Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліниНазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Дата конвертації27.06.2015
Розмір156.2 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ (НІМЕЦЬКА МОВА): ЦИКЛ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.02030304 – „ПЕРЕКЛАД”

КРЕМЕНЧУК 2011

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія і практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та підприємництва” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.02030304 – «Переклад»

Укладач доц. І. І. Пірог

Рецензент старш. викл. І.В. Кучеренко


Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _____ 2011 р.

Голова методичної ради __________ проф. В. В. Костін

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія і практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та підприємництва” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.02030304 – «Переклад»

Укладач доц. І. І. Пірог

Відповідальний за випуск заст. зав. кафедри перекладу доц. І.В. Кучеренко

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

ЗМІСТ
Вступ.........................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад практичних занять і самостійної роботи..........5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання......................................6

3 Питання до модульного контролю...................................................................27

Список літератури.................................................................................................28


ВСТУП
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія і практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та підприємства” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.02030304 – «Переклад» мають на меті вивчення основних закономірностей процесу перекладу і типу перекладацьких відповідностей на основі гносеології та теорії комунікації. Курс ознайомлює студентів із сучасним станом науки про переклад в Україні і за кордоном, створює теоретичні передумови для засвоєння практичних знань і навичок у галузі перекладу і є необхідною базою для самостійної науково-дослідної роботи студентів з їх основного фаху. Методичні вказівки мають на меті підготувати спеціалістів, що володіють знаннями, вміннями і навичками в галузі письмового і усного перекладу з іноземної мови на рідну і з рідної мови на іноземну в обсязі, який є необхідним для того, щоб: здійснювати письмовий переклад з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну політичних, соціально-економічних, науково-популярних, технічних і ділових текстів та інших матеріалів, а також офіційних документів міжнародного дипломатичного характеру; перекладати усно на слух (послідовно) виступи і бесіди з іноземної мови на рідну і з рідної на іноземну; редагувати переклади рідною мовою матеріалів згаданих вище типів; редагувати іноземні тексти.

Побудова курсу: практичні заняття; самостійна робота студентів.

Цикл економіки та підприємства безпосередньо дає відомості про специфічні риси спеціального тексту та засоби його перекладу. При вивченні курсу мається на увазі, що студенти вже ознайомлені з курсом вступу до перекладознавства, мають достатні навички практичного перекладу текстів різних стилів і жанрів, добре володіють іноземною та рідною мовами.
1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
пор.


Тема

Денна

форма

навчання

Заочна форма навчання

К-сть год.

практ. занять/

СРС

К-сть год.

практ. занять/

СРС

1

Концепція загального менеджменту

9/6

12/2

2

Функції менеджменту

9/6

12/2

3

Проблема прийняття рішень у менеджменті

9/5

12/1

4

Типи установ

9/5

12/1

5

Розподіл повноважень та їх легітимність

9/5

12/1

6

Комунікаційні процеси

9/5

12/1

7

Делегування повноважень

6/5

13/1

8

Основи маркетингу

6/5

13/1
Усього годин за семестр

66/42

98/102 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Thema 1 Концепція загального менеджменту

Aufgaben zum Text

1. Lesen Sie und übersetzen den Text.

2. Schrieben Sie die neuen Wörter aus und lernen sie auswendig.

3. Referieren Sie den Text.

Personal management

Neben der Personalplanung und der Personalbe­schaffung sind hier insbesondere die Personalauswahl und die Personalentwicklung gefordert. Bei der Gestaltung der internen Bedingungen des Unternehmens kann das Personalmanagement die Instrumente der Entlohnung, der Erfolgsbeteiligung, der Gestaltung des Führungsstils oder der Aus- und Weiterbildung einsetzen. Auch die Personalfreisetzung und die Pensionärsbetreuung gehören zum Personalmana­gement.

Beispielhaft sei hier die Gliederung des Personalmanagements einer großen Unter­nehmung angeführt:

Personalmanagement

Personalressort

Sozialressort

Bildungsressort

Personalbeschaffung

Soziale Maßnahmen

Ausbildung

Personalverwaltung

Soziale Hilfen

Fort- und Weiterbildung

Personalentwicklung

Sozialeinrichtungen

Mitarbeiterinformation
Unter den Bedingungen des immer schnelleren technologischen Wandels in der Wirtschaft nimmt die Bedeutung der einzelnen Aufgabenfelder des Personalmanagements nicht nur ständig zu, sondern erhält auch eine andere Qualität. Diese ergibt sich aus den neuen Rahmenbedingungen für die Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung im Funktionsfeld des arbeitenden Menschen. Sie erfordern eine Qualifikationssicherung durch permanentes lebenslanges Lernen, die den Ansprüchen neu entstehender Organisationsansätze entsprechen.

Für das Personalmanagement ergibt sich ein neues Aufgaben- und Führungsverständnis, da z. B. die Mitarbeiter mehr unmittelbare Verantwortung für die Steuerung und Sicherung der Produktivität und die Qualität der Arbeit überneh­men. Die Schwerpunkte des Personalmanagements verlagern sich von den mehr funktional - organisatorischen Leitungsaufgaben institutioneller Personalarbeit zu Aufgaben der Motivation und Verhaltensbeeinflussung im Sinne einer kooperativen Handlungs- und Führungskompetenz, die für die Entfaltung der individuellen Personalarbeit, die Personalentwicklung und die Organisationsentwicklung im Sinn der Unternehmenskultur von großer Bedeutung ist. Kooperatives Führungsverhalten mit Förderung der kooperativen Selbstqualifikation treten zunehmend in den Vordergrund der Anforderungen. Mit Personalmanagement, Personalwesen oder Personalwirtschaft wird der Aufga­benbereich des Managements bezeichnet, der sich mit den Problemen des Einsatzes des arbeitenden Menschen im Betrieb und seines Beitrages zur betrieblichen Leistungserstellung beschäftigt. Dazu gehören auch Personalplanung, Personalbe­schaffung, Personaleinsatz, Personalqualifizierung u. a. m. Insgesamt umfasst das Personalmanagement alle mitarbeiterbezogenen Entscheidungen zur Verwirklichung der strategischen Unternehmensziele.

Das Personalmanagement hat im Betrieb die Aufgabe, das organisatorische System des Unternehmens zu gestalten (dazu zählen die Arbeitsorganisation, die Lohnge­staltung, die Personalentwicklung und die Personalverwaltung) und das Verhalten der Unternehmensmitglieder im Interesse des Unternehmens zu steuern.

Personalmanagement als wissenschaftliches Fach an Hochschulen untersucht die Bedingungen, Probleme und Konsequenzen, die sich im betrieblichen Prozess zwischen Mensch und Arbeit ergeben. Diese Forschung sollte interdisziplinär erfolgen, denn auch Erkenntnisse aus der Psychologie, der Rechtswissenschaft, der Soziologie u. a. Wissenschaften spielen neben der Betriebswirtschaftslehre eine wichtige Rolle im Personalbereich.

Um die Aufgaben des Personalmanagements erfüllen zu können, sind vielfältige Kenntnisse sowohl aus der betrieblichen Personalpraxis als auch aus unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten notwendig. Zu den Grundlagen gehören das Arbeitsrecht, die Verfahrenstechniken und die Verhaltenswissenschaften. Zu dem Bereich Arbeitsrecht zählen u. a. das Betriebsverfassungsgesetz, das Mitbestimmungsgesetz, das Tarifrecht, das Arbeitsvertragsrecht, die Arbeitszeitordnung und das Kündigungsschutzgesetz.

Bei den Verfahrenstechniken sind u. a. die Arbeitsbewertung, die Personalpla­nung, die Personalbeschaffung, die Personalauswahl, die Personalentwicklung oder die Arbeitsgestaltung zu beachten.

Die Verhaltenswissenschaft dient insbesondere für die Lösung von Problemen der Mitarbeitermotivation, die in modernen Großunternehmen eine zunehmend do­minierende Rolle spielt.

Aufgaben zum Text

1. Stellen Sie die Fragen zum Text und antworten Sie darauf.

2. Erzählen Sie den Text nach.

Література: [1, с. 108 – 115].

Thema 2 Функції менеджменту

Aufgaben zum Text

Führungstechniken

Alle Konzeptionen, Vorgehensweisen und Maßnahmen zur Realisierung der vorgegebenen Unternehmensziele und zur Behandlung der Mitarbeiter werden unter dem Begriff „Führungstechniken" erfaßt. Konkret beziehen sich Führungstechniken auf:

– die Vorbereitung von Entscheidungen;

– die Delegation von Aufgaben und Verantwortung;

– die Formen von Anweisungen;

– die Information der Mitarbeiter;

– den Einsatz positiver und negativer Kritik;

– die Durchführung von Kontrolle und die Behandlung von Beschwerden.

Führungstechnische Fertigkeiten kommen im konkreten Führungsverhalten zum Ausdruck. Sie prägen zusammen mit persönlichen Einstellungen und den Umfeldfaktoren den Führungsstil als typisches Führungsverhalten. Sie machen in wechselnden Situationen die Führungskompetenz deutlich. Unter einem Führungsstil versteht man traditionell eine grundsätzliche Handlungsmaxime des Vorgesetzten. Gegenüber dem in der bestimmten Situation stark modifizierbaren Führungsverhalten bleibt der Führungsstil über einen längeren Zeitraum konstant. Man kann zwei elementare Führungsstile als Gegensatzpaar unterscheiden:

Führung durch Weisung/Anordnung (autoritärer Stil) - Führung durch Motivation (kooperativer Stil).

Führung durch Weisung:

Das System der Führung durch Befehl/Anordnung basiert konsequent auf der Zuständigkeit der obersten Führungsebene für die Aufgabenzuweisung. Den direkt nachgeordneten Führungskräften wird ein exakt abgegrenztes Aufgabenfeld zugewiesen, wobei die einzelnen Führungstätigkeiten in Art und Ausführung bis hin zu vorgegebenen Entscheidungsmöglichkeiten genau fixiert sind. Die Aufgabenzuweisung an weitere Führungsebenen und ausführende Mitarbeiter erfolgt ebenfalls durch die oberste Führungsebene, wobei die jeweils vorgesetzte Führungskraft deren Vorstellungen lediglich weiterträgt. Die nachgeordneten Führungsebenen haben in diesem System also nur eine stark eingeschränkte Entscheidungskompetenz und tragen geringe Verantwortung.

Führung durch Motivation:

Bei der Führung durch Motivation werden die Qualifikationen der nachgeordneten Mitarbeiter genutzt. Man macht sie mit den Betriebszielen und ihrer Aufgabe als Führungskraft vertraut. Motivation wird durch das Einbeziehen der nachgeordneten Führungskräfte in die ihren Bereich betreffenden generellen Entscheidungen erreicht. Volle Entscheidungsbefugnis und Verantwortung für ein bestimmtes abgegrenztes Aufgabengebiet werden an die Mitarbeiter übertragen. Zwischen diesen beiden Führungsstilen liegen noch verschiedene Zwischenstufen, die in der nachfolgenden Abbildung alternativer Führungsstile deutlich werden. Autoritärer und demokratischer Führungsstil

AUTORITÄR ► DEMOKRATISCH

autoritär: Vorgesetzter entscheidet und setzt - notfalls mit Zwang - durch

patriarchalisch: Vorgesetzter entscheidet und setzt mit Manipulation durch informierend: Vorgesetzter entscheidet und setzt mit Uberzeugung durch beratend: Vorgesetzter entscheidet unter Berücksichtigung der Meinung von Betroffenen

kooperativ: Gruppe entwickelt Vorschläge, Vorgesetzter wählt aus partizipativ: Gruppe entscheidet -

im gegebenen Rahmen autonom demokratisch: Gruppe entscheidet autonom.

Vorgesetzter ist Koordinator

Diese Führungstechniken sind Idealtypen, die in der Realität in reiner Form nicht existieren. Modifikationen und Mischungen von Führungsstilen entstehen durch die Persönlichkeit des Vorgesetzten und die Stärke seiner Positionsmacht sowie die Situation, in denen geführt wird. Außerdem sind die Ansprüche, Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen der Mitarbeiter und die Art der sozialen Beziehun­gen in der Gruppe für den Führungsstil ausschlaggebend.

Managementtechniken basieren auf Führungsstilen, wobei besondere Anforde­rungen an die Struktur der Organisation, in der sie praktiziert werden sollen, berücksichtigt werden. In der Praxis spricht man vom „Management -by"-Konzep- ten. Bekannte Modelle sind:

– Management by Exception (MbE);

– Management by Objektives (MbO);

– Management by Delegation (MbD) und Management by System (MbS).

MARI

Bei „Management by Exception" handelt es sich um ein Führungskonzept mit weitgehender Dezentralisation. Alle im normalen Betriebsablauf anfallenden Ent­scheidungen werden von dafür zuständigen Stellen getroffen. Ein Eingriff des Vorgesetzten erfolgt nur im Ausnahmefall (Exception), wenn vorgegebene Tole­ranzwerte überschritten werden. „Management by Objektives" ist die Führung durch Zielvereinbarung. Bei diesem Führungskonzept liegt die Betonung auf der gemeinsamen Zielvereinbarung der Vorgesetzten mit den Mitarbeitern. Das partizipative Führungskonzept „Management by Delegation" ist durch Übertra­gung weitgehender Entscheidungsfreiheit und Verantwortung an Mitarbeiter gekennzeichnet. Zu den Voraussetzungen dieses Systems gehören eine klare Aufgabendefinition und Kompetenzabgrenzungen. Das „Management by Sy­stem" stellt ein Führungskonzept mit - meist computergestützter - Systematisie­rung aller Leistungs- und Kontrolltätigkeiten dar. Dieses Konzept wird durch die Schaffung von Verfahrenssystemen erreicht, um sowohl Verwaltungskosten zu reduzieren als auch die Leistungsfähigkeit der Verwaltung zu verbessern.

Aufgaben zum Text

1. Stellen Sie die Fragen zum Text und antworten Sie darauf.

2. Erzählen Sie den Text nach.

Література: [1, с. 59 – 65].
Thema 3 Проблема прийняття рішень у менеджменті

Aufgaben zum Text

1. Lesen Sie und übersetzen den Text.

2. Schrieben Sie die neuen Wörter aus und lernen sie auswendig.

3. Referieren Sie den Text.

Wettbewerbspolitik

Unter Wettbewerbspolitik versteht man die staatlichen Maßnahmen, die freien Wettbewerb als Steuerungsprinzip der Marktwirtschaft sichern soll.

In der Stellungnahme der Bundesregierung zum „Bericht des Bundeskartellam­tes über seine Tätigkeit im Jahre 1972" wird deutlich, dass Verbesserungen der Wettbewerbsordnung daran ausgerichtet sein sollten,

– „die Ausnutzung von Marktmacht zu verhindern und damit die wirtschaft­liche und gesellschafdiche Freiheit zu sichern,

– den Verbrauchern größere Wahlmöglichkeit zu geben und durch Wettbe­werbsbedingungen fiir preisgünstige Angebote zu sorgen,

– die Chancen der kleinen und mittleren Unternehmen gegenüber Großun­ternehmen zu verbessern, zu einer gerechten Einkommens- und Vermö­gensverteilung beizutragen,

– stabilitätspolitische Maßnahmen durch höhere Preisreagibilität und Fak­tormobilität effizienter zu gestalten."

In diesem Zitat werden die beiden Ziele der praktischen Wettbewerbspolitik erkennbar:

– Sicherung der wirtschafidichen Freiheit und Erzielung „guter" ökonomischer Ergebnisse.

Eine aktive Wettbewerbspоitik soll also nicht nur wettbewerbsbeschränkende Maßnahmen verhindern helft, sondern zugleich sicherstellen, daß der Wettbe­werb nicht als „Schönwetterleranstaltung" zugunsten einer einzigen, vielleicht Privilegierten Gruppe" missbraucht wird. Wettbewerb soll vielmehr allen gesell­schaftlichen Gruppen — sei es dynamischen Unternehmen durch vorübergehend höhere Gewinne, sei es Verbrauchern durch günstigere Preise oder verbesserte Qualitäten, sei es dem Staat durch eine Erleichterung seiner Konjunkturpolitik - Vorteile („gute ökonomische Ergebnisse") verschaffen.

Wettbewerb bedarf gewisser Spielregeln, die in gleichem Maße auf Rivalität und Kollegialität basieren. Wird eine Komponente zu stark betont, entartet der Wett­bewerb entweder zum Verdrängungswettbewerb oder zur Schlafmützenkonkur- renz. In beiden Fällen verringert sich die Freiheit zur Vornahme von Wettbewerbs- Verhandlungen. Damit wird eines der Hauptanliegen deutlich, dem sich die praktische Wettbewerbspolitik verschrieben hat: die Freiheit der wirtschaftlichen Bestätigung. Sie ist die Voraussetzung für das Zustandekommen und für die Erhaltung des Wettbewerbs. Die Freiheitsspielräume sollen im Verlauf der Wett­bewerbsprozesse nicht verlorengehen. Sie zu erhalten bzw. zu sichern, möglichst gar auszubauen, ist damit zugleich Ziel der Wettbewerbspolitik.

Über die Sicherung der Freiheit der wirtschaftlichen Betätigung hinaus, die sich im übrigen auch in (z. T. grundgesetzsetzlich) garantierte Freiheitsspielräumen, wie Gewerbefreiheit, freie Einkommenssteuerverwendung (Konsumfreiheit, freie An­lage der Ersparnisse), Tarifautonomie usw. dokumentiert, soll der Wettbewerb außerdem für „gute ökonomische Marktergebnisse" sorgen. Dies ist das zweite Hauptanliegen der Wettbewerbspolitik.

Gute ökonomische Ergebnisse sind zu erwarten, wenn der Wettbewerb die ihm- Wettbewerbspolitik zugesprochenen Fuktionen wahrnehmen kann, nämlich

– die Einkommensverteilung nach der Marktleistung steuert (Verteilungsfunktion);

– ftir die Ausrichtung des laufenden Angebots an Waren und Dienstleistungen nach den Käuferpräferenzen sorgt (Allokationsfunktion);

– die Faktoren Arbeit und Kapital in ihre produktivsten Verwendungen lenkt (Lenkungsfunktion);

– die laufende Anpassung der Produktionskapazitäten an die sich wandelnde Nachfragestruktur bewirkt und damit den Strukturwandel erleichtert (Anpas­sungsfunktion) sowie die Durchsetzung des technischen Fortschritts bei Produkten und Produktions­verfahren beschleunigt (Anreizfunktion).

Die wichtigste gesetzliche Grundlage für wettbewerbsrechtliche Entscheidungen ist in der Bundesrepublik Deutschland das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrän­kungen (GWB). Es löste 1957 die alliierten Kontrollbestimmungen ab. Im Jahre 1966 erhielt es eine neue Fassung (= 1. Novelle) und im Jahre 1973 (= 2. Novelle) die derzeit gültige Form.

Das im Jahre 1957 verabschiedete GWB war deutlich vom klassischen Modell der vollständigen Konkurrenz geprägt. Aus dieser Sicht muß, jede Form der Unternehmenkonzentration als schädlich erscheinen. Dies drückte sich im alten GWB durch ein generelles Kartellverbot aus. Nicht geregelt hatte man indessen die, Fusionen, eine im Vergleich zum Kartell weitaus schärfere Form der Konzentrati­on, weil bei Fusionen die Unternehmen ihre rechtliche Selbständigkeit verlieren, während sie bei einer Kartellierung noch erhalten bleibt und die Kartelle sich oft nur auf Teilaktivitäten von Unternehmen beschränken. Das alte GWB stand also nur „auf einem Bein". Man kann sogar die Ansicht vertreten, dass es genau das Gegenteil von dem erreichte, was es eigentlich wollte. Unternehmen, d}e nur Kartelle eingehen wollten, was verboten war, fusionierten, was erlaubt war. Allein dieser praktische Mangel des GWB hätte eine Novellierung gerechtfertigt.

Aufgaben zum Text

1. Stellen Sie die Fragen zum Text und antworten Sie darauf.

2. Erzählen Sie den Text nach.

Література: [1, с. 99 – 105].
Thema 4 Типи установ

Aufgaben zum Text

1. Lesen Sie und übersetzen den Text.

2. Schrieben Sie die neuen Wörter aus und lernen sie auswendig.

3. Referieren Sie den Text.

Limited (Private company limited by shares)

Bei der Gründung einer Unternehmung hat die Frage der Rechtsform (s. MARKT 1) oft eine große Bedeutung. Durch die Rechtsform wird festgelegt:

– wer „in der Firma zu sagen hat" (Entscheidungsvollmacht),

– ob man im Falle einer „Pleite" sein ganzes Vermögen verliert oder nur das, was man in die Firma gesteckt hat (Haftung),

– über wie viel Geld man bei der Gründung verfügen muss (Mindestkapital),

– wie viel von dem Gewinn als Steuern an den Staat abfließt u.a.m.

Mit der Wahl der Rechtsform entscheidet man bei Gründung einer Unter­nehmung über viele wichtige Sachverhalte für die Zukunft

Eine sehr beliebte Unternehmensform in Deutschland war und ist die GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), von der es fast eine halbe Million Firmen gibt, d.h., bei ca. 15 % aller deutschen Unternehmen ist die Wahl auf diese Unternehmensform gefallen. Das wichtigste Argument bei dieser Wahl ist sicher die „beschränkte Haftung". Sie ist auf 25.000 € beschränkt, die als Mindestkapital eingebracht werden müssen. Dies bedeutet, dass im Fall einer Insolvenz (s. MARKT 28) nur das in die Firma investierte Kapital verloren geht; das Privatvermögen des Unternehmers, das bei den meisten anderen Rechtsformen ebenfalls verloren wäre, bleibt ihm erhalten.

Dennoch gibt es viele Unternehmensgründer, denen entweder selbst dieses Risiko zu hoch ist oder die nicht in der Lage sind, diesen Betrag aufzubringen. Ihnen wurde durch die Gründung der Europäischen Union (s. MARKT15) und ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes die Möglichkeit eröffnet, eine Firma zu gründen, bei der Mindestkapital und Haftung viel geringer sind: die englische „Limited" (= beschränkt). Man kann diese Rechtsform wählen, auch ohne in Großbritannien selbst unternehmerisch tätig zu sein. Viele Vermittler sind seither vor allem im Internet zu finden, die es übernehmen, gegen Bezahlung von 200 bis 2000 Euro den Gründungakt in England zu organisieren. Dabei zeigen sich noch andere Vorteile neben der Haftungsbeschränkung. Die Gründung, die bei dem zuständigen „Companies House" in Cardiff erfolgt, kann - im Gegensatz zu dem Verfahren in Deutschland - in wenigen Tagen abgewickelt sein und bedarf auch nicht - wie bei uns - extra eines Notars, der zusätzlichen Aufwand bedeutet. Auch die Namensgebung für die „Limited" setzt nicht einen oft restriktiven Prüfungsprozess voraus; der Name muss nur auf die Beifügung „Ltd." enden. Ein vorgeschriebenes Mindestkapital gibt es nicht, die Höhe ist im Gründungsvertrag frei festlegbar. Dabei wird aber zwischen diesem „Share Capital" (~ Gründungkapital) und dem „Issued Capital (= tatsächlich einbezahltes Kapital) unterschieden. Jeder Gesellschafter erhält für seine Einzahlung nur Anteile vom Share Capital, und sein Risiko ist auf diese Anteile beschränkt. Es müssen aber nicht alle Anteile untergebracht worden sein, so dass „leere Shares" vorhanden sind, für die keine Einzahlung existiert.

Markt

Man darf nicht übersehen, dass die Gründung einer Limited allerdings auch Pflichten und zusätzliche Kosten mit sich bringt. Die Limiteds haben auch eine Auskunftspflicht, die u.a. in einem Annual Return und Annual-Account bestehen, und auch die Prüfung durch einen Wirtschaftsprüfer ist Vorschrift. Befreit von dieser Pflicht sind allerdings kleinere Limiteds und solche, die seit Gründung oder seit Ende In den letzten Jahren seit den positiven gerichtlichen Urteilen über die Aktivität von Ltd.-Firmen in Deutschland haben viele Unternehmer den Weg der Anmeldung in England genutzt, der sehr einfach zu begehen ist. Er kann mit der Auswahl des Namens und seiner online-Prüfung beginnen und völlig online abgewickelt werden. Beachten sollte man, dass eine Limited, die ausschließlich in Deutschland tätig ist, als Zweigniederlassung angesehen wird und daher in Deutschland neben der britischen Registeranmeldung eine Anmeldung beim deutschen Handelsregister vornehmen soll. Hierfür ist dann wieder der Einsatz eines Notars notwendig.

Original-Antrag für Ltd-Gründung aus dem Internet www.uk-plc.net

Start here!

For a free and instant name check please enter your chosen Company name below A and dick on 'check availability'. m

(You will be asked to select one of the I formation packages detailed below, later 1 in the ordering process) "

)


Die Vertragspartner einer Ltd. sollten sich sehr genau über die Kreditwürdigkeit informieren, da sehr oft keine finanziellen Sicherheiten gegeben sind und sogar die Möglichkeit vorliegt, dass die Ltd., mit der man verhandelt, offiziell gar nicht mehr existiert. Die Fluktuation von Limiteds ist beträchtlich, und die Löschung wird nicht so akkurat gehandhabt wie bei den GmbHs in Deutschland.
Trotz solcher Negativpunkte sind die Gründungen der britischen Variante der GmbH in Deutschland sehr umfangreich. Teilweise mögen die Schwierigkeiten der Beschaffung des Gründungskapitals, noch mehr aber wohl die bürokratischen Hürden hierfür ausschlaggebend gewesen sein. Dies hat dazu geführt, dass sich die deutsche Regierung unter diesem Druck zur Anpassung des alten GmbH-Rechts gezwungen sah. Ein neues GmbH-Gesetz ist nach zähen Verhandlungen auf den Weg gebracht worden, hat den Bundestag schon passiert und wird wahrscheinlich noch 2008 bei Zustimmung des Bundesrates in Kraft gesetzt werden. Die Reaktion auf die gesamteuropäischen Tendenzen ist dabei unverkennbar, wenn u.a. auch eine Mini-GmbH (offiziell = haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft) mit einer Mindesteinlage von 1 Euro vorgesehen wird und für die normale GmbH das Mindestkapital von gegenwärtig 25.000 € auf 10.000 € gesenkt werden soll. Auch an die Vokabeln „gebührengünstig", „unbürokratisch" und „schnell" wurde gedacht, und die Gesellschaftsanteile sollen einfacher gehandelt werden dürfen. Allerdings bleibt der notarielle Futternapf erhalten.

Aufgaben zum Text

1. Stellen Sie die Fragen zum Text und antworten Sie darauf.

2. Erzählen Sie den Text nach.

Література: [1, с. 162 – 169].

Thema 5 Розподіл повноважень та їх легітимність

Aufgaben zum Text

1. Lesen Sie und übersetzen den Text.

2. Schrieben Sie die neuen Wörter aus und lernen sie auswendig.

3. Referieren Sie den Text.

Unternehmensfinanzierung

Das PC-Systemhaus hancke & peter GmbH mit Geschäftsstellen in Aachen, Köln und Bendorf bei Koblenz ist seit 1984 im PC-Markt tätig.

Insgesamt rund 140 Mitarbeiter bieten perfekten Service zu allem, was mit PCs zu tun hat: Systeme, Peripherie, Software und Zubehör. In den Unternehmensbereichen CAD, DTP, Software, Datenbankprogrammierung, Kommunikations- und kaufmännische Lösungen erarbeiten Fachleute Individuelle Problemlösungen und Konzepte. Seit 1995 ist hancke & peter nach EN IS0 200.1 zertifiziert Der Tätigkeitsschwerpunkt liegt in der Erarbeitung von Komplettlösungen für Firmen und Behörden, Die Dienstleistungen umfassen Beratung. Netzwerk-Design, Gestaltung anwendungsspezifischer Branchenlösungen sowie Support in verschiedenen Stufen. Bei Client/Server- Anwendungen ist eine Entwicklungsmannschaft in vielfältigen Projekten aktiv. Über eine telefonische Hotline bietet hancke & peter seinen Kunden Beratung und Technischen Service innerhalb kurzer Zeit.

Zusätzlich sichern die Beziehungen zu namhaften Hersteilern eine gleichbleibend hohe Qualität des Sortiments. Zahlreiche Autorisierungen, so von Novell, Hewlett Packard, Mensch und Maschine, AutoDesk, Apple, Toshiba, Compaq, Gupta und Microsoft, bestätigen die hohe Qualifikation des Hauses. Seit 1992 ist die Aachener Firmenzentrale in einem umweltfreundlich gestalteten Neubau mit 2000 gm Nutzfläche ansässig- Nur einen Steinwurf davon entfernt ist gerade ein Logistik-Centrum mit rund 3000 m2 Nutzfläche entstanden. Außerdem verfügt das Unternehmen über ein eigenes Schulungszentrum mit mehreren ausgestatteten Schulungsräumen.

Mittlerweile gehört die hancke & peter Gruppe in Deutschland zu den Top-Unternehmen im PC-Geschäft. 1995 wurde ein Umsatz von rund 78 Millionen DM erzielt. Nach 60 Millionen DM Umsatz im Vorjahr bedeutet das ein Plus von 30%.

Aufgaben zum Text

1. Stellen Sie die Fragen zum Text und antworten Sie darauf.

2. Erzählen Sie den Text nach.

Література: [1, с. 376 – 378].
Thema 6 Комунікаційні процеси

Aufgaben zum Text

1. Lesen Sie und übersetzen den Text.

2. Schrieben Sie die neuen Wörter aus und lernen sie auswendig.

3. Referieren Sie den Text.

Public relations

Hinzu kam aber auch, und das war entscheidend, ein Wandel im wettbewerbs­politischen Leitbild. Man entdeckte die Vorteile einer maßvollen Konzentration; des Angebots und gewann die Einsicht, daß die vielen kleinen Unternehmen, in des Marktform des Polypols kaum in der Lage sind, die dynamischen Funktionen des Wettbewerbs zu erfüllen. Insbesondere mangelte es ihnen an der Fähigkeit zur Realisierung des technischen Fortschritts. Der Wandel in der wettbewerbspoliti­schen Grundorientierung läßt sich auf eine einfache Formel bringen: Eine gewisse Unternehmenskonzentration kann von gesamtwirtschaftlichem In­teresse sein, aber nur bis zu einer gewissen Grenze, die durch „Marktmacht" markiert ist.

Mit der Novellierung des GWB im Jahr 1973 trat die Wettbewerbspolitik in der Bundesrepublik in eine neue Phase. Zum Kartellverbot traten das Verbot abgestimmten Verhaltens, das Verbot der vertikalen Preisbildung, die Zusammenschlußkontrolle und die Mißbrauchsaufsicht. Mißbrauchsaufsicht und Zusam­menschlußkontrolle wurden durch die 4. GWB-Novelle (1980) weiter verstärkt.

Der Begriff „Public Relations" stammt ursprünglich aus den USA. In Deutschland wurde der Begriff erstmals 1938 von Carl Hundhausen eingeführt. Jedoch begann . erst nach dem Zweiten Weltkrieg die eigentliche Entwicklung der Public Relations in der Bundesrepublik. Das in den fünfziger Jahren einsetzende „Wirtschaftswunder“ machte Public Relations für die Unternehmen notwendig und interessant. Public Relations (PR) wird meist mit „Öffentlichkeitsarbeit" übersetzt, wobei dieser Eindeutschungsversuch jedoch umstritten ist. Bei Public Relations geht es darum, Verbindungen (Relations) von Unternehmen und Öffentlichkeit (Public) herzustellen.

Öffentlichkeitsarbeit ist inzwischen als wirksames Marketinginstrument aner­kannt und etabliert. Es wird immer wichtiger, sich nach außen wie nach innen mit' Produkten und Profil, Images und Idealen darzustellen, statt einfach nur Waren und Dienstleistungen zu vermarkten. Wie die Werbung ist auch die Öffentlich­keitsarbeit ein Teil der Kommunikationspolitik von Unternehmen, welche wieder­um ein Teil des ->Marketing ist. Im Gegensatz zur Werbung ist Öffentlichkeitsar­beit aber kein einseitiger Vorgang, sondern gewissermaßen ein Prozess, an dem die Öffentlichkeit selbst beteiligt wird. Bei allen PR-Aktionen muss daher eine absolute öffentliche Glaubwürdigkeit gegeben sein. Außerdem geht es nicht darum, Pro­dukte und Dienstleistungen anzupreisen und zu verkaufen (Werbung), sondern Informationen über ein Unternehmen als Teil der Gesellschaft zu vermitteln.

Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist es, das Vertrauen und Verständnis für das zu schaffen, was das Unternehmen tut. Die Voraussetzung dafür beginnt schon im eigenen Betrieb bei Mitarbeitern und Angehörigen und setzt sich fort über die , Kunden, die Lieferanten und die Geldgeber. Ist diese Voraussetzung erfüllt, kann man auch die Medien in diesen Prozess der Vertrauensgewinnung und -herstellung einbinden. Dort, wo das Vertrauen bereits intern gestört ist oder sich sogar über weite Teile der Bevölkerung fortsetzt, nützen auch die größten Anstrengungen im Rahmen einer Öffentlichkeitsarbeit wenig. Ein gestörtes Vertrauensverhältnis kann narr über Jahre hinweg mit den entsprechenden Änderungen im Betrieb oder bei den Produktionsformen wiederhergestellt und damit das Image intern und extern verbessert werden. Die Chemieindustrie ist dafür ein gutes Beispiel. Nach einem Chemieunfall ist es sehr schwierig für ein Unternehmen, wieder zu einem guten Image zu gelangen.

Öffentlichkeitsarbeit kann als interne und externe Öffentlichkeitsarbeit ausge­staltet sein. Bei der internen Öffentlichkeitsarbeit werden die Mitarbeiter eines Unternehmens z.B. mittels Hauszeitschriften, Betriebsfeiern, Mitarbeiterbefra­gungen und anderen Kommunikationsformen angesprochen. Sie sollen sich mit dem Unternehmen identifizieren können, Vertrauen in den eigenen Betrieb haben und somit motiviert werden.

Eine zukunftsträchtige Form ist das Sponsoring. Unternehmen werden meist als unsoziale, gewinnbesessene Organisationen gesehen, die keine sozialen und kultu­rellen Aufgaben wahrnehmen. Um diesem Bild entgegenzutreten, engagieren sich die Unternehmen häufig im sozialen und kulturellen Bereich. Sie fördern Sportler und Künstler, schreiben Wettbewerbe aus usw. Die Schaffung einer imagebilden­den Atmosphäre für Unternehmen im Dialog mit der öffendichkeit wird ergänzt durch den Informations- und Wissenstransfer an ein breites Publikum. Die Sponsoring-Formen haben sich in den letzten Jahren differenziert entwickelt. Nicht nur Sport- und Kultursponsoring, sondern auch Sozio- und ökosponsoririg werden von den Unternehmen betrieben. Meist gilt für das Sponsoring das Motto: „Tue Gutes und rede darüber!"

Aufgaben zum Text

1. Stellen Sie die Fragen zum Text und antworten Sie darauf.

2. Erzählen Sie den Text nach.

Література: [1, с. 177 – 179].
Thema 7 Делегування повноважень

Aufgaben zum Text

1. Lesen Sie und übersetzen den Text.

2. Schrieben Sie die neuen Wörter aus und lernen sie auswendig.

3. Referieren Sie den Text.

Begriff der Distribution, Absatzwege

Unter Distribution versteht man die Gestaltung und Steuerung der Überführung eines Produktes vom Produzenten zum Verbraucher. Ein Unternehmen kann entweder direkt an seine Kunden gelangen oder einen indirekten Weg wählen. Von einem direkten Absatz spricht man, wenn der Produzent als unmittelbarer Verkäufer gegenüber dem Endverbraucher auftritt, während beim indirekten Absatz eine oder mehrere Absatzmittler, die Händler eingeschaltet werden.

Die Entscheidung, ob direkt oder indirekt abgesetzt werden soll, hängt von verschiedenen Faktoren ab. In Bezug auf die produkt- und kunden¬bezogenen Faktoren können foldende Tendenzen abgeleitet werden:

Produkt:

– Verderbliche Güter verlangen in der Regel eine rasche Überführung vom Produzenten zum Konsumenten, da Zeitverluste und häufiges Umladen die Qualität der Produkte sehr stark beeinflussen können.

– Bei nichstandardisierten Produkten erfolgt meistens ein direkter Absatz, speziell wenn eine auftragsorientierte Fertigung vorliegt.

– Güter, die einen hohen Wert haben, werden meistens direkt vertrieben, da sie hohe Lagerkosten verursachen. Dazu kommt, dass mit diesen Gütern häufig ein Kundendienst verbunden ist, der direkt vom Hersteller ausgeführt werden muss.

– Schließlich spielt auch die Erklärungsbedürftigkeit und Neuartigkeit des Produktes eine Rolle. Sie sprechen für einen direkten Absatz, da der Hersteller über das notwendige Know-how verfügt.

Kunden:

– Je größer die Zahl der Kunden ist, umso eher wird der indirekte Absatz gewählt.

– Häufigkeit des Bedarfsanfalls. Bei seltenem oder gelegentlichem Bedarf wird ein direkter, bei regelmäßigem ein indirekter Absatzweg im Vordergrund stehen.

– Je größer die geographische Streuung der Kunden ist, umso eher wird ein indirekter Absatzweg gewählt.

– Die Einkaufsgewohnheiten der Kunden können eine entschei-dende Rolle spielen. Je kleiner die gekaufte Menge pro Einkauf — vor allem zusammen mit einer großen Einkaufshäufigkeit — desto mehr ist ein indirekter Absatzweg angezeigt.

Aufgaben zum Text

1. Stellen Sie die Fragen zum Text und antworten Sie darauf.

2. Erzählen Sie den Text nach.

Література: [1, с. 394 – 396].

Thema 8 Основи маркетингу

Aufgaben zum Text

1. Lesen Sie und übersetzen den Text.

2. Schrieben Sie die neuen Wörter aus und lernen sie auswendig.

3. Referieren Sie den Text.

Messe

Unter einer Messe verstehe man eine zu einer bestimmten Zeit an einem bestimm­ten Ort festgelegte Marktveranstaltung, die ein umfassendes Angebot ftir einen oder mehrere Wirtschaftszweige bietet. Gegenüber den Märkten, die vorwiegend dem Verkaufszweck dienen, haben die Messen mehr Ausstellungscharakter; gegenüber Ausstellungen, die sich an die breite Öffentlichkeit richten, sind Messen mehr auf bestimmte Käuferschichten abgestellt. Eine klare Abgrenzung zwischen Markt, Messe und Ausstellung gibt es jedoch nicht.

. In der Praxis hat sich eine Vielzahl von Messen entwickelt. Man kann danach bestimmte Messetypen nach folgenden Kriterien unterscheiden, wobei jedoch bereitet werden muss, dass kaum eine dieser Messetypen in Reinform auftritt:

– nach der Breite des Angebots = Universalmessen, Spezialmessen bzw. Solo- und Monomessen, Branchenmessen und Fachmessen;

– nach dem Angebotsschwerpunkt = Konsum- und Investitionsgütermessen nach den Funktionen der Messe = Informations- oder Ordermesse (Kaufmesse) nach dem Einzugsbereich der Aussteller und Besucher = regionale, überregionale, nationale und internationale Messen

– nach der Zugehörigkeit der Aussteller zu Branchen und Wirtschaftsstufen = Industriemessen, Dienstleistungsmessen, Handelsmessen.

Funktion

Relevante Zielrichtung

Informationsfunktion Informationsweitergabe

Informationsbeschaffung Markttest

Erhöhung der Markttransparenz. Verbesserung des Infor­mationsstandes über Produkt und Unternehmung Erkundung technischer und wirtschaftlicher Trends Verbesserung der marktadäquaten Produkt- und Leistungs­gestaltung

Motivationsfunktion

Verbesserung der Besuchsmotivation, Förderung der Team­arbeit der Mitarbeiter, Vermittlung von Erfolgserlebnissen

Beeinflussungsfunktion

Erholung der Besuchsfrequenz, Dokumentation der Präsenz, Inteisseweckung, PR- und Imagepflege

Verkaufsfunktion Verkaufsvorbereitung Verkaufsdurchfiihrung

Verkaufserhaltung


Kontaktschaffung, Bedarfsermittlung Festigung der Marktposition, Tätigung von Geschäftsabschlüssen Erhöhung der Kundentreue


Indien letzten Jahren rückte die Messe mehr und mehr als „Markt für Informatio­nen" in den Vordergrund. Die Möglichkeiten der zweiseitigen Kommunikation, auch dialogorientierte Kommunikation genannt, werden zunehmend genutzt. Die Messe bietet Chancen der Informationsweitergabe und Informationsbeschaffung, aber auch der direkten Auseinandersetzung mit Kundenwüjischen. In diesem Zusammenhang ist auch die Beeinflussungs- und Mocivationsfunktion von Messen nach wie vor von Bedeutung. Allenfalls im Rahmen der Verkaufsvorbereitun'g' und der Absatzsicherung erfüllt die Messe noch eine gewisse Funktion, während sich die Verkaufsdurchführung stark auf das Nachmessegeschäft: verlagert hat. Im Konsümgüterbereich steht allerdings die Orderfiinkti'on mit Geschäftsabschlüssen nach wie vor im Vordergrund.

Die an einer Messe beteiligten Unternehmen haben ein unmittelbares Interesse, Informationen über ihre Messebesucher zu erhalten, denn mittels dieser Informa­tionen lassen sich Rückschlüsse auf den Erfolg der Messe für sie ziehen. Durch Daten über die Besucherstruktur erhält das Unternehmen Antworten auf Fragen wie z. B. „Finden neu vorgestellte Produkte das Besucherinteresse?", „Wurde die anvisierte Zielgruppe mit dem Messeauftritt erreicht?" oder „Stimmt der Messeauf­tritt glaubwürdig mit dem Unternehmensimage überein?" Mit der Zahl der Aussteller wächst die Gefahr einer Informations- oder Reizüberflutung. Um so wichtiger ist es für die Unternehmen zu wissen, wie sie ihre Zielgruppe erreichen und individuell ansprechen können.

Im Rahmen der konzeptionellen Planung von Messen wird das langfristige Messekonzept des Unternehmens festgelegt. Demgegenüber werden innerhalb der Maßnahmenplanung Entscheidungen über die Gestaltung der einzelnen Messsbe- teiligung getroffen. Auf der Grundlage der Messeziele und -Strategien und der Messebewertung sind für einzelne Messen die Konzeption des Messestandes, die Auswahl der Exponate, die Auswahl und der Einsatz des Personals sowie die Auswahl kommunikativer Maßnahmen festzulegen.

Da jedes Unternehmen ein eigenes Messekonzept verfolgt, gibt es keine Einheits­lösung. Transparenz bedeutet nicht Einschränkung der Vielfalt, Langweiligkeit oder Einheitsdesign. Ausgehend von den verschiedenen Besuchertypen und den unterschiedlichen Messepräsentationen ist ein Messebesuch ein spannendes Erleb­nis und keine standardisierte Angelegenheit.

Mari

Der Messeplatz Deutschland wird für überregional - internationale Messen durch 16 Städte repräsentiert, wozu u. a. Frankfurt, München, Hannover, Mamburg, Dortmund, Essen, Berlin, Köln, Düsseldorf und Leipzig gehören. Frankfurt liegt mit einer Besucherzahl von 2.360.000 und 42600 Ausstellern im Jahr 1995 an der Spitze der deutschen Messestädte. Messe-Highlights sind in Frankfurt die „Buch­messe" und die „JAA" (Internationale Automobil Ausstellung). Hannover liegt mit 2.300.000 Besuchern und 24000 Ausstellern an zweiter Stelle. Die „Hannover Messe" und die „Cebit" stellen zwei große Messe-Standbeine für Hannover dar. Weitere Messe-Highlights sind die „boot" in Düsseldorf sowie die „Internationale Funkausstellung" in Berlin.

Aufgaben zum Text

1. Stellen Sie die Fragen zum Text und antworten Sie darauf.

2. Erzählen Sie den Text nach.

Література: [1, с. 211 – 217].

3 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Модуль 1

1. Was ist Personalmanagement?

2. Nennen Sie die Funktionen des Managements.

3. Was versteht man unter Wettbewerbspolitik?

4. Nennen Sie die Type der Unternehmen?

5. Erzählen Sie über Unfernehmensfinanzierung in Deutschland.

6. Was ist Public Relations?

7. Erzählen Sie über die Messe in Deutschland.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.Постникова Е.В. Business-Deutsch : Бизнес курс немецкого языка / Е.В. Постникова. – К. : А. С. К., 2005. – 432 с.

2. Marktplatz : Deutsche Sprache in der Wirtschaft. – Milano : Interlitho, 2001. – 288.


Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» для студентів І курсу денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до перекладознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «механізований інструмент»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Механізований інструмент» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство німецької мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство німецької мови» для студентів ІV курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: читання та переклад»
Розділи та погодинний розклад семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни с. 5
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «експлуатація та обслуговування машин»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія перекладу (німецька мова)»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія перекладу (німецька мова)» для студентів V курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи