Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків icon

Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитківНазваГ/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків
Дата конвертації28.06.2015
Розмір243.54 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>


ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР № Г/28/8/13

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МЕШКАНЦІВ ГУРТОЖИТКІВ ЗА

НАНЕСЕННЯ ШКОДИ МАЙНУ ГУРТОЖИТКІВ

м. Київ 28 серпня 2013 р.

Приватне акціонерне товариство Страхова компанія «Українські резерви» (яке у подальшому іменується «Страховик»), в особі Голови Правління Дерев’янко Наталії Вікторівни, яка діє на підставі Статуту і Ліцензії АГ №569320 від 24.01.2011р. на право здійснення страхової діяльності, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, з одного боку, Мешканці гуртожитків Київського національного університету будівництва і архітектури згідно з Індивідуальними договорами страхування, що є невід’ємним додатком №1 до цього Генерального Договору страхування (які у подальшому іменуються «Страхувальники», а кожний окремо «Страхувальник») з другого боку Київський національний університет будівництва і архітектури (в подальшому «ВНЗ»), в особі Ректора Кулікова Петра Мусійовича, з третього боку, керуючись Законом України від 07.03.96р. №85/96-ВР "Про Страхування", іншими законодавчими і нормативними актами України та згідно «Правил страхування відповідальності за заподіяну шкоду особі або її майну, а також шкоду, заподіяну юридичній особі №25.1» від 12.02.2008 р. уклали цей Генеральний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

1.1. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника (згідно Індивідуальних договорів страхування, що є невід’ємним додатком № 1 цього договору), що не суперечать чинному законодавству України і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди третім особам, а саме ВНЗ.

1.2. Вигодонабувачем за цим Договором є ВНЗ.


 1. МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

  1. Місце дії даного Договору: Україна, м. Київ, Гуртожитки № 1-8 ВНЗ.

3. СТРАХОВІ РИЗИКИ

  1. Страховим ризиком є ризик настання відповідальності Страхувальника в результаті його дій або бездіяльності (надалі - дії), які зумовили заподіяння шкоди гуртожитку ВНЗ.

  2. Страховими випадками є події, які сталися під час дії договору страхування, і з настанням яких виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування.

  3. Страховими випадками згідно з цим Договором є заподіяння шкоди майну гуртожитків ВНЗ, з вини Страхувальника або внаслідок настання події з наступною сукупністю ознак:

- Страхувальник безпосередньо причетний до події, що мала наслідком заподіяння шкоди гуртожитку ВНЗ;

- В результаті події Страхувальнику була заявлена або може бути заявлена обґрунтована претензія про відшкодування збитку, заподіяного гуртожитку ВНЗ;

- Настання події зумовило виникнення відповідальності Страхувальника.

  1. Страховими випадками є подання ВНЗ претензії, яка визнана Страховиком та Страхувальником, або відповідними державними органами, органами управління охорони здоров’я, судовими та правоохоронними органами, згідно їх компетенції.


4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ

4.1.Даний договір діє з «01» вересня 2013 р. по «31» серпня 2014 р. (обидві дати включно).

4.2.Відповідальність по виплаті страхового відшкодування за кожним індивідуальним договором страхування набирає сили з дати вказаної в п. 4.1., але не раніше дати надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика.
5. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВА ПРЕМІЯ. ТАРИФ. ФРАНШИЗА
Страхова сума на одного Страхувальника, грн.

ТАРИФ, %

Страхова премія на одного Страхувальника, грн.

Студенти

5 000

1,7

85

Студенти-іноземці

10 000

1,6

160

Співробітники ВНЗ

10 000

1,7

170

5.1. Страхова премія оплачується Страхувальниками одноразово.

5.2. Франшиза – 5% від страхової суми по кожному страховому випадку.
6. ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ

6.1. Страховий захист не розповсюджується на претензії та позови, підставою яких є:

а) заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;

б) будь-які події з радіоактивними матеріалами, обладнанням та приладами, що містять такі матеріали, або будь-якими джерелами іонізуючого випромінювання;

в) діяльність Страхувальника, пов’язана з об’єктами - джерелами підвищеної небезпеки, а саме:

 • будь-якими літальними об’єктами, що пілотуються чи не пілотуються;

 • засобами авто-, мото-, залізничного транспорту;

 • промисловими, гідротехнічними об’єктами;

 • будь-якою зброєю, знаряддями війни, засобами полювання;

г) війна, вторгнення військ, дії супротивника, військові дії (незалежно від того, була об’явлена війна чи ні), громадянська війна, заколот, революція, повстання, бунт, страйк, локаут, громадянські заворушення, захоплення влади військовими або протиправні захоплення влади, дії групи зловмисників або осіб, діючих за дорученням політичних організацій або взаємодіючих з ними, змова, розруха внаслідок дій існуючого де юре або де факго уряду або якогось органу влади;

д) ядерна реакція, ядерне випромінювання або радіоактивне забруднення;

є) інші обставини, що кваліфікуються як форс-мажорні;

ж) шкода, заподіяна особам, що знаходяться зі Страхувальником в трудових відносинах;

з) заподіяння моральної шкоди;

і) дії Страхувальника в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння.

7. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

7.1. При настанні страхового випадку Страхувальник зобов’язаний:

- здійснити всі необхідні заходи для зменшення можливих збитків;

- негайно повідомити про те що сталося в відповідні компетентні органи;

- протягом 24 годин (не враховуючи вихідних та святкових днів) з моменту, коли йому стало відомо про подію, письмово повідомити Страховика з докладним переліком обставин завданої шкоди третім особам, якщо інше не обумовлено в договорі страхування;

- при отриманні офіційної претензії або позову протягом 24 годин сповістити Страховика;

- не виплачувати відшкодування, не визнавати частково або цілком вимоги, які пред’являються йому в зв’язку зі страховим випадком, а також не приймати на себе будь-яких прямих або непрямих зобов’язань з урегулювання таких вимог без письмової згоди Страховика.
8. ПЕРЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ

НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ І РОЗМІР ЗБИТКІВ

8.1 Кваліфікація події як страхового випадку провадиться Страховиком на підставі Страхового Акту, який складається Страховиком і наступних необхідних документів, які подаються Страхувальником:

- заява (оригінал) Страхувальника про виплату страхового відшкодування;

- довідка (оригінал) встановленого зразка компетентних органів про факт та обставини страхового випадку, а також, при необхідності, довідку про порушення кримінальної справи;

- копію претензії до Страхувальника з боку Вигодонабувача яка визнана обґрунтованою Страховиком та Страхувальником, або відповідними державними органами, органами управління охорони здоров’я, судовими та правозахисними органами, згідно їх компетенції;

- інші необхідні документи, що стосуються страхового випадку, на письмову вимогу Страховика.
9. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

9.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з договором страхування на підставі заяви Страхувальника і оригіналу або завіреної копії претензії до Страхувальника.

9.2. Страхове відшкодування сплачується в межах страхової суми на рахунок ВНЗ (або рахунок гуртожитку ВНЗ). При цьому в розмір відшкодування збитку входить доведений збиток, що завданий ВНЗ діями Страхувальника.

9.3. Страхове відшкодування виплачується в гривнях.

9.4. У випадку виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір сплаченого відшкодування.

9.5. Якщо страхове відшкодування сплачено в розмірі зобов’язань Страховика по договору страхування, то дія договору страхування припиняється.

9.6. Страхове відшкодування сплачується впродовж 10 банківських днів з дати підписання страхового акту на підставі:

- отриманих Страховиком документів, що підтверджують розмір майнових претензій;

- рішення суд останньої інстанції яке визнає позовну вимогу третіх осіб (при розгляді справи судом або арбітражем).

9.7. Виплата страхового відшкодування здійснюється одноразово, якщо інше не обумовлено постановою судових або арбітражних органів.

9.8. Підставою для відмови Страховика в виплаті страхового відшкодування є:

- несплата Страхувальником повної страхової премії, обумовленої договором страхування;

- повідомлення Страхувальником невірних даних про обставини, що мають суттєве значення щодо оцінки ступеню ризику, або не повідомлення про зміни ступеню ризику, що сталися після укладання договору страхування;

- навмисні дії Страхувальника, направлені на настання страхового випадку, збільшення збитку або безпідставного збільшення розміру страхового відшкодування;

- скоєння Страхувальником навмисного злочину, який призвів до страхового випадку.

9.9. Крім того, Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування або зменшити його розмір, якщо:

а) Страхувальник не сповістив без поважних причин в зазначений в договорі страхування строк Страховика про обставини і час настання страхового випадку;

б) Страхувальник сам здійснив урегулювання (повністю або частково) претензій третіх осіб без письмової згоди Страховика;

в) потерпіла третя особа отримала відшкодування (повне або часткове) від інших осіб. В цьому разі сума виплати зменшується На суму отриманого відшкодування;

г) Страхувальником або компетентними органами буде доведено, що вина в нанесенні шкоди повністю лежить на потерпілій третій особі.
10. ЗМІНА УМОВ СТРАХУВАННЯ.

ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ І ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ

10.1. За згодою сторін в договір страхування, в ході його виконання, можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформляються додатковими письмовими угодами в двох примірниках за підписом обох сторін, або шляхом внесення записів про зміни та доповнення у призначені для цього розділи договору страхування з обов'язковим завіренням печаткою Страховика і Страхувальника.

10.2. Дія договору страхування припиняється у разі:

- закінчення терміну дії договору страхування;

- виконання Страховиком зобов'язань по договору страхування в повному обсязі;

- несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором терміни. При цьому договір вважається достроково припиненим в випадку, якщо черговий страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом 10 робочих днів з дати пред'явлення такої вимоги Страхувальнику якщо інше не передбачено умовами договору страхування.

- ліквідації Страховика в порядку, встановленому законодавством України;

- смерті Страхувальника - фізичної особи чи втрати ним дієздатності;

- прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;

- інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Про намір достроково припинити дію договору страхування сторони зобов'язані повідомити одна одну в письмовій формі не пізніш як за 30 днів до передбачуваної дати припинення дії договору страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.

10.4. При достроковому припиненні договору страхування з ініціативи Страхувальника, Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі 30% страхової премії і фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійснені по договору страхування. Якщо вимога Страхувальника зумовлена порушенням Страховиком умов договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю.

10.5. При достроковому припиненні дії договору страхування з ініціативи Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору з вирахуванням витрат на ведення справи у розмірі 30% страхової премії і виплат страхових відшкодувань, що були здійснені по договору страхування.

10.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання:

- у випадках, передбачених законодавством України;

- у випадку його укладання після настання страхового випадку.

10.7. Закінчення терміну дії договору страхування не звільняє сторони від виконання розрахунків між ними в повному обсязі.
11.ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

11.1. Права Страхувальника:

11.1.1. отримати пільги при страхуванні на наступний термін, якщо протягом останнього терміну дії договору не було страхових випадків;

11.1.2. отримати дублікат страхової карти у випадку її втрати;

11.1.3. припинити договір страхування з письмовим повідомленням Страховика.

11.2. Обов’язки Страхувальника:

11.2.1. Страхувальник зобов’язаний сплатити Страховикові належну за страхування премію в порядку зазначеному в Договорі страхування. При невиконанні цієї умови Страховик має право розірвати договір страхування. Якщо до моменту настання страхового випадку страхова премія, залишається неоплаченою то Страховик має право відмовитися від виплати відшкодування по такому страховому випадку;

11.2.2. при укладанні договору страхування надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;

11.2.3. протягом трьох робочих днів повідомити Страховика про будь-які події, що можуть мати наслідком зміну страхового ризику (зміна умов експлуатації, зберігання, та інше);

11.2.4.повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об’єкта страхування;

11.2.5.Страхувальник зобов’язаний приймати всі розумні запобіжні заходи, дотримуватися рекомендацій Страховика по запобіганню збитку, а також вимоги законодавчих і нормативних актів. Представники Страховика в будь-який час мають право зробити інспекцію й огляд об’єкта страхування, а Страхувальник зобов’язаний надати представникам Страховика всі необхідні для оцінки ризику данні;

11.2.6. при настанні страхового випадку або будь-якої події, яка згодом може бути кваліфікована як страховий випадок, діяти згідно з умовами Розділу 9 цього Договору;

11.2.7. дозволити уповноваженим представникам Страховика та інших компетентних органів провести розслідування/експертизу для визначення обставин страхового випадку;

11.3. Права Страховика:

11.3.1. перевіряти інформацію, надану Страхувальником, а також виконання ним вимог і умов договору страхування;

11.3.2. з’ясовувати причини та обставини страхового випадку, перевіряти всі представлені документи, перевіряти цільове використання коштів страхової виплати;

11.3.3. припинити договір страхування з письмовим повідомленням Страхувальника;

11.3.4. відмовити у страховій виплаті у випадках, передбачених розділом 7 цього Договору.

11.4. Обов’язки Страховика:

11.4.1. ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування;

11.4.2. протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхового відшкодування згідно з умовами договору страхування;

11.4.3. здійснити виплату страхового відшкодування в порядку і на умовах, передбачених договором страхування;

11.4.4. за заявою Страхувальника - у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик, або у разі збільшення вартості майна — переукласти з ним договір страхування;

11.4.5. тримати в таємниці відомості про Страхувальника та його майновий стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

12.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань, сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства України у випадку відшкодування збитків і упущеної вигоди. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за цим Договором винна сторона виплачує потерпілій стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату прострочення, від несвоєчасно виплаченої суми за кожний день прострочення.
13. ДОДАТКОВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. При невиконанні Страхувальником обов’язків за даним договором Страховик має право зменшити або відмовити у виплаті страхового відшкодування.

13.2. Страхувальник зобов’язується повідомляти Страховикові про всі діючі договори страхування по об’єкті страхування зазначеному в даному Договорі. Виплата страхового відшкодування в такому випадку виробляється з урахуванням норм діючого законодавства України.

13.3. Після підписання цього Генерального договору Страхувальнику надається Страхова карта, що підтверджує факт укладання цього Генерального Договору зі Страхувальником.

13.4. Усі, не обговорені в даному Договорі умови і положення, регулюються Правилами і чинним законодавством України.

13.5. Договір складений у двох екземплярах по одному для кожної зі сторін, що мають однакову юридичну чинність.

13.5. У випадку різночитання Правил і Договору страхування пріоритет мають положення цього Договору.
14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

14.1. Спори, що виникають між Страховиком та ВНЗ Сторони домовились вирішувати шляхом переговорів.

14.2. У разі недосягнення згоди справа передається на розгляд суду у порядку, що передбачений чинним законодавством України

14.3. Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою, кожен з яких має однакову юридичну силу та знаходиться у кожної із Сторін.

14.4. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неповне виконання умов цього Договору згідно чинного законодавства України.
Додатки:

1. Індивідуальні договори страхування у кількості _____ шт.
15. Реквізити сторін.

СТРАХУВАЛЬНИК:
Згідно Індивідуальних договорів страхування, що є невід’ємним додатком №1 до цього Договору

СТРАХОВИК


ПрАТ «СК «Українські резерви»

03058 м. Київ, вул. Лєбедєва-Кумача 5

П/р № 26504016276001 в Авіаційному відділенні КФ ПАТ КБ «Південкомбанк» МФО 320876,

Код ЄДРПОУ 25289272
Голова

Правління _________________ Дерев’янко Н.В.


ВНЗ

Київський національний університет

будівництва і архітектури

03680, м. Київ, проспект Повітрофлотський,

б. 31,

р/р 35229004000923 в ГУДКСУ у м. Києві,

МФО 820019

ЄДРПОУ 02070909

ІПН 020709026580

Свідоцтво платника ПДВ № 36064754
Ректор
___________________________ П.М.Куліков

Г

(майно гуртожитків)

Додаток № 1 до Генерального договору страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків № Г/28/8/13 від 28.08.2013

Індивідуальний договір страхування № Г/28/8/13/_______Цей Індивідуальний договір страхування відповідальності мешканця гуртожитку за нанесення шкоди майну гуртожитку (надалі «Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків № Г/28/8/13 від 28.08.2013 (надалі «Генеральний договір») та укладений умовах «Правил страхування відповідальності за заподіяну шкоду особі або її майну, а також шкоду, заподіяну юридичній особі №25.1» від 12.02.2008 р (надалі «Правила»).

Страхувальник:

ПрізвищеІм’я

По батькові


Дата народження//

Паспорт серіяВиданий

Ід. номерКонт. телефонАдреса реєстраціїФакультет
Група
Гуртожиток №
Кімната №
Страховик: ПрАТ СК «Українські резерви», 03058 м. Київ, вул. Лєбедєва-Кумача 5; Тел. (044) 451-46-50 ЄДРПОУ 25289272; П/р № 26504016276001 в Авіаційному відділенні КФ ПАТ КБ «Південкомбанк» МФО 320876.

Строк страхування: з 01 вересня 2013 р. по 31 серпня 2014 р. включно.

Страховий ризик: настання відповідальності Страхувальника в результаті його дій або бездіяльності, які зумовили заподіяння шкоди гуртожитку ВНЗ.

Страховий випадок: заподіяння шкоди майну гуртожитка ВНЗ з вини Страхувальника.

Відповідальність Страховика по виплаті страхового відшкодування починається після сплати Страхувальником повного страхового платежу на поточний рахунок Страховика.

Всі інші умови страхування викладені в Генеральному договорі, невід’ємною частиною якого є цей Договір.

Страхувальник дає свою згоду ПрАТ СК «Українські резерви» на обробку своїх персональних даних (ідентифікаційні, паспортні, особисті відомості тощо) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері страхування та перестрахування, передачу своїх персональних даних у випадках, передбачених умовами договорів та чинним законодавством України, без повідомлення його про це.

Даним Страховик повідомляє, що надані Страхувальником відомості (персональні дані) включені до бази персональних даних Страховика з метою забезпечення реалізації відносин у сфері страхування та перестрахування, та можуть бути передані третім особам, якщо це передбачено умовами договорів та чинним законодавством України. Страхувальник як суб’єкт персональних даних має права, передбачені ч. 2 ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Страхувальник цим підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

При встановлені невірності даних, наведених Страхувальником у Договорі, Страховик не виплачує страхове відшкодування.
Страхувальник:________________________________ Страховик: ___________________/________________________/

(З Правилами страхування ознайомлений та згоден) м.п..

Квитанція

 

Отримувач платежу

 

 

ПрАТ СК "Українські резерви"

 

26504016276001
Код ЄДРПОУ 25289272

 

 

Поточний рахунок
 

Авіаційне відділення КФ ПАТ КБ "Південкомбанк"

МФО банку 320876

 

 

Установа банку

Авіаційне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата народження

м.Київ,вул.Лебедєва-Кумача,5

 

Прізвище, ім'я та по-батькові застрахованої особи (платника)

тел. 277-23-43; 277-23-42

 

 

 

 

Інститут

 

 

 

Факультет

 

 

Група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуртожиток №

Ідентиф. Код

 

 

 

 

Призначення платежу

Сума (грн.)

 

 

Страховий платіж згідно Договору № Г/28/8/13 від 28.08.2013

85,00 грн.

Касир

 

Вісімдесят п’ять гривень 00 коп.

 

 

Сума прописом

 

 

Дата ________________________

_____________________________ Платник (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення

 

Отримувач платежу

 

 

ПрАТ СК "Українські резерви"

 

26504016276001
Код ЄДРПОУ 25289272

 

 

Поточний рахунок
 

Авіаційне відділення КФ ПАТ КБ "Південкомбанк"

МФО банку 320876

 

 

Установа банку

Авіаційне відділення

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата народження

м.Київ,вул.Лебедєва-Кумача,5

 

Прізвище, ім'я та по-батькові застрахованої особи (платника)

тел. 277-23-43; 277-23-42

 

 

 

 

Інститут

 

 

 

Факультет

 

 

Група

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гуртожиток №

Ідентиф. Код

 

 

 

 

Призначення платежу

Сума (грн.)

 

 

Страховий платіж згідно Договору № Г/28/8/13 від 28.08.2013

85,00 грн.

Касир

 

Вісімдесят п’ять гривень 00 коп.

 

 

Сума прописом

 

 

Дата ________________________

_____________________________ Платник (підпис)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схожі:

Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconГ (майно гуртожитків)
Г/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі «Генеральний договір») та укладений умовах «Правил страхування відповідальності за заподіяну шкоду...
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconМ (медичне страхування)
«Договір») є невід’ємним додатком до Генерального договору добровільного медичного страхування № М/28/8/13 від 28. 08. 2013 (надалі...
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconДобровільного медичного страхування м. Київ “28” серпня 2013 р
Петра Мусійовича, з третього боку, керуючись Законом України від 07. 03. 96р. №85/96-вр “Про Страхування”, іншими законодавчими І...
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconЗакон україни про страхування

Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconМагістерська програма «Менеджмент проектів І консалтинг» Тема мдр підприємство (організація), де готувалась мдр прізвище, ім’я, по-батькові студента
Економічне обґрунтування інвестиційного проекту в межах корпоративної соціальної відповідальності
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconПлан роботи комісії оздоровлення та соціального страхування
Погодження графіків проведення планових медичних оглядів працівників університету
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconПлан роботи науково-методичного семінару кафедри інформаційних систем у менеджменті на 2011-2012 навчальний рік
Економіко-математичне моделювання управління фінансовими потоками компаній зі страхування
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconЗаяви (з IV кв. 2011р до 31. 12. 2012р.) співробітників кту на санаторно-курортне лікування
Ппокту І надані до Криворізької міжрайонної виконавчої дирекції Дніпропетровського обласного відділення Фонду соціального страхування...
Г/28/8/13 страхування відповідальності мешканців гуртожитків за нанесення шкоди майну гуртожитків iconРеформа діяльності факультету культури І мистецтв на період 2011 – 2014 років
Реформа діяльності факультету підпорядкована розвиткові високого професіоналізму, відповідальності за виконання своїх професійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи