______________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. _____. Наклад ________ прим. Зам. №__________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

в


ул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600
Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «монтаж, експлуатація І ремонт підйомно-транспортних, дорожніх І будівельних машин»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Монтаж, експлуатація і ремонт підйомно-транспортних, дорожніх...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «експлуатація та обслуговування машин»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «технологічні основи створення машин»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологічні основи створення машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» для студентів І курсу денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до перекладознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «механізований інструмент»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Механізований інструмент» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Випробування, експлуатація та ремонт електричних машин» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство німецької мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство німецької мови» для студентів ІV курсу денної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи