6. 170102 Системи технічного захисту інформації icon

6. 170102 Системи технічного захисту інформаціїНазва6. 170102 Системи технічного захисту інформації
Дата конвертації30.06.2015
Розмір74.45 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

Програма

Фахових вступних випробувань

Для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.170102 «Системи технічного захисту інформації»
1. Вступ
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

_6.170102_ «_________Системи технічного захисту інформації__________»

(код) (назва напряму підготовки)
і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів
Коротка характеристика змісту підготовки фахівця

(витяг з освітньо-кваліфікаційної характеристики)

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Напрям підготовки – 6.170102 "Системи технічного захисту інформації"

Освітній рівень - базова вища освіта

Кваліфікація – Фахівець із організації захисту інформації з обмеженим доступом
Узагальнений об‘єкт: системи та засоби технічного захисту інформації, організаційно-технічне забезпечення захисту інформації, документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом, методи та засоби захисту інформації, основи збору, передавання та обробки інформації, методи та засоби криптологічних перетворень, охорона комерційної таємниці на підприємстві, атестація технічних засобів захисту інформації.

Термін навчання - 4 роки

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра передбачає вивчення студентами навчальних дисциплін (модулів) гуманітарного та соціально-економічного, природничо-наукового і професійно-орієнтованого циклів. Послідовність викладання навчальних дисциплін визначається індивідуальним планом студента, складеним згідно структурно-логічною схемою підготовки.

Бакалавр повинен знати:

 • Основні положення навчальних дисциплін гуманітарного соціально-економічного циклу в обсязі, що забезпечує здатність вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності;

 • Основні положення навчальних дисциплін природничо-наукового циклу в обсязі, що забезпечує здатність засвоєння навчальних дисциплін професійно-орієнтованого циклу;

 • Основні положення навчальних дисциплін професійно-орієнтованого циклу в обсязі, що забезпечує виконання виробничих функцій та типових задач діяльності.

Бакалавр повинен вміти виконувати типові задачі діяльності у сфері технічного захисту інформації, зокрема, такі як проектування систем та засобів технічного захисту інформації, організаційно-технічне забезпечення захисту інформації, організація оперативного контролю за функціонуванням і режимами роботи систем захисту від несанкціонованого доступу, документаційне забезпечення робіт із захисту інформації з обмеженим доступом, захист інформації з обмеженим доступом, проведення атестації технічних засобів захисту інформації на відповідність вимогам інформаційної безпеки, розробка заходів для комплексного захисту інформації, збір, передавання та обробка інформації, криптологічні перетворення, впровадження аналітико-теоретичних досліджень в галузі технічного захисту інформації з обмеженим доступом, охорона комерційної таємниці на підприємстві за такими виробничими функціями:

 • проектування:

 • організаційна;

 • управлінська;

 • виконавська;

 • технічна;

 • охоронна.

Студент також може здобути військову освіту й отримати звання офіцера запасу Збройних сил України.

Можливі місця працевлаштування бакалавра з напряму "Системи технічного захисту інформації": Державна служба спеціального зв‘язку та захисту інформації, підрозділи МВС, телекомунікаційні підприємства,банківські установи, податкова адміністрація, підприємства охоронного призначення, відділи безпеки та захисту інформації комерційних організацій, проектні, науково-дослідні, навчальні та комерційні установи відповідного профілю.

Бакалавр з напряму "Системи технічного захисту інформації" може бути зарахований на навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні "Спеціаліст" за спеціальностями: "Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки", "Системи захисту від несанкціонованого доступу", "Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації з обмеженим доступом", "Захист інформації в комп'ютерних системах та мережах".
Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

2. Зміст програми вступних випробовувань
2.1. Дисципліна: __«Схемотехніка пристроїв технічного захисту інформації», ч.1__

(назва дисципліни)

Розділ 1. Підсилювачі електричних сигналів

§ 1. Підсилювальні каскади на транзисторах

§ 2. Зворотні зв’язки в підсилювачах

§ 3. Операційні підсилювачі

Розділ 2. Електронні пристрої випрямлення і стабілізації напруги

§ 1. Випрямлячі змінної напруги

§ 2. Стабілізатори постійної напруги
Література до теоретичного курсу

 1. Дудикевич В.Б. та ін. Електроніка та мікросхемотехніка: Навч. посібник. Ч. 2: Аналогова схемо­техніка / В.Б. Дудикевич, Г.В. Кеньо, І.В. Петрович. – Серія “Дистанційне навчання”. – № 53. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 224 с.

 2. Гершунский Б.С. Основы электроники и микроэлектроники: Учебник. – К.: ВШ, 1989. – 423 с.

 3. Жеребцов И.П. Основы электроники. – Ленинград: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с.

 4. Гейтс Э.Д. Введение в электронику. – Ростов-н/Д: Феникс, 1998. – 640 с.

 5. Игумнов Д.В., Королев Г.В., Громов И.С. Основы микроэлектроники. – М.: ВШ, 1991. – 254 с.

 6. Скаржепа В.А., Луценко А.Н. Электроника и микросхемотехника. Учебн. пособие. – К.: ВШ, 1989.

 7. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники. – М.: Сов. радио, 1980. – 424 с.

 8. Дмитрів В.Т., Шиманський В.М. Електроніка і мікросхемотехніка: Навч. посібник. – Львів: Афіша, 2004. – 175 с.

 9. Прищепа М.М., Погребняк В.П. Мікроелектроніка. В 3 ч. Ч. 1. Елементи мікро­електроніки: Навч. посібник – К.: Вища шк., 2004. – 431 с.


2.2. Дисципліна: __«Алгоритмічні мови та програмування», ч.2___

(назва дисципліни)

Розділ 1. C#. Базові поняття та визначення.

§ 1. Елементарні типи даних.

§ 2. Позначення типів даних.

§ 3. Літерали.

§ 4. Базові вирази та оператори.

§ 5. Керуючі оператори.

Розділ 2. C#. Об‘єктно-орієнтоване програмування.

§ 1. Класи.

§ 2. Модифікатори доступу.

§ 3. Конструктори.

§ 4. Успадкування.

Розділ 3. C#. Делегати та події.

§ 1. Використання делегатів. Обробка подій.

Розділ 4. C#. Файли та потоки.

§ 1. Потоки даних та класи. Створення потоків.


Література до теоретичного курсу

 1. Фролов А.В., Фролов Г.В. Язык C#. Самоучитель.- М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2003.

 2. Шилдт Г. C#: учебный курс. / Пер. с англ.- СПб.: Питер; К.: Издательская группа BHV, 2003.

 3. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на C#. В 2-х томах. Том 1. / Пер. с англ.- М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2002.

 4. Петцольд Ч. Программирование для Microsoft Windows на C#. В 2-х томах. Том 2. / Пер. с англ.- М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2002.

 5. Дубовцев А.В. Microsoft .NET в подлиннике / Под ред. В.Е.Пышкина.- СПб.: БХВ-Петербург,2004.

 6. Марченко А. Л. Основы программирования на C# 2.0.- БИНОМ. Лаборатория знаний, Интернет-университет информационных технологий - ИНТУИТ.ру, 2007.

 7. Микелсен К. Язык программирования C#. Лекции и упражнения. / Пер. с англ.- М.: ДиаСофт, 2002.2.3. Дисципліна: ________«Правове забезпечення інформаційної безпеки»_____________

(назва дисципліни)

Розділ 1. Вступ. Ознайомлення з дисципліною.

§ 1. Ознайомлення з структурою інформаційного середовища світу. Визначення базових складових елементів інформаційного середовища. Висвітлення базових понять: інформація, знання, дані, документ, носій інформації. Необхідність регулювання та нормування захисту інформації. Закон України «Про захист персональних даних». Відповідальність за порушення закону.

§ 2. Законодавчо-правовий рівень забезпечення захисту інформації. Перелік та коротка характеристика основних регламентуючих документів у сфері захисту інформації.

Розділ 2. Законодавчо-правове забезпечення захисту інформації.

§ 1. Конституція України, основні вимоги в галузі захисту інформації, інформаційної безпеки людини і громадянина та всього суспільства. Закон України «Про інформацію», основні поняття та визначення, право на інформацію. Відповідальність за порушення закону. Законодавчі та регулюючі органи в сфері захисті інформації в Україні.

§ 2. Закон України «про державну таємницю». Відповідальність за порушення закону. Роль та місце Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ) в сфері контролю та регулювання систем, засобів та заходів захисту інформації, а також систем прихованого отримування інформації.

§ 3. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах». Відповідальність за порушення закону. Адміністративне законодавство в сфері захисту інформації.
Література до теоретичного курсу

 1. Дудикевич В.Б., Зачепило В.С., Хома В.В. Правові основи захисту інформації: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.091401 «Системи автоматики і управління» спеціалізація «Захист інформації в комп’ютерних системах». – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. – 68 с.

 2. Живко З.В., Сердюков В.В., Стаднік О.М., Хорошко В.О. Правові основи охорони інформації / За ред. проф. В.О. Хорошка. – Вид. 2 – К.: Вид. ДУІКТ, 2009. – 355 с.

 3. Авраменко В., Брудний Г.О., Жлобін С.І. та ін.; За ред. проф. В.О. Хорошка. – К.: ТОВ «ПоліграфКонсалтинг», 2003. – 176 с.

 4. Марущак А.І. Правові основи захисту інформаціїз обмеженим доступом: Курс лекцій. – К.: КНТ, 2007. – 207 с.

 5. Конституція України.

 6. Закон України «Про захист персональних даних».

 7. Закон України «Про інформацію».

 8. Закон України «про державну таємницю».

 9. Інтернет-портал Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (ДССЗЗІ): http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index

 10. Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».Схожі:

6. 170102 Системи технічного захисту інформації icon6. 050903 – Телекомунікації
Це системи передачі інформації по волоконно-оптичних, радіо, радіорелейних та кабельних лініях зв’язку, а також цифрові комутаційні...
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconКафедра міжнародної інформації інформаційний лист-запрошення шановні колеги !
Конференція присвячена проблемам пошуку, збору, розповсюдження, захисту і використання інформації в сучасному громадянському суспільстві....
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconПоложення про захист студентами курсових та дипломних робіт іноземною мовою
Допущені до захисту студенти повинні у встановлений термін (приблизно за місяць до захисту) подати на кафедру іноземних мов для природничих...
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconІнформації про лікарські засоби c дезоптимізація витрат держави на охорону здоров'я d обгрунтування вибору неоптимальних лікарських засобів e збір інформації щодо формування цін на лікарські засоби 2
Доведена дія лікарського препарату, встановлена в контрольованих умовах клінічних
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconКонкурс до Державного департаменту інтелектуальної власності було подано 12 найбільш талановитих і перспективних розробок, що захищені чинними патентами України на корисні моделі
Кдму, підтриманню ділової репутації кдму, поширення інформації про здобутки колективу кдму в інноваційній діяльності та інтелектуальній...
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconПрофесійне спрямування
Системи автоматичного керування та виробничі комплекси, що мають у своєму складі системи чпу та робототехнічні складові
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни " прекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім мова)” для студентів...
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconМетодичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни " перекладацький аналіз технічного тексту (нім. Мова)" для студентів V курсу денної
Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни “Перекладацький аналіз технічного тексту (нім мова)” для студентів...
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconПрофесійне спрямування
Робота інженера-механіка пов’язана з експлуатацією, обслуговуванням, ремонтом автомобілів та технологічного обладнання на автотранспортних...
6. 170102 Системи технічного захисту інформації iconІ. Загальні відомості про обласні, Київський міський навчально-методичні кабінети (центри) психологічної служби системи освіти
Аналітична записка про діяльність психологічної служби системи освіти Сумської області у 2014-2015 навчальному році
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи