Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата icon

Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада ДатаНазваПоложення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Сторінка2/6
Дата конвертації27.06.2015
Розмір0.54 Mb.
ТипПоложення
скачать >>>
1   2   3   4   5   6

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ


2.1. Головним завданням кафедри є організація та здійснення на високому рівні навчальної і навчально-методичної роботи з закріплених за кафедрою навчальних дисциплін, виховної роботи серед студентів, наукових досліджень за профілем кафедри, підготовки науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації.

2.2. Вся робота кафедри повинна бути підпорядкована підготовці фахівців, які володіють глибокими теоретичними знаннями та практичними уміннями і навичками, мають високу професійну кваліфікацію та активну життєву позицію.

2.3. Основні завдання кафедри:

2.3.1. Проведення навчального процесу усіх форм навчання та видів занять з дисциплін щодо спеціальностей кафедри.

2.3.2. Проведення заходів щодо виховного процесу студентів.

2.3.3. Проведення комплексу робіт щодо методичного забезпечення навчального процесу.

2.3.4. Розробка навчальних та робочих навчальних планів з напрямів та спеціальностей, закріплених за кафедрою.

2.3.5. Розробка навчальних та робочих програм з дисциплін.

2.3.6. Організація та проведення науково-дослідних робіт за основними науковими напрямами кафедри.

2.3.7. Проведення заходів з управління документацією та записами (нормативною, протоколами, відомостями, журналами тощо).

2.3.8. Розробка та проведення заходів щодо управління невідповідною продукцією (освітньою послугою).

2.3.9. Розробка та проведення коригувальних дій щодо освітніх послуг.

2.3.10. Розробка та проведення запобіжних дій.

2.3.11. Проведення заходів щодо моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.

2.3.12. Участь в розробці освітньо-професійних програм та освітньо-кваліфікаційних характеристик випускників.

2.3.13. Участь у професійній орієнтації випускників середніх навчальних закладів та участь у процесі відбору абітурієнтів.

2.3.14. Участь в заходах, що пов’язані зі споживачами (роботодавцями) освітніх послуг.

2.3.15. Участь в процесах працевлаштування випускників.

2.3.16. Участь в проведенні внутрішніх аудитів.

2.3.17. Участь в процесах управління персоналом (штатом кафедри, інституту, університету).

2.3.18. Участь в процесах управління інфраструктурою (аудиторним, лабораторним фондом та обладнанням).

2.3.19. Участь в управлінні виробничим середовищем (умовами навчального процесу).

2.3.20. Участь в процесі управління інформаційними ресурсами бібліотеки (бібліотечним фондом).

3. ФУНКЦІЇ


Основними функціями кафедри, що пов’язані з реалізацією основних завдань, є:

3.1. Проведення у відповідності до навчальних планів усіх форм навчання (денної, заочної, дистанційної, післядипломної освіти), навчальних занять (лекційних, практичних, семінарських, лабораторних, керівництво дипломним та курсовим проектуванням, навчальними та виробничими практиками, самостійною роботою студентів тощо), консультацій, екзаменів та заліків.

3.2. Безперервне підвищення рівня викладання дисциплін: підвищення якості лекційних занять як провідної форми навчання, впровадження активних методів навчання під час проведення практичних, семінарських, лабораторних занять.

3.3. Розробка та використання технічних засобів і нових технологій навчання, включаючи комп’ютерні та інші.

3.4. Постійний контроль якості навчання студентів з дисциплін кафедри, аналіз результатів міжсесійного контролю та семестрових заліково-екзаменаційних сесій.

Організація та контроль самостійної роботи студентів, надання їм систематичної допомоги у вивченні навчальних дисциплін.

3.5. Забезпечення підготовки за профілем кафедри фахівців для зарубіжних країн шляхом навчання студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, стажистів, відрядження науково-педагогічних працівників (за завданням керівних органів) для роботи в зарубіжних країнах.

3.6. Планування та реалізація заходів щодо гуманітарного розвитку студентів.

3.7. Співпраця зі студентськими організаціями НАУ та інших навчальних закладів.

3.8. Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри: підготовка підручників, навчальних посібників та іншого навчально-методичного забезпечення і методичних розробок (вказівок) з дисциплін кафедри.

3.9. Своєчасна та якісна розробка навчальних та робочих навчальних програм з дисциплін кафедри за кредитно-модульною системою.

3.10. Організація та проведення методичних і науково-практичних конференцій, семінарів тощо.

3.11. Проведення держбюджетних, госпдоговірних, кафедральних та інших наукових досліджень з найважливіших фундаментальних, соціально-економічних та науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої школи в тісному зв’язку із завданнями підвищення якості підготовки фахівців.

3.12. Обговорення виконаних науково-дослідних робіт та підготовка рекомендацій до їх опублікування, участь у впровадженні результатів наукових досліджень в практику.

3.13. Організація науково-дослідної роботи студентів у позааудиторний час, залучення студентів до виконання науково-дослідних робіт з госпдоговірної та бюджетної тематики кафедри.

3.14. Надання допомоги виробництву шляхом виконання наукових досліджень на основі господарських договорів, договорів на передачу результатів науково-дослідної роботи та договорів про співробітництво.

3.15. Участь науково-педагогічних та наукових працівників кафедри в роботі науково-технічних товариств, конференцій, симпозіумів, семінарів тощо.

3.16. Ведення документів і протоколів, які відображають зміст, організацію та методику проведення навчально-виховного процесу, наукової діяльності, обов’язковий перелік яких визначається Інструкцією з діловодства університету, Документованими процедурами СМЯ НАУ ДП 4.2.3 – 02 – 2010 “Управління документацією”, СМЯ НАУ ДП 4.2.4 – 01 – 2008 “Управління протоколами” та СМЯ НАУ РД 03.02 – 02 – 2010 «Реєстром документів», СМЯ НАУ РД 22.01.01 – 01 – 2011 «Реєстром документів», СМЯ НАУ ФД 03.02 – 02 – 2010 «Формами документів», СМЯ НАУ ФД 22.01.01 – 01 – 2011 «Формами документів», СМЯ НАУ РФ 03.02 – 02 – 2010 «Реєстром форм», СМЯ НАУ РФ 22.01.01 – 01 – 2011 «Реєстром форм».

3.17. Своєчасне виявлення невідповідностей при наданні освітніх послуг, їх аналіз, визначення і реалізація заходів щодо їх усунення.

3.18. Внесення пропозицій до удосконалення нормативного базису освітніх процесів.

3.19. Визначення ефективних коригувальних дій щодо освітніх процесів та їх своєчасне здійснення.

3.20. Аналіз причин виникнення невідповідностей та визначення запобіжних дій, що виключають появу можливостей виникнення невідповідностей при наданні освітніх послуг.

3.21. Розробка, використання і вдосконалення методів, технологій та нормативної бази з моніторингу та вимірювання процесів щодо надання освітніх послуг.

3.22. Участь у розробці освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і на їх основі – навчальних та робочих навчальних планів напрямів та спеціальностей підготовки.

3.23. Організація та проведення професійно - орієнтаційної роботи серед молоді.

3.24. Участь у розробці та розповсюдженні інформаційних матеріалів і посібників для забезпечення заходів з професійної орієнтації серед молоді.

3.25. Зв’язок з провідними підприємствами, установами та організаціями з питань підготовки фахівців. Формування пропозицій щодо коригування навчальних планів, програм з урахуванням вимог ринку праці.

3.26. Залучення до педагогічної діяльності провідних вчених та працівників підприємств.

3.27. Участь у роботі з підвищення кваліфікації фахівців відповідних галузей народного господарства, через діючі при університеті (інституті, кафедрі) курси, центри тощо.

3.28. Участь у створенні та використання інформаційної бази даних щодо працевлаштування випускників на підприємствах галузей щодо напрямів підготовки фахівців кафедрою.

3.29. Участь провідних фахівців кафедри в складі груп з проведення внутрішніх аудитів СМЯ в підрозділах НАУ.

3.30. Планування та своєчасне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри, організація та контроль навчання докторантів, аспірантів, здобувачів, стажистів; вивчення, узагальнення та розповсюдження досвіду роботи кращих науково-педагогічних працівників; надання допомоги початкуючим науково-педагогічним працівникам в опануванні педагогічною майстерністю.

3.31. Розгляд дисертацій, які висуваються до захисту членами кафедри або (за дорученням керівництва університету) іншими здобувачами.

3.32. Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення кафедри аудиторним та лабораторним фондами.

3.33. Обгрунтування пропозицій щодо забезпечення кафедри обладнанням та технічними засобами навчання, в тому числі комп’ютерами для впровадження сучасних технологій навчання.

3.34. Планування та реалізація заходів щодо ефективного використання та зберігання аудиторного фонду та обладнання.

3.35. Участь в заходах щодо управління виробничим середовищем (умовами для проведення навчального процесу).

3.36. Формування для науково-технічної бібліотеки НАУ переліку навчально-методичних видань, що видаються в Україні та інших країнах, для придбання та забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри.

3.37. Відстеження забезпеченості навчального процесу навчально-методичними виданнями згідно з картами забезпеченості навчальних дисциплін.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про навчання, інструктажі І перевірку знань працівників університету з питань охорони праці смя нау п 06. 05-01-2013 київ (Ф 03. 02-31) узгодження: Підпис Ініціал
Положення встановлює порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці (ОП) працівників університету,...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЯкщо оформлення не відповідає інструкції, до рейтингової таблиці ця публікація вноситись не буде
Назви факультету(інституту), кафедри, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказуються...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол № від Прізвище, ім’я та по батькові ( повністю) Характер атестації
Бюлетен ь для таємного голосування про присвоєння вченого звання доцента кафедри
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол № від Прізвище, ім’я та по батькові ( повністю) Характер атестації
Бюлетен ь для таємного голосування про присвоєння вченого звання професора кафедри
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про захист студентами курсових та дипломних робіт іноземною мовою
Допущені до захисту студенти повинні у встановлений термін (приблизно за місяць до захисту) подати на кафедру іноземних мов для природничих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи