Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата icon

Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада ДатаНазваПоложення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Дата конвертації28.06.2015
Розмір201.58 Kb.
ТипПоложення
скачать >>>


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет


ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

__________________М. Кулик

«____»______________ 20___ р.
Система менеджменту якості
ПОЛОЖЕННЯ
про Відділ інформаційної політики і соціальних комунікацій

СМЯ НАУ П 06.41(01) – 01 – 2013

КИЇВ
(Ф 03.02 – 31)
УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Прізвище

Посада

Дата

Розробник
А. Казакова

Начальник ВІП СК
Узгоджено
Я. Козачок

Проректор з

навчально-виховної роботи
Узгоджено
О.Пунда

Начальник ВКД
Узгоджено
В. Паламарчук

Начальник ЮВ
Узгоджено
О. Безнос

Заст. нач. НМВ

Рівень документа  2а

Плановий термін між ревізіями  1 рік

Контрольний примірник

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ інформаційної політики і соціальних комунікацій (далі Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної політики та сектор редакції друкованих засобів масової інформації. Структура Відділу наведена в Додатку 1.

1.2. Відділ забезпечує координаційне та перспективне планування роботи з керівництвом, студентськими організаціями та студентами, структурними підрозділами університету та сприяє розвитку і зміцненню корпоративної культури університету, яка спрямована на забезпечення ефективного функціонування системи менеджменту якості (далі СМЯ) Національного авіаційного університету (далі НАУ).

1.3. Співробітники Відділу беруть участь в наступних процесах СМЯ НАУ:

- процесах, пов'язаних зі споживачами освітніх послуг.

- навчально-виховному процесі.

- методичному забезпеченні виконання процесів, закріплених за Відділом.

1.4. У Відділі також виконуються обов'язкові процеси СМЯ:

-управління документацією.

- управління записами.

- коригувальні дії.

- запобіжні дії.

- управління невідповідною продукцією.

1.4.1. Реєстр форм у Відділі відсутній, тому що у Відділі використовуються форми з загальноуніверситетського реєстру.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується трудовим законодавством України та нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету, наказами ректора та розпорядженнями, проректора з навчально-виховної роботи, представника вищого керівництва з якості, начальника Відділу, документацією СМЯ.

1.6. Роботу з планування, організації та контролю навчально-виховного процесу Відділ здійснює разом з іншими підрозділами університету.

1.7. Відділ реорганізується та ліквідується відповідно до чинного законодавства.

1.8. Структурний підрозділ Відділ забезпечує:

1.8.1. Схоронність документів, що містять персональні дані.

1.8.2. Доступ суб’єктів персональних даних до власних персональних даних.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Відділу інформаційної політики і соціальних комунікацій є:

2.1. Налагодження якісної комунікації між структурними підрозділами Університету шляхом висвітлення поточної інформації про його функціонування в друкованих та електронних університетських ЗМІ.

2.2. Видання університетських ЗМІ – Всеукраїнського науково-популярного журналу «Авіатор України» (далі Журналу) та газети Національного авіаційного університету «Авіатор» (далі Газети).

2.3. Розробка коротко- та довгострокових рекламних стратегій та їх реалізація шляхом участі у спеціалізованих виставках, участі в розробці і розповсюдженні рекламної продукції.

2.4. Налагодження якісної комунікації Університету із прес-службами міністерств, відомств, підприємств, навчальних закладів тощо.

2.5. Формування позитивного іміджу Університету в очах громадськості шляхом висвітлення специфіки його функціонування в університетських та інших ЗМІ, участі у спеціалізованих виставках та участі в розробці і розповсюдженні рекламної продукції.

2.6. Організація ефективного діалогу зі ЗМІ шляхом сприяння їх роботі по створенню текстових, фото- та відеоматеріалів про Університет, а також розміщення власних матеріалів рекламного та роз’яснювального характеру у зовнішніх ЗМІ.

2.7. Організація системної роботи щодо моніторингу та аналізу публікацій у ЗМІ інформації, яка стосується Університету, та презентування відповідних висновків і пропозицій для розгляду керівництва Університету.

3. ФУНКЦІЇ

Для виконання покладених завдань Відділ інформаційної політики і соціальних комунікацій здійснює такі функції:

3.1. Забезпечення інформаційного наповнення офіційного сайту Університету та моніторинг його наповнення.

3.2. Періодична розробка концепції університетських ЗМІ - Журналу та Газети.

3.3. Забезпечення інформаційного наповнення університетських ЗМІ – Журналу та Газети.

3.4. Організація розповсюдження університетських ЗМІ – Журналу та Газети.

3.5. Підготовка фото- та текстових матеріалів для сувенірної та рекламної продукції Університету для зовнішнього і внутрішнього використання, а також оформлення супровідної документації для їх виготовлення.

3.6. Планування і забезпечення участі Університету у спеціалізованих виставках, а також оформлення відповідної документації/акредитації/запрошень/перепусток для участі в них Університету.

3.7. Контроль за актуальністю та своєчасністю подачі інформації структурними підрозділами Університету для рекламних цілей та з метою використання у ЗМІ.

3.8. Забезпечення фото-, відеосупроводу та Інтернет-трансляцій заходів університетського значення.

3.9. Формування фото- та відеоархіву Університету.

3.10. Участь у підготовці циклічних телепроектів Університету – «Особистості», «Час НАУ» і «Формат НАУ».

3.11. Технічне забезпечення заходів, що проходять в актовій залі Університету, залі Вченої ради Університету та мультимедійних аудиторіях. корпусу № 1 Університету.

3.12. Налагодження зв’язків з прес-службами міністерств, відомств, підприємств, навчальних закладів в рамках інформаційної співпраці.

3.13. Підготовка та розсилка привітальних листівок на адреси міністерств, відомств, підприємств, навчальних закладів; підготовка привітальних плакатів з нагоди державних та професійних свят.

3.14. Підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів про Університет для зовнішніх ЗМІ і оформлення відповідної документації для їх розміщення.

3.15. Сприяння роботі ЗМІ в рамках створення текстових, фото- та відеоматеріалів про Університет.

4. КЕРІВНИЦТВО

4. 1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований проректору з навчально-виховної роботи.

Начальник Відділу:

4.1.1. Призначається та звільнюється наказом ректора університету за поданням проректора з навчально-виховної роботи.

  1. Здійснює загальне адміністративне керівництво відділом.

  1. У своїй службовій діяльності керується законодавством про працю, наказами та розпорядженнями ректора університету, проректора з навчально-виховної роботи, Статутом університету, посадовою інструкцією, іншими нормативними документами.

  1. Службову діяльність здійснює на підставі затверджених планів.

  2. Є працівником з ненормованим робочим днем.

  1. Призначається на посаду з числа фахівців, що мають вищу освіту та досвід роботи за напрямом діяльності відділу і стаж роботи за фахом не менше трьох років.

5. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Відділ несе відповідальність за забезпечення якості внутрішніх та зовнішніх комунікаційних процесів Університету.

5.2. Відповідальність начальника Відділу, завідувачів секторів Відділу та співробітників Відділу визначається чинним законодавством, правилами внутрішнього розпорядку Університету та їх посадовими інструкціями.

5.3. Начальник Відділу несе особисту відповідальність за Відділ в цілому, за організацію та реалізацію покладених на нього завдань, за створення здорової, творчої атмосфери в колективі підвищення кваліфікації співробітників Відділу, дотримання штатної та фінансової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипожежної безпеки, ефективне та раціональне використання закріплених за Відділом обладнання, майна і приміщень та їх збереження.

5.4. Відповідальність кожного працівника індивідуальна в залежності від обов’язків, покладених на нього для виконання завдань, та функцій Відділу в СМЯ.

5.5. Відділ та його співробітники мають право ініціювати перед керівництвом Університету заходи щодо покращення якості внутрішніх та зовнішніх комунікаційних процесів Університету.

5.6. Співробітники Відділу мають право вимагати від відповідних служб НАУ забезпечення необхідних умов для реалізації покладених на Відділ завдань.

5.7. Відділ має право ініціювати перед керівництвом Університету заохочення його працівників за якісну та сумлінну працю.

6. СТРУКТУРА, ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6.1. Структура та штатний розпис Відділу визначаються з урахуванням завдань та функцій, передбачених цим положенням, їх обсягу, а також інших чинників.

6.2. Структура Відділу розробляється начальником відділу та узгоджується з проректором з навчально-виховної роботи.

6.3. Чисельність співробітників, фонд заробітної плати та витрати на утримання Відділу встановлюються ректором університету в межах лімітів штатної чисельності та фонду заробітної платні, які встановлюються для університету Міністерством освіти і науки.

6.4. Організаційна структура Відділу згідно з штатним розписом наведена в Додатку 1.


  1. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Відділ у рамках виконання поставлених завдань взаємодіє з усіма структурними підрозділами університету.

8. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

8.1. Результативність роботи Відділу визначається на рівні всього відділу, на рівні кожного структурного підрозділу відділу та на рівні кожного його співробітника.

8.2. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань, покладених на відділ або на кожного її співробітника.

8.3. Критерієм результативності виконання процесів є умови, при яких кількісна оцінка результативності не менша планового рівня, що визначається згідно з Документованою процедурою «Управління процесами» (СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 02 - 2013).

8.4. Окремий плановий пункт завдання виконаний, якщо термін виконання та якість результату відповідає встановленим вимогам.

8.5. При виявленні невідповідностей щодо виконання процесів виконуються коригувальні та запобіжні дії.

8.6. Оцінку результативності процесів виконує начальник Відділу (відповідальний з якості). На основі цих оцінок формується оцінка результативності Відділу, яка передається відповідальному за процес (відповідно до матриці відповідальності) для формування інтегральної оцінки СМЯ університету.

Додаток 1


Організаційна структура

Відділу інформаційної політики і соціальних комунікацій


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПоширеННЯ ДОКУМЕНТА
прим.

Куди передано (підрозділ)

Дата видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки

(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа/сторінки (пункту)

Підпис особи, яка

внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата введення зміни

зміненого

заміненого

нового

анульованого

(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайомлення

Примітки
(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності
Схожі:

Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПоложення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата

Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПоложення про навчання, інструктажі І перевірку знань працівників університету з питань охорони праці смя нау п 06. 05-01-2013 київ (Ф 03. 02-31) узгодження: Підпис Ініціал
Положення встановлює порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці (ОП) працівників університету,...
Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПоложення про навчально-методичний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Навчально-методичний відділ є самостійним структурним підрозділом університету і створений при методичній раді університету та підпорядкований...
Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПравила прийому до Київського національного університету будівництва І архітектури в 2014 році Київ 2013
Провадження освітньої діяльності у Київському національному університеті будівництва І архітектури здійснюється відповідно до ліцензії...
Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПоложення про навчальний відділ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Навчальний відділ є самостійним структурним підрозділом університету, одним з основних виробничих підрозділів, який контролює організацію...
Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПоложення Про відділ культурно-масової роботи зі студентами м. Кременчук Загальні положення
...
Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПротокол №3 затверджено наказом ректора Крну від 31 грудня 2014 р. №240-1 положення про апеляційну комісію
Положення про апеляційну комісію Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (далі Університет) розроблене...
Положення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата iconПоложення про організацію науково-дослідної роботи студентів в національному університеті харчових технологій схвалено науково-технічною радою нухт протокол №2 від 02. 12. 14р
Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності», а...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи