Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р icon

Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14рНазваПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Дата конвертації28.06.2015
Розмір67.89 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з наукової роботи ______________Т.Л. Мостенська

«___» _________________ 2015 р.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО організацію науково-дослідної роботи студентів в

національному університеті

харчових технологій

СХВАЛЕНО

Науково-технічною радою НУХТ

протокол № 2 від 02.12.14р.
Київ – 2015

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ СТУДЕНТІВ

У НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ


  1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення розроблено на основі Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а також у відповідності з наказами і настановними розробками Міністерства освіти і науки України про організацію наукової діяльності у вищих навчальних закладах.
1.2. Дія цього положення розповсюджується на факультети та кафедри, наукові підрозділи, які створюються в університеті.

1.3. Вимоги даного положення є обов’язковими для виконання всіма співробітниками університету, які беруть участь у в організації НДРС.

1.4. Нормативні документи (накази, розпорядження) з організації НДРС, які діють в Університеті, повинні бути узгодженими з вимогами даного положення і спрямовані на їх конкретизацію.

  1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


2.1. Науково-дослідна робота студентів (далі НДРС) є невід’ємною складовою наукової діяльності університету і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Вона є одним із важливих засобів підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою, здатних творчо застосовувати у практичній діяльності новітні досягнення науково-технічного прогресу, розширення загального та професійного  світогляду.

2.2. Організація науково-дослідної роботи студентів має поєднувати провідну роль науково-педагогічних співробітників НУХТ у плануванні та методичному керівництві НДРС, з максимальною самостійністю студентів у процесі безпосереднього проведення наукових досліджень, підготовці масових заходів у галузі НДРС (Днів науки, конференцій, конкурсів, олімпіад, виставок тощо), в інформаційно-просвітницькій роботі.

2.3. Основними завданнями науково-дослідної роботи студентів є:

– залучення талановитої молоді до наукових досліджень, організація участі студентів в конкурсах студентських наукових робіт, студентських наукових конференціях, олімпіадах;

– навчання методиці й засобам самостійного вирішення наукових і технічних задач, стилю й навичкам праці у наукових колективах, ознайомлення з методами організації їх роботи;
-безпосередня участь студентів у вирішенні наукових і технічних задач розбудови ефективного розвитку країни.  1. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


3.1. Загальне методичне керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснює Міністерство освіти і науки України через Інститут інноваційних технологій і змісту освіти.

3.2. Організацію науково-дослідної роботи студентів в НУХТ здійснює Студентське наукове товариство, яке діє відповідно до Положення «Про студентське наукове товариство НУХТ».

3.3. На рівні факультету координацією наукової роботи студентів здійснює відповідальний за НДР по факультету; на рівні кафедри – завідувач кафедри та відповідальний за НДРС на кафедрі, керівники наукових гуртків.  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В НУХТ


4.1. Науково-дослідна робота студентів складається з науково-дослідної роботи, яка є складовою частиною навчального процесу і науково-дослідної роботи, що виконується в позанавчальний час. 

4.2. Форми НДРС, які передбачені навчальними планами, включають в себе:

–  вивчення лекційного курсу, який має на меті формувати у студентів практичні навички  застосування загальнотеоретичних знань, допомогти провести перше наукове дослідження на належному рівні, засвоїти перші дослідницькі уміння та навички;

 –  виконання завдань, лабораторних, та практичних робіт;

 – написання рефератів  за науковою тематикою та виконання курсових,  дипломних та магістерських  робіт, в яких містяться елементи дослідницької роботи;

 – виконання конкретних   завдань науково-дослідного характеру під час виробничої або навчальної практики.

4.3. Форми організації НДРС у позанавчальний час:

  – робота у студентських наукових гуртках. Дана форма НДРС найчастіше використовується при роботі зі студентами молодших курсів. Керівниками НДРС виступають викладачі загальноосвітніх кафедр. Робота наукового гуртка зводиться до підготовки доповідей та рефератів, які заслуховуються на засіданнях гуртка або на науковій конференції. В окремих випадках учасники наукового гуртка виконують науково-дослідну роботу в лабораторії під керівництвом викладача, а потім складають звіти про проведену роботу, доповідають на конференції, публікують тези, статті. Таким чином, студентський науковий гурток можна розглядати як комплексне наукове студентське об'єднання (товариство), що працює на добровільних засадах у позанавчальний час у складі кафедри чи наукового підрозділу вищого навчального закладу;

 – участь студентів у виконанні держбюджетної та госпдоговірної наукової тематики, в роботах, які виконуються на контрактній основі, та в роботах, які передбачено індивідуальними планами науково-педагогічних працівників, які виконуються на кафедрах і наукових підрозділах університету;

 – індивідуальна робота, або робота у складі творчих колективів при виконанні наукових досліджень в рамках вітчизняних або міжнародних проектів, грантів, тощо.

4.4. Науково-дослідна робота студентів завершується обов’язковим поданням звіту, повідомленням на засіданні гуртка або на студентському науковому семінарі. Викладач – керівник завершеної НДРС сприяє написанню та опублікуванню статті за матеріалами досліджень або тез доповідей на наукову конференцію з включенням до списку авторів тих студентів, які брали участь у виконанні та оформленні результатів наукової роботи.

4.5. Для активізації науково-дослідної роботи  студентів, для пропаганди та розвитку всіх форм НДРС проводяться наукові студентські конференції, виставки, конкурси, олімпіади. Участь студентів у наукових конференціях дає можливість об'єктивно оцінити результати науково-дослідної роботи студентів на кафедрах, у лабораторіях, на факультетах.

4.5.1. Проведення студентських олімпіад спрямоване на виявлення та відбір обдарованої студентської молоді, що сприяє реалізації творчих здібностей студентів, стимулює потребу у творчому оволодінні знаннями, активізує навчально-пізнавальну діяльність. Завдання, що пропонуються для виконання учасникам студентської олімпіади, як правило, мають нестандартний характер і вимагають від студентів не тільки міцних програмних знань, а й винахідництва, творчого підходу.

4.5.2. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт спрямований на стимулювання активної творчої праці студентів у процесі навчання й оволодіння спеціальністю, пошуку обдарованих студентів і створення умов для їх творчого зростання, розвитку науково-дослідної роботи студентів.

На конкурс подаються закінчені науково-дослідні роботи студентів, що являють собою самостійно проведені дослідження з актуальних проблем природничих, технічних, гуманітарних наук, в яких пропонуються нові, оригінальні ідеї та нестандартні рішення, є винахідницькими за своїм характером, мають прикладне і практичне значення, впроваджені у виробництво, використовуються у навчальному процесі.

4.5.3. Організація Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт та Всеукраїнської студентської олімпіади здійснюється згідно «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.02.2012 р. № 202) та «Положення про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади» (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.12.2012 р. № 1410) зі змінами і доповненнями.
5. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
5.1. Студенти, які беруть участь у науково-дослідній роботі забезпечуються обладнанням, приладами та інструментами навчальних і наукових лабораторій, кафедр і наукових підрозділів університету.

5.2. Час, витрачений на керівництво НДРС, враховується в індивідуальних планах науково-педагогічного складу кафедр, як час, що планується на виконання наукової роботи.

6. ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТІВ І КЕРІВНИКІВ

НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
6.1. Студенти-переможці Всеукраїнських, міських, вузівських конкурсів, олімпіад, конференцій, їх наукові керівники, активні учасники і організатори НДРС можуть відзначатися:

 - дипломами Міністерства освіти і науки України;

 - грамотами Міністерства освіти і науки України;

 - грамотами та дипломами університету;

 - грошовими преміями університету;

 - грошовими винагородами від підприємств, благодійних фондів, спонсорів тощо.
6.2. Студенти, які поєднують науково-дослідну роботу з успішним навчанням в університеті, можуть бути представлені до одержання іменних стипендій.

6.3. Студенти, які проявили здібності до науково-дослідної роботи і досягли успіхів (відзначені на конкурсах, олімпіадах тощо) мають переваги при вступі до магістратури та аспірантури.

7. ПОРЯДОК ВВЕДЕННЯ В ДІЮ

7.1. Це Положення вводиться в дію після схвалення Науково-технічною радою університету та затвердження проректором з наукової роботи.

7.2. Положення може бути доповнене чи змінене наказом по університету.Схожі:

Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconПоложення 1
Національному університеті харчових технологій (далі – Положення) встановлює єдину систему планування, підготовки та видання монографій,...
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconПротокол №8 від 12 вересня 2014 р. ЗатверджУЮ
Троцко о. В. – начальник науково-дослідної частини – заступник голови науково-технічної ради
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconЗакону України «Про вищу освіту»
Вченою радою кнеу протокол №9 від 30. 03. 2006р., ухвали Вченої Ради Київського національного економічного університету «Про нову...
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconПоложення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет)
Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення...
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р icon2–9 лютого 2014 р м. Кошиця, Словаччина
Обмін науково-технічною інформацією, визначення перспективних напрямків створення й розвитку нової техніки й технологій, розробка...
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р iconПрограма та матеріали всеукраїнської наукової конференції молодих учених, аспірантів І студентів
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи