Системна інженерія icon

Системна інженеріяНазваСистемна інженерія
Дата конвертації30.06.2015
Розмір105.72 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Програма

Фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.050201 «Системна інженерія»
1. Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

6.050201 «Системна інженерія»
і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.
Знання, отримані випускниками за цим напрямом підготовки, дають їм змогу розробляти й експлуатувати комп’ютерно керовані електронні пристрої і системи, що використовуються в різних галузях науки і техніки: вимірюванні, контролі і діагностиці, обчислювальній техніці, автоматизації та управлінні технологічними процесами, зв'язку, інформаційних мережах. Фахівці з цього напряму досконало володіють не лише комп’ютерними технологіями, а й знаннями з електроніки, обчислювальної, мікропроцесорної та мікроконтролерної техніки, програмованих логічних контролерів промислової автоматики.

Програма фахової підготовки поєднує вивчення таких комп’ютерних та технічних дисциплін: алгоритмічні мови та програмування (C++, C#); проектування баз даних (SQL, ADO.NET, MS SQL Server ); робота в Internet; програмування мікроконтролерів (MSС-51, AVR); електроніка і мікросхемотехніка; цифрова техніка; комп’ютеризовані системи передавання даних; системи керування на базі програмованих логічних контролерів (Siemens, Vipa, SCADA «Zenon»); мікропроцесорні пристрої та системи; цифрові методи оброблення сигналів і зображень.

Після отримання кваліфікації бакалавр студенти мають можливість навчатися за програмою спеціаліста та магістра за спеціальністю: «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика».

Випускники кафедри працюють на підприємствах електронної промисловості, підприємствах зв'язку, у сферах ІТ-технологій, банківських та комерційних структурах, науково-дослідних інститутах. Сфери їхньої діяльності розповсюджується на розроблення, обслуговування обладнання промислової автоматики, створення та розроблення комп’ютерних систем та мереж, програмного забезпечення, вебдизайну, баз даних, систем диспетчерського контролю та управління.
Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

2. Зміст програми вступних випробовувань

2.1. Дисципліна: Алгоритмічні мови та програмування
1. Елементи мови Сі

Алфавіт; константи; ідентифікатори, ключові слова, коментарі.

2. Структура програми на мові Сі

Вихідна програма; вихідні файли; виконання програми; поняття про час життя і область дії об'єктів Сі-програми; поняття про простір імен.

3. Оголошення об'єктів мови Сі

Базові типи даних та області їх значень; синтаксис та правила інтерпретації описувачів; оголошення змінних. Оголошення функції; ініціалізація змінних базових та складних типів; абстрактні імена типів; оголошення typedef.

4. Вирази та операнди

Ідентифікатори; константи. Символьні рядки. Виклики функцій; індексні вирази; вирази вибору елемента. L-вирази. Дужкові та константні вирази.

5. Операції мови Сі

Перетворення операндів по замовченню. Унарні, мультиплікативні, адитивні операції. Операції зсуву та відношення. Логічні операції. Операція послідовного обчислення, умовна операція, операції присвоєння. Пріоритет та порядок виконання операцій, поняття про побічні ефекти, перетворення типів.

6. Оператори мови Сі

Пустий та складений оператори, оператор-вираз, умовний оператор. Оператори циклу, оператори керування процесом виконання циклу, оператор-перемикач, оператор переходу, оператор повернення.

7. Функції мови Сі

Визначення та оголошення функцій; виклик функції; функції із змінним числом аргументів. Рекурсивні функції. Бібліотека стандартних функцій та її використання.

8. Директиви препроцесору та вказівки компілятору

Іменовані константи та макровизначення. Директиви #define та #undef, директиви включення файлів та умовної компіляції. Керування процесом компіляції.

9. Функції

Перевантаження функції. Вбудовані функції. Розподіл оперативної пам’яті при виклику функції.

10. Поняття об’єкту

Відношення між об’єктами. Класи та їх члени Взаємозв’язок класів та об’єктів Конструктори та деструктори.

11. Вказівники

Стек та динамічна пам’ять. Створення та видалення об’єктів. Доступ до змінних-членів об’єкту в динамічній пам’яті.

12. Перевизначення операторів

Унарних та бінарних операцій, операції присвоєння. Дружні функції.

13. Наслідування

Конструктори та деструктори. Перевизначення функцій. Віртуальні методи.

14. Вектори, масиви та зв’язані списки

Похідні класи на прикладі векторів. Масиви об’єктів та вказівників. Масиви символів. Зв’язані списки. Класи масивів.

15. Поліморфізм

Множинне наслідування. Класи можливостей. Абстрактні типи даних.

16. Спеціальні класи та функції

Статичні дані-члени та функції-члени. Вказівники та масиви вказівників на функції. Вказівники на функції-члени.

17. Потоки

Ввід даних через об‘єкт CIN. Функції об‘єкту CIN. Вивід даних через об‘єкт COUT. Ввід - вивід у файл.
Література до теоретичного курсу

 1. Стивен Прата. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник: Пер. с. англ. СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2003. - 1104 с.

 2. Керниган Б., Ритчи Д., Фьюэр А. Язык программирования Си. Задачи по языку Си: Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 1985.

 3. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования Си для персонального компьютера.- М.: Радио и связь, 1990.

 4. Уэйт М., Прата С., Мартин Д. Язык Си. Руководство для начинающих: Пер. с англ.- М.: Мир, 1988.

 5. Бери Р., Микинз Б. Язык Си: введение для программистов: Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 1988.

 6. Болски М.И. Язык программирования Си. Справочник: Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1988.

 7. Джехани Н. Программирование на языке Си: Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1988.

 8. Уинер Р. Язык Турбо Си: Пер. с англ.- М.: Мир, 1991.

 9. Трой Д. Программирование на языке Си для персонального компьютера IBM PC.- М.: Радио и связь, 1991.

 10. Проценко В.С., Чаленко П.Й., Ставровський А.Б. Техніка програмування мовою Сі: Навч. посібник.- К.: Либідь, 1993.


2.2. Дисципліна: Комп’ютерні методи дослідження систем керування
1. Вступ

Використання комп'ютерних чисельних методів при виконанні конструкторських робіт, наукових досліджень, автоматизації виробництва. Основні принципи побудови комп'ютерних чисельних методів. Основні математичні моделі. Приклади.

2. Похибки обчислень

Джерела та класифікація похибок. Похибки результатів арифметичних операцій. Стійкі і нестійкі задачі. Коректні і некоректні задачі. Збіжність чисельного методу.

3. Задачі лінійної алгебри

Елементи теорії векторів та матриць. Прямі та ітераційні методи. Метод Гауса, метод розкладу на трикутні матриці, метод прогону. Метод простої ітерації, метод Зейделя. Обчислення визначника матриці методом Гауса та LU-розкладу. Обертання матриці методом Гауса. Обчислення власних значень матриць. Дослідження стійкості систем автоматичного керування з допомогою алгебраїчних критеріїв.

4. Нелінійні рівняння та системи

Метод половинного ділення. Метод хорд, дотичних, комбінований метод хорд та дотичних. Метод простої ітерації, Ейткена-Стефенсона, Стефенсона. Метод простої ітерації для розв'язування систем нелінійних рівнянь. Метод Ньютона без обертання та з обертанням матриці Якобі. Розв'язання задач кінематики маніпуляторів промислових роботів чисельними методами.

5. Системи звичайних диференціальних рівнянь

Явні та неявні методи чисельного інтегрування. Жорсткі диференціальні рівняння. Однокрокові методи. Методи Ейлера, рядів Тейлора, Рунге-Кутта. Методи з автоматичною зміною кроку: метод Рунге-Кутта, Рунге-Кутта-Фельберга. Багатокрокові методи. Метод Мілна, Адамса, Хеммінга. Дослідження якості систем автоматичного керування з допомогою методів чисельного інтегрування систем диференціальних рівнянь.

6. Чисельні методи інтегрування функцій однієї змінної

Методи прямокутників, трапецій, Сімпсона. Оцінка по­хибки інтегрування за правилом Рунге. Методи Чебишева, Гауса. Дослідження спектральних характеристик сигналів з допомогою наближених методів інтегрування.

7. Диференціальні рівняння в частинних похідних. Крайова задача

Використання різницевих схем. Сітки. Обчислювальні шаблони. Використання різницевих схем для побудови цифрових регуляторів систем автоматичного керування.

8. Апроксимація функцій

Поняття про наближення функцій. Інтерполяція. Інтерполяційний поліном Лагранжа, Ньютона. Поліноми Чебишева. Інтерполяція кубічними сплайнами. Середньоквадратична апро­ксимація. Наближення передавальних характеристик імпульсних давачів систем автоматичного керування інтерполяційними поліномами та кубічними сплайнами.
Література до теоретичного курсу

 1. Турчак Л.И. Основы численных методов. — М.: Наука, 1987г.

 2. Джон Г. Мзтьюз, Куртис Д. Финк Чисельнные методы. Использование Маtlab. Издательский дом «Вильямс» Москва - Санкт-Петербург - Киев, 2001г.

 3. Боглаев Ю.П. Вычислительная математика и програмирование, - М.:ВШ, 1990г.

 4. Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи. К., Либідь, 1996р.

 5. ПІрюфер Е. Обробка сигналів: цифрова обробка дискретизованих сигналів. -К. Либідь, 1996р.

 6. Гаврилюк І.П., Макаров В.Л. Методи обчислень: Підручник: У 2 частинах. - К.: Вища школа, 1995р.

 7. Каханер Д., Моулер К., Нэш С. Численные методи и програмное обеспечение: Пер. с англ.-М.,Мир,1998 - 575с.

 8. Потемкин В.Г. Система инженерных и научных расчетов МАТLАВ 5.x: - В 2хт.М: Диалог - МИФИ, 1999р.

 9. Лященко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи К, Либідь, 1996р.

 10. Кетков Ю.Л., Катков Ю.,Шульц М. МАТLАВ7: программирование, численные методы. СПб.: БХВ-Петербург.2005.


2.3. Дисципліна: Програмування мікроконтролерів систем автоматики
1. Основні положення

Що таке мікроконтролери. Основні характеристики МК. Архітектури МК: RISC, CISC та ARM. Гарвардська та Фон-Неймовська архітектури пам'яті.

2. Знайомство з МК AVR

Характеристики процесора. Характеристики підсистеми вводу/виводу. Периферійні пристрої. Архітектура ядра. Розпіновка та опис виводів ATMega32A.

3. Архітектура МК AVR

Організація пам’яті: пам’ять програм (FLESH), пам’ять даних (RAM), енергонезалежна пам’ять даних (EEPROM). Лічильник команд та виконання програм: лічильник команд, функціонування конвеєра, команди типу "перевірка/пропуск" (Test & Skip), команди умовного переходу, команди безумовного переходу, команди виклику підпрограм, команди повернення з підпрограм. Стек.

4. Порти вводу/виводу

Регістри портів вводу/виводу та їх конфігурування.

5. Програмування мовою асемблер

Макроасемблер: оператори .include, .def, .undef, .equ, директиви сегментації. CSEG, .DSEG, .EESEG, .ORG, адресні мітки, оператори для запису масивів даних .db, .dw, .dd, .dq, .BYTE, оператори макропідставновки .MACRO та .ENDM. Структура програми: макроси та макровизначення, сег­мент RAM, точка входу в програму, вектор переривань, обробники переривань, ініціалізації пам’яті, ініціалізація стека, ініціалізація внутрішньої периферії, ініціалізація зовнішньої периферії, головний цикл, сегмент EEPROM. Регістр стану ядра SREG. Типові програмні конструкції: умова if...then...else, бітові операції, цикли. Підпрограми та макроси.

6. Програмування мовою Сі

Структура програми: бібліотеки WinAVR, макровизна­чення, функції переривань, головна функція, додаткові функції. Типові програмні конструкції: бітові операції, робота з портами вводу/виводу, оператор volatile. Атомарний доступ. Робота з пам’яттю, адреси та вказівники.

7. Таймери AVR

Призначення 8 та 16 розрядні таймери. Переривання від таймерів. Подільники таймерів. Режими роботи. Асинх­ронний режим. Особливості програмування. Сторожовий таймер.

8. Аналоговий компаратор та аналогово-цифровий перетворювач (АЦП)

Функціонування та налашутвання компаратора. Функціонування модуля АЦП. Результати перетворення. Налаштування режимів роботи АЦП. Особливості про­грамування.

9. Універсальний синхронний/асинхронний прийомо­пере­давач (USART)

Використання модулів USART/UART: швидкість прийому/передачі, формат кадру, передача даних, прийом даних. Особливості програмування.

Мультипроцесорний режим роботи. Протоколи RS-232 та RS-485.

10. Послідовний периферійний інтерфейс SPI

Функціонування модуля SPI. Режими передачі даних. Використання виводу . Особливості програмування.

11. Послідовний двопровідний інтерфейс TWI

Принципи обміну даними по шині TWI. Режими роботи модуля TWI: "Головний передавач", "Головний приймач", "Виконавчий приймач", "Виконавчий передавач", комбінування різних режимів. Параметри інтерфейсу TWI. Особливості програмування.

12. Тактування та режими зменшеного енергоспо­живання

Тактовий генератор: з зовнішнім резонатором, низько­частотний кварцевий генератор, зовнішній сигнал син­хронізації, зовнішня RC-ланка, вбудований генератор з внутрішньою RC-ланкою. Режими зменшеного енергоспоживання: очікуючий режим, режим зниження шумів АЦП, режим мікроспоживання, економічний режим, режим очікування, розширений режим очікування.

13. Особливості конфігурування AVR

Конфігурація FUSE битів. Використання Bootloader.
Література до теоретичного курсу

 1. Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы ATMEL, 5-е издание., стер. – М. Изд. дом «Додэка». – 2008. – 560 с.

 2. Белов А.В. Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR. – СПб.: Наука и техника. – 2008. – 544 с.

 3. Ревич Ю.В. Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера. – СПб.: БХВ-Петербург. – 2008. – 384 с.

 4. Dhananjay Gadre. Programming and Customizing the AVR Microcontroller. – McGraw-Hill/TAB Electronics. – 2000. – 336 p.

 5. Anil K. Maini. Digital Electronics. Principles, Devices and Applications. – John Wiley & Sons Ltd. – 2007. – 740 p.Програма складена у відповідності до освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів за напрямом підготовки 6.050201 «Системна інженерія»
Програма складена:

1. доц. каф. КСА, к.т.н. Дзелендзяк Уляна Юріївна

(посада, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові)

2. доц. каф. КСА, к.т.н. Павельчак Андрій Геннадійович

(посада, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові)
«_09_» січня_ 2013 р __________________

(підпис)

Програма фахових вступних випробувань обговорена та схвалена на засіданні кафедри «Комп’ютеризовані системи автоматики»

(повна назва кафедри)

_____________________________________________________________________________
Протокол №_7_від «_10_» _січня_2013 р.

Завідувач кафедри КСА _________________ (Наконечний А.Й.)

(скорочена назва) (підпис) (прізвище, ініціали)

Програма фахових вступних випробувань схвалена на засіданні фахової екзаменаційної комісії з напряму підготовки 6.050201 «Системна інженерія»

(назва напряму підготовки, спеціальності)

_____________________________________________________________________________


Голова фахової екзаменаційної комісії ___________ (Скоропад П.І.)

(підпис) (прізвище, ініціали)Схожі:

Системна інженерія icon6. 050102 к омп’ютерна інженерія
Технічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж універсального та спеціального призначення та їх компонент
Системна інженерія iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи