Положення 1 icon

Положення 1НазваПоложення 1
Дата конвертації28.06.2015
Розмір229.53 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про підготовку і видання монографій в Національному університеті харчових технологій (далі – Положення) встановлює єдину систему планування, підготовки та видання монографій, авторами яких є викладачі та співробітники університету, а також загальні вимоги до обсягу, змісту, структури і накладу видань.

1.2. Положення розроблено відповідно до законів України «Про видавничу справу», «Про наукову та науково-технічну експертизу», «Про авторське право і суміжні права», «Про наукову і науково технічну діяльність», Положення «Про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих “навчальних закладах ІІІ та ІV рівня акредитації», затвердженого наказом МОН України № 422 від 01.06.2006 р., а також наказу ВАК України № 437 від 7 липня 2008 р. зі змінами і доповненнями про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та про їх апробацію.

1.3. Цим Положенням повинні керуватись у своїй роботі структурні підрозділи, викладачі та співробітники університету.


  1. ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ


2.1. Монографія – це наукова праця у вигляді книги, яка містить повне дослідження однієї теми чи проблеми, що належить одному або кільком авторам.

Розрізняють два види монографій: наукові і практичні.

2.2. Наукова монографія – це науково-дослідницька праця у вигляді книги, предметом якої є узагальнення теоретичних і експериментальних матеріалів з наукової проблеми чи теми з критичним їх аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій.

Наукова монографія може свідчити про науковий внесок здобувача в науку і(або) бути засобом висвітлення основного змісту його докторської дисертації. У першому випадку вона розглядається як кваліфікаційна наукова праця, що замінює дисертаційну роботу і повинна містити виклад наукових результатів і висновків, отриманих особисто автором. У другому випадку монографія є однією з основних публікацій за темою дисертаційного дослідження, а викладені в роботі результати, ідеї, концепції можуть належати як здобувачеві, так і іншим авторам.

2.3. Практична монографія – це наукова праця у вигляді книги, що містить дослідження однієї теми чи проблеми в певній галузі чи сфері знань, що мають практичний характер. Така монографія може містити як нові результати, пов’язані з розробленням технологій, обладнання тощо, так і уже відомі технічні рішення, факти, інші дані, отримані іншими авторами.


  1. планування видання монографій


3.1. Підготовка та видання монографій здійснюється за перспективним планом підготовки видань монографій НУХТ, щорічним планом опрацювання та видання навчальної і наукової літератури в РВЦ НУХТ, планами роботи кафедр на навчальний рік (розділ «Наукова робота»), планом роботи проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) університету на календарний рік, планами роботи Інституту післядипломної освіти на навчальний рік.

3.2. Перспективний план підготовки видань монографій НУХТ розробляється за пропозиціями кафедр, ПНДЛ, інститутів післядипломної освіти університету з урахуванням пріоритетних напрямів наукової діяльності НУХТ, наукових здобутків викладачів і співробітників університету, перспектив розвитку харчової, переробної, мікробіологічної та інших галузей економіки України, а також з урахуванням планованих термінів захисту здобувачами докторських дисертацій.

Після розгляду на засіданнях Науково-технічної і Вченої рад НУХТ план затверджує ректор.

Зразок форми Перспективного плану наведено у дод.1.

3.3. Щорічні плани видань навчальної та наукової літератури в РВЦ НУХТ (розділ «Наукова література») розробляються спільно з Редакційно-видавничим центром на основі перспективного плану підготовки видань монографій НУХТ, погоджуються з першим проректором, проректором з наукової роботи і після розгляду та схвалення на засіданнях Науково-технічної та Вченої рад університету затверджуються ректором.

Зразок форми щорічного плану видань навчальної та наукової літератури в РВЦ НУХТ наведено у дод. 2.

3.4. Плани підготовки монографій є складовою планів роботи кафедр на навчальний рік (розділ «Наукова робота»), які розглядаються на засіданнях кафедр, погоджуються з деканами відповідних факультетів, начальником навчально-методичного відділу, проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків, першим проректором і до 20 вересня поточного року подаються на затвердження ректору.

3.5. Підготовка монографій ПНДЛ університету передбачається планами її роботи на календарний рік, які розглядаються і схвалюються на засіданнях Науково-технічної ради ПНДЛ і потім подаються на затвердження ректору.

3.6. Плани підготовки монографій інститутів післядипломної освіти НУХТ на навчальний рік є складовою планів роботи цих підрозділів на зазначений період. Після схвалення вченими радами ІПДО вони погоджуються з проректором з наукової роботи і затверджуються першим проректором.

3.7. Зміни у затверджений Перспективний план підготовки видань наукових монографій НУХТ, щорічні плани опрацювання і видання навчальної та наукової літератури в РВЦ, поточні плани роботи структурних підрозділів університету вносяться за поданнями керівників структурних підрозділів з дозволу керівної особи (ректора, першого проректора), яка ці плани затверджувала.

4. вимогИ до назв, структури, обсягу та накладу монографії
4.1. Назва монографії повинна відповідати темі чи проблемі, якій вона присвячена.

4.2. Структура монографії повинна містити: титульну сторінку, зворот титульної сторінки, перелік умовних позначень і скорочень (якщо є потреба), вступ, основний текст, висновки (для наукових монографій), список літератури, додатки (якщо є), зміст, заключну сторінку (вихідні дані).

4.3. Мінімальний обсяг монографії повинен бути не менш як шість авторських аркушів1, максимальний її обсяг не регламентується.

Обсяг індивідуальної наукової монографії здобувача наукового ступеня доктора наук, яка зараховується як дисертація, має становити не менш як 15 авторських аркушів – у галузі гуманітарних і суспільних наук і 10 авторських аркушів – у галузі природничих і технічних наук.

Обсяг монографії, яка є засобом висвітлення основного змісту дисертації і є однією з основних публікацій за темою дослідження, має становити не менш як 10 авторських аркушів.

4.4. Наклади видань монографій встановлює проректор з наукової роботи за пропозиціями їх авторів з урахуванням можливостей використання у навчальному процесі, а також заявок на їх придбання, поданих навчальними закладами, науковими організаціями, підприємствами та фірмами.

Мінімальний наклад наукової монографії, яка зараховується як дисертація, має становити не менш як 300 примірників.


  1. вимоги до оформлення рукописів монографій


5.1. Зразки оформлення титульної сторінки монографій наведено у дод. 3,4.

Якщо авторів більше трьох, то їхні прізвища не вказують на обкладинці та титульній сторінці, а подають на звороті титульної сторінки та на останній сторінці (дод. 4, 6).

    1. Зразок звороту титульної сторінки наведено у дод. 5, 6, 7. Він повинен містити індекс УДК, бібліографічну картку, коротку анотацію, місце для ISBN і копірайту – знака авторського права.

Індекс УДК слід отримати у відділі комплектації науково-технічної бібліотеки університету.

Обсяг анотації на звороті титульної сторінки не повинен перевищувати обсягу інформації, що вміщується на бібліографічну картку (не більше як 11 рядків).

Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) монографії надає видавництво.

5.3. Титульну сторінку та зворот титульної сторінки включають до загальної нумерації сторінок монографії, але номери не проставляють. Далі номери сторінок, починаючи з третьої, проставляють на нижніх полях аркушів (з відстанню від краю 22 мм) по центру.

5.4. Основний текст монографії розподіляють на розділи, підрозділи і т. ін. Він, як правило, містить таблиці, формули, схеми, рисунки, підрисункові підписи.

5.5. На останній сторінці рукопису зазначають вид видання, прізвище, ім’я, по батькові (повністю) автора(ів), назву, вказану на титульній сторінці, вихідні дані (проставляє видавництво).

5.6. Перед поданням рукопису автор(и):

перевіряє відповідність одиниць фізичних величин, їх найменувань і позначень Міжнародній системі одиниць (СІ) , а термінів та їх визначень – державним термінологічним стандартам і загальноприйнятим у відповідній галузі чи сфері знань;

уточнює терміни дії стандартів та інших нормативних матеріалів, наведених в оригіналі, з урахуванням року їх видання;

перевіряє цитати та бібліографічні посилання безпосередньо за цитованими або описуваними документами.

5.7. Редакційний сектор РВЦ приймає авторські рукописи монографій, виконані державною мовою та роздруковані на папері формату А4 шрифтом Times New Roman кегль 14 через 1,5 інтервала. Абзаци 3-5 знаків. Всі поля – по 20 мм.

5.8. Заголовки частин тексту різного підпорядкування – частина, розділ, параграф, підпараграф (без зазначення знака §), пункт – мають бути виділені різними кеглями, а у складних випадках – іншою гарнітурою шрифта. Підкреслення заголовків лінійками не допускається.

5.9. Терміни, поняття, положення, на які необхідно звернути увагу, слід виділяти курсивом або напівжирним шрифтом і не підкреслювати лінійками. Текст рукопису має легко сприйматися під час читання. Слід уникати суцільного тексту без абзаців, без виділення опорних термінів і положень. У кожному рядку має бути не менше як 4 знаки.

5.10. У тексті обов’язково мають бути посилання на рисунки, таблиці, схеми тощо.

5.11. Ілюстрації (креслення, рисунки, схеми, діаграми) мають бути виконані зрозуміло, ретельно і якісно в програмі Corel Draw на білому папері й розміщені в тексті та обов’язково в окремих файлах формату cdr Corel Draw). Використання в рукописі сканованих рисунків не допускається. Всі ілюстрації мають бути вставлені в текст рукопису в потрібному місці.

Фотографії мають бути виконані чітко, контрастно на білому фотопапері або в електронному вигляді (формати TIF, JPG) розміром не менш як 300 dpi).

Підписи до рисунків набираються на окремій сторінці або безпосередньо під рисунками прямим світлим шрифтом.

5.12. Таблиці розміщують відразу після абзацу з першим згадуванням про них у тексті. Внутрішній текст таблиці, як правило, набирається на 2–3 pt меншим, ніж основний текст монографії.

Таблиці набираються без горизонтальних ліній і без зовнішніх рамок. В одному оригіналі всі таблиці повинні бути або з тематичними заголовками, або без них.

Для великих таблиць дозволяється повертати сторінку на 90° проти годинникової стрілки.

Рисунки й таблиці ні в якому разі не повинні виходити за межі текстової рамки (не виходити на береги).

5.13. Формули без номера мають бути відцентровані. Для формул з номером бажано використовувати табуляцію, вирівнюючи номер формули по правому краю, а саму формулу – по центру. Нумерацію формул слід задавати в текстовому, а не в формульному редакторі. Між формулою, особливо великою, попереднім і наступним рядками тексту бажано задавати відступ 4–6 pt (пунктів).

Математичні формули повинні бути роздруковані чітко з правильним виділенням верхніх і нижніх індексів. Індекси, що від скорочених українських слів, друкуються прямим шрифтом малими літерами. В індексах, що складаються з двох скорочених слів, після першого скороченого слова ставиться крапка, друге слово дається без крапки. Індекси, позначені латинськими літерами, набираються курсивом, грецькими – прямим шрифтом.

У формулах літери латинського алфавіту набираються курсивом, грецького й українського – прямим шрифтом.

Прямим шрифтом набирають скорочені позначення математичних функцій (тригонометричні: sin, cos, tg, ctg, arcsin, arccos, гіперболічні sh, ch, та ін.; інші функції: ln, lg, lim, sgn та ін.).

Хімічні формули набираються прямим шрифтом, математичні символи, що входять до складу хімічних формул, – курсивом.

Формули вставляються прямо в текст: прості набираються з клавіатури, а складні – за допомогою редактора формул Microsoft Equation 3.0 object або Math Type 5,6 і не інша версія. Символи вставляються тільки через таблицю символів. Нумерація формул – арабськими цифрами у круглих дужках біля правого поля сторінки.

5.14. Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку посилань у тексті або за абеткою. До списку використаних джерел слід відносити лише ті посилання на які присутні в тексті монографії.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів із бібліотечної та видавничої справи:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання»;

ДСТУ 3582–97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила»;

5.15. Незрозумілі питання щодо підготовки рукопису з’ясовуються безпосередньо у РВЦ або у науково-дослідній частині.

5.16. Рукописи монографій, що плануються до видання поза межами університету, оформляються згідно з вимогами відповідних видавництв.
6. порядок подання рукописів монографій

на редагування
6.1. Рукопис підготовленої монографії рецензується одним або двома викладачами (співробітниками), призначеними завідувачем кафедри (завідувачем ПНДЛ), і детально обговорюється на засіданні кафедри (Науково-технічної ради ПНДЛ), де ухвалюється рішення про рекомендацію його до видання або необхідність доопрацювання. У разі доопрацювання рукопис після внесених до нього змін і доповнень повторно розглядається на засіданні кафедри (Науково-технічної ради ПНДЛ).

6.2. Рекомендований кафедрою (Науково-технічною радою ПНДЛ) рукопис монографії разом із заявкою автора(ів) (дод. 10, 11) подається проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

6.3. Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків передає рукопис монографії на рецензію одному з науковців університету, який є фахівцем у відповідній галузі чи сфері знань.

Крім того, рукопис монографії передається двом зовнішнім рецензентам – викладачам вищих навчальних закладів або провідному вченому науково-дослідної організації за профілем монографії.

На рукописи індивідуальних наукових монографій здобувачів наукового ступеня доктора наук, які зараховуються як дисертації, необхідно отримати дві зовнішні рецензії провідних вчених, докторів наук вищих навчальних закладів або наукових організацій.

Рекомендації щодо підготовки рецензії на наукову монографію наведено у дод. 9.

6.4. Отримані внутрішні (зовнішні) рецензії на наукову монографію передаються автору(ам) для внесення змін і доповнень відповідно до зауважень рецензентів.

Автор(и) повинен подати проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків свої мотивовані відповіді на зауваження рецензента.

6.5. Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків після ознайомлення рецензента(ів) з доопрацьованим рукописом монографії виносить ухвалу щодо його розгляду на засіданні Науково-технічної ради університету або Вченої ради університету.

6.6. Якщо рукопис монографії включено до плану видання певного видавництва, то автор(и) подає його на редагування разом із документами, передбаченими вимогами цього видавництва. У цьому разі автор узгоджує з проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків і першим проректором кількість примірників книги, яка може бути придбана бібліотекою університету.

6.7. Якщо монографія редагується і видається Редакційно-видавничим центром університету, проректор з наукової роботи візує заявку автора(ів) і за пропозицією кафедри (структурного підрозділу) визначає за погодженням з ректором наклад видання. Після цього рукопис разом із заявкою передається до РВЦ.
7. порядок опрацювання рукописів монографій

у редакційно-видавничому центрі НУХТ
7.1. У разі потреби на рукопис монографії у редакційному секторі РВЦ оформлюється редакційний висновок, в якому зазначаються недоліки, властиві рукопису, рекомендації щодо його удосконалення. Редакційний висновок разом із рукописом передається автору(ам) на доопрацювання.

Авторський оригінал рукопису редагується згідно з чинними видавничими нормами.

7.2. Якщо монографія має більше одного автора, від колективу авторів визначається один представник, який уповноважений працювати з редактором, узгоджувати з ним зауваження, що виникли, виносити поточні та остаточні ухвали.

7.3. Відредагований і узгоджений з автором (представником авторського колективу) оригінал передається автору (представнику авторського колективу) для виправлення, створення другої роздруківки і вичитування.

Прочитана і завізована автором (представником авторського колективу) друга роздруківка разом із опрацьованою редактором першою роздруківкою та диском, що містить електронну версію повного тексту виправленого рукопису монографії, повертається до редакційного сектора.

7.4. Наступні етапи опрацювання рукопису: звіряння першої та другої роздруківок, вичитування, створення видавничого оригінал-макета книги.

Внесення виправлень у текст після редагування і вичитування рукопису редактором і автором(ами) після проведення верстки не допускається.

7.5. Видавничий оригінал разом із замовленням на тиражування, підписаний завідувачем редакційного сектора РВЦ, директором РВЦ і завізований проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків та першим проректором НУХТ, подається до друкарсько-розмножувального сектора для тиражування і випуску в світ.

7.6. Перша і друга роздруківки зберігаються у редакційному секторі РВЦ два роки після опублікування видання.

Видавничі оригінал-макети зберігаються у друкарсько-розмножувальному секторі РВЦ п’ять років після опублікування видання.

Електронна версія виправленого авторського оригіналу зберігається в електронному архіві на кафедрі (в ПНДЛ).
1. форма перспективного плану підготовки видань монографій нухт
погоджено: Затверджено:

Перший проректор Ректор НУХТ

___________________________ ___________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище) (Підпис) (Ініціали, прізвище)

“_____” ______________20__ р. “_____” ______________20__ р.
Проректор з наукової роботи

та міжнародних зв’язків

___________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

“_____” ______________20__ р.
перспективний план

підготовки видань монографій НУХТ

у 20__ /20__ – 20__ /20__ навчальних рокахпозиції

Автор(и)

(прізвище(а), ініціали)

Назва монографії

Обсяг,

авт. арк.

Наклад, прим.

Термін подання рукопису до РВЦ (видавництва)

1

2

3

4

5

6


Примітка. План складається за двома розділами: 1. Наукові монографії

2. Практичні монографії
Перспективний план схвалено на засіданнях: Науково-технічної ради НУХТ (протокол №___ від__________)

Вченої ради НУХТ (протокол №___ від__________)
Начальник науково-дослідної частини _____________________________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)
2. форма плану видань навчальної та наукової літератури в РВЦ НУХТ
погоджено: Затверджено:

Перший проректор Ректор НУХТ

___________________________ ___________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище) (Підпис) (Ініціали, прізвище)

“_____” ______________20__ р. “_____” ______________20__ р.
Проректор з наукової роботи

та міжнародних зв’язків

___________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

“_____” ______________20__ р.
план

видання навчальної та наукової літератури в РВЦ НУХТ на 20__ р.позиції

Автор(и)

(прізвище(а), ініціали)

Повна назва видання

Термін подання рукопису до РВЦ

Обсяг,

авт. арк.

Наклад, прим.

Термін виходу в світ

1

2

3

4

5

6

7


Примітка. План складається за двома розділами: 1. Навчальна література

2. Наукова література
План схвалено на засіданнях: Науково-технічної ради НУХТ (протокол №___ від__________)

Вченої ради НУХТ (протокол №___ від__________)
Начальник навчально-методичного управління _____________________________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Начальник науково-дослідної частини _____________________________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Директор Редакційно - видавничого центру _____________________________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

3. Зразок титульної сторінки

(один-три автори)
Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій


О.І. Хоменко, А.І. Шевченко

Концентрування та очищення розчинів біополімерів харчового призначення ультрафільтрацією


Монографія

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам

Підпис(и) автора(ів)_______________

“___” _____________20__р.

Київ НУХТ 2013

4. Зразок титульної сторінки монографії

(більше трьох авторів)
Міністерство освіти і науки України

Національний університет харчових технологій

Концентрування та очищення розчинів біополімерів харчового призначення ультрафільтрацією


Монографія


За загальною редакцією Р.Н. Усатенко


Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені, написання одиниць

відповідає стандартам

Підпис(и) автора(ів)_______________

“___” _____________20__р.


Київ НУХТ 2013

5. Зразок звороту титульної сторінки

(один автор)
УДК 624.131
Рецензенти:

Р.Н. Резніченко, доктор технічних наук, професор

І.К. Шевчук, доктор технічних наук, професор

А.І. Соколенко, доктор технічних наук, професор
Хоменко О.І. Концентрування та очищення розчинів біополімерів харчового призначення ультрафільтрацією: Моногр.– К.: НУХТ, 2013.– 198 с.
ISBN 979-966-641-…


Анотація

(10–11 рядків)


Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України

(протокол № 8 від 28.03.2013 р.)


ISBN 979-966-641-…

УДК 624.131© О. Хоменко, 2013

© НУХТ, 2013

6. Зразок звороту титульної сторінки

(два–три автори)
УДК 621.373.6


Рецензенти:

Р.Н. Резніченко, доктор технічних наук, професор

В.П. Череда, доктор технічних наук, професор

Г.П. Шарапов, доктор технічних наук, професор

Інтенсифікація процесів тепломасообміну в вакуум випарних і криста-лізаційних апаратах: монографія / Р.Н. Усатенко, М.К. Осадчий, І.К. Шевченко. – К.: НУХТ, 2013. – 210 с.


ISBN 978-966-641-…

Анотація

(10–11 рядків)


Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Національного університету харчових технологій Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України (протокол № 8 від 28.03.2013 р.)


ISBN 978-966-641-…

УДК 621.373.6

© Р.Н. Усатенко, М.К. Осадчий, І.К. Шевченко, 2013

© НУХТ, 2013

7. Зразок звороту титульної сторінки

(більше трьох авторів)
УДК 419.756


Автори:

Р.Н. Усатенко, М.І. Кравчук, О.І. Мороз, О.О.Проденко

Рецензенти:

П.К. Присяжнюк, доктор технічних наук, професор

І.К. Михайлов, доктор технічних наук, професор

В.Ф. Мальцев, доктор технічних наук, професор

Інтенсифікація процесів тепло масообміну в вакуум випарних та криста-лізаційних апаратах: Монографія / Р.Н. Усатенко, М.І. Кравчук, О.І. Мороз, О.О.Проденко. – К.: НУХТ, 2013.– 110 с.

ISBN 978-966-641-…
Анотація

(10–11 рядків)

Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Національного університету харчових технологій Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України (протокол № 8 від 28.03.2013 р.)


ISBN 978-966-641-…

УДК 419.756


© Р. Усатенко, М.І. Кравчук, О.І. Мороз, О.О. Проденко, 2013

© НУХТ, 2013
8. Зразок заключної сторінки монографії

Наукове видання

Хоменко Олександр Іванович

ОЦІнювання ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕМІШУВАННЯ ПРИ ЕКСТРАГУВАННІ ЦІЛЬОВИХ КОМПОНЕНТІВ ІЗ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ
Монографія

Редактор

Комп’ютерна верстка

Підп. до друку 14.03.13р. Формат.. Папір офсетний. Гарнітура

Обл.-вид. арк……

Наклад прим. Вид. № Зам №……

НУХТ, 01601 м. Київ, вул. Володимирська, 68

www.book.nuft.edu.ua

Свідоцтво про реєстрацію ………….
9. рекомендації щодо підготовки рецензії

на монографію
Рецензія – це експертне оцінювання підготовленого авторського рукопису монографії за такими критеріями.

1. Науковий рівень книги:

повнота викладення теоретичних, практичних та експериментальних матеріалів з наукової проблеми чи теми, якій присвячена книга;

дотримання цілісного характеру викладення матеріалу, упорядкованість інформації з логічного та психологічного поглядів, взаємозв’язок між окремими розділами книги;

відмінність монографії від опублікованих раніше з даної проблеми чи теми;

відображення в книзі новітніх досягнень науки і техніки у відповідній галузі чи сфері знань;

наявність формулювань нових наукових концепцій, підходів, методологій, запропонованих особисто автором;

викладення науково обґрунтованих і перевірених матеріалів;

рівень розкриття наукових положень і понять;

коректність введення до змісту книги наукових понять, їх відповідність загальноприйнятій термінології та символіці, збереження наступності понятійно-термінологічного апарату.

2. Дотримання вимог щодо структури, змісту та обсягу монографії:

дотримання рекомендованої структури книги;

чіткість і послідовність структурування основного тексту книги, рівномірність розподілу інформаційних матеріалів між розділами, підрозділами, пунктами і підпунктами;

наявність у тексті посилань на використані літературні джерела;

відповідність оформлення бібліографічного списку встановленим вимогам.

3. Доступність і наочність книги:

досконалість викладення матеріалів, наявність у книзі необхідних пояснень, доведень, узагальнень, аргументованих висновків;

достатність і доцільність використання ілюстрацій (технічні рисунки, креслення, схеми, графіки, діаграми, фотографії) і таблиць для розкриття і доповнення текстів, рівень їх виконання та сприйняття читачами;

доступність мови книги.

4. Рецензія на рукопис монографії повинна містити:

1. Характеристику рукопису з урахуванням наведених критеріїв з погляду його цінності та відповідності встановленим вимогам до сучасних монографій;

2. Зауваження рецензента щодо виявлених недоліків і рекомендації, які необхідно врахувати автору(ам) під час доопрацювання рукопису;

3. Висновок із загальною оцінкою відповідності рукопису встановленим вимогам та щодо доцільності його видання як монографії.

4. Підпис рецензента, засвідчений печаткою установи, в якій працює рецензент.

10. форма титульної сторінки заявки автора(ів) НУХТ

ДОЗВОЛЯЮ ДО ВИДАННЯ

_________________________

Проректор з наукової роботи

та міжнародних зв’язків

__________________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

«____» __________ 20____р.
Заявка автора(ів)

Автор(и)

(Прізвище(а), ініціали)

Кафедра (інший структурний підрозділ)(Назва)

Вид монографії ________________________

Номер позиції перспективного плану підготовки видань монографій НУХТ

Видавництво

Обсяг рукопису ________ авт. арк. Кількість рисунків _______шт.

Кількість таблиць ____шт.

Наклад ______ прим.

Витяг із протоколу №___

засідання кафедри ________________________________________________________

(НТР ПНДЛ) (Назва кафедри)

від ________ 20____р.

СЛУХАЛИ:

Про рекомендацію до видання названого рукопису монографії.

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати до видання названий рукопис як такий, що відповідає вимогам Положення про підготовку і видання монографій у НУХТ.

Завідувач кафедри ______________ ________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

Секретар кафедри ______________ _________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

форма звороту заявки автора(ів) нухт

Довідка автора(ів)
1.

(Прізвище, ім’я, по батькові повністю, вчений ступінь)

2.

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Контактні телефони: службовий _________________

домашній __________________
Редакційний сектор РВЦ

Відповідає (не відповідає)

встановленим вимогам _________________ _____________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)
«_____» _________ 20 ______р.

Сектор комп’ютерного

набору і макетування РВЦ ______________ ______________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)
«_____» _________ 20 ______р.

Друкарсько-розмножувальний

сектор ______________ ______________________

(Підпис) (Ініціали, прізвище)

«_____» _________ 20 _____ р.

1 Авторський аркуш – одиниця обсягу авторського твору, що дорівнює 40000 друкованих знаків тексту, які містять усі літери, розділові знаки, цифри та пробіли між словами, або 3000 кв. см. площі зображення ілюстративного матеріалу (в 1 авт. арк. 23-24 с. суцільного тексту, надрукованого через 2 інтервали, або 16 с. суцільного тексту, надрукованого через 1,5 інтервали).Схожі:

Положення 1 iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення 1 iconПромислова електроніка та мікропроцесорна техніка
Залежно від положення робочої точки розрізняють роботу підсилювальних каскадів в трьох основних класах: А, В, С. На рисунку зображено...
Положення 1 iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Положення 1 iconПоложення Про відділ культурно-масової роботи зі студентами м. Кременчук Загальні положення
...
Положення 1 iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Положення 1 iconПоложення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет)
Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення...
Положення 1 iconПоложення про спеціалізовані вчені ради : Загальні положення Вимоги до персонального складу спеціалізованої вченої ради Попередній розгляд дисертацій у спеціалізованій ученій раді
Департаменту атестації кадрів Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України та випусків Бюлетеня вак україни
Положення 1 iconПротокол №3 Затверджено Наказ ректора від 31. 12. 2014 р. №240-1 положення про науково-технічну раду
...
Положення 1 iconПоложення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського І. Загальні положення
Положення про експертну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Положення 1 iconПоложення про центр колективного користування науковим обладнанням "Електронна мікроскопія, імуногістохімія І мікроаналіз" Загальні положення
«Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського» має всі можливості забезпечити умови колективного користування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи