Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата icon

Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада ДатаНазваПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Сторінка1/4
Дата конвертації28.06.2015
Розмір489.37 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>
  1   2   3   4


міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_______________ М.Кулик

«____»___________ 2013 р.


Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ

про Студентське містечко

СМЯ НАУ П – 06.32 – 01 – 2013


КИЇВ

(Ф 03.02 - 31)

УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дата

Розробник
П.Cтанко

Директор Студентського містечка
Розробник
Т.Моргайло

Менеджер по роботі з персоналом
Узгоджено
П.Борсук

Проректор з заочного та дистанційного навчання
Узгоджено
Я.Козачок

Проректор з навчально-виховної роботи
Узгоджено
Н.Муравська

Начальник ПФВ
Узгоджено
О.Пунда

Начальник ВКД
Узгоджено
В.Паламарчук

Начальник юридичного відділу
Узгоджено
О.Безнос

Заступник начальника НМВ

Рівень документа – 2а

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник


ЗМІСТЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………...……….

4ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ………………………………………………….....

5ФУНКЦІЇ ……………………………………………………………………

6КЕРІВНИЦТВО……………………………………………………………..

8ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ………………………………………...

9СТРУКТУРА. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

12ЕКСПЛУАТАЦІЯ, УТРИМАННЯ, РЕМОНТ…………………………….

13ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ……….

13ФІНАНСУВАННЯ…………………………………………………………..

14РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ……………………………………………………..

14

Додаток 1. Організаційна структура Студмістечка ………………………….

16

Додаток 2. Управлінськаструктура Студмістечка …………………………...

17  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету (надалі – університет).

1.2. Положення про Студмістечко затверджується ректором університету після узгодження відповідно до листа узгодження. Зміни до положення вносяться, за необхідністю, директором Студмістечка у встановленому порядку.

1.3. Студмістечко – це комплекс студентських гуртожитків з приміщеннями, підприємствами громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивними спорудами (майданчиками) та іншими будовами, що входять у цей комплекс, територія на якій вони розташовані, виробничі майстерні, необхідні для експлуатації, підтримки життєдіяльності та ремонту споруд, інженерного обладнання та комунікацій.

1.4. Студмістечко – є структурним підрозділом університету і в своїй діяльності керується та діє згідно з чинним законодавством України (Законом України «Про вищу освіту», трудовим законодавством України), наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, чинними законодавчими актами у т.ч. Типовим положенням про студентське містечко навчального закладу МОНУ, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, Постановами КМУ, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку університету, цим Положенням, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках, наказами ректора, розпорядженнями проректорів, рішеннями Вченої ради університету, розпорядженнями директора Студмістечка та іншими нормативними документами університету.

1.5. У своїй діяльності з питань господарської роботи, утримання, розвитку матеріальної бази, поселення та проживання мешканців Студмістечко підпорядковується ректору (проректору за напрямом) університету.

1.6. Головним об’єктом господарювання в Студмістечку є гуртожиток, функціонування якого, порядок надання житлової площі, умови проживання регламентуються Положенням про студентський гуртожиток університету.

1.7. Надання житлового місця в студентському гуртожитку університету та розподіл ліжко-місць відбувається згідно з Положенням про поселення.

1.8. Роботу з планування, організації та контролю (своєї) діяльності Студмістечко здійснює самостійно та разом зі структурними підрозділами університету.

1.9. Студмістечко реорганізується та ліквідується відповідно до наказу ректора університету згідно з чинним законодавством України.

1.10. Плани Студмістечка затверджуються ректором (проректором). Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності Студмістечка проводяться на засіданнях адміністрації Студмістечка під головуванням директора.

1.11. Призначення на посаду і звільнення співробітників Студмістечка здійснюється наказом ректора за поданням директора Студмістечка.

1.12. Права та функціональні обов’язки співробітників Студмістечка визначаються директором Студмістечка та затверджуються проректором за напрямом.

1.13. Співробітники Студмістечка беруть участь у таких процесах СМЯ НАУ:

– процесах, пов’язаних зі споживачами;

  • навчально-виховних;

  • управління персоналом;

  • управління виробничим середовищем;

  • управління інфраструктурою.

1.14. У Студмістечку також виконуються обов’язкові процеси системи менеджменту якості:

– управління документацією (записами);

– коригувальні дії;

– запобіжні дії;

– управління невідповідною продукцією.

1.15. Атестація певних категорій співробітників Студмістечка здійснюється на основі експертного висновку відповідних керівних органів, згідно з діючим положенням, з урахуванням даних внутрішніх та зовнішніх аудитів у рамках системи менеджменту якості (СМЯ).
2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Студмістечка є:

2.1. Тимчасове забезпечення (на час навчання) житлових, побутових, культурних, спортивних та інших послуг іногородніх та іноземних студентів, аспірантів, докторантів, абітурієнтів, здобувачів на період проведення вступних випробувань, слухачів підготовчих курсів, студентів інституту післядипломного навчання, промислово-економічного коледжу НАУ, інституту заочного та дистанційного навчання на період проведення екзаменаційної сесії, курсантів (надалі Студентів), студентів, що працюють у приймальній комісії чи службі охорони (на канікулярний літній період), учасників наукових студентських олімпіад та наукових конференцій (на час проведення відповідного заходу), співробітників підрозділів, що відряджені до університету, інших організацій, та надання їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торгівельних та інших послуг на підставі угод на проживання (договорів найму житлового приміщення). У виняткових випадках, за наявності вільних місць та за рішенням Ради з поселення університету, може бути надано тимчасове житло співробітникам університету до закінчення навчального року, стороннім особам, які виконують роботи на території університету (на час виконання робіт) або співпрацюють з університетом, студентам та учням інших навчальних закладів на підставі договорів про міжвузівське співробітництво.

2.2. Забезпечення та проведення господарських робіт, обладнання, утримання будівель і споруд у належному санітарно-технічному стані, відповідно до встановлених правил і норм, своєчасне і якісне проведення капітального та поточного ремонтів гуртожитків, забезпечення опалення та освітлення приміщень, будівель, споруд та території Студмістечка, у тому числі спортивних майданчиків, а також ремонт інвентарю та обладнання.

2.3. Здійснення благоустрою території Студмістечка, утримання її в належному санітарно-технічному стані.

2.4. Здійснення заходів протипожежної охорони та охорони матеріальних цінностей Студмістечка.

2.5. Надання мешканцям комунально-побутових послуг та додаткових послуг відповідно до угоди на проживання (договору найму житлового приміщення) у відповідності до чинного законодавства України.

2.6. Надання послуг структурним підрозділам університету (у тому числі і відокремленим), студентським організаціям з питань віднесених до компетенції Студмістечка.

2.7. Укомплектування штатів Студмістечка та його гуртожитків обслуговуючим персоналом у встановленому порядку.

2.8. Забезпечення виконання правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках. Проведення виховної роботи зі студентами, аспірантами, докторантами, слухачами, абітурієнтами та іншими мешканцями гуртожитків.

2.9. Проведення заходів з управління документацією та записами (нормативною документацією, протоколами, журналами тощо).

2.10. Розробка та проведення заходів щодо управління невідповідною продукцією (надання послуг проживання).

2.11. Розробка та проведення коригувальних дій щодо надання послуг.

2.12. Розробка та проведення запобіжних дій.

2.13. Проведення заходів для моніторингу та вимірювання процесів щодо надання послуг з проживання.

2.14. Участь у проведенні внутрішніх аудитів.

2.15. Участь у процесах управління персоналом Студмістечка.

2.16. Участь у процесах управління інфраструктурою (житловим фондом та обладнанням).
3. ФУНКЦІЇ

Для виконання покладених завдань Студмістечко виконує такі функції:

3.1. Самостійне планування своєї діяльності, визначення стратегії та основних напрямків розвитку у всіх сферах діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України, та погодження її з ректором (проректором) університету і реалізація затверджених заходів.

3.2. Розробка та подача ректору на затвердження перспективного плану розвитку матеріально-технічної бази.

3.3. Забезпечення поселення в гуртожитки, надання послуг студентам та іншим особам на підставі угод на проживання (договорів найму житлового приміщення) у відповідності до чинного законодавства, за умови виконання всіх пунктів угод на проживання (договорів найму житлового приміщення).

3.4. Контроль за додержанням мешканцями гуртожитків Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках та прийняття заходів.

3.5. Створення належних умов для високопродуктивної праці, забезпечення додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального захисту, інше.

3.6. Організація єдиного порядку документообігу і роботи з документами Студмістечка.

3.7. Розроблення проектів наказів з основної діяльності, що стосуються роботи Студмістечка.

3.8 Контроль за виконанням документів, відправлення поштової кореспонденції Студмістечка.

3.9. Складання номенклатури справ Студмістечка.

3.10. Планування та реалізація заходів щодо повноцінного проживання студентів.

3.11. Співпраця зі студентськими організаціями, структурними підрозділами університету та іншими навчальними закладами, проведення семінарів та забезпечення харчуванням.

3.12. Ведення документів і протоколів, які відображають зміст, організацію та методику проведення забезпечення житлом, обов’язковий перелік яких визначається інструкцією з діловодства університету, Документованою процедурою «Управління протоколами» та Реєстром документів, Формами документів та Реєстром форм.

3.13. Своєчасне виявлення невідповідностей при наданні послуг за проживання, їх аналіз, визначення і реалізація заходів щодо їх усунення.

3.14. Внесення пропозицій з удосконалення процесу поселення.

3.15. Визначення ефективних коригувальних дій щодо процесів поселення і проживання та їх своєчасне здійснення.

3.16. Аналіз причин виникнення невідповідностей та визначення запобіжних дій, що виключають появу можливостей виникнення невідповідностей при наданні послуг з проживання.

3.17. Розробка, використання та вдосконалення методів, технологій та нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання послуг з проживання.

3.18. Підвищення кваліфікації співробітників через діючі при університеті курси, центри тощо.

3.19. Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення Студмістечка матеріальними ресурсами (обладнанням та технічними засобами).

3.20. Планування та реалізація заходів щодо ефективного використання і зберігання житлового фонду та обладнання Студмістечка.

3.21. Участь у заходах щодо управління виробничим середовищем (умовами для проведення процесу поселення, виселення та проживання).

3.22. Створення внутрішньої структури Студмістечка, необхідної для ефективного функціонування.
4. КЕРІВНИЦТВО

4.1. Управління Студмістечком здійснюється дирекцією Студмістечка (надалі Дирекція), яка визначає стратегію та основні напрямки розвитку у всіх сферах господарської діяльності, що не заборонена чинним законодавством України, організовує його роботу, вирішує питання удосконалення структури тощо.

4.2. До складу Дирекції входять: директор та його заступники з напрямків роботи.

4.3. Дирекція Студмістечка підпорядковується ректору (проректору за напрямом) та здійснює свою службову діяльність на підставі затверджених керівництвом університету планів.

4.4. Повноваження, права, обов’язки директора та його заступників визначені їх посадовими інструкціями, що затверджуються ректором (проректором за напрямом) та узгоджуються відповідно до встановлених вимог.

4.5. У своїй службовій діяльності Дирекція керується чинним законодавством України (Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», ЖКУ, КЗпПУ), наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом та Правилами внутрішнього розпорядку університету, цим Положенням, Положенням про студентський гуртожиток, Правилами внутрішнього розпорядку в гуртожитках, наказами ректора, розпорядженнями проректорів, рішеннями Вченої ради університету, розпорядженнями директора Студмістечка, посадовими інструкціями та іншими нормативними документами.

4.6. Дирекція студмістечка:

- забезпечує поселення у гуртожитки та надання послуг студентам, аспірантам, докторантам та іншим особам на підставі угод на проживання (договорів найму житлового приміщення) у відповідності до чинного законодавства за умов своєчасної сплати за надані послуги;

- веде звітність з фінансово-господарської діяльності, а також надає до бухгалтерії університету звітні документи;

- дає роз’яснення структурним підрозділам університету з питань, що входять до компетенції Студмістечка;

- інформує про хід виконання Студмістечком планових завдань, стан трудової дисципліни та інших питань роботи підрозділу;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.

4.7. Студмістечко очолює директор, який:

- здійснює безпосереднє загальне адміністративне керівництво фінансово-господарською діяльністю Студмістечка;

- несе за це персональну відповідальність, у тому числі за організацію роботи з налагодження побуту мешканців, підтримання установленого порядку та з питань СМЯ Студмістечка, згідно з чинним законодавством України;

- здійснює, в межах своїх посадових обов’язків і повноважень, інші функції, необхідні для вирішення задач, що стоять перед Студмістечком;

- директор є працівником з ненормованим робочим днем.

4.8. Управління діяльністю у Студмістечку здійснюється згідно зі службовою підпорядкованістю, положеннями, посадовими інструкціями співробітників, шляхом визначення дій, що спрямовані на забезпечення результативності та ефективності функціонування підрозділу.

4.9. Адміністрація гуртожитку забезпечує господарську діяльність та експлуатацію приміщень і прилеглої до будови території, створення належних умов проживання та побуту мешканців.

4.10. Адміністрування гуртожитком здійснює старший адміністратор, який підзвітний Директору та його заступникам за напрямами роботи (в межах їх компетенцій) та діє в межах посадової інструкції.
5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Для здійснення господарської діяльності Студмістечку надані такі права:

5.1.1. Реалізувати послуги, роботи та інше за цінами, що формуються відповідно до розрахунків, погоджених з Планово-фінансовим відділом університету (надалі – ПФВ) згідно з діючим законодавством.

5.1.2. Укладати договори (угоди) за погодженням з ректором для забезпечення господарської діяльності Студмістечка та надання послуг, а також укладати договори (угоди) найму житлових приміщень та видавати ордери на поселення.

5.1.3. На час канікул, тимчасово вільні місця (приміщення) у гуртожитках, які не оплачені мешканцями за розпорядженням дирекції Студмістечка на підставі дозволу ректора (проректора) можуть використовуватись згідно з господарською діяльністю.

5.1.4. Самостійно планувати свою діяльність, визначати стратегію та основні напрямки розвитку у всіх сферах господарської діяльності, яка не заборонена чинним законодавством України та погоджувати її з ректором (проректором).

5.1.5. Розробляти та подавати ректору на затвердження перспективний план розвитку матеріально-технічної бази, систематично доповідати про його виконання.

5.1.6. Ініціювати перед керівництвом університету заходи щодо покращення рівня надання послуг (з проживання).

5.1.7. Самостійно затверджувати календарні плани роботи Студмістечка, індивідуальні плани роботи працівників Студмістечка, графіки тощо.

5.1.8. Звертатися безпосередньо до ректора (проректора) з питань роботи підрозділу.

5.1.9. Здійснювати зв’язок від імені університету з державними установами (організаціями) для виконання завдань Студмістечка щодо питань, які відносяться до компетенції підрозділу.

5.1.10. Вимагати від структурних підрозділів університету виконання наказів ректора, розпоряджень проректорів, планів роботи з питань, віднесених до компетенції Студмістечка, забезпечення відповідних умов для штатної діяльності Студмістечка, а також самостійного та творчого вирішення питань у межах компетенції виконавців.

5.1.11. Брати участь у роботі всіх підрозділів і органів управління, нарадах, засіданнях та інших заходах університету, де обговорюються і вирішуються питання діяльності Студмістечка, вносити пропозиції до розгляду питань, що входять до компетенції Студмістечка.

5.1.12. Вимагати від співробітників університету та підрядних організацій інформування про хід доручених завдань та робіт, що стосуються роботи Студмістечка.

5.1.13. Контролювати дотримання мешканцями гуртожитків Правил внутрішнього розпорядку у студентських гуртожитках та вживати ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­до порушників заходи, які передбачені законодавством та Статутом університету.

5.1.14. Контролювати та організовувати забезпечення працівників Студмістечка необхідними матеріалами та обладнанням для виконання робіт.

5.1.15. Підбирати кандидатури на вакантні посади, надавати пропозиції ректору (проректору за напрямом) щодо прийому на роботу, звільнення та переміщення працівників Студмістечка, їх морального та матеріального заохочення за якісну та сумлінну працю, в установленому порядку згідно діючого Положення про преміювання працівників, а також заходів дисциплінарного впливу.

5.1.16. Самостійно визначати функціональні обов’язки, розподіляти їх та навантаження між працівниками Студмістечка, контролювати своєчасність та якість виконання; контролювати всі форми робіт, які проводяться у Студмістечку.

5.1.17. Систематично підвищувати кваліфікацію працівників Студмістечка, в тому числі в системі менеджменту якості.

5.1.18. Організовувати заходи щодо забезпечення неперервного покращення системи менеджменту якості у підрозділі та проводити коригуючі та попереджуючі дії з метою усунення причин наявних та потенційних невідповідностей, оцінювати заходи щодо покращення СМЯ університету.

5.1.19. Розробляти проекти наказів ректора, розпоряджень проректорів з питань діяльності Студмістечка.

5.1.20. Вимагати оновлення матеріально-технічної бази Студмістечка та систематично доповідати про це ректору (проректору).

5.1.21. Надавати пропозиції вищому керівництву університету з удосконалення та поліпшення роботи як Студмістечка в цілому, так і окремих його працівників.

5.1.22. Отримувати на свої запити від керівників структурних підрозділів університету необхідну інформацію щодо питань, які стосуються компетенції Студмістечка.

5.2. Студмістечко несе відповідальність за своєчасне та якісне виконання планових завдань та функцій, визначених в розділах 2 та 3 даного Положення та забезпечення досягнення цілей у сфері якості в частині, що стосується відділу.

5.2.1. Відповідальність кожного працівника індивідуальна і залежить від обов’язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій Студмістечка в СМЯ.

5.2.2. Відповідальність директора Студмістечка, його заступників та інших співробітників визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку університету, їх посадовими та робочими інструкціями.

5.2.3. Усі працівники Студмістечка несуть матеріальну відповідальність за належний облік і збереження ввіреного їм майна, інвентарю та інших предметів у відповідності до чинного законодавства.

5.2.4. Дирекція Студмістечка здійснює контроль і несе персональну відповідальність за надходження коштів та повнотою і своєчасністю розрахунків за надані послуги.

5.2.5. Директор несе особисту відповідальність за діяльність Студмістечка в цілому, за рівень організації та проведення основних процесів діяльності, за створення здорового, творчого мікроклімату у колективі Студмістечка, підвищення кваліфікації співробітників, дотримання штатної та фінансової дисципліни, належне виконання норм трудового законодавства, правил внутрішнього розпорядку університету, вимог нормативних документів із охорони праці, техніки безпеки, техніки електро- та пожежної безпеки, виробничої санітарії, посадових та робочих інструкцій, ефективне та раціональне використання закріплених за Студмістечком обладнання, майна, приміщень та їх збереження.

5.2.6. З питань експлуатації території та споруд (озеленення, благоустрій, ремонт тощо) Студмістечко є відповідальним перед службами району та міста.
  1   2   3   4Схожі:

Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата

Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про навчання, інструктажі І перевірку знань працівників університету з питань охорони праці смя нау п 06. 05-01-2013 київ (Ф 03. 02-31) узгодження: Підпис Ініціал
Положення встановлює порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці (ОП) працівників університету,...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЯкщо оформлення не відповідає інструкції, до рейтингової таблиці ця публікація вноситись не буде
Назви факультету(інституту), кафедри, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказуються...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення й функціонування студентського самоврядування у Національному Фармацевтичному Університеті (далі Університет)
Це Положення про студентське самоврядування Національного Фармацевтичного Університету (далі Положення) регламентує порядок створення...
Положення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи