Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію icon

Положення про Центральну науково-дослідну лабораторіюНазваПоложення про Центральну науково-дослідну лабораторію
Дата конвертації29.06.2015
Розмір128.8 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор державної установи

«Кримський державний


медичний університет імені С.І.Георгієвського», професор
________________А.А.Бабанін
«____»______________2012 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про Центральну науково-дослідну лабораторію

Державної установи «Кримський державний медичний університет

імені С. І. Георгієвського»
Проректор з наукової роботи державної установи «Кримський державний медичний університет

імені С.І.Георгієвського», професор
____________А.В.Кубишкін
«____»_____________2012 р.


ЗМІСТ
Стор.

 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 3

 2. МЕТРОЛОГІЧНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЛАБОРАТОРІЄЮ 5

 3. Структура та склад ЦНДЛ 5

 4. ФУНКЦІЇ ЦНДЛ 6

 5. ПРАВА ЦНДЛ 7

 6. ОБОВ’ЯЗКИ ЦНДЛ 8

 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 9

 8. Взаємодія ЦНДЛ з МОЗ УКРАЇНИ, іншими організаціями та підприємствами 10


Це положення поширюється на діяльність Центральної науково-дослідної лабораторії (далі - ЦНДЛ) Державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського», атестованої відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» на технічну компетентність.

Положення є обов'язковим для виконання усіма працівниками ЦНДЛ.

У своїй роботі ЦНДЛ керується Конституцією України, Законами України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, чинними в Україні, нормативними документами, документами системи управління якістю.

Положення встановлює структуру та склад лабораторії, її функції, права, обов’язки, відповідальність та взаємодію з іншими організаціями та підприємствами.

Положення про ЦНДЛ розроблено у відповідності до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» від 15.06.2004 р № 1765-1\/", Правил уповноваження та атестації в державній метрологічній системі, затвердженних наказом Держспоживстандарту № 71 від 29.03.05 р., інших нормативних документів.


 1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
  1. Центральна науково-дослідна лабораторія входить до складу державної установи «Кримський державний медичний університет імені С.І.Георгієвського» (далі КДМУ), та є її структурним підрозділом.

  2. Повна назва підрозділу: Центральна науково-дослідна лабораторія.

  3. Підстава утворення підрозділу: наказ ректора КДМУ.

  4. КДМУ має статус юридичної особи, веде самостійний баланс, має розрахунковий та інші рахунки в установах банку та діє на підставі статуту, який зареєстровано Державним реєстратором Виконавчого комітету Сімферопольскої міської Ради Автономної республіки Крим 09.04.2010 р. за № 18821050009000064 та реєстрація затверджена в Міністерстві охорони здоров'я України 29.03.2010 року за № 36-О.

  5. Юридична адреса: КДМУ, 95006, м.Сімферополь, бульвар Леніна 5/7.

  6. Адміністрація КДМУ несе повну юридичну та фінансову відповідальність за діяльність ЦНДЛ згідно з чинним законодавством України.

  7. Адміністрація КДМУ надає право керівнику ЦНДЛ користуватися печаткою, фірмовими бланками та реквізитами КДМУ для здійснення діяльності з досліджень в закріпленій галузі атестації.

  8. Основне завдання Центральної науково-дослідної лабораторії - проведення лабораторних наукових та діагностичних досліджень.

  9. Фінансування робіт ЦНДЛ здійснюється за рахунок державного бюджету шляхом програмно-цільового фінансування та коштів юридичних та фізичних осіб на підставі договорів на створення наукової та науково-техничної продукції.

  10. ЦНДЛ має відповідні приміщення, випробувальне обладнання та засоби вимірювальної техніки, які необхідні для проведення досліджень, що входять до галузі атестації ЦНДЛ. Відомості про стан матеріально-технічної бази наведені в паспорті ЦНДЛ.

  11. ЦНДЛ має в своєму розпорядженні актуалізований фонд правових, нормативних, організаційно-методичних та інших документів, які необхідні для виконання її функцій.

  12. ЦНДЛ має систему забезпечення якості, яка відповідає її діяльності та обсягу робіт, що виконуються. Основні положення системи якості, методи та процедури забезпечення якості досліджень викладені в «Настанові з якості».

  13. В ЦНДЛ впроваджено внутрішній контроль якості лабораторних досліджень та при необхідності забезпечено участь у зовнішньому контролі якості лабораторних досліджень;

  14. Результати досліджень оформляються протоколом відповідно до вимог чинних нормативних документів. Керівник ЦНДЛ затверджує протоколи досліджень та несе відповідальність за необ’єктивність та недостовірність результатів досліджень. Затверджувальний підпис засвідчується печаткою КДМУ.

  15. Оформлення та реєстрація отриманих результатів лабораторних досліджень проводиться в затверджених наказом МОЗ України формах медичної облікової документації;

  16. Адміністрація університету не втручається у поточну діяльність ЦНДЛ при проведенні лабораторних досліджень ( вимірювань). 1. МЕТРОЛОГІЧНІ РОБОТИ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ ЦНДЛ


2.1.ЦНДЛ КДМУ проводить вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду у галузі охорони здоров'я згідно з заявленою галуззю атестації.

2.2.Інформація про об'єкти вимірювання, показники, що вимірюються подана у формах № 8 Паспортів відділень ЦНДЛ.


 1. Структура та склад ЦНДЛ
  1. Структурна схема ЦНДЛ КДМУ :

ЦНДЛ складається з відділов, які розвивають певний напрям діагностичних і наукових досліджень в рамках вузької спеціалізації. Керують відділами доктора або кандидати наук, що є висококваліфікованими фахівцями в даному напрямі наукових досліджень.

Підрозділи – відділи :

 • Біотехнології;

 • Біофармацефтичних досліджень;

 • Електронної мікроскопії;

 • Експериментальної патофізіології;

 • Експериментальної фармакології;

 • Експериментальної і клінічної імунології;

 • Екологічних ризиків і клінічної фізіології;

 • Мікробіології;

 • Морфології;

 • Органічного синтезу і аналізу;

 • Регенеративної медицини, лектино- та імуногістохімії.


3.2.Керівництво діяльністю ЦНДЛ здійснює проректор з наукової роботи, який несе відповідальність за діяльність та результати її роботи. Призначення на посаду проректора здійснюється ректором університету після обрання по конкурсу, звільнення з посади – наказом ректора згідно чинного законодавства.

3.3. Усі працівники ЦНДЛ призначаються на посаду і звільняються з посади ректором університету за поданням завідувача ЦНДЛ в порядку, передбаченому чинним трудовим законодавством;

3.4. Відомості про наявність фахівців, їхньої освіти, кваліфікації та досвіду роботи в галузі атестації, відомості щодо атестації фахівців ЦНДЛ і наявності посадових інструкції подані у формах №2 Паспортів відділів лабораторії;

3.5. Структура ЦНДЛ забезпечує виконання функцій відповідно до вимог, що ставляться перед вимірювальними лабораторіями згідно з законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

3.6.ЦНДЛ має інструкції з охорони праці, в «Настанові якості» передбачені заходи, які забезпечують захист прав власності та конфіденційність інформації.

3.7.Співробітники ЦНДЛ, що безпосередньо беруть участь у проведенні досліджень, атестуються на право проведення конкретних досліджень, відповідно до порядку атестації, встановленому в КДМУ.

3.8. Для постійного підтримання високого рівня якості досліджень передбачається підвищення кваліфікації персоналу. ЦНДЛ має документально підтверджені відомості та документи з питань підвищення кваліфікації персоналу.


 1. ФУНКЦІЇ ЦНДЛ


4.1. До основних функцій, що здійснює ЦНДЛ, належать:

 • якісне та своєчасне проведення лабораторних досліджень (вимірювань), які зазначені у галузі атестації.

 • впровадження прогресивних форм роботи, нових методів лабораторних досліджень, рекомендованих МОЗ України та в наукових виданнях світового рівня.

 • проведення внутрішнього лабораторного і, при необхідності, участь у міжлабораторному контролі якості лабораторних досліджень;

 • перевірка відповідності зовнішнього вигляду, назви, терміну придатності реактивів, стандартних контрольних матеріалів, поживних середовищ, які використовуються ЦНДЛ при проведенні лабораторних досліджень, вимогам сертифікату якості контрольно-аналітичної лабораторії підприємства - виробника.

 • забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів ЦНДЛ в установленому порядку.

 • розробка та забезпечення персоналу інструкціями щодо правил взяття, зберігання, транспортування, оформлення проб матеріалу на дослідження.

 • складання та надання в установленому порядку статистичної звітності з питань, що належать до компетенції ЦНДЛ;

 • проведення заходів з охорони праці і довкілля, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму при роботі в лабораторії.


4.2. ЦНДЛ проводить науково-дослідні роботи згідно з тематичним планом КДМУ, займається самостійним здійсненням пріоритетних науково-дослідних проектів на базі відділов, що входять до її складу, а також сприяє проведенню високоефективної науково-дослідної роботи іншими структурними підрозділами, що входять до складу університету (кафедрами), і отриманню ними конкурентноздатної наукової продукції.

4.3. ЦНДЛ здійснює організаційно-методичне керівництво та розробляє заходи щодо активізації наукової діяльності в відділах, які входять до складу ЦНДЛ, користуючись стандартами та керівними матеріалами МОЗ України щодо розробки й оформлення документації на всіх етапах виконання науково-дослідних робіт, методичними рекомендаціями проведення патентних досліджень, організації проведення науково-дослідних робіт.

 1. ПРАВА ЦНДЛ

5.1. Атестована ЦНДЛ має право:

- проводити вимірювання згідно галузі атестації;

- виконувати роботи за замовленням фізичних та юридичних осіб за відповідну оплату та на підставі укладених договорів на умовах передплати або по мері виконання окремих його етапів за погодженням із замовником;

- разом з замовником визначати конкретні терміни проведення досліджень;

- подавати пропозиції керівництву КДМУ щодо покращення організації та умов роботи в ЦНДЛ;

- отримувати від структурних підроздилів, що входять до складу ЦНДЛ, необхідні для здійснення наукової діяльності матеріали (для складання звітності в статуправління, для надання інформації в МОЗ України, для оформлення звітів за науковими показниками для надання у вищі органи);

- подавати пропозиції керівництву КДМУ щодо складання з іншими лабораторіями (сторонніми організаціями) договорів на проведення конкретних досліджень (в галузі атестації) за умови, що цi лабораторiї атестованi на проведення цих самих досліджень.

Обсяг робіт, виконаних сторонніми організаціями, повинен становити не більш як 25 % від загального обсягу робіт з досліджень, що виконуються лабораторією (в галузі атестації).

У документах, що містять у собі результати досліджень, повинні бути чітко виділені результати, що одержані сторонніми організаціями.

ЦНДЛ несе повну юридичну вiдповiдальнiсть за усi роботи, що виконані сторонніми організаціями у галузі атестації.

В разі необхідності, підтвердженої документально, проводити дослідження з використанням атестованого випробувального обладнання та повірених засобів вимірювальної техніки інших підприємств, організацій

.

 1. ОБОВ’ЯЗКИ ЦНДЛ


6.1. Атестована ЦНДЛ вiдповiдно до статусу атестацiї зобов’язана:

 • додержуватись вимог нормативно-правових актів і нормативної документації з метрології, відповідно до яких ЦНДЛ була атестована;

 • підтримувати відповiднiсть вимогам атестацiї, що встановленi в законі України “Про метрологію та метрологічну діяльність”;

 • забезпечувати вiрогiднiсть, об’єктивнiсть та точнiсть результатiв дослідженнь яка вимагається;

 • брати участь в порівняльних дослідженнях при атестації вимірювальних лабораторій;

 • зазначати в рекламних матеріалах, у різних документах (у тому числі в тих, що містять у собі результати досліджень), номер свідоцтва про атестацію та орган по атестації;

 • вести облiк усiх претензiй щодо результатiв досліджень ЦНДЛ;

 • систематично проводити внутрішний лабораторний контроль якості лабораторних досліджень;

 • при виконанні лабораторних досліджень (вимірювань) користуватись тільки повіреними засобами вимірювальної техніки, атестованим випробувальним обладнанням, та підтримувати їх у належному стані;

 • реактиви, стандартні контрольні матеріали, поживні середовища, тест - системи, що застосовуються для проведення лабораторних досліджень, використовувати згідно з термінами придатності;

 • працівники ЦНДЛ повинні підвищувати свій професійний рівень в установленому порядку, виконувати вимоги інструкцій з охорони праці та довкілля, протипожежної безпеки, виробничої санітарії, протиепідемічного режиму при роботі в лабораторії;

 • своєчасно сплачувати витрати, що зв’язанi з проведенням атестації.

 • у разі закінчення, анулювання, припинення дії свідоцтва про атестацію не виконувати функції і не користуватись правами атестованої лабораторії.


6.2. Атестована ЦНДЛ щодо МОЗ України та органу по атестації зобов’язана:

 • забезпечувати доступ у примiщення для перевiрки вiдповiдностi ЦНДЛ вимогам атестацiї та спостереження за виконанням робiт з вимірювань;

 • надавати можливiсть ознайомлення з результатами внутрiшнiх перевiрок системи забезпечення якостi вимірювань або перевiрок на якiсть проведення вимірювань;

 • погоджувати з МОЗ України змiни в статусi, а також сповiщати його про змiни в структурi, технiчному оснащеннi, в стандартах та iнших нормативних документах, що можуть вплинути на похибки, об’єктивнiсть та вiрогiднiсть результатiв вимірювань, або на галузь дiяльностi лабораторiї, що визначена при атестації;
  1. Атестована ЦНДЛ щодо замовника зобов’язана:

 • надавати замовнику можливiсть спостереження за дослідженнями, що проводяться для нього;

 • додержуватись встановлених та погоджених термінів проведення досліджень;

 • сповiщати замовника щодо намiру доручити проведення частини досліджень iншій атестованій лабораторiї;

 • забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї щодо результатiв досліджень.
  1. ЦНДЛ повинна реєструвати та зберігати інформацію щодо компетентності інших лабораторій, які проводили для неї роботи за субпідрядом, а також вести реєстрацію усіх цих робіт.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  1. ЦНДЛ в особi її керiвника вiдповiдає за:

 • виконання функцiй та обов'язкiв, покладених на неї;

 • за повноту i правильність проведення досліджень, об'єктивнiсть, точнiсть i вірогіднiсть результатiв досліджень;

 • за виконання встановлених термінів проведення досліджень, забезпечення конфіденційності результатів досліджень;

- своєчасне оновлення нормативних документів (НД) (їх зміну або заміну), вилучення із застосування відмінених НД, введення в дію нових чинних НД, вимоги яких поширюються на діяльність ЦНДЛ;

- організацію та забезпечення функціонування в ЦНДЛ системи контролю якості лабораторних досліджень.

  1. Відповідальність спiвробiтників викладена в посадових iнструкцiях.


 1. Взаємодія ЦНДЛ з МОЗ УКРАЇНИ, іншими організаціями та підприємствами


  1. У своїй діяльності ЦНДЛ взаємодіє з МОЗ України, Головною організацією метрологічної служби МОЗ України та ДП “Кримстандартметрологія” щодо підготовки та атестації ЦНДЛ, контролю за її діяльністю та організації підвищення кваліфікації персоналу ЦНДЛ.

  2. Взаємодія з ДП “Кримстандартметрологія” здійснюється на підставі договору.

  3. Взаємодія ЦНДЛ з замовниками з питань досліджень здійснюється на підставі разових чи довгострокових договорів на виконання робіт.

  4. Взаємодія з іншими організаціями та підприємствами здійснюється у напрямку організації та участі в конференціях, семінарах, а також орендного використання засобів вимірювання.Проректор з наукової роботи,

професор А.В.Кубишкін
Узгоджено:
Заступник ректора з економічних питань М.А.Масленікова
Головний бухгалтер О.І.Шевель
Заступник ректора з кадрів В.І.Чепка
Помічник ректора з юридичних

питань О.А.Лагута
Схожі:

Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconЗвіт про науково-дослідну роботу (тема), що виконується на кафедрі (назва кафедри) у межах робочого часу викладача Керівник ндр І.І. Іванов 201 Рукопис завершено 201 р
Вимоги щодо оформлення звіту про науково-дослідну роботу, що виконується на кафедрі у межах робочого часу викладача
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconПро відзначення молодих учених, студентів за науково-дослідну роботу
Черства Олена Олександрівна, аспірант кафедри технології жирів та парфумерно-косметичних продуктів
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconПоложення «Про рейтингову оцінку кафедр та науково-педагогічних працівників за результатами інноваційної діяльності» Доповідач Гуть Тетяна Вікторівна, начальник навчально-методичного відділу
Розгляд 2-ї редакції проекту Положення «Про рейтингову оцінку кафедр та науково-педагогічних працівників за результатами інноваційної...
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconДодаток 3 затверджено наказ Міністерства освіти І науки 12 листопада 2014 року №1299 положення про Науково-технічну раду Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію
Науково-технічна рада Міністерства освіти І науки з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію...
Положення про Центральну науково-дослідну лабораторію iconПоложення про наглядову раду державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ухвалено рішенням Наглядової ради від «03» липня 2007 р. Погоджено: Ректор
Указу Президента України від 16 червня 1995 року 451/95 «Про положення про національний заклад (установу) України» та Закону України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи