Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата icon

Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада ДатаНазваПоложення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Сторінка1/6
Дата конвертації27.06.2015
Розмір0.54 Mb.
ТипПоложення
скачать >>>
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет
Затверджую

Ректор

_______________Кулик М.С.

“___” _______ 2012 р.

Система менеджменту якості

ПОЛОЖЕННЯ

про кафедру авіоніки

СМЯ НАУ П 22.01.05 – 02 – 2012


Київ

(Ф 03.02 – 31)
УЗГОДЖЕННЯ:

Підпис

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дата

Розробник
Скрипець А.В.

Завідувач кафедри
Узгоджено
Васильєв В.М.

Директор інституту
Узгоджено
Шпак Ю.І.

Начальник ВКД
Узгоджено
Паламарчук В.В.

Начальник юридичного відділу
Узгоджено
Безнос О.А.

Заступник начальника НМВ (керівник сектору МЯПФ)

Рівень документа – 2а

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………………………………...


4

2

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ…………………………………………………………………….

5

3

ФУНКЦІЇ …………………………………………………………………………………...


5

4

КЕРІВНИЦТВО……………………………………………………………………………..


7

5

ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ………………………………………………………..

8

6

СТРУКТУРА. ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ……………


9

7

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ………………………


10

8

ПРОЦЕСИ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ……………………………………………………………………………………….…….


10

9

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ…………………………………………………..…


11

10

ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ ……………………………….……


11

Додаток 1. Перелік напрямів, спеціальностей, спеціалізацій та дисциплін кафедри..


14

Додаток 2. Перелік та характеристика напрямів наукової діяльності кафедри……...


16

Додаток 3.Схема управління кафедрою…….…….…….…….…….…….…….…….…….


16

Додаток 4. Схема організаційної структури кафедри…….…….…….…….…….…….…


17

Додаток 5. Опис дій в рамках процесів СМЯ, що реалізуються на кафедрі…….…….


18


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Кафедра авіоніки(далі кафедра) є базовим структурним підрозділом Інституту аеронавігації, що проводить навчально-виховну і навчально-методичну діяльність з напрямів підготовки, спеціальностей, спеціалізацій і навчальних дисциплін (Додаток 1) і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певними напрямами (Додаток 2) відповідно до мети, головних завдань та Політики у сфері якості освітньої діяльності НАУ.

1.2. Кафедра створюється рішенням Вченої ради НАУ за умови, якщо до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж три з яких мають науковий ступінь або вчене звання.

1.3. Навчальна діяльність кафедри забезпечується державним бюджетом та спеціальними позабюджетними фондами університету.

Для забезпечення фінансової діяльності кафедра може мати власні субрахунки в бухгалтерії університету.

1.4. У відповідності до чинного законодавства кафедра бере участь у розробці форм господарювання та керується ними після затвердження Вченою радою університету.

1.5. Кафедра має право на прийняття самостійних рішень, які не суперечать чинному законодавству, Статуту університету та спрямовані на підвищення ефективності діяльності кафедри та університету, забезпечення якості підготовки фахівців.

1.6. Кафедра створюється, ліквідується, змінює профіль діяльності та найменування наказом ректора за поданням директора Інституту на підставі рішення ради Інституту та за рішенням Вченої ради університету.

1.7. Робота кафедри здійснюється у відповідності до перспективних та щорічних планів, які охоплюють навчальну, методичну, науково-дослідну, виховну та інші види робіт. Плани роботи кафедри затверджуються ректором (проректором), директором інституту.

Обговорення ходу виконання цих планів та інших питань діяльності кафедри проводяться на засіданнях кафедри під головуванням завідувача та за участю науково-педагогічних та інших працівників.

При вирішенні кадрових питань у засіданнях кафедри беруть участь усі штатні працівники кафедри, а також докторанти і аспіранти.

У голосуванні щодо вироблення думки про обрання на посади науково-педагогічних працівників приймають участь науково-педагогічні працівники.

1.8. Науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, наукові співробітники та навчально-допоміжний склад можуть залучатися відповідно до викладацької та науково-дослідної роботи за сумісництвом згідно з чинним законодавством.

1.9. Атестація кафедри здійснюється на основі експертного висновку Вченої ради університету або відповідних керівних органів згідно з діючим Положенням з урахуванням даних внутрішніх та зовнішніх аудитів в рамках СМЯ.

1.10. Кафедра в своїй діяльності керується Законом України “Про вищу освіту”, цим Положенням про кафедру, діючими навчальними планами, навчальними програмами, інструкціями, наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, ректора університету, представника вищого керівництва університету з якості, рішеннями Вченої Ради університету та Вченої Ради інституту, рішеннями Ради з якості університету та Комісії з якості інституту, іншими нормативними документами СМЯ, що регламентують навчальну, методичну, наукову та виховну роботу кафедри.

1.11. Положення про кафедру затверджується ректором університету після узгодження з директором інституту відповідно до листа узгодження. Зміни до Положення вносяться, за необхідністю, завідувачем кафедри після розгляду на засіданні кафедри, затверджуються ректором в установленному порядку.
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Студентське містечко смя нау п 06. 32 01 2013 київ ( ф 03. 02 31 ) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата
Це положення регламентує функціонування гуртожитків Студентського містечка (надалі Студмістечко) Національного авіаційного університету...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про Відділ інформаційної політики І соціальних комунікацій смя нау п 06. 41(01) 01 2013 київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище Посада Дата
Відділ) є структурним підрозділом Національного авіаційного університету (далі Університету,) до складу якого входять сектор інформаційної...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про навчання, інструктажі І перевірку знань працівників університету з питань охорони праці смя нау п 06. 05-01-2013 київ (Ф 03. 02-31) узгодження: Підпис Ініціал
Положення встановлює порядок проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці (ОП) працівників університету,...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2012 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2013 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЗвіт про наукову роботу у 2014 році доцента кафедри петрографії Борняк Уляни Іванівни (посада, кафедра (підрозділ), прізвище, ім’я, по батькові) Відомості про вченого: Рік народження
Приймала участь у виконанні досліджень руйнування природного та штучного каменю історичної частини міста Львова та Личаківського...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconЯкщо оформлення не відповідає інструкції, до рейтингової таблиці ця публікація вноситись не буде
Назви факультету(інституту), кафедри, прізвище, ім’я, по-батькові викладача, посада, вчене звання, науковий ступінь – вказуються...
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол № від Прізвище, ім’я та по батькові ( повністю) Характер атестації
Бюлетен ь для таємного голосування про присвоєння вченого звання доцента кафедри
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПротокол № від Прізвище, ім’я та по батькові ( повністю) Характер атестації
Бюлетен ь для таємного голосування про присвоєння вченого звання професора кафедри
Положення про кафедру авіоніки смя нау п 22. 01. 05 02 2012 Київ (Ф 03. 02 31) узгодження: Підпис Прізвище, ім’я, по батькові Посада Дата iconПоложення про захист студентами курсових та дипломних робіт іноземною мовою
Допущені до захисту студенти повинні у встановлений термін (приблизно за місяць до захисту) подати на кафедру іноземних мов для природничих...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи