Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя icon

Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителяНазваРоль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя
Дата конвертації29.06.2015
Розмір52.39 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

Роль методичної роботи

в підвищенні професійної підготовки вчителя

Методична робота – цілісна система дій та заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації, професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу всього педагогічного колективу окремого навчального закладу, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу.

Метою методичної роботи в школі є підвищення професійної компетентності та методичної майстерності вчителя, що, в свою чергу, спонукає кожного з них до роботи над вдосконаленням свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу творчими знахідками; дає можливість молодому вчителю вчитися педагогічній майстерності у старших і більш досвідчених колег; забезпечує підтримання у педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Завданням методичної роботи є підвищення науково-методичного рівня вчителя: підготовка до засвоєння ним змісту нових програм і технологій їх реалізації; постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання; вивчення та втілення у шкільну практику перспективного педагогічного досвіду; творче використання перевірених рекомендацій: збагачення новими, прогресивними, досконалими методами й засобами навчання; постійне вдосконалення навичок самостійної роботи вчителя; надання йому кваліфікаційної допомоги як у питаннях теорії, так і в практичній діяльності, підвищенні результативності педагогічної праці.

З метою реалізації основних завдань методичної роботи вчителя в школі доцільним є використання різних динамічних форм організації відповідної діяльності. Вибір конкретної з них залежить від педагогічної культури вчителя, морально-психологічного клімату в шкільному колективі, матеріально-технічних можливостей загальноосвітнього навчального закладу, інноваційної відкритості та активності вчителів і керівництва закладу. Загалом розрізняють (Н. Волкова та ін.) наступні форми організації методичної роботи в школі: індивідуальну, групову, колективну (в залежності від кількості в ній задіяних).

Індивідуальна форма організації методичної роботи в школі - складова самоосвітньої діяльності вчителя, що реалізується за індивідуальним планом з урахуванням конкретних професійних потреб, а також результатів взаємооцінки, рекомендацій керівництва школи, досвідчених педагогів та полягає у вивченні літератури, участі в роботі шкільного (міжшкільного, районного (міського), обласного) методичного об’єднання, семінарах, конференціях, педагогічних читаннях, роботі над темою з самоосвіти, проведенні експериментальних досліджень тощо. Результат цієї роботи - написання рефератів, повідомлень, доповідей з наступним виступом на семінарі, конференції, педагогічній раді; публікації в періодичній пресі та ін. У процесі планування індивідуальних форм методичної роботи окремим педагогом обов’язковим є зв’язок, на всіх рівнях, з методичною проблемою школи, району (міста), області.

З огляду на це, нагадуємо: у 2011-2012 н.р. методична служба області (від навчально-методичного відділу післядипломної освіти Сумського ОІППО – до предметних методичних об’єднань учителів загальноосвітніх навчальних закладів області) працюватиме над реалізацією наступної науково-методичної проблеми: ″Науково-, навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в навчальних закладах області в умовах реформування освіти″.

Формами методичної роботи вчителів є групові й колективні, до яких входять: методична рада, методичне об’єднання (предметне, циклове, профільне), взаємовідвідування уроків, єдиний методичний день, методичний семінар-практикум, школа перспективного педагогічного досвіду, школа молодого вчителя, школа педагогічної майстерності, проблемні (творчі) групи (лабораторії), науково-педагогічні конференції, творчі звіти, опорні школи, експериментальні педагогічні майданчики, а також нетрадиційні форми роботи: моделювання педагогічних ситуацій, педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові), олімпіади методичних інноваційних розробок уроків і виховних заходів, методичні ″мости″, ярмарки (педагогічних ідей, літературні - педагогічних підручників, методичних рекомендацій), аукціони методичних розробок, педагогічні конкурси, виставки методичних розробок (уроків, виховних заходів), методичні фестивалі, консиліуми та ін.

Звертаємо увагу на те, що методична робота, при плануванні на різних рівнях організації, має бути зорієнтована на виконання наступних функцій:

 • планування (визначення системи заходів, що забезпечать досягнення найкращих результатів);

 • організації (удосконалення структури методичної роботи, діяльності, змісту різних її складових);

 • діагностування (вивчення ступеня розриву між реальним рівнем компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті їх праці, та вимогами суспільства до якості діяльності працівників освіти в умовах реформування української школи);

 • прогностичності (визначення знань та умінь, необхідних учителям у майбутньому);

 • моделювання (розробка принципово нових положень навчально-виховної роботи в школі, формування та впровадження моделей перспективного педагогічного досвіду, їх експериментальна перевірка, після якої вони можуть бути використані як зразки для впровадження);

 • інформування (своєчасне ознайомлення з новинками педагогіки, методики, дидактики, фаху, школознавства тощо);

 • відновлення (відтворення частково забутих або втрачених учителями знань після закінчення вищого педагогічного навчального закладу);

 • контролю (оцінка відповідності наслідків методичної роботи плановим завданням та нормативним вимогам);

 • корегування (виправлення в діяльності вчителя недоліків, пов’язаних із використанням застарілих методик, що не відповідають вимогам сучасності);

 • пропаганди (інформування вчителів, їх агітація щодо впровадження в практику роботи досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду).

За раціонального вибору вчителем форм підвищення власної професійної підготовки, ефективним є реалізація мети методичної роботи, її завдань та змісту, який полягає в:

 • поглибленні філософсько-педагогічних знань, які спрямовані на розвиток освіти; вивченні педагогічної теорії та методики навчання й виховання, психології, етики, естетики; поглибленні науково-теоретичної підготовки з предмету й методики його викладання з урахуванням вимог Закону ″Про мови″ в Україні;

 • вивченні діалектики та принципів розвитку національної школи; духовному збагаченні педагогічних кадрів надбаннями української педагогіки, науки, культури; вивченні теорії, досягнень науки з питань викладання предметів; оволодінні сучасними науковими методами; вивченні та практичній реалізації оновлених програм і підручників;

 • освоєнні методики викладання додаткових предметів; випереджальному розгляді питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, застосуванням наочних посібників, технічних засобів навчального призначення, дидактичних матеріалів;

 • освоєнні та практичному застосуванні теоретичних положень загальної дидактики, методики та принципів активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, формуванні в них наукового світогляду;

 • систематичному інформуванні про нові методичні розробки, рекомендації, публікації зі змісту та методики навчально-виховної роботи; вивченні відповідних державних нормативних документів;

 • впровадженні досягнень педагогіки, психології, методик викладання окремих дисциплін, зразків національної культури і традиції у практику роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів та ін.

І.В.УдовиченкоСхожі:

Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя icon1 Голова методичної ради проф. В. В. Костін, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи
Голова методичної ради – проф. В. В. Костін, проректор з науково-педагогічної та методичної роботи
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconПро стан здійснення інноваційної роботи та організації дослідно – експериментальної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах Сумської області
Сумському оіппо особлива увага приділяється науково-методичному забезпеченню інноваційних процесів, пріоритетними напрямами роботи...
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconПро затвердження плану роботи вченої ради, графіка засідань методичної ради факультету на 2013-2014 н р. та змін у складі вченої ради. Доповідач: секретар Тур О. М
...
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconПрофілактика правопорушень серед неповнолітніх
Глухів та роботи координаційно-методичної ради з правової освіти населення при виконкомі Глухівської міської ради
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconРобоча програма (за кредитно-модульною системою навчання)
Робоча програма складена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та згідно вимог освітньо-професійної програми підготовки...
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconПрограма фахових вступних випробувань
Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Фахові вступні випробовування перевіряють рівень фундаментальної та професійної підготовки вступників на окр «Магістр»/ «Спеціаліст»,...
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconВіталій Нелеп викладач І студент, економіка І мистецтво
Зокрема, показано роль куратора академічної групи в естетичному вихованні студентів. При цьому узагальнено майже 50-річний власний...
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconВитяг з листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас» (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський...
Роль методичної роботи в підвищенні професійної підготовки вчителя iconПоложення про методичну раду Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського розроблено у відповідності до норм Закону України „Про вищу освіту Загальні положення
Методична рада університету є дорадчим органом і підпорядковується проректору з навчальної і методичної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи