Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 icon

Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746НазваІнформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746
Дата конвертації28.06.2015
Розмір108.99 Kb.
ТипІнформація
скачать >>>

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1. Ідентифікатор вузла ІВС «ОСВІТА» (див. довідку отриману при реєстрації)


85CP9Z1ZQPC1


2. Ідентифікатор навчального закладу (див. довідку отриману при реєстрації)


26746


ІНФОРМАЦІЯ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ
1. Робоча версія назви кваліфікації


Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 2011 рік


2. Назва кваліфікації до друку [2.1]


Магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності


3. Назва кваліфікації до друку (англ.) [2.1]


Master of management of foreign economic activity


4. Звання (якщо надається) [2.1]5. Звання (англ.) (якщо надається) [2.1]6. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією [2.2]


Менеджмент (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)


7. Основний напрям(и) підготовки за кваліфікацією(англ.) [2.2]


Foreign-economic activity management


8. Рівень кваліфікації [3.1]


Магістр - повна вища освіта


9. Рівень кваліфікації (англ.) [3.1]


Master degree – completed higher education


10. Офіційна тривалість програми [3.2]


1 рік за денною формою навчання (60 кредитів ЕСТS)


11. Офіційна тривалість програми (англ.) [3.2]


1 year of full-time studies (60 credits ECTS)


12. Вимоги до вступу [3.3]


Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра. Вступне випробування з іноземної мови.


13. Вимоги до вступу (англ.) [3.3]


The degree of Bachelor. Entrance exam in a foreign language


14. Вимоги програми

Програма підготовки включає [4.2]


– теоретичне навчання (39 кредити ЕСТS) по дисциплінах у вигляді аудиторних занять (лекційна, семінарські, лабораторні і практична заняття) і самостійної роботи. Обсяг теоретичного навчання який забезпечує отримання кваліфікації магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності складає 35 кредитів ЕСТS;

– виконання курсового проекту (3 кредити ЕСТS) за спеціальністю;

– проходження виробничої практики або практики за темою магістерської роботи (4 тижні, 6 кредитів ЕСТS);

– виконання магістерської кваліфікаційної роботи (12 кредитів ЕСТS);

– кредити студенту зараховуються у випадку успішного (критерії оцінювання наведені у п. 4.4.) складання письмових (усних заліків) або екзаменів з навчальної дисципліни, захисту курсової роботи, захисту звіту з практики. Підсумкова державна атестація включає комплексний державний іспит та захист кваліфікаційної роботи магістра.


15. Програма підготовки включає (англ.) [4.2]


– Theoretical studies (39 credits ECTS) of subjects in the form of classes (lectures, seminars, laboratory works, practical classes) and individual work. Theoretical studies occupy 35 credits ECTS, allowing to gain the degree of Master in foreign-economic activity management;

– A course paper (3 credits ECTS);

– Industrial practice or professional practice in accordance with the topic of qualification diploma thesis (4 weeks, 6 credits ECTS);

– the qualification Master thesis (12 credits ECTS);

– credits are considered to be passed by the student under the condition that he/she successfully (see p. 4.4 for assessment criteria) passes written (aural) credits or exams in a subject, defends a course paper and submits industrial and professional practice reports. The final state certification involves the complex state exam and the defense of the qualification Master thesis.


16. Опис результатів навчання

Знання і розуміння [4.2]


– базові уявлення про методи і технології реалізації загальних функцій управління;

– базові уявлення про прийняття оперативних рішень;

– функціональну та інформаційну підготовку управлінських рішень;

– базові уявлення про оперативне управління лінійними і функціональними підрозділами, а також самостійними організаціями, які переважно не мають апарата управління;

– базові уявлення про керівництво підлеглими, компетенція яких не вища за технічних службовців чи молодших спеціалістів тощо;

– навички застосовувати методи і технології менеджменту;

– уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень;

– навички застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих;

– володіння методикою викладання у вищій школі;

– навики проведення наукових досліджень;

– навички застосовувати методи і технології менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, стратегічного менеджменту.


17. Опис результатів навчання

Знання і розуміння (англ.) [4.2]


– basic knowledge of methods and techniques to implement general management functions;

– basic knowledge of operative decision making;

– functional and information approach to management decisions;

– basic knowledge of day-to-day line and function management and single enterprises that do not basically have management personnel;

– basic knowledge of how to manage subordinates (associates) with the level of competence of operating personnel or an associate officer;

– skills to apply management methods and techniques;

– skills of obtaining, analyzing, generalizing and applying information to formulate and realize management decisions;

– skills of applying various kinds of authority and supervision to influence subordinates;

– possessing teaching methods at a higher educational institution;

– possessing scientific research techniques;

– ability to apply methods and techniques of foreign-economic activity management, strategic management.


18. Застосування знань і розуміння: [4.2]


– здатність формувати стійкий світогляд, правильне сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури;

– здатність формувати політичну свідомість, політичну культуру плюралізму;

– здатність займати активну життєву та громадянську позицію; здатність поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації;

– здатність до ефективної комунікаційної взаємодії; здатність до освоєння нових знань, самовдосконалення.

– проведення міжнародних кредитно-розрахункових і валютних операцій;

– визначення стратегії підприємства, складання стратегічних планів;

– здійснення управлінського консультування тощо;

– викладання економічних дисциплін у вищій школі, організування проведення наукових досліджень.


19. Застосування знань і розуміння: (англ.) [4.2]


– ability to form the world’s outlook, proper understanding of modern problems of society, human existence, cultural wealth,

– ability to form political mind, political culture of pluralism;

– ability to take active life and civil view, share social responsibility for an enterprise performance;

– ability to effectively communicate, ability to acquire new knowledge, self-perfection;

– ability to hold monetary and exchange operations;

– ability to identify organizational strategies and form strategic plans;

– ability to provide management consulting, etc;

– teaching disciplines in economics at a higher educational institution, holding scientific research.


20. Формування суджень: [4.2]


– здатність формувати стійкий світогляд, правильне сприйняття сучасних проблем розвитку суспільства, людського буття, духовної культури; здатність формувати політичну свідомість, політичну культуру плюралізму;

– здатність займати активну життєву та громадянську позицію;

– здатність поділяти соціальну відповідальність за діяльність організації;

– здатність до ефективної комунікаційної взаємодії;

– здатність до освоєння нових знань, самовдосконалення.


21. Формування суджень: (англ.) [4.2]


– ability to form the world’s outlook, proper understanding of modern problems of society, human existence, cultural wealth, political mind, political culture of pluralism;

– ability to take active life and civil view;

– ability to share social responsibility for an enterprise performance;

– ability to effectively communicate;

– ability to acquire new knowledge, self-perfection;


22. Детальні відомості про програму (Таблиця) [4.3]


Номер за порядком або код *

Навчальний рік –початок**

Назва предмету (укр.)

Назва предмету (англ.)

Кредити ECTS

Тип оціню-вання ****

1
2011

Ділова іноземна мова

Business foreign language

3

0
2011

Інтелектуальна власність

Intellectual property

1

0
2011

Корпоративне управління

Corporate management

2

0
2011

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Management of foreign economic activity

4

0
2011

Методика викладання у вищій школі

Teaching methods in high school

3

0
2011

Методологія та організація наукових досліджень

Methodology and organization of scientific research

3

0
2011

Міжнародна економічна статистика

International economic statistics

3

0
2011

Міжнародне інвестування

International investment

3

0
2011

Міжнародний венчурний менеджмент

International venture management

2

0
2011

Міжнародний маркетинг

International marketing

2

0
2011

Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції

International credit settlements and currency operations

3

0
2011

Основи управлінського консультування

The basics of management consulting

2

0
2011

Охорона праці в галузі

Labour protection in the industry

1

0
2011

Стратегічний менеджмент

Strategic management

3

0
2011

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

Management of international competitiveness

3

0
2011

Цивільний захист

Civil protection

1

0

2
2011

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Practice according to the subject of master’s qualification paper

6

0

3
2011

Розроблення системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (курсовий проект)

Elaboration of system of management of foreign economic activity (course project)

3

0

4
2011

Виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи англійською мовою. Тема «Дослідження і удосконалення планування інновацій ТзОВ ТВК «Перша приватна броварня» Для людей – як для себе!» в умовах розвитку зовнішньоекономічної діяльності»

Execution and defense master’s qualification paper in English. Subject “Research and improvement of innovations planning of LLC Trading and Manufacturing Company “The First Private Brewery “For people as for ourselves!” under conditions of development of foreign economic activity”

12

0
* «Номер за порядком або код» залиште порожнім, якщо відсутній спеціальний код дисципліни, що використувується в навчальному процесі.
** До графи «Навчальний рік» заносимо рік, в який почалося вивчення елементу програми (дисципліни). Якщо дисципліна вивчається декілька років, змініть це в веб інтерфейсі.
*** Розділіть елементи програми за типами за допомогою рядка, що об’єднує усі колонки таблиці, запишіть число, що відповідає типу елементу програми:

1 - Теоретичне навчання

2 - Практики

3 - Курсові роботи (проекти)

4 - Підсумкова державна атестація
**** До графи «Тип оцінювання» заносимо

0 - якщо за предмет виставляється оцінка

1 - якщо за предмет виставляється Зараховано/ Не зараховано
23. Схема оцінювання [4.4]


Оцінка за національною шкалою / National grade

Рівень досягнень, % / Marks, %

Національна диференційована шкала

Відмінно / Excellent

88 - 100

Добре / Good

71 - 87

Задовільно / Satisfactory

50 - 70

Незадовільно / Fail

0 - 49

Національна недиференційована шкала

Зараховано / Passed

50 - 100

Не зараховано / Fail

0 - 49

Шкала ECTS

A

88 - 100

B

80 - 87

C

71 - 79

D

61 - 70

E

50 - 60

Fx

26 - 49

F

0 - 25В таблиці схеми оцінювання впишіть числа замість [?]. Не видаляйте рядки таблиці!
24. Академічні права [5.1]


Доступ до навчання у аспірантурі


25. Академічні права (англ.) [5.1]


Access to the Postgraduate courses


26. Професійні права [5.2]


Робота у галузі менеджменту та адміністрування.


27. Професійні права (англ.) [5.2]


Work in the sphere of management and administration.


28. Факультет [6.1]

Інститут економіки і менеджменту


29. Факультет (англ.) [6.1]

The Institute of Economy and Management


30. Спеціалізація [6.1]

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва


31. Спеціалізація (англ.) [6.1]

Department of Management and Foreign Business Activity


32. Інші джерела інформації [6.2]


Httр://lр.еdu.uа/іndех.рhр?іd=іnеm httр://mоn.gоv.uа


33. Інші джерела інформації (англ.) [6.2]


Http://lp.edu.ua/index.php?id=inem http://mon.gov.ua
Схожі:

Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconКолективний договір на 2014-2016 роки між адміністрацією та трудовим колективом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Додаток Правила внутрішнього розпорядку Державного вищого навчального закладу
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconЗ а к о н у к р а ї н и про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг
Щодо визнання неконституційними окремих положень див. Рішення Конституційного Суду n 19-рп/2008 ( v019p710-08 ) від 02. 10. 2008...
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconВідмінності цьогорічного конкурсу від минулорічного
У зв’язку зі зміною програми обробки документів з 1 грудня форма реєстрації автоматично припиняє працювати І подання документів на...
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconПротокол №3 від 31. 10. 2013 р. Положення про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconЗаява про вступ до Міжнародної громадської організації «Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Асоціація випускників Державного вищого навчального закладу Київський національний економічний університет
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconЗвіт науково-дослідних робіт за 2008 рік кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського перелік завершених ндр у 2008 році №№ № держ реєстрації
Розробка і впровадження методів діагностики стану клітинного і гуморального антиендотоксинового імунітету у фізіології і патології...
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconI науково-педагогічних кадрів офіційне видання Міністерства освіти І науки України «освіта україни». 2014, лютий місяць, с. 4-10
При проведенні рецензування, опонування експертної оцінки дисертацій виникає низка суттєвих зауважень до їх змісту
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconМетодические разработки по учебным занятиям для студентов утверждаю: Зав кафедрой
Беременность при тазовых предлежаниях плода. Биомеханизм и клиника родов при тазовых предлежаниях плода. Современные принципы ведения...
Інформація ідентифікатор вузла івс «освіта» (див довідку отриману при реєстрації) 85CP9Z1zqpc1 Ідентифікатор навчального закладу (див довідку отриману при реєстрації) 26746 iconПерелік нововведень
Мета, яка буде досягнута при використанні нововведення: формування естетичних рубців при зшиванні країв рани
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи