Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" icon

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " переклад ділового мовлення (нім. Мова)" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад"НазваМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни " переклад ділового мовлення (нім. Мова)" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад"
Сторінка1/5
Дата конвертації27.06.2015
Розмір0.69 Mb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПЕРЕКЛАД ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ (НІМ. МОВА)”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ V КУРСУ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.030507 – „ПЕРЕКЛАД”

КРЕМЕНЧУК 2010

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Переклад ділового мовлення (нім. мова)” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.030507 – „Переклад”

Укладач к.ф.н., доц. І.І. Пірог

Рецензент старш. викл. І.В. Кучеренко

Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою КДУ імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _____ 2010 р.

Заступник голови методичної ради __________ доц. С.А. Сергієнко

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Переклад ділового мовлення (нім. мова)” для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 7.030507 – „Переклад”

Укладач к.ф.н., доц. І.І. Пірог
Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І.І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ КДУ імені Михайла Остроградського

39600, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………….…………...…4

1 Теми та погодинний розклад практичних занять………………….……………5

2 Перелік практичних занять……………………………………………...…..……6

Практичне заняття № 1 Діловий лист................................................................6

Практичне заняття № 2 Лист-запит....................................…………………….9

Практичне заняття № 3 Лист-пропозиція.........................................................13

Практичне заняття № 4 Працевлаштування.....................................................19

Практичне заняття № 5 Укладення договору...................................................21

Практичне заняття № 6 Супроводжувальні документи..................................28

Практичне заняття № 7 Рахунок. Умови рахунку...........................................32

3 Збірник текстів для перекладу..............................................................................37

4 Питання до модульного контролю………………………………….…………..85

Список літератури…………………………………………………….……………86

ВСТУП

Методичні вказівки є складовою практичною частиною навчально-методичного комплексу для вивчення ділової німецької мови.

Посібник складається з текстів, листів, заяв про працевлаштування, біографій, об’яв, реклам.

Матеріал кожного текстового блоку містить вправи, спрямовані на отримання та удосконалення лексичних, словотворчих, граматичних навичок, практики перекладу, а також на загальне розуміння тексту. Це допоможе студентам навчитися користуватися німецькомовними джерелами з обраного фаху.

Тексти та завдання розраховані на різний рівень мовної підготовки і залежно від цього їх можна опрацьовувати повністю або частково як під керівництвом викладача так і самостійно.

Крім того, тексти, які містяться у методичних вказівках, є додатковим інформативним матеріалом з ділового мовлення, а також містять лінгвокраїнознавчу інформацію.

Тематика вправ, підібраних з оригінальних джерел, актуальна.

Дані методичні вказівки можуть бути використані як під час консультативних занять під керівництвом викладача, так і в самостійній роботі студентів.

Відповідно до робочої програми цей матеріал призначено для студентів V курсу. Кількість годин, виділена на самостійну роботу, складає 32 години.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ пор.

Тема

Ауд.

занять

(год.)

Самост.

занять

(год.)

1

Діловий лист

2

2

2

Лист-запит

2

2

3

Лист- пропозиція

2

2

4

Працевлаштування

2

2

5

Укладення договору

2

3

6

Супроводжувальні документи

2

3

7

Рахунок. Умови Рахунку.

2

2
Усього за семестр

14

162 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Практичне заняття № 1

Тема. Діловий Лист (Der Geschäftsbrief)

Мета: розглянути особливості перекладу ділових листів.

Короткі теоретичні відомості

Реквізити ділового листа

1. Шапка (der Briefkopf), яка містить: найменування фірми-відправника (den Namen der Fa.) та її торговий знак (das Firmenzeichen), адресу (die Postanschrift), номери телефонів, телекса, факсу (die Telefon-, Telex- und Faxnummern).

2. Сектор адресата: тип відправлення (друкований – Drucksache; терміново – Eilzustellung; рекомендований – Einschreiben; партія товару – Warensendung; авіа – mit Luftpost); назва фірми і/або ім’я адресата; вулиця (die Straße), номер будинку (das Haus), поштовий індекс і місто (die Postleitzahl und Stadt), країна (das Land). Місто та країна у листах за кордон пишуться великими літерами.

3. Рядок посилань (die Bezugszeichenzeile) складається із вказівки на попереднє листування, номера або скорочення відділу або тієї особи, яка веде листування: Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom...; unsere Zeichen, unsere Nachricht vom..., Telefon, Ortsname (Datum).

4. Привід (der Betreff): запрошення (die Einladung), реклама (Werbeangebot), виклик представника (Bitte um Vertreterbesuch), запит (die Anfrage), пропозиція (das Angebot über ...), рекламація (die Mängelrüfe) тощо.

5. Текст листа (der Brieftext) зі зверненням (mit der Anrede).

6. Формула прощання і підпис (die Grußformel und die Unterschrift): з дружнім привітом (mit freundlichem Gruß, mit freundlichen Grüßen); за дорученням (i.A. – im Auftrage), за довіреністю (in Vertretung, in Vollmacht); перед підписом генеральної довіреної особи – прокуриста (ppa. – per prokura). За наявністю декількох підписів дещо лівіше ставлять підписи більш відповідальних співробітників.

7. Примітка про додатки (die Anlagevermerke).

8. Комерційні дані фірми-відправника (die Geschäftsangaben): детальна адреса (якщо у шапці була вказана лише а/с), телеграфний код (Telegramm-Kurzanschrift), номери телекса, факсу, найменування банку кореспондента-відправника (die Bankverbindungen des Absenders), номери рахунків (Konto-Nr.) і т.п.

Кліше та вирази для початку та закінчення листа

 • Wir bestätigen den Empfang Ihres Briefes vom 21. d.M. – Ми підтверджуємо отримання Вашого листа від 21-го цього місяця.

 • Ich habe Ihr Schreiben vom ... mit bestem Dank erhalten, und teile Ihnen hierauf mit, daß ... – Я отримав із вдячністю Ваш лист від ... і повідомляю Вам, що ...

 • Mit Dank bestätigen wie den Erhalt/den Eingang Ihres Briefes/Telegramms vom ... – Із вдячністю підтверджуємо отримання Вашого листа/телеграми від ...

 • Wir nehmen Bezug auf Schreiben vim 5. v. M. – Ми посилаємося на Ваш лист від 5-го минулого місяця.

 • Bezug nehmend auf .../Unter Bezugnahme auf Ihr Fernschreiben ... – Посилаючись на .../із посиланням на Ваш телекс ...

 • In Beantwortung Ihres Briefes ... – У відповідь на Ваш лист ...

 • Im Nachgang zu unserem Brief vom ... – На доповнення до нашого листа від ...

 • Wir erwarten Ihre Antwort. – Чекаємо на Вашу відповідь.

 • Wir hoffen auf einr positive Antwort. – Ми сподіваємося на позитивну відповідь.

 • Wirdanken Ihnen im voraus für die Erfüllung unserer Bitte. – Зарані вдячні Вам за виконання нашого прохання.

 • Für Ihre Bemühungen danken wir Ihnen. – Ми дякуємо Вам за Ваші зусилля.

 • Wir bitten Sie, uns Ihre Entscheidung so bald wie möglich mitzuteilen. – Просимо повідомити якнайшвидше про Ваше рішення.


ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

Перекладіть українською мовою

Зразок фомуляра/бланка ділового листа

Helmut Wagner & Sohn

Textilwarenfabrik

Helmut Wagner & Sohn. Postfach 256, 3500 Kassel

Einschreiben

Schrader & Lehnmann

Einkaufsabteilung

Max-Richter-Straße 95

8970 Immenstadt
Ihre Zeichen, Unsere Zeichen, (05 61) 8243-1

Ihre Nachricht vom unsere Nachricht vom Durchwahl 8243 Kassel

Fr-bl 02.03 L-Hf 52 06.03 ...
Angebot über Stickjacken

Sehr geehrte Damen und Herren,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
Mit freundlichen Grüßen

Helmut Wagner & Sohn

ppa.

(Unterschrift)

Christiane Funke

2 Anlagen

Контрольні питання

1. Реквізити ділового листа: шапка, сектор адресата, рядок посилань, формула прощання і підпис, примітка про додатки, комерційні дані фірми-відправника.

2. Основні кліше та вирази для початку та закінчення листа.

Література: [ 1, c. 76-79].

Практичне заняття № 2

Тема. Лист-запит (DieAnfrage)

Мета: розглянути основні види листів-запитів та особливості їх перекладу.

Короткі теоретичні відомості

(DieAnfrage) Лист-запит може бути загальним (allgemeineAnfrage) spezielleAnfrage, коли направляють запит щодо конкретних товарів.

Структура листа-запиту:

1. Вказівка на джерело адреси фірми, до якої направляють запит (Hinweis auf die Herkunft der Anschrift).

2. Причина запиту (Grund der Anfrage).

3. Предмет запиту (Gegenstand der Anfrage):

– опис бажаного товару (Beschreibung der gewünschten Ware);

– вказівка щодо потрібної кількості (Angabe der gewünschten Menge);

– прохання вислати каталоги, прейскуранти, зразки, креслення тощо, а також умови постачання й оплати (Bitte um Kataloge, Preislisten, Muster, Zeichnungen u. a., sowohl Zahlungs- und Lieferunfsbedingungen).

4. Якщо це можливо – вказівки щодо рекомендації (Eventuelle Angabe von Referenzen).

ЗАВДАННЯ ДО ТЕМИ

Перкладіть українською мовою


Firma Köhler Informatk Firma Udo Seifert

Postfach 627 Kastanienstr. 12

7400 Tübingen 1 6450 Hanau 1
Ihre Zeichen Meine Zeichen Telefon Tübingen

fr -be E/ST (0 70 71) 18.04.95

53 917
Anfrage über Preisliste und Kataloge für transportable Festplatten

Sehr geehrte Damen und Herrn,

aufgrund unseres Schreibens vom 08.02.1995 haben wir von Ihnen einige Exemplare Preisliste und Kataloge der transportablen Festplatten der Tzpen Memo Pack 20 MB, 30 MB und 40 MB erhalten.

Es liegen aber noch eine Anzahl Anforderungen seitens unserer Kunden speziell für die Tzpen Memo Pack 60, 80 und 100 MB und größere Kapazitäten.

Um den Forderungen der Kunden entgegenzukommen, bitten wir Sie um Zusendung von je 10-20 Stück Kataloge und Preisliste.
Mit freundlichen Grüßen

R. Köhler

Robert Köhler

Факс-запит

(Telefax-Anfrage)


07 10 00

143 539 Avis U fax NR.0689 VOM 07.05.94

418 8173 SEIF D
AN: SEIFERT GmbH

ZU Frau Teßmer

VON: Fa. AVIS
Sehr geehrte Frau Teßmer,

bitten um Angebot für Lieferung von folgenden Ersatzteilen für die von ihnen gelieferten It. Kontrakt 50/389 TRANS 866736 Computer:

1. V-Power-Kabel 3 Stck

2. FD Kabel 34 pol 3 Stck

3. Gehäuse XT, AT-Look 1 Stck

4. Netzteil 150 W für XT 2 Stck
MFG Frolowa, Avis Kiew
418 8173 SEIF D

143539 AVIS U


Кліше та вирази листів-запитів:

До п. 1:

 • Ich habe Ihre Anzeige in der ... Zeitschrift gelesen und bitte Sie, ... – я прочитав Вашу об’яву у журналі «…» і прошу Вас ... .

 • Durch Herrn ... habe ich erfahren, daß Sie ... herstellen. – Через пана ... я дізнався, що ви виготовляєте ... .

 • Auf der Herbstmesse wurde ich auf Ihre Erzeugnisse aufmerksam. – На осінньому ярмарку я звернув увагу на Ваші вироби.

 • Wir sind von den Vertretern der Fa. ... an Sie empfohlen worden. – Вас нам рекомендували представники фірми ... .

 • Wir verdanken Ihre Adresse Ihrem Vertreter in ..., der uns mitgeteilt hat, daß ... – Ми зобов’язані Вашому представникові у ..., який дав нам Вашу адресу і повідомив, що ... .

 • Unter Bezugnahme auf Ihre Anzeige in ..., bitten wir Sie um Zusendung... Посилаючись на Вашу об’яву в ... просимо Вас надіслати ... .

 • Wir haben voп еіпет unserer Kunden erfahren, daß ... – Ми дізналися від одного з наших клієнтів, що ... .

До п. 2:

Ich möchte теіп Lager ergänzen und bitte um Ihr Angebot mit Mustern. – Я хочу поповнити свій торговельний склад і прошу надіслати мені пропозиції зі зразками.

 • Меіпе Kundschaft verlangt іп letzter Zeit häufig ... . Senden Sie mir bitte Ihren Katalog und die Preisliste. – Мої клієнти останнім часом часто просять ... . Прошу, будь ласка, надіслати Ваш каталог і прейскурант.

 • Ат ... will ich еіп ... Geschäft eröffnen; ich suche daher Lieferer für ... – ... (дата) я хочу відкрити магазин ... ; тому я шукаю постачальників ... .

– Wir bitten Sie, uns ein Angebot zu machen, das zu Geschäften im größeren Maßstab führen konnte ... Ми просимо Bac висунути нам пропозицію, яка могла б привести до контракту у великих масштабах.

 • Wir sind ап Ihren Erzeugnissen sehr interessiert und bitten Sie daher, ... – Ми дуже зацікавлені у Ваших виробах і тому просимо Вас … .

 • Wir haben Bedarf ап ... – Ми потребуємо .../ми маємо потрубу в ... .

– Wir werden іп nächster Zeit еіпе größere Menge von ... brauchen. – Найближчим часом нам знадобиться велика кількість ... .

До п. 3:

 • Bitte teilen Sie uns Ihre Verkaufsbedingungen für ... mit. – Будь ласка, повідомте нам Ваші умови продажу ... .

 • Wir haben Interesse ап ... und bitten Sie, uns ... zu senden. Ми зацікавлені у ... і просимо вислати нам ... .

 • Wir brauchen dringend ... . Bieten Sie uns telegraphisch unter Angabe Ihrer kürzesten Lieferzeit an ... . – Нам терміново потрібні ... . Зробіть нам пропозицію через телеграф із вказівкою на найкоротший термін постачання ... .

 • Bitte senden Sir uns Ihrе neueste Preisliste einige Proben von ... – Будь ласка, пришліть нам Ваш новий прейскурант і деякі зразки ... .

– Wir bitten Sie um Ausarbeitung einer festen Offerte (eines festen Angebots) für Maschinen laut den beigefügten technischen Daten. – Ми просимо розробити тверду пропозицію щодо верстатів відповідно до запропонованих технічних параметрів.

– Wir bitten Sie uns еіп Angebot іп dreifacher Аusfertisung über ... entsprechend Ihrem Katalog für das Jahr ... zu senden.Просимо надіслати пропозицію у 3-х екземплярах щодо ... згідно з Вашим Каталогом на ...

– Dürfen wir Sie bitten, uns Kataloge zu übermitteln. Просимо Вас надіслати нам каталоги.

– Geben Sie uns bitte an, welche Mengen Sie auf Lager haben und ob sie sofort geliefert werden können? Вкажіть, будь ласка, які кількості є у Вас на складі і чи можете Ви їх доставити одразу?

Wir brauchen ѵоп diesem Artikel große Mengen. – Нам потрібні великі кількості цього артикулу (товару).

- Unter welchen Bedingungen sind Sie bereit, uns Ihre Muster zu schicken? – На яких умовах Ви готові надіслати нам зразки?

До п. 4:

Sie können sich über uns bei der Fa. ... erkundigen. – Ви можете запитати (навести справки) про нас на фірмі ... .

 • Firma ... ist gern bereit, Auskunft über uns zu erteilen. Фірма ... готова надати про нас інформацію.

Контрольні питання

1. Основні види листів-запитів.

2. Особливості перекладу листів-запитів.

Література: [ 1, c. 111-115].
Практичне заняття № 3

  1   2   3   4   5Схожі:

Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни " перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім мова)” для студентів...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім мова)” для студентів...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл менеджменту" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл менеджменту”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія перекладу (німецька мова)»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія перекладу (німецька мова)» для студентів V курсу денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять І самостійної роботи з навчальної дисципліни „ адміністративне право для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни „Адміністративне право” для студентів денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови" для студентів І курсу
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни ”основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови”...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо семінарських занять з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «граматичні проблеми перекладу»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Граматичні проблеми перекладу» для студентів ІV курсу денної форми...
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни \" переклад ділового мовлення (нім. Мова)\" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання зі спеціальності 030507 „переклад\" iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи