Програма фахових вступних випробовувань icon

Програма фахових вступних випробовуваньНазваПрограма фахових вступних випробовувань
Дата конвертації30.06.2015
Розмір89.94 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Програма

фахових вступних випробовувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст”

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки “Бакалавр” за напрямом підготовки

6.030503 “Міжнародна економіка”

(код) (назва напряму)

1. Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

6.0305  “Економіка та підприємництво”

(код) (назва напряму)

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Коротка характеристика напряму підготовки

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту (ІНЕМ) готує ви­сококваліфікованих фахівців із міжнародної економіки. Вони орієнтовані на роботу в сфері міжнародної економічної діяльності, міжнародного маркетингу, міжнародної банківської та інвестиційної діяльності, ціноутворення та конкуренції на світовому ринку. Цих фахівців готують для роботи на посаді економіста в банках, страхових компаніях, інвестицій­них фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування, на підприємствах, у науково-дослідних установах та інших організаціях, тобто там, де ведеться міжнародна економічна діяльність. Можуть працювати вони також дилерами, маклерами, броке­рами, ріелтерами, митниками тощо.

Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ
2.1. Дисципліна «Менеджмент» / «Основи менеджменту»

(назва дисципліни)
Розділ 1. Сутність та значення менеджменту

§1. Суть та відмінності між поняттями “управління” та “менеджмент”

§2. Поділ управлінської праці, рівні управління, групи менеджерів
Розділ 2. Організації та процес менеджменту

§1. Поняття та види організацій

§2. Фактори внутрішнього і зовнішнього середовища організації
Розділ 3. Функції та технологія менеджменту

§1. Поняття та види функцій менеджменту

§2. Технологія менеджменту
Розділ 4. Методи менеджменту і управлінські рішення

§1. Сутність та класифікація методів менеджменту

§2. Сутність та класифікація управлінських рішень

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

 1. Основи менеджменту: вид. виправлене 2-е видання, доповнене. Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник – Київ «Академвидав» 2007 – 464с. (Альма-матер).

 2. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: Навчальний посібник – 4-те вид., стереотипне з 3-го / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Інтелект-Захід» 2009 – 384 с.

 3. Основи менеджменту /Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є., - Тернопіль: Лілея, 1997. – 292с.

 4. Менеджмент: теорія і практика / Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 487 с.

 5. Менеджмент: теорія і практика. Навчальний посібник. /Мазаракі А.а., Мошек Г.Є., Гомба Л.А., Погодаєв І.К., Поканєвич Ю.В., Семенчук Н.В. – Київ: Атака, 2007. – 564 с.

 6. Основы менеджмента. /Мескон М., Альберт М., Кедоури Ф. – М: Дело, 2002. – 704 с.

 7. Основи менеджменту. /Рикі В., Гріфін Н., Яцура В. – Бак. Львів, 2001. – 605 с.

 8. Основи менеджменту. /Хміль Ф.І. – К: Академвидав, 2003. – 607 с.

 9. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття. Навчальний посібник. Для студентів всіх форм навчання галузей знань „Менеджмент і адміністрування” та „Економіка і підприємництво” / Укл.: О.Є. Кузьмін, І.С. Процик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2012. – 172 с.2.2. Дисципліна: Економіка підприємства

(назва дисципліни)

Розділ 1. Ринок і продукція

§ 1. Програма діяльності підприємства та підходи до її розробки. Сутнісна характеристика продукції, її класифікація та вимірники. Натуральні та вартісні показники виробничої програми та їх взаємозв'язок.

§ 2. Поняття та види виробничої потужності підприємства. Показники рівня використання виробничих потужностей. Ресурсне забезпечення виробничої програми діяльності підприємства.
Розділ 2. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці

§ 1. Поняття персоналу, його склад та кваліфікаційні характеристики, поділ за професіями і кваліфікацією. Продуктивність праці, методи її розрахунку та чинники зростання. Планування чисельності промислово-виробничого персоналу.

§ 2. Оплата праці, її принципи, види, форми та системи. Оплата праці керівників, спеціалістів і службовців. Склад фонду оплати праці підприємства.
Розділ 3. Капітал підприємства

§ 1. Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства. Групування основних фондів. Види вартості ОВФ. Зношення ОВФ та його види. Економічна сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Система показників ефективності відтворення та використання ОВФ.

§ 2. Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела формування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів. Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання матеріальних ресурсів.
Розділ 4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

§ 1. Поняття витрат підприємства та собівартості продукції. Класифікація витрат підприємства. Групування витрат за економічними елементами та статями калькуляції. Види собівартості продукції та її структура. Оцінка рівня витрат підприємства та шляхи зниження собівартості його продукції.

§ 2. Поняття та види прибутку і доходу, формування чистого прибутку. Показники прибутковості підприємства та продукції.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

1. Економіка підприємства: теорія і практикум (За ред. доц. Міценко Н.Г., доц. Ященко О.І.): Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 688 с.

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К., 2007. – 478 с.

3. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.

4. Економіка підприємства: Електронний навчальний посібник. – Львів: віртуальне середовище НУ «ЛП».

2.3. Дисципліна: Фінанси

(назва дисципліни)
Розділ 1. Необхідність, сутність та роль фінансів

§ 1. Виникнення фінансів, їх зв’язок з державою та розвитком товарно-грошових відносин.

§ 2. Функції фінансів.
Розділ 2. Фінансова система

§ 1. Призначення і специфічні ознаки сфер та ланок фінансової системи.

§ 2. Фінансова система України.
Розділ 3. Фінансова політика та механізм її реалізації

§ 1. Сутність, складові і типи фінансової політики.

§ 2. Організаційно-правове забезпечення фінансової політики: фінансове право, фінансове планування; організація здійснення фінансової політики.
Розділ 4. Фінансовий контроль

§ 1. Суб’єкти фінансового контролю.

§ 2. Види фінансового контролю та їх характеристика.
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

 1. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. - К.: НІОС - 2000. - 416 с.

 2. Глущенко А. С. Фінанси : навчальний посібник / А.С. Глущенко. Харків : Видавництво ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. - 231 с.

 3. Данілов О. Д., Серебрянський Д. М. Фінанси у запитаннях і відповідях: навч. посібник / Національний ун-т держ. податкової служби України; Київський економічний ун-т менеджменту. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К. : КНТ, 2008. - 523c.

 4. Кириленко О.П. Фінанси (теорія та вітчизняна практика): Навч. посібник. – Тернопіль: Астон, 2002. – 212 с. Молдован О. О. Державні фінанси України : досвід та перспективи реформ: монографія / Олексій Молдован; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ: НІСД, 2011.   377 с. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. - 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. - 240 с.

 5. Фінанси : підручник / [С.І. Юрій ... [та ін.] ; за редакцією С.І. Юрія, В.М. Федосова. 2-ге вид., перероб. і доп. видання. – К.: Знання, 2012. - 687 с. Фінанси: Навч. посіб. / В.С. Загорський, О.Д. Вовчак, І.Г. Благун, І.Р. Чуй. – К.: Знання, 2006. – 247 с.2.4. Дисципліна: Основи економічної теорії

(назва дисципліни)
Розділ 1. Виробництво і його форми.

§ 1. Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Обмеженість ресурсів.

§ 2. Товарна форма організації суспільного виробництва. Суть та функції грошей. Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини.
Розділ 2. Економічна система суспільства. Теоретичні основи ринкової економіки.

§ 1. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. Класифікація економічних систем.

§ 2. Суть, структура та функції ринку. Попит і пропозиція, фактори, що на них впливають. Ринкова рівновага і ринкова ціна.
Розділ 3. Підприємство і підприємництво в ринковій економіці.

§1. Підприємство як суб’єкт економічної системи. Класифікація підприємств.

§ 2. Витрати виробництва, дохід і прибуток підприємства.
Розділ 4. Макроекономічні проблеми функціонування економіки.

§ 1. Національний продукт і його вимірювання. Номінальний і реальний ВВП. Економічне зростання.

§ 2. Циклічність економічного розвитку. Ринок праці і безробіття. Економічні функції держави.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ

 1. Основи економічної теорії. Підручник. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с.

 2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія.-К.:Ніка-Центр Ельга. – 2000. – 480с.

3. Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.Д.Базилевича.- К.:

Знання-Прес, 2006. – 615с.

4. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: Підручник для ВНЗ / Г.Н.Климко - К.: Знання. – 2002. – 615 с.

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка. За. Ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина. - Альтернативи. К. 2001р.

Програма складена: 1. Ст. викладач Дарміць Ростислав Зеновійович

(посада, науковий ступінь, прізвище, ім’я,по батькові )

2. Доцент, к.е.н., Загорецька Олена Ярославівна

(посада, науковий ступінь, прізвище, ім’я,по батькові )
3. Доцент, к.е.н., Скорик Галина Іванівна

(посада, науковий ступінь, прізвище, ім’я,по батькові )
4. Доцент ., к.е.н. Гориславець Павло Анатолійович

«_____» __________ 2013 р. ____________

(підпис)

Програма фахових вступних випробувань обговорена та схвалена на засіданні кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва

(повна назва кафедри)

Протокол №_____ від «_____»________________ 2015 р.

Завідувач кафедри ММП _ __________ проф. Кузьмін О.Є.

(скорочена назва) (підпис) (прізвище, ініціали)

Програма фахових вступних випробувань обговорена та схвалена на засіданні фахової екзаменаційної комісії з «Економіки та підприємництва»

(назва напряму підготовки, спеціальності

Голова фахової екзаменаційної комісії __________ ____________

(підпис) (прізвище, ініціали)Схожі:

Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробовувань
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Програма фахових вступних випробовувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін «Біохімія», «Біоорганічна хімія», «Мікробіологія»,...
Програма фахових вступних випробовувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначені стандартом підготовки студентів...
Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Мовна проблема у літературі Великої Моравії. Боротьба між латинською та старослов’янською мовними традиціями
Програма фахових вступних випробовувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
Окр спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста
Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: у двох книгах / Переклад з німецької. Київ: вц «Академія», 2005. 288...
Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробувань історія перської літератури
Основні напрями нової перської поезії та їх представникиПерекладацька діяльність при дворі Саманідів
Програма фахових вступних випробовувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
«Управління персоналом», «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Маркетинг»,...
Програма фахових вступних випробовувань iconКиївський національний університет будівництва І архітектури «Затверджую»
Прийом в магістратуру за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» відбувається на основі вступних фахових випробувань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи