Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» icon

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»НазваПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір53.42 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Програма

фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.050801 «Мікро - та наноелектроніка»
1. Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки
6.050801 “ Мікро- та наноелектроніка”

(назва напряму підготовки)

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Бакалавр з напряму підготовки 6.050801 „Мікро- та нанолектроніка” одержує теоретичні знання, що необхідні для прогнозування, розробки і виробництва матерiалiв та приладів електронної та обчислювальної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та установлення, обслуговування, відновлення та модернізації електронних приладів будь-якого призначення, електронної апаратури включно. Набутий вищий освітній рівень є професійно орієнтованим і обов'язковим для подальшої підготовки спеціаліста і магістра.

Бакалавр з напряму підготовки 6.050801 „Мікро- та нанолектроніка” може займати наступні посади (за ДК 003:2010): майстер дільниці; майстер контрольний (дільниці, цеху); майстер з ремонту приладів і апаратури; технік-конструктор (електроніка); технік-технолог (електроніка); вихователь професійно-технічного навчального закладу, або продовжити навчання за однією зі спеціальностей інженерного чи магістерського рівня.

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Завдання І рівня складності включають 30 тестових запитань з трьома-п'ятьма варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, правильну відповідь і заносить у лист фахового вступного випробовування. Максимальна кількість балів складає 60 (2 бали за правильну відповідь на одне питання).

Завдання II рівня складності складають 10 тестових запитань з трьома-п'ятьма варіантами відповідей. Вступник вибирає тільки одну, на його думку, правильну відповідь і заносить у лист фахового вступного випробовування. Кожне питання оцінюється у 4 бали, а максимальна їх кількість - 40 балів.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію до зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.
2. Зміст програми вступних випробовувань

2.1. Інформатика
1. Основи мови C / C++

1..Змінні й арифметичні вирази. Інструкція for.

2. Найменовані константи. Уведення-виведення символів.

3. Копіювання файла. Підрахунок символів, рядків та слів.

4. Масиви. Функції. Виклик аргументів за значенням. Символьні масиви.

5. Зовнішні змінні й область видимості.

2. Типи, оператори і вирази

1. Імена змінних. Типи і розміри даних. Константи. Оголошення.

2. Арифметичні оператори. Операторі порівняння і логічні оператори. Перетворення типів.

3. Оператори інкремента і декремента. Побітові оператори. Оператори і вирази присвоювання.

4. Умовні вирази. Пріоритет і черговість обчислень.

3. Оператори управління процесом обчислення.

1. Інструкції і блоки.

2. Конструкція if-else. Конструкція else-if. Перемикач switch.

3. Цикли while і for. Цикл do-while.

4. Інструкції break і continue. Інструкція goto і мітки.

5. Інші засоби управління мови C.

4. Функції і структура програми

1. Основні відомості про функції. Функції, що повертають нецілі значення.

2. Зовнішні змінні. Область видимості. Заголовкові файли.

3. Статичні змінні. Регістрові змінні. Блокова структура. Ініціалізація. Рекурсія.

4. Препроцесор мови C. Включення файла. Макрозаміна.Умовне компілюваня.

5. Вказівники і масиви

1. Вказівники і адреси. Вказівники і аргументи функцій. Вказівники і масиви.

2. Арифметичні дії над адресами. Символьні вказівники і функції.

3. Масиви вказівників, вказівники на вказівники. Багатовимірні масиви. Ініціалізація масивів вказівників. Вказівники і багатовимірні масиви.

4. Аргументи командного рядка. Вказівники на функції. Складні оголошення.

6. Структури

1. Основні відомості про структури. Структури і функції. Масиви структур.

2. Вказівники на структури. Структури з посиланнями на себе.

3. Прогляд таблиць. Засіб typedef. Об’єднання. Бітові поля.

7. Уведення і виведення

1. Стандартне уведення-виведення. Форматне виведення (printf).

2. Списки аргументів змінної довжини. Форматне уведенняя (scanf).

3. Уведення-виведення рядків. Операції з рядками. Математичні функції.

2.2. Фізика

1. Кінематика.

2. Динаміка частинок та твердого тіла.

3. Гідродинаміка.

4. Механічні коливання та хвилі.

5. Основи спеціальної теорії відносності.

6. Фізичні основи молекулярно-кінетичної теорії.

7. Основи термодинаміки.

8. Основи термодинаміки газів, рідин та твердих тіл.

9. Електричне поле у вакуумі та діелектриках.

10 Провідники в електричному полі, постійний струм.

11. Магнітні властивості речовини.

12.Електромагнетизм, електромагнітна індукція.

13. Електромагнітні коливання і хвилі. Геометрична та хвильова оптика. Корпускулярно-хвильова природа світла.

14. Теплове випромінювання.


2.3.Математика
1. Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь.

2. Елементи векторної алгебри.

3. Основні задачі аналітичної геометрії в і .

4. Вступ до математичного аналізу.

5. Диференціальне числення функції однієї змінної.

6. Диференціальне числення функцій багатьох змінних.

7. Інтегральне числення функції однієї змінної.

8. Кратні інтеграли.

9. Числові та степеневі ряди.

10. Звичайні диференціальні рівняння.
3. Навчально-методичні матеріали.

  1. Шпак З.Я. Програмування мовою C. Навчальний посібник. Друге видання, доповнене. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011.– 436 с.

  2. Глибовець М.М., Глибовець А.М., Проценко В.С. Практикум з мови програмування Ci : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2010. – 209 с.

  3. Рудавський Ю.К., Костровій П.П., Луник Ф.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Навчальний посібник. Львів. В-во ДУ «Львівська політехніка». 1999.

  4. Рудавський Ю.К., Костровій П.П., Лібацький Л.Л. та ін.. Математичний аналіз. Навчальний посібник. Львів. В-во НУ «Львівська політехніка». 2003.

  5. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В., Микитюк О.А., Рибицька О.М. Звичайні диференційні рівняння. Львів. Ліга Прес. 2001.

  6. Сивухин Д.В. Общий курс физики. Т. 1-5. М. Наука. 1986.

  7. Савельев И.В. Курс общей физики. Т. 1-3. М. Наука. 1977-1979.

  8. Готра з.Ю. та ін. Фізичні основи електронної техніки. Львів. Бескид-біт. 2004.Схожі:

Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма Фахових вступних випробувань Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Молодший спеціаліст”
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст” І вступають на напрям підготовки...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випробовувань
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випробувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи