Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата icon

Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада ДатаНазваПоложення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Сторінка4/6
Дата конвертації27.06.2015
Розмір0.54 Mb.
ТипПоложення
скачать >>>
1   2   3   4   5   6

8. ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ,
ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ КАФЕДРОЮ


8.1. Для реалізації завдань та функцій на кафедрі реалізується низка процесів, які належать до трьох основних груп процесів СМЯ НАУ – процеси менеджменту, процеси вищої освіти та забезпечувальні процеси, які сприяють ефективному функціонуванню СМЯ НАУ і спрямовані на виконання основних завдань та функцій кафедри.

8.2. Кафедрою виконуються наступні процеси вищої освіти:

– навчально-виховний процес;

– навчально-методична діяльність;

– проектування та розробка (щодо навчального процесу);

– наукова діяльність.

8.3. Кафедра бере участь у таких процесах вищої освіти, процесах менеджменту та забезпечувальних процесах:

– процеси, пов’язані зі споживачами;

– доуніверситетська підготовка;

 відбір абітурієнтів;

 проектування і розробка;

 навчально-методична діяльність;

 навчально-виховний процес;

– процес працевлаштування випускників;

– внутрішні аудити (в підрозділах НАУ);

– управління персоналом;

– управління інфраструктурою;

– управління виробничим середовищем;

– управління інформаційними ресурсами бібліотеки.

8.4. Кафедра виконує наступні обов’язкові процеси менеджменту (в рамках СМЯ):

– управління документацією;

– управління невідповідною продукцією (освітньою послугою);

– коригувальні дії;

– запобіжні дії;

– моніторинг та вимірювання процесів СМЯ.
8.5. Організація навчально-виховного процесу.

Кафедра проводить навчально-виховну і методичну діяльність з напрямів спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін (перелік наведено в Додатку 1) відповідно до мети та головних завдань Політики у сфері якості освітньої діяльності НАУ.

8.6. Навчально-виховний процес забезпечує можливість:

– здобуття особою знань, умінь і навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній сферах;

– інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що сприяє формуванню особистості.

8.7. Навчання на кафедрі здійснюється за такими формами:

– денна;

– заочна, дистанційна;

– післядипломна освіта.

8.8. Організація навчального процесу на кафедрі здійснюється за формами:

– навчальні заняття за видами (лекції, лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації тощо);

– самостійна робота;

– практична підготовка;

– контрольні заходи.

Опис дій щодо виконання процесів, які реалізує кафедра, наведено в Додатку 5.

9. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ


9.1. Результативність роботи кафедри визначається на рівні всієї кафедри та на рівні кожного її співробітника.

9.2. Кількісну оцінку результативності розраховують як відсоток виконання планових завдань, покладених на кафедру або на кожного її співробітника.

9.3. Критерієм результативності виконання процесів є умови, при яких кількісна оцінка результативності не менша планового рівня, що визначається згідно з Документованою процедурою «Управління процесами» (СМЯ НАУ ДП 7.5.1 – 01 – 2008).

9.4. Окремий плановий пункт завдання виконаний, якщо термін виконання та якість результату відповідає встановленим вимогам.

9.5. При виявленні невідповідностей щодо виконання процесів виконуються коригувальні та запобіжні дії.

9.6. Оцінку результативності процесів виконує відповідальний з якості кафедри. На основі цих оцінок формується оцінка результативності кафедри, яка передається відповідальному за процес (відповідно до матриці відповідальності) для формування інтегральної оцінки СМЯ університету.

10. ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ


Кафедра призначається випусковою:

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямом підготовки 6.051103 «Авіоніка»;

- за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра за спеціалізацією 7(8).0511030 «Технічна експлуатація комплексів пілотажно-навігаційного обладнання» спеціальності 7(8).0511030 «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»;

- за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за спеціалізацією 7.05110302 «Системно-маркетингова експлуатація авіоніки» спеціальності 7.05110301 «Комплекси пілотажно-навігаційного обладнання»;
наказом ректора за поданням директора інституту (на підставі рішення ради інституту) та за рекомендацією методичної ради університету.

Випускова кафедра виконує такі функції:

10.1. Організація та проведення робіт з відкриття напряму підготовки фахівців, спеціальності та спеціалізацій за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

10.2. Організація та проведення робіт з акредитації, ліцензування та атестації напрямів та спеціальностей підготовки фахівців за певними освітньо-кваліфікаційними рівнями.

10.3. Вивчення попиту підприємств, організацій та установ у фахівцях напряму підготовки, спеціальності та спеціалізацій, що входять у дану спеціальність.

10.4. Участь у роботі приймальної комісії з прийому до університету студентів за держбюджетною та контрактною формами фінансування.

10.5. Розробка, узгодження та подання для затвердження відповідних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм.

10.6. Розробка та коригування робочих навчальних планів ступеневої підготовки фахівців за напрямом та спеціальністю.

10.7. Узгодження навчальних та робочих навчальних програм з усіх навчальних дисциплін напряму підготовки, спеціальності та спеціалізацій.

10.8. Аналіз якості викладання всіх навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.9. Аналіз відвідування навчальних занять та поточної успішності студентів напряму підготовки та спеціальності, розробка пропозицій щодо їх поліпшення та подальшого навчання студентів, у тому числі переведення до наступного освітньо-кваліфікаційного рівня.

10.10. Участь у проведенні ректорського контролю якості підготовки фахівців.

10.11. Розробка методичних матеріалів з організації та проведення державного та кваліфікаційного екзаменів випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр” відповідно.

10.12. Організація та проведення державних та кваліфікаційних екзаменів випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст” та “Магістр” відповідно.

10.13. Організація виконання студентами комплексних кваліфікаційних завдань зі спеціальності та комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.14. Розробка методичних матеріалів з виконання та захисту дипломних робіт (проектів) випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Магістр” і “Спеціаліст”.

10.15. Розробка тематики атестаційних робіт випускників всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, організація роботи державних екзаменаційних комісій, рецензування та захисту атестаційних робіт випускників.

10.16. Організація та проведення захисту дипломних робіт (проектів) випускників освітньо-кваліфікаційних рівнів “Магістр” і “Спеціаліст”.

10.17. Організація, проведення та методичне забезпечення всіх видів навчальних і виробничих практик студентів напряму підготовки та спеціальності.

10.18. Розробка та реалізація комплексу заходів щодо підсилення професійної підготовленості студентів; координація роботи по підсиленню професійної спрямованості викладання фундаментальних та спеціальних навчальних дисциплін напряму підготовки та спеціальності.

10.19. Розробка пропозицій щодо поліпшення підготовки випускників всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.

10.20. Організація та проведення один раз у три-п’ять років науково-методичних конференцій, семінарів або нарад з комплексу питань, пов’язаних з якістю підготовки фахівців різного рівня із залученням як провідних викладачів, які проводять навчальні заняття за напрямом підготовки та спеціальністю в університеті та в інших вищих навчальних закладах країни, так і представників виробництва, замовників.

10.21. Участь у працевлаштуванні фахівців, надання методичної допомоги підприємствам у організації їх стажування.

Організація зв’язків з випускниками з метою вивчення якості їх практичної підготовки та розробки заходів з поліпшення підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю.

Вивчення питань, пов’язаних з адаптацією молодих фахівців до умов функціонування підприємств, їх професійним ростом.

10.22. Організація та проведення самоатестації кафедри та напряму підготовки та спеціальності.

10.23. Розвиток співробітництва з підприємствами, установами та організаціями з питань підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальністю.

10.24. Організація виступів керівного складу та провідних фахівців підприємств, установ і організацій перед студентами та науково-педагогічними працівниками; залучення до педагогічної діяльності провідних вчених та практичних працівників галузі, для потреб якої здійснюється підготовка за напрямом та спеціальністю.

10.25. Здійснення в установленому порядку співробітництва із спорідненими вищими навчальними закладами України, зарубіжними вищими навчальними закладами з навчальної, навчально-методичної та науково-дослідної роботи, а також з зарубіжними науково-дослідними організаціями за напрямом підготовки та спеціальністю.

Додаток 1

до п.1.1
1   2   3   4   5   6Схожі:

Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про навчання, інструктажі І перевірку знань працівників університету з питань охорони праці смя нау п 06. 05-01-2013 київ (Ф 03. 02-31) узгодження: Підпис Ініціал
Положення встановлює порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці (ОП) працівників університету,...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЯкщо оформлення не відповідає інструкції, до рейтингової таблиці ця публікація вноситись не буде
Назви факультету(інституту), кафедри, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказуються...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол № від Прізвище, ім’я та по батькові ( повністю) Характер атестації
Бюлетен ь для таємного голосування про присвоєння вченого звання доцента кафедри
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол № від Прізвище, ім’я та по батькові ( повністю) Характер атестації
Бюлетен ь для таємного голосування про присвоєння вченого звання професора кафедри
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про захист студентами курсових та дипломних робіт іноземною мовою
Допущені до захисту студенти повинні у встановлений термін (приблизно за місяць до захисту) подати на кафедру іноземних мов для природничих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи