Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу icon

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови" для студентів І курсуНазваМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови" для студентів І курсу
Дата конвертації27.06.2015
Розмір104.48 Kb.
ТипМетодичні вказівки
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВНА ІНОЗЕМНА МОВА: ЧИТАННЯ ТА ПЕРЕКЛАД З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ”

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ЗА НАПРЯМОМ 6.020303 – „ФІЛОЛОГІЯ”


КРЕМЕНЧУК 2013

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни ”основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови” для студентів денної форми навчання за напрямом 6.020303 – „Філологія”

Укладач старш. викл. Ж. Г. Мацак

Рецензент старш. викл. Ю. М. Шульженко

Кафедра перекладу

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № ___ від _____ 2013 р.

Голова методичної ради __________ проф. В. В. Костін


Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни

”основна іноземна мова : читання та переклад з англійської мови для студентів денної форми навчання за напрямом 6.020303 – „Філологія”


Укладач старш. викл. Ж. Г. Мацак

Відповідальний за випуск зав. кафедри перекладу доц. І. І. Пірог

Підп. до др._________. Формат 60х84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк._________. Наклад____прим. Зам. № __________. Безкоштовно.
Видавничий відділ

Кременчуцького національного університету

імені Михайла Остроградського

вул. Першотравнева, 20.м.Кременчук,39600

ЗМІСТВступ……………………………………………………………………….…………41 Теми й погодинний розклад практичної та самостійної роботи……..…….....5

2 Перелік тем і питань для самостійного опрацювання……………………….….6

3 Питання до модульного контролю………………………………………………. 9

4 Критерії оцінювання………………………………………..……………………10

Список літератури……………………………………………………………….…11


ВСТУП
Мета і завдання самостійної роботи

Удосконалювати уміння перекладати граматичні та лексичні елементи, форми та конструкції, забезпечити студентів мовними формулами, які дозволяють успішно спілкуватися англійською мовою.

Розвивати навички роботи з текстами різних стилів, проводити структурний аналіз тексту, формувати навички глибокого розуміння та інтерпретації тексту за змістом, удосконалювати уміння визначати головну ідею тексту.

Види самостійної роботи


Відповіді на запитання, виконання письмових завдань.

Система забезпечення самостійної роботи навчально-методичними засобами

Методичні вказівки, навчальні посібники, підручники.

Пояснення щодо користування методичними вказівками

Методичні матеріали передбачають можливість проведення самоконтролю з боку студента.

Час та місце виконання самостійної роботи студентами

Самостійну роботу студент може виконувати у вільний від занять час у бібліотеці університету, у міських бібліотеках, навчальному кабінеті та в домашніх умовах.

Проведення консультацій викладачів згідно з графіком

Самостійна робота студента проводиться відповідно до заздалегідь складеного графіка, що ґарантує можливість отримання необхідної консультації або допомоги викладача. Графік консультацій викладачів доводиться до відома студентів на початку семестру.

1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ПРАКТИЧНОЇ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


№ п/п


Тема

Денна форма

навчання

К-сть год. практ.

К-сть год.

СРС

1

Модуль 1

Види читання. Переглядове читання. Ознайомлювальне читання. Вивчаюче читання. Пошукове читання. Читання уривків адаптованих текстів. Частковий переклад речень. Конспективне читання.*

Реферативне читання.* Оглядове читання.* Орієнтувальне читання.* Читання та переказ адаптованих текстів*

16

22

2

Модуль 2

Інтерпретація тексту за змістом. Визначення джерела, з якого взято уривок, та його автора. Поділ текстового матеріалу на змістові частини. Виділення змістових опор у тексті. Розкриття автором основної ідеї. Характеристика дійових осіб. Характеристика часу подій.

Характеристика місця подій. Читання та переклад уривків адаптованих текстів.* Значення контекстуального здогаду*

28

24
Усього годин за осінній семестр

44

46

3

Модуль 1

Основний конфлікт тексту. Визначення теми за заголовком, ілюстраціями. Визначення основної ідеї тексту. Визначення змістового зв’язку між поодинокими фактами тексту. Об’єднання фактів у змістовне ціле. Читання та переказ адаптованої літератури.* Визначення слів, які виявляють тему абзацу, фрагмента.* Визначення фрагментів, які узагальнюють тему*

18

15

4

Модуль 2

Сюжет і фабула тексту. Визначення сюжету (послідовності подій у реальній дійсності) тексту. Визначення фабули (послідовності викладу подій у тексті). Розкриття взаємозв’язку сюжету та фабули. Читання та переказ адаптованої літератури.* Значення певної події для розвитку сюжету.* Визначення найбільш важливих епізодів.* Визначення важливих сюжетних ліній*

12

15

5

Загальний характер тексту. Опис. Розповідь. Міркування. Комбінований текст. Читання та переказ адаптованої літератури.* Читання та переклад текстів різного характеру*

6

15
Усього годин за весняний семестр

36

45
Усього годин за рік

80

912 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ


Тема 1 Види читання.

Конспективне читання. Реферативне читання. Оглядове читання. Орієнтувальне читання

Читання – один із видів мовленнєвої діяльності. Роль читання як засобу навчання. Види читання.
Завдання до теми

  1. Прочитати “Beowulf”.

  2. Зробити письмовий переказ адаптованого тексту “Beowulf”.


Питання для самоперевірки

  1. Яке читання спрямоване на сприйняття логіко-фактологічного ланцюга тексту та на загальну оцінку прочитаного?

  2. Яка мета оглядового читання?

  3. Яке завдання орієнтувального читання?

  4. Чи згодні ви з тим, що реферативне читання – прогляд джерела, спрямований на складання логіко-змістовної схеми тексту, виділення ключових слів, понять?

Література: [1, с. 5–14].

Тема 2 Інтерпретація тексту за змістом. Значення контекстуального здогаду

Визначення “інтерпретація”. Поняття “контекстуальна здогадка”.
Завдання до теми

1. Прочитати оповідання “Compensation” Джона Голсуорсі.

2. Зробити письмовий переклад 1, 2, 3, 4 абзаців тексту.

Питання для самоперевірки

1. Що означає латинське слово “інтерпретація”? Дайте визначення.

2. Яка навичка лежить в основі “контекстуальної здогадки”?

3. Чи відіграють важливу роль у роботі з текстом знання й уміння, отримані внаслідок лінгвістичного досвіду?

Література: [1, с.22–26].


Тема 3 Основний конфлікт тексту. Визначення основної ідеї тексту

Конфлікт. Тема. Ідея. Роль змістових зв’язків між поодинокими фактами тексту.

Завдання до теми

1. Прочитати та зробити письмовий переказ 1, 2 глав оповідання “The First and the Last”.

2. Визначити слова, які виявляють тему першого абзацу частини І оповідання.

3. Визначити фрагменти, які узагальнюють тему (1, 2 глави оповідання).
Питання для самоперевірки

1. Дайте визначення латинського слова “конфлікт”.

2. Як визначити тему та ідею тексту?

3. Яку роль відіграють змістові зв’язки між поодинокими фактами тексту?

Література: [1, с. 32–44; 2, с. 187, с. 258].


Тема 4 Сюжет і фабула тексту

Визначення сюжету. Визначення фабули. Взаємозв’язок сюжету та фабули.
Завдання до теми

1. Прочитати та письмово переказати глави ІІІ, ІV оповідання “The First and the Last”.

2. Визначити, яка подія відіграє важливе значення для розвитку сюжету оповідання “The First and the Last”.

3. Назвати найбільш важливі епізоди.

4. Визначити важливі сюжетні лінії.
Питання для самоперевірки

1. Що означає французьке слово “сюжет”?

2. Як ви розумієте латинське слово “фабула”?

3. Розкрийте взаємозв’язок між сюжетом та фабулою.

Література: [1, с. 85–110].

Тема 5 Загальний характер тексту. Опис. Розповідь. Міркування. Комбінований текст

Поняття “текст”. Типи висловлювань: опис, розповідь, міркування.
Завдання до теми

1. Прочитати та переказати V, VІ глави оповідання “The First and the Last”.

2. Підібрати невеликі тексти різного характеру та зробити письмовий переклад.
Питання для самоперевірки

1. Які логічні категорії лежать в основі класифікації висловлювань?

2. Яка різниця між описом, розповіддю та міркуванням?

3. Дайте визначення тексту.

Література: [1, с. 57–63].

ПИТАННЯ ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ
Осінній семестр

Модуль І

1. Які види читання ви знаєте?

2. Конспективне читання, його особливості.

3. Особливості реферативного читання.

4. Чим відрізняється оглядове читання від орієнтувального?

Модуль ІІ

1. Дайте визначення поняття “інтерпретація”.

2. Як визначити основну ідею тексту?

3. Значення контекстуального здогаду.

4. Як поділити текстовий матеріал на змістові частини?
Весняний семестр

Модуль І

1. Як визначити основний конфлікт тексту?

2. Як визначити тему за заголовком, ілюстраціями?

3. Визначення змістового зв’язку між поодинокими фактами тексту.

Модуль ІІ

1. Визначення сюжету.

2. Визначення фабули.

3. Взаємозв’язок сюжету та фабули.

4. Опис. Розповідь. Міркування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Осінній семестр – залік. Форма проведення контролю – усна
Вид роботи

Кількість

балів

Максимум балів за 1

Разом

1

Відвідування практичних

занять

22

1

22

2

Робота на заняттях

(поточний контроль)

22

1

22

3

Письмова робота

2

10

20

4

Словникова робота

1

6

6

5

Усне опитування

6

5

30

агалом:

100Весняний семестр

20 балів іспит (усне опитування)

80 балів робота на заняттях, яка включає:

1 бал – відвідування практичних та наявність конспектУ підготовки до практичних занять (18 балів);

1 бал – робота на заняттях (18 балів);

письмова робота (твір) – (10 балів);

словникова робота (словниковий диктант (3) – 15 балів; наявність словника – 4 бали)

усне опитування – 5 балів (15 балів).

Список літератури
1. Данилюк Л. В. Read and Speak English.Book One : навчальний посібник для самостійного читання та розвитку усного та писемного мовлення /

Л. В. Данилюк. – Полтава: Оріяна, 2008. – 198 с.

2. Словарь иностранных слов. – Москва.: Русский язык, 1989. – 624 с.
Схожі:

Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «основна іноземна мова: читання та переклад»
Розділи та погодинний розклад семінарських занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни с. 5
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл економіки та...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «теорія перекладу (німецька мова)»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теорія перекладу (німецька мова)» для студентів V курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім мова)” для студентів...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «лінгвокраїнознавство німецької мови»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокраїнознавство німецької мови» для студентів ІV курсу денної...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «порівняльна лексикологія англійської та української мов»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Порівняльна лексикологія англійської та української мов» для...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл менеджменту" для студентів V курсу денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Теорія І практика перекладу (німецька мова): цикл менеджменту”...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «історія англійської мови»
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «Історія англійської мови» для студентів ІІ курсу денної форми...
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни \" основна іноземна мова: читання та переклад з англійської мови\" для студентів І курсу iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «проблеми соціокультурного варіювання мови в аспектах перекладу»
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проблеми соціокультурного варіювання мови в аспектах перекладу»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи