Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи»НазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи»
Дата конвертації27.06.2015
Розмір99.48 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ДИПЛОМАТИЧНА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

ТА МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІV КУРСУ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – «ФІЛОЛОГІЯ»


КРЕМЕНЧУК 2011


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом 6.020303– «Філологія»


Укладач старш. викл. Ж. Г. Мацак


Рецензент к.ф.н. доц. І. І. Пірог
Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _____ 2011 р.

Заступник голови методичної ради __________ доц. С. А. Сергієнко
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» для студентів ІV курсу денної форми навчання за напрямом 6.020303 – «Філологія»
Укладач старш. викл. Ж. Г. Мацак
Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І. І. Пірог


Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.

Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600

ЗМІСТ
Вступ.............................................................................................................................4

1 Теми та погодинний розклад лекцій і самостійної роботи...................................5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання..........................................6

3 Перелік тем рефератів............................................................................................14

4 Питання до модульного контролю.......................................................................14

Список літератури.....................................................................................................15

ВСТУП

Зміст навчальної дисципліниМета курсу полягає в тому, щоб навчити студентів основ перекладу текстів міжнародних документів та дипломатичної кореспонденції як різновиду офіційно - ділового стилю англійської мови.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати: лексику, яка використовується в оригінальних матеріалах ООН та інших міжнародних організаціях, а також у міжнародних договорах.

уміти: виконувати усний та письмовий переклад міжнародних та дипломатичних документів, найбільш розповсюдженних у міжнародних відносинах.

Види самостійної роботи


Відповіді на запитання, виконання письмових завдань.

Система забезпечення самостійної роботи навчально - методичними засобами

Методичні вказівки, навчальні посібники, підручники.

Пояснення щодо користування методичними вказівками

Методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Час та місце виконання самостійної роботи студентами

Самостійну роботу студент може виконувати у вільний від занять час у бібліотеці університету, в міських бібліотеках, навчальному кабінеті та в домашніх умовах.

Проведення консультацій викладачів згідно з графіком

Самостійна робота студента проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що ґарантує можливість отримання необхідної консультації або допомоги викладача. Графік консультацій викладачів доводиться до відома студентів на початку семестру.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ РОБОТИпор.

Тема

Денна форма навчання

К-сть год. лекцій

К-сть год. СРС

1

Diplomatic Correspondence. Дипломатична кореспонденція

2

3

2

Full Powers. Повноваження

2

3

3

International Documents. Міжнародні документи

2

3

4

Treaties and Conventions. Договори та конвенції. Agreements. Угоди

2

2

5

Declarations. Декларації

2

2

6

Constituent acts of the United Nations and other international organizations

2

2
Усього годин за семестр

12

15


2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
Тема 1 Diplomatic Correspondence. Дипломатична кореспонденція

Дипломатична кореспонденція ООН. Офіційни листи ООН. Неофіційни листи ООН. Ноти ООН. Кореспонденція між відділами ООН. Інші види дипломатичних документів.

Diplomatic Correspondence

1. United Nations Communications. 1.1. Formal Letters. 1.2. Informal Letters.1.3. UN Notes Verbales. 1.4. Interoffice Memoranda.

Питання для самоперевірки

1.1. Formal Letters.

 1. What are the main types of United Nations official communications?

 2. What subjects require formal letters?

 3. Who are they usually addressed to?

 4. What is the basic outline of a formal letter?

 5. What is the proper salutation (complimentary close) for a formal letter?

 6. Which part of a letter conveys the message?

 7. What is the correct form of the date in UN correspondence?

1.2. Informal Letters.

1. What subjects require informal letters?

2. Who are they usually addressed to?

3. What is the basic outline of an informal letter?

4. What is the proper salutation (complimentary close) for an informal letter?

5. What style is preferred in drafting letters from under-secretaries-general or officers of equivalent rank to permanent representatives?

6. What punctuation mark is used after the salutation?

7. What is the correct form of the date in informal letters?

1.3. Notes Verbales

1. What is a note verbale?

2. What style is preferred in drafting notes verbales?

3. What subjects require notes verbales?

4. Who are they usually addressed to?

5. What is the basic outline of a note verbale?

6. What protocol formulas are acceptable in notes verbales?

7. What instructions should be followed carefully in drafting a note verbale?

1.4. Interoffice Memoranda

1. What is the medium for internal correspondence within the UN Secretariat?

2. What subjects require interoffice memoranda?

3. When are they generally used?

4. Who are usually addressed to?

5. How many subjects are normally dealt with in each memorandum?

6. What is the basic outline of an interoffice memorandum?

7. What is the correct form of the date in interoffice memoranda?

Література: [1, с. 226  268].

Тема 2 Full Powers. Повноваження

Форма повноважень. Здійснення повноважень. Передача повноважень.

Питання для самоперевірки

 1. What is a full power?

 2. When does a diplomatic agent require a special authorization, called a full power, from the head of the state, whom he represents?

 3. When and where are the full powers of the plenipotentiaries exhibited for verification?

 4. What was the custom observed in former times?

 5. What is the form of the full powers issued nowadays to representatives for such purposes as the negotiations and signature of a treaty?

 6. Who performs the duty of verification of the full powers?

 7. What seems to be the most essential feature of such documents?

Література: [1, с. 294  334].

Тема 3 International Documents. Міжнародні документи

Угоди й конвенції. Декларації. Протоколи.

Завдання до теми

 1. Suggest the Ukrainian for:

Accession; the authenticity of the text; a binding international agreement; contractual treaty (treaty) obligations; entry into force; the exchange of ratifications; equally authentic; the final clauses of a treaty; a multilateral treaty; the negotiating states; a party to a treaty; the plenipotentiaries; the provisions of a treaty; the signatory governments; under the auspices of the United Nations; to affix one’s seal; to place (an instrument) in the custody of a depositary.

2. Suggest the English for:

Договір :

основоположний договір;

зобов’язуючий договір;

договір про встановлення кордонів;

колективний договір;

міжнародний договір;

мирний договір.

закритий договір;

договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь;

торговельний договір;

універсальний договір.

3. Translate into Ukrainian paying attention to the words in bold type

 1. Subject to the provisions in the instruments relating to the meetings specified hereunder the Director-General shall take all necessary steps for the application of the present Regulations. 2. The States Parties to the present Covenant have submitted the reports on the progress made in achieving the observance of the rights recognized herein. 3. There shall be established a Human Rights Committee (hereafter referred to in the present Covenant as the Committee). 4. It shall consist of eighteen members and shall carry out the functions hereinafter provided. 5. The General Conference invites the Director-General to take into account considerations annexed hereto.

6. For the financial period 1994-1996 the amount of $625, 374, 000 is hereby appropriated for the purposes indicated in the appropriation table. 7. The International Maritime Satellite Organization herein referred to as “the Organization”, is hereby established.

Питання для самоперевірки

 1. What are the most typical forms of international agreement?

 2. What does the term “treaty” imply in generic and a restricted sense?

 3. What is the composition design of treaties and conventions?

 4. Which part of a treaty contains a statement of the purpose?

 5. And which part embodies the substantive commitments undertaken by the contracting parties?

 6. How is the authenticity of the text established?

 7. What languages are used in treaties and other international compacts?

Література: [1, с. 8  19].
Тема 4 Treaties and Conventions. Договори та конвенції. Agreements. Угоди

Види договорів. Види конвенцій.

Завдання до теми

1. Suggest the English for:

1) безстрокова угода; 2) тимчасова угода; 3) двостороння угода; 4) договірні зобов'язання; 5) довгострокова угода; 6) міжнародні зобов'язання;

7) міжурядова угода; 8) зобов'язання, що випливають з основних положень договору; 9) угода про культурний обмін; 10) угода про встановлення дипломатичних відносин; 11) угода з широкого кола питань; 12) тристороння угода; 13) чотиристороння угода; 14) юридично обов'язкова угода.

2. Translate the following Latin expressions into Ukrainian :

ad hoc: arranged for this purpose; a fortiori: the more so; a priori: prior to; contra pacem: against peace; ex officio: by virtue of one's office or position; gratis dictum: a free will statement; inter se: between or among themselves; inter alia: among other things; ipso facto: by that very fact or act; thereby; ipso jure: by that very right; per annum: annually; per capita: for each individual; per se: by or in itself; intrinsically; prima facie: (based) on the first impression; [in law] adequate to establish a fact or raise a presumption of fact unless refuted; pro and con: [of arguments or reasons] for and against; pro rata: in proportion to a total sum.

3. Translate into Ukrainian.

 1. Nothing in paragraph 4 below should in any way prejudice the position of any Member State on this question. 2. The provisions of this article are without prejudice to the responsibilities of the Committee under article 41. 3. States Parties undertake to adopt effective measures with a view to combatting prejudices which lead to racial discrimination. 4. A declaration may be withdrawn at any time by notification to the Secretary-General. Such a withdrawal shall not prejudice the consideration of any matter which is the subject of a communication already transmitted under this article. 5. The provisions for the implementation of the present Covenant shall apply without prejudice to the procedures prescribed in the field of human rights by or under the constituent instruments and the conventions of the United Nations.

6. Nothing in the present Convention shall be deemed to prejudice any legislation which ensures stricter conditions than those provided by the present Convention. 7. Denunciation shall be without prejudice to the continued application of the provisions of the present Protocol to any communication submitted under article 2 before the effective date of denunciation.

Питання для самоперевірки

1. What does the term «agreement» imply in a generic and a restricted sense?

 1. What is the main distinction between the terms «treaty» and «agreement» used in a restricted sense?

 2. What are «inter-agency agreements»?

 3. What terms substantially similar to «agreement» are employed in diplomatic practice?

 4. What is the general procedure of concluding an agreement by an exchange of notes?

 5. What agreements are not subject to ratification?

 6. What is the compositional design of most agreements of a binding nature?

Література: [1, c. 8  40].
Тема 5 Declarations. Декларації

Термін «декларація». Види декларацій.

Завдання до теми

1. Suggest the English for:

1) сторона, що воює; 2) зацікавлені держави; 3) молоді незалежні держави; 4) держава-порушник; 5) держава перебування; 6) держави-учасниці;

7) держави, що підписали договір; 8) держава, що вчинила протиправну дію;

9) держави з різним суспільним ладом; 10) протилежна сторона
2. Translate into Ukrainian paying attention to the words in bold type.

1. The ideal of free human beings can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civic and political rights. 2. Decision 3.3 wherein the Executive Board expressed its opinion concerning the future presentation of c/5 documents is of particular importance. 3. The procedure by which the present Convention is to be applied is defined in the Regulations for its execution, which constitute an integral part thereof. 4. Any High Contracting Party may, at the time of ratification or accession, or at any time thereafter, declare that the present Protocol shall extend to all territories for whose international relations it is responsibility. 5. In faith whereof the undersigned, duly authorized to that effect, have signed the present Convention. 6. The Director-General shall lay down and enforce rules and provisions consistent therewith. 7. Unesco's programmes in the field of communication are based upon the fundamental principles stated therein.

Питання для самоперевірки

1. What does the term «declaration» denote?

2. Are all declarations to be regarded as treaties?

3. When can an international instrument be regarded as legally binding?

4. What is the usual form of a declaration?

5. What is «a declaration of intention”? Is it assumed to constitute any international commitments?

6. What are the final documents of summit meetings?

7. What subjects are generally covered in a declaration?

Література: [1, с. 64  75].
Тема 6. Constituent acts of the United Nations and other international organizations

Charters. Устави. Statutes. Статути. Constitutions. Конституції.

Завдання до теми

 1. Study the use of italicized words in different phrases, suggest their Ukrainian equivalents.

~ CAPACITY ~

A document certifying one’s ~; an international ~ to act; treaty-making ~; in a consultative ~; in the ~ of ambassador; in the consular ~; in one’s individual (personal)~ ; in one’s ~ as depositary of conventions.

~ PRIORITY ~

first ~ ; high ~ measures; ~ message; ~ right; on a ~ basis; of high ~; to establish an order of ~ ; to observe the rules of ~.

 1. Memorize the phrases below. Suggest their Ukrainian equivalents.

 1. an inalienable right; 2) legitimate aspirations; 3) in pursuit of the purposes; 4) upon receipt of the instruments of ratifications; 5) to accede to the Charter; 6) to be entitled to become a Member of the Organization; 7) to declare one’s adherence to the principles; 8) to enjoy equal rights; 9) to have equal duties; 10) to notify smb of one’s intention; 11) to reinforce the links (between).

Питання для самоперевірки

 1. What is the way of setting up international and regional organizations?

 2. When was the United Nations Charter drawn up?

 3. When is the United Nations day celebrated?

 4. What does the Charter reflect?

 5. What is binding on all members of the international community?

 6. What capacity has the UNO steadily developed?

 7. What is the role of the UNO in world affairs today?

Література: [1, с. 94  107].

3 ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ
1. UN Notes Verbales.

2. Interoffice Memoranda.

3. Others Diplomatic Acts:

  1. Agrement;

  2. Consular Commission and Exequatur;

  3. Letters of Credence and Letters of recall.4 ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
1. Diplomatic Correspondence.

2. United Nations Communications. Дипломатична кореспонденція. Дипломатична кореспонденція ООН

3. Formal Letters. .. Офіційни листи ООН.

4. Informal Letters. Неофіційни листи ООН

5. UN Notes Verbales. Ноти ООН.

6. Interoffice Memoranda. Кореспонденція між відділами ООН

7. Others Diplomatic Acts. Інші види дипломатичних документів

8. Full Powers. Повноваження

9. International Documents. Міжнародні документи

10. Treaties and Conventions. Договори та конвенції. Agreements. Угоди

11. Declarations. Декларації

12. Joint Communiqué. Спільне Комюніке

13. Joint Declaration. Спільна декларація

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1. Борисенко І. І., Євтушенко Л. І., Дайнеко В. В. Англійська мова в міжнародних документах і дипломатичній кореспонденції : Навчальний посібник. 2-е видання, із змінами та доповненнями. - К. : «Логос»,1999. - 416 с.


Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconКурс лекцій з навчальної дисципліни "дипломатична кореспонденція та міжнародні документи" для студентів ІV курсу денної форми навчання
Курс лекцій з навчальної дисципліни «Дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» для студентів ІV курсу денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до мовознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до мовознавства» для студентів І курсу денної та заочної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «вступ до перекладознавства»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до перекладознавства» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «механізований інструмент»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Механізований інструмент» для студентів денної форми навчання...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія зарубіжної літератури»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія зарубіжної літератури» для студентів І курсу денної та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство німецької мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство німецької мови» для студентів ІV курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: читання та переклад»
Розділи та погодинний розклад семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни с. 5
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «дипломатична кореспонденція та міжнародні документи» iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «експлуатація та обслуговування машин»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експлуатація та обслуговування машин» для студентів денної та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи