6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» icon

6. 17010 «Управління інформаційною безпекою»Назва6. 17010 «Управління інформаційною безпекою»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір69.86 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Програма

Фахових вступних випробувань

Для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.17010 «Управління інформаційною безпекою»
1. Вступ
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

_6.170103_ «_________Управління інформаційною безпекою __________»

(код) (назва напряму підготовки)
і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів
Коротка характеристика змісту підготовки фахівця

(витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики)

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Напрям підготовки - 6.170103 "Управління інформаційною безпекою"

Освітній рівень - базова вища освіта

Кваліфікація – 3439 "Фахівець із організації інформаційної безпеки"
Узагальнений об‘єкт діяльності: "Управління системою інформаційної безпеки".

Термін навчання - 4 роки

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра передбачає вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) гуманітарного та соціально-економічного, математичного та природничо-наукового, професійно- та практично-орієнтованих циклів. Послідовність викладання навчальних дисциплін визначається індивідуальним планом студента, складеним згідно структурно-логічної схемою підготовки.

Бакалавр повинен знати:

 • Основні положення навчальних дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу в обсязі, що забезпечує здатність вирішувати певні проблеми і задачі соціальної та економічної діяльності;

 • Основні положення навчальних дисциплін математичного та природничо-наукового циклу в обсязі, що забезпечує здатність засвоєння навчальних дисциплін професійно- та практично-орієнтованого циклу;

 • Основні положення навчальних дисциплін професійно- та практично-орієнтованого циклу в обсязі, що забезпечує виконання виробничих функцій та типових задач діяльності.

Бакалавр повинен вміти виконувати типові задачі діяльності у сфері технічного захисту інформації, зокрема, такі як організаційно-технічне та інформаційно-аналітичне забезпечення інформаційної безпеки, документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом, захист інформації з обмеженим доступом, збір, передавання та обробка інформації, криптологічні перетворення, охорона комерційної таємниці на підприємстві за такими виробничими функціями:

 • проектувальна:

 • прогностична;

 • дослідницька;

 • організаційна;

 • технічна;

 • технологічна,

 • управлінська,

 • контрольна.

Студент також може здобути військову освіту й отримати звання офіцера запасу Збройних сил України.

Можливі місця працевлаштування бакалавра з напряму "Інформаційна безпека": Державна служба спеціального зв‘язку та захисту інформації, банківські установи, податкова адміністрація, підприємства охоронного призначення, проектні, науково-дослідні, навчальні та комерційні установи відповідного профілю.

Бакалавр з напряму "Управління інформаційною безпекою" може бути зарахований на навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні "Спеціаліст" за спеціальностями: " Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки ", "Управління інформаційною безпекою", "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом", "Безпека інформаційних і комунікаційних систем".
Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

2. Зміст програми вступних випробовувань
2.1. Дисципліна: __«Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації», ч.1__

(назва дисципліни)

Розділ 1. Підсилювачі електричних сигналів

§ 1. Підсилювальні каскади на транзисторах

§ 2. Зворотні зв’язки в підсилювачах

§ 3. Операційні підсилювачі

Розділ 2. Електронні пристрої випрямлення і стабілізації напруги

§ 1. Випрямлячі змінної напруги

§ 2. Стабілізатори постійної напруги
Література до теоретичного курсу

 1. Дудикевич В.Б. та ін. Електроніка та мікросхемотехніка: Навч. посібник. Ч. 2: Аналогова схемо­техніка / В.Б. Дудикевич, Г.В. Кеньо, І.В. Петрович. – Серія “Дистанційне навчання”. – № 53. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 224 с.

 2. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник. – К.: ВШ, 1989. – 423 с.

 3. Жеребцов И.П. Основы электроники. – Ленинград: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

 4. Гейтс Э.Д. Введение в электронику. – Ростов-н/Д: Феникс, 1998. – 640 с.

 5. Игумнов Д.В., Королев Г.В., Громов И.С. Основы микроэлектроники. – М.: ВШ, 1991. – 254 с.

 6. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. Учебн. пособие. – К.: ВШ, 1989.

 7. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. – М.: Сов. радио, 1980. – 424 с.

 8. Дмитрів В.Т., Шиманський В.М. Електроніка і мікросхемотехніка: Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2004. – 175 с.

 9. Прищепа М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікро­електроніки: Навч. посібник – К.: Вища шк., 2004. – 431 с.


2.2. Дисципліна: ______«Технології програмування» _________

(назва дисципліни)

Розділ 1. C#. Базові поняття та визначення.

§ 1. Елементарні типи даних.

§ 2. Позначення типів даних.

§ 3. Літерали.

§ 4. Базові вирази та оператори.

§ 5. Керуючі оператори.

Розділ 2. C#. Об‘єктно-орієнтоване програмування.

§ 1. Класи.

§ 2. Модифікатори доступу.

§ 3. Конструктори.

§ 4. Успадкування.

Розділ 3. C#. Делегати та події.

§ 1. Використання делегатів. Обробка подій.

Розділ 4. C#. Файли та потоки.

§ 1. Потоки даних та класи. Створення потоків.


Література до теоретичного курсу

 1. Фролов А.В., Фролов Г.В. Язык C#. Самоучитель.- М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.

 2. Шилдт Г. C#: учебный курс. / Пер. с англ.- СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2003.

 3. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на C#. В 2-х томах. Том 1. / Пер. с англ.- М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2002.

 4. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на C#. В 2-х томах. Том 2. / Пер. с англ.- М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2002.

 5. Дубовцев А.В. Microsoft .NET в подлиннике / Под ред. В.Е.Пышкина.- СПб.: БХВ-Петербург,2004.

 6. Марченко А. Л. Основы программирования на C# 2.0.- БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007.

 7. Микелсен К. Язык программирования C#. Лекции и упражнения. / Пер. с англ.- М.: ДиаСофт, 2002.2.3. Дисципліна: ________«Правове забезпечення інформаційної безпеки»_____________

(назва дисципліни)

Розділ 1. Вступ. Ознайомлення з дисципліною.

§ 1. Ознайомлення з структурою інформаційного середовища світу. Визначення базових складових елементів інформаційного середовища. Висвітлення базових понять: інформація, знання, дані, документ, носій інформації. Необхідність регулювання та нормування захисту інформації. Закон України «Про захист персональних даних». Відповідальність за порушення закону.

§ 2. Законодавчо-правовий рівень забезпечення захисту інформації. Перелік та коротка характеристика основних регламентуючих документів у сфері захисту інформації.

Розділ 2. Законодавчо-правове забезпечення захисту інформації.

§ 1. Конституція України, основні вимоги в галузі захисту інформації, інформаційної безпеки людини і громадянина та всього суспільства. Закон України «Про інформацію», основні поняття та визначення, право на інформацію. Відповідальність за порушення закону. Законодавчі та регулюючі органи в сфері захисті інформації в Україні.

§ 2. Закон України «про державну таємницю». Відповідальність за порушення закону. Роль та місце Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ) в сфері контролю та регулювання систем, засобів та заходів захисту інформації, а також систем прихованого отримування інформації.

§ 3. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Відповідальність за порушення закону. Адміністративне законодавство в сфері захисту інформації.
Література до теоретичного курсу

 1. Дудикевич В.Б., Зачепило В.С., Хома В.В. Правові основи захисту інформації: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.091401 «Системи автоматики і управління» спеціалізація «Захист інформації в комп’ютерних системах». – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 68 с.

 2. Живко З.В., Сердюков В.В., Стаднік О.М., Хорошко В.О. Правові основи охорони інформації / За ред. проф. В.О. Хорошка. – Вид. 2 – К.: Вид. ДУІКТ, 2009. – 355 с.

 3. Авраменко В., Брудний Г.О., Жлобін С.І. та ін.; За ред. проф. В.О. Хорошка. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2003. – 176 с.

 4. Марущак А.І. Правові основи захисту інформаціїз обмеженим доступом: Курс лекцій. – К.: КНТ, 2007. – 207 с.

 5. Конституція України.

 6. Закон України «Про захист персональних даних».

 7. Закон України «Про інформацію».

 8. Закон України «про державну таємницю».

 9. Інтернет-портал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ): http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index

 10. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».Схожі:

6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconАнтикризове управління як інструмент запобігання банкрутства промислових підприємств в сучасних умовах
...
6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
«Управління персоналом», «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Маркетинг»,...
6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconРобоча програма виробничої переддипломної практики галузі знань економіка І підприємництво
Тривалість практики – чотири тижні. Базою проходження практики є Головне управління статистики у Львівській області або управління...
6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconПрофесійне спрямування
Системи автоматичного управління виробничих, транспортних та побутових установок і комплексів
6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconТаблиця Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри управління персоналом та економіки праці

6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconСистема управління охороною праці в національному авіаційному університеті
Михалко М. В.; Єрін С. А.; Ткачук О. В.; Чутченко І.І.; Кучерява В. Б.; Скубська Т. В
6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconТема. Політична думка Стародавнього Єгипту
Особливості державного управління в Стародавньому Єгипті (Давнє, Середнє, Нове царство)
6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» icon6. 040106 екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
Управління природоохоронною діяльністю в екосистемах. Зменшення антропогенного навантаження на довкілля
6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconКиївський національний університет будівництва І архітектури «Затверджую»
Прийом в магістратуру за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» відбувається на основі вступних фахових випробувань
6. 17010 «Управління інформаційною безпекою» iconЗагальна характеристика роботи
Виконання цього завдання вимагає від виробників оптимізації існуючої товарної політики і розроблення ефективних методів управління...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи