Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) icon

Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет)НазваПоложення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет)
Дата конвертації28.06.2015
Розмір358.98 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>

проект

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПОЛОЖЕННЯ
про

студентське самоврядування

Національного Фармацевтичного Університету

Харків, 2015

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі - Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі – Університет).

1.2. В університеті діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування університету та є важливою складовою навчально-виховного процесу формування студента-спеціаліста, що спрямована на зростання соціальної активності, ініціативи і відповідальності.

1.3. Студентське самоврядування в університеті – це гарантоване державою право та реальна здатність студентів до самостійної громадської діяльності із реалізації функцій управління університетом, яка визначається ректоратом НФаУ, деканатами і здійснюється студентами відповідно до мети і завдання, що стоять перед студентськими колективами.

1.4. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в університеті. З припиненням особою навчання в університеті припиняється її участь в органі студентського самоврядування. Усі студенти мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

1.5. Студентське самоврядування виражає інтереси студентів, які навчаються в університеті, незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.6. Студентське самоврядування є вільним від втручання будь-яких політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

1.7. Дане Положення розроблено на підставі чинних норм Конституції України, Закону України «Про освіту» від 23.05.1991р. № 1060-XII, Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII, Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України, затвердженого Міністерством освіти і науки України від 15.11.2007р. № 1010 та інших нормативно-правових актів України, що регулює діяльність студентського самоврядування в університеті.

1.8. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються діючим законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, Статутом Національного Фармацевтичного Університету та цим Положенням.
2. Мета і завдання органів студентського самоврядування

2.1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, формування у студентів гордості та любові до аlma mater, національної свідомості тощо;

2.2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

2.3. Основні завдання органів студентського самоврядування:

- захист прав та інтересів студентів;

- забезпечення виконання студентами своїх обов'язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

- сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

- сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності для створення єдиного студентського простору в Університеті;

- співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

- залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

- пропаганда здорового способу життя, запобігання вчиненню студентами правопорушень;

- забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

3. Принципи та функції студентського самоврядування

3.1. Організаційна структура студентського самоврядування, його зміст та форми мають ґрунтуватися на принципах:

- добровільності, колегіальності, законності та відкритості;

- рівноправної та вирішальної участі осіб, які навчаються, в студентському самоврядуванні;

- активності, самодіяльності та творчої ініціативи;

- виборності та періодичної змінюваності органів і посад, варіативності і динамічності структури органів студентського самоврядування;

- систематичної звітності органів самоврядування перед колективом;

- відкритості та публічності;

- демократизму;

- гуманізації та встановлення партнерських стосунків між адміністрацією та студентським самоврядуванням, між професорсько-викладацьким та студентським колективами;

- орієнтації студентського самоврядування на захист прав та інтересів осіб, які навчаються, якісну освіту, виховання лідерських та організаційних якостей, соціальної активності, громадянсько-патріотичної свідомості майбутніх фахівців;

- студентське самоврядування має розглядатися як один із компонентів виховної діяльності та молодіжної політики;

- різноманітності форм студентського самоврядування на всіх рівнях;

- взаємодії всіх органів студентського самоврядування разом з чітким розмежуванням їхніх функцій;

- соціально значущої домінанти в діяльності студентського самоврядування;

- урахування індивідуальних інтересів та особливостей осіб, які навчаються;

- інтеграції і диференціації педагогічного керівництва та студентського самоврядування;

- органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо);

- представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік;

- студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів університету;

- керівник студентського самоврядування та його заступники можуть перебувати на посаді не більш як два строки;

- орган студентського самоврядування може бути зареєстрований як громадська організація відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених чинним Законом України «Про вищу освіту».

3.2.  Основними функціями студентського самоврядування є:

- захист і представництво прав та інтересів осіб, які навчаються;

- сприяння громадській, соціальній та професійній самореалізації осіб, які навчаються;

- прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність студентського самоврядування в університеті;

- надання пропозицій щодо підвищення якості освіти з урахуванням наукових та професійних інтересів осіб, які навчаються;

- проведення організаційних, наукових, культурно-масових, спортивних, оздоровчих та інших заходів;

- діяльність спрямована на підвищення свідомості студентів, їх вимогливості до рівня своїх знань, виховання патріотизму та формуванню любові до аlma mater у студентів;

- сприяння залученню осіб, які навчаються, до творчої та науково-дослідної роботи;

- сприяння гласності всіх сторін життя студентства через засоби масової комунікації;

- сприяння дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

- пропагування здорового способу життя, проведення заходів щодо запобігання студентами правопорушень, уживання наркотиків і тютюну та зловживання алкоголем;

- залучення студентів до участі в охороні громадського порядку на території університету та студмістечка за їх згодою;

- укріплення зв’язків між вищими навчальними закладами, міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних контактів;

- інформування студентів про рішення адміністрації, що стосуються студентів;

- сприяння співробітництву та обміну досвідом роботи зі студентами інших вищих навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями, в тому числі із зарубіжними і міжнародними;

- забезпечення інформаційної, правової, психологічної допомоги студентам (спільно з відповідними службами);

- поширення інформації про свою діяльність;

- інші функції, передбачені Статутом НФаУта цим положенням.
4.Загальні права та обов’язки органів студентського самоврядування

4.1. Органи студентського самоврядування мають право:

4.1.1. Приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

4.1.2. Отримувати від адміністрації університету консультативну підтримку, об’єктивну й повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснювати її аналіз та пропонувати відповідні заходи;

4.1.3. Звертати увагу адміністрації університету на дії посадових осіб, працівників університету, якщо вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії, вимагати реагування на скаргу згідно з чинним законодавством;

4.1.4. Брати участь у роботі стипендіальних комісій, робочих та дорадчих органів університету;

4.1.5. Брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із навчанням, відпочинком і побутом студентів;

4.1.6. Розпоряджатися коштами виділенними планово-фінансовим відділом для органів студентського самоврядування, а також іншим майном в установленному чинним законодавством порядку.

4.1.7. Делегувати представників до регіональних, всеукраїнських та міжнародних студентських організацій та об’єднань;

4.1.8. Брати участь у забезпеченні якості освітнього процесу в університеті,

4.1.9. Брати участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації, іншими працівниками університету;

4.1.10. Брати участь у розв’язанні спірних питань, пов’язаних із накладанням дисциплінарних стягнень на студентів;

4.1.11. Проводити організаційні, наукові, культурно-масові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

4.1.12. Виконувати інші повноваження, що не суперечать законодавству України.

4.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

4.2.1. Забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів;

4.2.2. Сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

4.2.3. Звітувати перед студентською громадою про свою діяльність та про використання коштів та виконання кошторису не рідше одного разу на рік;

4.2.4. Сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування в університеті;

4.2.5. Допомагати адміністрації університету, студмістечка, гуртожитків в освітній, науковій, виховній роботі, забезпеченні безпеки життєдіяльності, поліпшенні умов навчання, мешкання в гуртожитках та відпочинку студентів, реалізації їхнього творчого потенціалу;

4.2.6. Регулярно інформувати студентів з усіх питань життя університету та студентства, що їх стосуються;

4.2.7. Аналізувати й узагальнювати зауваження та пропозиції студентів щодо організації освітнього процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності університету і звертатися до адміністрації університету з пропозиціями щодо їх вирішення;

4.2.8. Узгоджувати з адміністрацією університету рішення про проведення в університеті заходів, до участі в яких залучаються особи, які не навчаються та не працюють в університеті.
5. Права та обов’язки адміністрації університету щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

5.1. Адміністрація університету має право:

5.1.1. Отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

5.1.2. Ініціювати скликання позачергової Конференції студентів університету.

5.1.3. Брати участь через своїх представників у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях).

5.2. Адміністрація університету зобов’язана:

5.2.1. Інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, що стосуються студентів;

5.2.2. Забезпечити належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів тощо) та укласти відповідну угоду;

5.2.3. Спрямовувати кошти, визначені Вченою радою університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності, на фінансування студентського самоврядування, студентських наукових товариств та Раду молодих вчених.

5.2.4. Доводити інформацію про обсяги виділених коштів Голові Студентського парламенту Університету (НФаУ).

5.2.5. Забезпечити розгляд та врахування поданих пропозицій щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, всебічно допомагати у їхній реалізації;

5.2.6. Забезпечити на засіданні Вченої ради університету внесення вмотивованих змін до кошторису (за необхідності);

5.2.7. Надавати за можливістю інформаційну, правову, психологічну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування;

5.3. Адміністрація університету не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування, окрім випадків передбачених чинним законодавством.

5.4. За погодженням з органами студентського самоврядування університету приймати рішення про:

5.4.1. Відрахування студентів університету, та їх поновлення на навчання;

5.4.2. Переведення студентів університету за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб;

5.4.3. Переведення осіб, які навчаються в університеті за контрактом за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

5.4.4. Призначення заступників деканів, проректорів.

5.4.5. Затвердження Правил внутрішнього розпорядку університету в частині, що стосується осіб, які навчаються;

5.4.6. Затвердження рішень із питань студмістечка та гуртожитків.
6. Структура й організація роботи студентського самоврядування

6.1. Студентське самоврядування здійснюється на рівні:

- університету;

- факультету;

- курсу;

- академічної групи;

- гуртожитку;

- студентські наукові товариства;

- Рада молодих вчених.

6.2. Виконавчими органами студентського самоврядування є: Студентський парламент та студентська рада гуртожитку.

6.3. Діяльність органів студентського самоврядування регламентується цим Положенням. Органи студентського самоврядування можуть приймати окремі положення про свою діяльність, що не суперечать даному Положенню та чинному законодавству України.

6.4. На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними.

6.5. Засідання виконавчих органів студентського самоврядування всіх рівнів проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш двох третин загальної кількості їх членів. Рішення приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні, що мають право голосу.

6.6. Засідання виконавчого органу студентського самоврядування оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем.

6.7. Вищим органом студентського самоврядування університету є Конференція студентів університету (далі – Конференція). Делегати на Конференцію обираються на конференціях студентів факультетів відповідно до кількості студентів, які там навчаються, але не менше ніж 2% від загальної кількості студентів.

6.7.1. Конференція:

6.7.1.1. Ухвалює Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету, вносить зміни та доповнення до цього Положення;

6.7.1.2. Визначає порядок проведення прямих таємних виборів органів студентського самоврядування університету, делегатів Конференції трудового колективу університету, Вченої ради університету;

6.7.1.3. Обирає строком на один рік вищий виконавчий і представницький орган студентського самоврядування університету – Студентську раду Університету та заслуховує його звіт;

6.7.1.4. Обирає строком на один календарний рік вищий виконавчий орган студентського самоврядування гуртожитку – Студентську раду гуртожитку Університету та заслуховує його звіт;

6.7.1.5. Затверджує процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування;

6.7.1.6. Затверджує річний кошторис органів студентського самоврядування, вносить до нього зміни та доповнення, заслуховує звіт про його виконання;

6.7.1.7. Обирає з числа студентів контрольно-ревізійну комісію для здійснення поточного контролю за станом використання майна та дотримання кошторису органами студентського самоврядування, заслуховує її звіт;

6.7.1.8. Обирає виборчу комісію для проведення та визначення результатів прямого таємного голосування з виборів органів студентського самоврядування університету, делегатів Конференції трудового колективу університету, Вченої ради університету;

6.7.1.9. Заслуховує звіти органів студентського самоврядування університету та контрольно-ревізійної комісії, дає їм відповідну оцінку;

6.7.1.10. Затверджує Голову Студентського парламенту студентського самоврядування та припиняє його повноваження;

6.7.1.11. Визначає завдання, стратегію і напрями дій студентського самоврядування університету та його органів;

6.7.1.12 Ухвалює символіку Студентського самоврядування Університету за поданням Студентського парламенту;

6.7.1.13. Розглядає інші питання діяльності органів студентського самоврядування.

6.7.2. Конференція студентів проводиться не рідше ніж один раз на навчальний рік. Про час, місце її проведення та порядок денний оголошується не пізніше, ніж за 10 робочих днів до конференції.

6.7.3. Позачергова Конференція скликається за вимогою не менше ніж 10% студентів, вимогою Голови Студентського парламенту університету або ректора університету.

6.7.4. Рішення Конференції вважається правомочним, якщо на ній були присутні більше половини її делегатів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх делегатів Конференції за наявності кворуму. Регламент роботи затверджується самою Конференцією. Протокол Конференції підписують головуючий та секретар.

6.7.5. Рішення Конференції є обов’язковими для виконання органами студентського самоврядування, для адміністрації університету вони мають рекомендаційний характер.

6.7.6. Протокол Конференції затверджується підписами головуючого та секретаря Конференції.

6.8. Представницьким і виконавчим органом студентського самоврядування університету є Студентський парламент університету.

6.9. Студентський парламент університету обирається прямим таємним голосуванням студентів університету.

6.10. До складу Студентського парламенту Університету входять голова Студентського парламенту, заступники голови Студентського парламенту, секретар, голови Студентських рад факультетів та гуртожитків, та координатори секторів.

6.11. Рішення приймаються більшістю голосів від її складу за умов присутності не менше половини членів.

6.12. Студентський парламент університету:

6.12.1. Бере участь у забезпеченні якості освітнього процесу, допомагає адміністрації університету в організації навчально-виховної роботи, вдосконаленні навчальних планів, програм, практичної підготовки студентів;

6.12.2 Бере участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення науково-дослідної роботи студентів, призначення стипендій, оздоровлення студентів;

6.12.3. Бере участь в управлінні університетом, делегує своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

6.12.4. Бере участь в організації проведення студентських олімпіад та конкурсів;

6.12.5. Сприяє дотриманню студентами дисципліни та Правил внутрішнього трудового розпорядку;

6.12.6. Сприяє участі студентів у міжнародних, всеукраїнських, міжрегіональних, регіональних та інших молодіжних заходах і проектах, які пов’язані з професійною підготовкою майбутніх фахівців;

6.12.7. Пропагує здоровий спосіб життя, уживає заходів щодо запобігання вчиненню особами, які навчаються, правопорушень, уживанню ними наркотиків, зловживанню алкоголем, палінню тощо;

6.12.8. Вживає заходів щодо запобігання насильства, расової та культурної нетерпимості і залучає студентів (за їх згодою) до участі в охороні громадського порядку на території університету;

6.12.9. Поширює інформацію про свою діяльність, сприяє розвитку самоврядування та створенню єдиного студентського простору в університеті;

6.12.10. Вносить пропозиції щодо розвитку матеріальної бази університету у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

6.12.11. Бере участь в обговоренні та вирішенні питань харчування студентів;

6.12.12. Співпрацює зі Студентською радою гуртожитків, Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету, Первинною профспілковою організацією студентів, аспірантів і докторантів університету;

6.12.13. Обирає зі свого складу заступників голови Студентського парламенту, секретаря та координаторів секторів, визначає їх обов’язки;

6.12.14. Скликає Конференцію студентів університету та звітує перед нею про свою роботу;

6.12.15. Разом зі Студентською радою гуртожитків вносить пропозиції Вченій раді університету щодо визначення в кошторисі університету коштів на виконання завдань та повноважень студентського самоврядування;

6.12.16. Разом зі Студентською радою гуртожитків вносить Конференції студентів університету пропозиції щодо кандидатур делегатів конференції трудового колективу університету та представників до складу Вченої ради університету;

6.12.17. Ухвалює Положення про діяльність Студентського парламенту Університету, Положення про сектори студентського парламенту університету та інші документи, які регулюють діяльність органів студентського самоврядування;

6.12.18. Розпоряджається закріпленим майном та коштами, виділеними Студентському парламенту університету відповідно до затвердженого кошторису;

6.12.19. Вирішує питання про входження до регіональних, всеукраїнських та міжнародних об’єднань, спілок та союзів, укладає з ними відповідні угоди;

6.12.20. Співпрацює з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями;

6.12.21. Може делегувати частину своїх повноважень голові Студентського парламенту університету;

6.12.22. Сприяє участі студентів у формуванні евдаменту університету;

6.12.23. Складає та затверджує плани роботи Студентського парламенту та її секторів;

6.12.24. Приймає інші рішення в межах своїх повноважень.

6.13. Засідання Студентського парламенту університету проводиться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів.

6.14. Засідання Студентського парламенту веде голова або, за його дорученням, його заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

6.15. Рішення Студентського парламенту в межах своїх повноважень є обов’язковим для виконання студентами університету

6.16. Кожен із членів Студентського парламенту може бути переобраний на засіданні Студентського парламенту в таких випадках:

- за власним бажанням зафіксованим у письмовій заяві;

- через грубе порушення ним Правил внутрішнього трудового розпорядку в університеті, умов цього Положення та інших нормативно-правових актів;

6.17. Голова Студентського парламенту університету:

6.17.1. Студентський парламент очолює Голова, який має заступників, які здійснюють за його дорученням окремі функції та заміщують його в разі відсутності;

6.17.2. Голова Студентського парламенту обирається шляхом таємного голосування на конференції студентів університету з числа зареєстрованих кандидатів терміном на 1 рік (не більше як на 2 строки);

6.17.3. Забезпечує контроль за виконанням рішень Студентського парламенту, її секторів та інших органів студентського самоврядування;

6.17.4. Відстоює інтереси студентів Університету через представництво у Вченій раді, та комісії з розподілу студентів;

6.17.5. Представляє інтереси органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень в інших підприємствах, установах, організаціях;

6.17.6. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації Університету та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

6.17.7. Бере участь у заохоченні студентів, визначенні та розподілі матеріальної допомоги;

6.17.8. Звітує про роботу Студентського парламенту на конференції студентів Університету та не рідше ніж один раз на рік звітує перед Вченою радою університету про діяльність студентського самоврядування;

6.17.9. Ініціює проведення позачергових загальних зборів, конференції та скликає засідання Студентського парламенту університету, головує на його засіданнях.

6.17.10. Організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності Студентського парламенту університету;

6.17.11. Може брати участь у роботі колегіальних, робочих органів та комісій університету;

6.17.12. Робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені студентського самоврядування університету та Студентського парламенту;

6.17.13. Вносить пропозиції Студентському парламенту про перевибори заступника голови, секретаря та визначенню їх функції;

6.17.14. Відповідає за повноту, достовірність та обґрунтованість пропозицій щодо змісту фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування;

6.17.15. Представляє на Вченій раді Університету на затвердження пропозиції щодо змісту та фінансування річних заходів, пов’язаних з діяльністю студентського самоврядування, а також, зміни до них (включаючи зміни термінів, виконавців, фінансового забезпечення тощо).

6.17.16. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Студентського парламенту;

6.17.17. Повноваження Голови Студентського парламенту припиняються достроково у разі:

- особистої заяви про відставку;

- в разі вибуття зі складу студентів;

- неможливості виконувати повноваження за станом здоров'я;

- усунення з посади, якщо на Конференції студентів університету за це проголосувало більше половини делегатів;

- через грубе порушення ним Правил внутрішнього трудового розпорядку в Університеті, умов цього Положення та інших норм чинного законодавства України.

- у разі систематичного не виконання своїх обов’язків.

6.18. В разі припинення діяльності чинного Голови, виконання обов’язків Голови Студентського парламенту тимчасово, до проведення виборів, покладаються на виконуючого обов’язки Голови Студентського парламенту, який обирається зі складу членів Студентської ради. Проведення виборів нового Голови Студентського парламенту здійснюється в місячний термін від дня закінчення його повноважень.

6.19. Заступники і секретар Студентського парламенту обираються за поданням голови Студентського парламенту, шляхом прямого голосування на засіданні Студентського парламенту терміном на 1 рік.

6.20. Заступник голови Студентського парламенту університету:

6.20.1. У разі необхідності або за дорученням голови виконує повноваження голови Студентського парламенту;

6.20.2. Допомагає голові в поточній роботі.

6.21. Секретар студентського парламенту:

6.21.1. Веде протокол Конференції та засідань Студентського парламенту, підписує їх разом із головою;

6.21.2. Координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності Студентського парламенту;

6.21.3. Відповідає за документообіг, разом із головою відповідає за збереження документації Студентського парламенту;

6.21.4. Виконує інші функції, покладені на нього головою.

6.22. Засідання Студентського парламенту університету відбуваються не рідше одного разу на місяць. Позачергове засідання Студентського парламенту університету скликається на вимогу голови Студентського парламенту або на вимогу більше 1/3 її членів.

6.23. Засідання Студентського парламенту університету є правомочним за присутності 2/3 усіх членів Студентського парламенту. Головує на засіданні голова Студентського парламенту або за його дорученням - заступник голови.

6.24. Рішення Студентського парламенту університету вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини членів Студентського парламенту, які брали участь у засіданні. Рішення Студентського парламенту університету підписує головуючий на засіданні та секретар.

6.25. Виконавчим органом студентського самоврядування факультету є Студентська рада факультету, яка обирається терміном на 1 рік і виражає інтереси всіх студентів факультету та виступає від їх імені.

6.26. До складу Студентської ради факультету входять студенти, обрані делегатами конференції студентів факультету і старости курсів, представники студентських рад гуртожитків.

6.27. Вищим органом студентського самоврядування факультету є конференція студентів факультету.
Конференція:

6.27.1. Обирає делегатів на Конференцію студентів університету;

6.27.3. Вносить пропозиції щодо змін до Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету;

6.27.4. Визначає завдання і плани дій Студентської ради факультету;

6.27.5. Розглядає інші питання діяльності студентського самоврядування факультету;

6.27.6. Обирає членів Студентської ради факультету.

6.28. Конференція студентів факультету проводиться не рідше одного разу на навчальний рік. Час, місце їх проведення та порядок денний оголошуються не пізніше, ніж за 3 робочих дні до конференції.

6.29. Позачергова конференція скликається на вимогу не менше ніж 10% студентів факультету, Студентської ради університету або за ініціативою декана факультету.

6.30. Рішення конференції вважається правомочним, якщо на ній присутні не менше половини делегатів. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх делегатів конференції. Регламент роботи затверджується самими зборами. Протокол конференції підписують головуючий та секретар конференції.

6.31. Рішення конференції є обов’язковими для виконання Студентською радою факультету, для адміністрації факультету вони мають рекомендаційний характер.

6.31.1. Студентська рада факультету:

6.31.1.1. Визначає позицію Студентської ради факультету з актуальних питань студентського життя;

6.31.1.2. Скликає конференцію студентів факультету та звітує перед нею про свою роботу;

6.31.1.3. Представляє інтереси студентів у відносинах з адміністрацією факультету та університету;

6.31.1.4. Співпрацює з іншими органами студентського самоврядування університету;

6.31.1.5. Обирає зі свого складу голову Студентської ради факультету, його заступника та секретаря;

6.31.1.6. Вносить пропозиції щодо кандидатів до складу Студентської ради університету від факультету;

6.31.1.7. Погоджує рішення щодо відрахування студентів факультету та їх поновлення на навчання;

6.31.1.8. Погоджує рішення щодо переведення студентів факультету, які навчаються за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб;

6.31.1.9. Погоджує рішення щодо переведення студентів факультету, які навчаються за контрактом за рахунок коштів фізичних(юридичних) осіб, на навчання за державним замовленням;

6.31.1.10. Погоджує рішення щодо призначення заступника декана факультету;

6.31.1.11. Погоджує прийняття Положення по сектори студентських рад.

6.31.1.12. Приймає інші рішення в межах своїх повноважень.

6.32. Засідання є правомірним за присутності 2/3 усіх членів студентської ради. Головує на засіданні голова Студентської ради факультету або за його дорученням – заступник голови Студентської ради факультету. Рішення студентської ради вважаються прийнятим, якщо за них проголосували більше половини членів студентської ради, які брали участь у засіданні. Рішення Студентської ради факультету підписують головуючий на засіданні та секретар.

6.33. Члени студентської ради факультету можуть бути переобрані на засіданні Студентської ради в таких випадках:

- за власним бажанням;

- через грубе порушення ними Правил внутрішнього трудового розпорядку в Університеті, умов цього Положення та інших норм чинного законодавства України;

- систематичне ухилення чи неналежне виконання своїх обов’язків.

6.34. Студентська рада факультетів з підготовки іноземних студентів мають усі вище зазначені повноваження, окрім пунктів 6.31.1.8. і 6.31.1.9 даного Положення.

6.35. Голова Студентської ради факультету:

6.35.1. Скликає засідання Студентської ради факультету, головує на його засіданнях;

6.35.2. Організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради;

6.35.3. Забезпечує організацію проведення конференції студентів факультету;

6.35.4. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації факультету та членів Студентської ради факультету для здійснення своєї діяльності;

6.35.5. Робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені студентської ради факультету;

6.35.6. Вносить пропозиції Студентській раді про обрання або зняття з посади заступника голови Студентської ради факультету, секретаря, координаторів секторів Студентської ради факультету, визначає їх функції;

6.35.7. Може подавати на розгляд Студентського парламенту університету пропозиції щодо змін і доповнень до Положення про Студентське самоврядування Університету, Положення про сектори студентських рад університету;

6.35.8. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності студентської ради.

6.36. Заступник голови студентської ради факультету:

6.36.1. У разі необхідності або за дорученням голови виконуєт його повноваження;

6.36.2. Допомагає голові Студентської ради факультету в поточній роботі;

6.37. Секретар студентської ради факультету:

6.37.1. Веде протоколи засідань Студентської ради та підписує їх разом із головуючим;

6.37.2. Координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності Студентської ради;

6.37.3. Відповідає за документообіг та разом із головою Студентської ради факультету відповідає за збереження документації студентської ради;

6.37.4. Веде облік виконання рішень студентської ради;

6.37.5. Виконує інші функції, покладені на нього студентською радою.

6.38. Виконавчим органом студентського самоврядування університету є Студентська рада студмістечка, що виражає та захищає інтереси студентів, які мешкають у гуртожитках.

6.39. Студентська рада студмістечка обирається прямим таємним голосуванням студентів університету.

6.40. Кандидатів до складу Студентської ради студмістечка висувають збори студентів, які мешкають у гуртожитках, із розрахунку один член студентської ради студмістечка від 200 осіб. До числа кандидатів до Студентської ради студмістечка за посадою (відповідно до розрахованої квоти) входять голови та заступники голів студентських рад гуртожитків, інші кандидати висуваються шляхом голосування.

6.41. Студентська рада гуртожитків:

6.41.1. Приймає документи, що регламентують роботу Студентської ради гуртожитків;

6.41.2. Бере участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов студентів у гуртожитках;

6.41.3. Спільно з адміністрацією університету бере участь у поселенні студентів до гуртожитку та виселенні студентів із гуртожитку;

6.41.4. Вносить пропозиції щодо змін до Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету;

6.41.5. Разом зі Студентським парламентом університету вносить пропозиції Вченій раді університету щодо визначення в кошторисі університету коштів на виконання завдань та повноважень студентського самоврядування студмістечка;

6.41.6. Разом зі Студентським парламентом університету вносить на Конференції студентів університету пропозиції щодо кандидатур делегатів конференції трудового колективу університету та представників до складу Вченої ради університету;

6.41.7. Розпоряджається закріпленим майном та коштами, виділеними Студентській раді гуртожитків відповідно до затвердженого кошторису;

6.41.8. Може делегувати частину своїх повноважень голові Студентського парламенту Національного Фармацевтичного Університету;

6.41.9. Обирає зі свого складу голову Студентської ради гуртожитків, його заступника та секретаря Студентської ради гуртожитків;

6.41.10. Приймає інші рішення в межах своїх повноважень.

6.42. Голова Студентської ради гуртожитків:

6.42.1. Скликає засідання Студентської ради гуртожитків, головує на її засіданнях;

6.42.2. Організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності Студентської ради гуртожитків;

6.42.3. Забезпечує організацію зборів Студентської ради гуртожитків;

6.42.4. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації університету та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

6.42.5. Вносить пропозиції про обрання або звільнення з посади заступника та секретаря Студентської ради гуртожитків, визначає їхні функції;

6.42.6. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Студентської ради гуртожитків.

6.42.7. Повноваження Голови Студентської ради гуртожитків припиняються достроково у разі:

- особистої заяви про відставку;

- у разі вибуття зі складу студентів;

- неможливості виконувати повноваження за станом здоровʼя;

- з ініціативи не менше 1/3 мешканців гуртожитку або більшості членів студентської ради гуртожитку;

- у разі систематичного не виконання своїх обов’язків.

6.43. Заступник голови Студентської ради гуртожитків:

6.43.1. Виконує повноваження голови Студентської ради гуртожитків за його дорученням;

6.43.2. Допомагає голові Студентської ради гуртожитків в поточній роботі.

6.44. Секретар Студентської ради гуртожитків:

6.44.1. Веде протокол засідань Студентської ради гуртожитків та підписує його разом із головою Студентської ради гуртожитків;

6.44.2. Координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності Студентської ради гуртожитків;

6.44.3. Веде документацію Студентської ради та разом із головою Студентської ради студмістечка, відповідає за збереження документації;

6.44.4. Веде облік виконання рішень Студентської ради гуртожитків;

6.44.5. Виконує інші функції, покладені на нього головою Студентської ради гуртожитків.

6.45. У гуртожитках діють студентські ради гуртожитків.

6.45.1. Членів студентської ради гуртожитку обирають збори студентів, які мешкають у гуртожитку, із розрахунку один член ради від 50 студентів.

6.45.2. Вищим органом студентської ради гуртожитку є збори членів ради.

Збори:

6.45.2.1. Обирають голову, заступника та секретаря студентської ради гуртожитку;

6.45.2.2. Визначають завдання і план дій студентського ради гуртожитку;

6.45.2.3. Обирають зі свого складу кандидатів до Студентської ради гуртожитків;

6.45.2.4. Розглядають інші питання забезпечення належних соціально-побутових умов мешкання в гуртожитку.

6.45.3. Збори студентської ради гуртожитку проводяться не рідше одного разу на навчальний рік. Час, місце їх проведення та порядок денний оголошуються не пізніше, ніж за 3 робочі дні до зборів.

6.45.4. Позачергові збори скликаються на вимогу не менше ніж 10% студентів, які мешкають у гуртожитку, за рішенням студентського комітету гуртожитку, Студентської ради студмістечка чи за ініціативою коменданта гуртожитку.

6.45.5. Рішення зборів вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів студентської ради гуртожитку. Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх членів на зборах. Регламент роботи затверджується самими зборами. Протокол зборів підписують головуючий та секретар зборів.

6.45.6. Рішення зборів є обов’язковими для виконання студентським комітетом гуртожитку; для коменданта гуртожитку вони мають рекомендаційний характер.

6.46. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами прямого таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів університету.

6.47. Голова студентської ради гуртожитку:

6.47.1. Скликає засідання студентської ради, головує на засіданнях, організовує підготовку документів, що виносяться на розгляд студентської ради;

6.47.2. Організовує роботу і несе відповідальність за ефективність діяльності студентської ради;

6.47.3. Забезпечує організацію зборів студентської ради гуртожитку;

6.47.4. Має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації студмістечка та органів самоврядування для здійснення своєї діяльності;

6.47.5. Робить у необхідних випадках заяви, надсилає звернення і клопотання від імені студентської ради гуртожитку;

6.47.6. Вносить пропозиції щодо обрання або увільнення заступника голови студентської ради, визначає функції заступника;

6.47.7. Бере участь у поселенні студентів до гуртожитку та виселенні студентів із гуртожитку;

6.47.8. Слідкує за дотриманням студентами та адміністрацією діючих санітарних норм;

6.47.9. Контролює за виконанням мешканців гуртожитку умов договору на проживання, Правил внутрішнього трудового розпорядку та інших норм чинного законодавства України;

6.47.10. Разом з адміністрацією бере участь у вирішенні накладення стягнень за порушення, відшкодування матеріальних збитків, заохочення мешканців гуртожитку в порядку передбаченому чинним законодавством України;

6.47.11. Організовує та здійснює контроль за роботою клубів, кімнат для самостійних занять та інших приміщень загального користування;

6.47.12. Сприяє організації культурно-масової та спортивної роботи у гуртожитку;

6.47.13. Організовує проведення санітарних днів у гуртожитку, контролює за санітарним станом приміщень гуртожитку та збереженням майна університету;

6.47.14. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності студентської ради гуртожитку.

6.47.15. Вносить пропозиції та контролює питання щодо розвитку матеріальної бази гуртожитку, забезпечення побуту студентів в гуртожитках.

6.48. Заступник голови студентської ради гуртожитку:

4.48.1. Виконує повноваження голови Студентської ради за дорученням голови;

6.48.2. Допомагає голові студентської ради в поточній роботі;

6.48.3. Здійснює інші повноваження голови Студентської ради за його дорученням.

6.49. Секретар студентської ради гуртожитку:

6.49.1. Веде та підписує протокол засідань студентської ради разом із головою Студентської ради гуртожитку;

6.49.2. Координує хід виконання поточних та перспективних планів діяльності Студентської ради гуртожитку;

6.49.3. Веде документацію Студентської ради та разом із головою студентської ради відповідає за збереження документації;

6.49.4. Веде облік виконання рішень Студентської ради гуртожитку;

6.49.5. Виконує інші функції Голови Студентського ради гуртожитку.

6.50. Постійно діючі сектори Студентського парламенту Університету: 

6.50.1. Сектор з науково-освітньої роботи: спрямовує і координує спільну роботу факультетських секторів з навчальної роботи на поліпшення навчального процесу, співпрацює з проректором з наукової роботи та навчально-методичним відділом, деканатами.

Сектор з науково-освітньої роботи: займається питаннями розвитку студентської наукової діяльності, спрямовує і координує спільну роботу факультетських секторів з наукової роботи, співпрацює з проректором з наукової роботи та науковим відділом, Студентським науковим товариством. Очолювати сектор має право представник від Студентського наукового товариства; 

6.50.2. Інформаційний сектор: організовує інформаційне забезпечення та соціологічні опитування студентів, співпрацює з редакцією газети „Молодість фармації”, з дозволу ректора організовує випуск студентських друкованих та електронних інформаційних видань; формує та підтримує єдиний інформаційний студентський простір, спрямовує і координує спільну роботу відповідних факультетських секторів.

6.50.3. Сектор міжнародних та міжвузівських зв’язків: сприяє реалізації міжвузівських студентських зв’язків, співпрацює з проректором з наукової роботи; бере участь у вирішенні питань міжнародних студентських відносин та обмінів, співпрацює з відділом міжнародних зв’язків. 

6.50.4. Волонтерський сектор: координує роботу спрямовану на формування серед студентів активної громадянської позиції, зокрема, волонтерського руху, спрямовує і координує спільну роботу факультетських секторів громадянського виховання, співпрацює з проректором з науково-педагогічної роботи, деканатами, іншими структурними підрозділами та організаціями; 

6.50.5. Культурно-масовий сектор займається організацією та проведенням культурного досугу для студентів НФаУ, а саме: організація різноманітних вечірок у місцях загального відпочинку молоді, також проведенням урочистих свят у стінах університету.

6.50.6. Спортивний сектор: вирішує питання організації фізичної культури, пропаганди здорового способу життя та спорту, спрямовує і координує спільну роботу відповідних факультетських секторів, співпрацює з проректором з науково-виховної роботи, завідувачем кафедри фізичного виховання та курсом фізичного виховання та здоровʼя,  та іншими структурними підрозділами та організаціями;

6.50.7. Сектор співпраці з іноземними студентами (лідери земляцтв): координує налагодження співпраці вітчизняних та іноземних студентів, всіляко сприяє створенню єдиного студентського простору в НФаУ, спрямовує і координує спільну роботу відповідних факультетських секторів, співпрацює з відділом міжнародних зв’язків, деканатами факультетів з підготовки іноземних студентів, іноземними земляцтвами, кафедрою мовної підготовки іноземних громадян та кафедрою іноземних мов;  

6.51. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених.

6.51.1. В Університеті та його структурних підрозділах діють студентські наукові товариства і Рада молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування Університету.

6.51.2. У роботі студентських наукових товариств і Ради молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів - 40 років), які навчаються або працюють в Університеті.

6.51.3. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

6.51.4. У своїй діяльності студентські наукові товариства і Рада молодих вчених керуються законодавством, цим Статутом та Положенням про студентські наукові товариства і Раду молодих вчених.

6.51.4.1. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених діють на принципах:

- свободи наукової творчості;

- добровільності, колегіальності, відкритості;

- рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності студентських

наукових товариств і Ради молодих вчених.

6.51.4.2. Студентські наукові товариства і Рада молодих вчених:

- приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

- проводять організаційні, наукові та освітні заходи;

- популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;

- представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед адміністрацією Університету та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;

- сприяють підвищенню якості наукових досліджень;

- сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;

- сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;

- взаємодіють з Національною академією наук України та національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;

- виконують інші функції, передбачені Положенням про студентські наукові товариства і Раду молодих вчених, Законом України «Про вищу освіту» та іншими законами України.

6.52. За погодженням із студентськими науковими товариствами і Радою молодих вчених керівництво Університету приймає рішення про відрахування осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, з Університету та їх поновлення на навчання.

6.53. Органи управління студентських наукових товариств і Ради молодих вчених формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура студентських наукових товариств і Ради молодих вчених та організаційний механізм їх діяльності визначаються положеннями, які затверджуються конференцією трудового колективу Університету. Адміністрація Університету не має права втручатися в діяльність студентських наукових товариств і Ради молодих вчених, крім випадків, коли така діяльність суперечить законодавству, цьому Статуту чи завдає шкоди інтересам Університету.

6.54. Ректор Університету всебічно сприяє створенню належних умов для діяльності студентських наукових товариств і Ради молодих вчених (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить місця для встановлення інформаційних стендів тощо).

6.55. Фінансовою основою діяльності студентських наукових товариств і Ради молодих вчених є кошти, визначені Вченою радою Університету.

6.56. Взаємодія секторів Студентської ради Університету та відповідних секторів студентських рад факультетів та гуртожитків регулюється окремими положеннями.

7. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

7.1. Органи студентського самоврядування можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для результативного виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

7.2. За погодженням з адміністрацією університету органи студентського самоврядування можуть укладати угоди, проводити спільні заходи міжнародного рівня.

7.3. Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу університету та держави.
8.  Фінансова основа студентського самоврядування 

8.1. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою університету в розмірі не менш як 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих університетом від основної діяльності.

8.2. Членські внески студентів, розмір яких встановлюється вищим органом студентського самоврядування університету. Розмір місячного членського внеску однієї особи не може перевищувати 1 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого законом.

8.3. Кошти отримані від спонсорів.

8.4. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів.

Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не рідше одного разу на рік.
9.  Відповідальність та повноваження

9.1.  Відповідальність за організацію розробки, внесення змін та актуалізацію даного положення, затвердження на загальній Конференції студентів несе голова органу студентського самоврядування з погодженням першого проректора з науково-педагогічної роботи.
10. Прикінцеві положення

10.1. Всі зміни та доповнення до даного Положення вносяться шляхом видання наказу ректора університету про внесення та затвердження відповідних змін або підготовки (розробки) нової редакції Положення.

10.2. З моменту затвердження в установленому порядку нової редакції «Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету», попереднє втрачає чинність.Схожі:

Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПоложення 1
Національному університеті харчових технологій (далі – Положення) встановлює єдину систему планування, підготовки та видання монографій,...
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПротокол №3 від 31. 10. 2013 р. Положення про центр науки та інновацій державного вищого навчального закладу
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування Центру науки та інновацій Державного...
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПоложення про студентське самоврядування в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Нова редакція зі змінами та доповненнями ухвалено конференцією студентів
...
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПоложення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури
Київського національного університету будівництва І архітектури (далі уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством...
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconДоговір про співробітництво щодо розміщення наукових статей співробітників Національного фармацевтичного університету в репозиторії
Черних Валентина Петровича, який діє на підставі Статуту (далі – Університет) з однієї сторони, та в особі, який діє на підставі...
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Положення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет) iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 року №240-1 положення
Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського(далі – університет) є структурним підрозділом університету,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи