Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст»НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір44.98 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>

Програма

фахових вступних випродувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-кваліфікаційною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»
1 Вступ

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрямом підготовки

6.051701 «Харчові технології та інженерія»

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Характеристика напряму підготовки

Студенти напряму «Харчові технології та інженерія» отримують необхідні знання для ведення технологічних процесів одержання харчових продуктів, проектування (конструювання) технологічної апаратури харчових виробництв, дослідження, випробування, монтажу, устаткування та обслуговування апаратів харчових виробництв. Фахівці з харчових технологій та інженерії володіють необхідними знаннями в області розробки технологій харчових продуктів. Сферою їх діяльності є як традиційні так і нові технології продуктів харчування високої якості.

У процесі навчання студенти освоюють теоретичні основи харчових технологій, сучасні технології харчової промисловості, методи мікробіологічного, хіміко-технологічного контролю сировини, напівпродуктів та готової продукції харчової промисловості. Майбутні фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технології харчових продуктів з використаннях найновіших інформаційно-програмних засобів.

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівня акредитації з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівня складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить у талон відповідей.

За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до університету. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія Університету.
2. Зміст програми вступних випробувань
2.1. Дисципліна «Мікробіологія»

1. Місце мікроорганізмів серед живих істот.

2. Характеристика мікроорганізмів.

3. Морфологія мікроорганізмів.

4. Фізіологія мікроорганізмів.

5. Хімічний склад клітин мікроорганізмів.

6. Живлення мікроорганізмів.

7. Типи обміну речовин.

8. Культивування мікроорганізмів.

9. Вплив чинників довкілля на життєдіяльність мікроорганізмів.

10. Організація мікробіологічного контролю на підприємствах харчової промисловості.

11. Мікрофлора повітря виробничих приміщень.

12. Мікрофлора води та грунту.
Література до теоретичного курсу

1. Пирог Т.П. Загальна мікробіологія: Підручник. – К.: НУХТ, 2004. – 471с.

2. Капельянц Л.В., Пилипенко Л.М., Єгорова А.В., Кананихіна О.М., Кобєлєва С.М., Величко Т.О. Технічна мікробіологія / За ред. Капельянца Л.В. – Одеса: Друк, 2006. – 308с.

3. Яворська Г.В., Промислова мікробіологія: навчальний посібник: [для студ. вищих навчальних закладів] / Г.В.Яворська, С.П.Гудзь, С.О.Гнатуш. – Львів: Видавничий дім ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 256с.

4. Современная микробиология / Под ред. Й.Ленгемера, Г.Древса и Г.Шлегеля. В 2-х томах.- М.: Мир, 2005. - 656 с., 496с.
2.2. Дисципліна «Біохімія»

1. Виробництва, в основi яких лежать бiохiмiчнi процеси.

2. Роль бiохiмiї в харчовiй промисловостi.

3. Основнi сполуки, що входять до складу живих органiзмiв.

4. Основні властивості моносахаридів.

5. Амінокислоти як основа структури бiлкiв.

6. Будова та основні властивості амінокислот.

7. Властивостi бiлкiв.

8. Хімічний склад нуклеїнових кислот, їх будова.

9. Класифікація вітамінів.

10. Ферменти як каталізатори біологічної природи.

11. Фотосинтез, світлова та темнова фази.

12. Амінокислоти і шляхи їх утворення в живих організмах.

13. Різнома­нітність шляхів дисиміляції білків, жирів, вуглеводів та єдність усіх процесів у живих організмах.

14. Енергетика аеробного та анаеробного процесу розпаду глюкози.

15. Загальні властивості ліпідів, їх функції у живому організмі.
Література до теоретичного курсу

1. Кретович В.Л. Биохимия растений. М.: Высшая школа, 1980.

2.Овчинников Ю.А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение, 1987. - 815 с.

3.Біоорганічна хімія. Ю.І.Губський. Підручник, Вінниця, 2004.

4. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни. Ф.Ф.Боєчко,Л.О. Боєчко. -К.:Вища школа, 1993.

5. Біологічна хімія. Ю.І.Губський. Укрмедкнига, Тернопіль, 2004.

6. І.В.Савицький. Біологічна хімія. – К.:Вища школа. – 1982. – 471с.

7. Л.Страйєр. Біохімія. – М.: Мир. – т. 1,2,3 . – 1984. – 710 с.

8.Боєчко Ф.Ф. Біологічна хімія. К.: Вища школа, 1989.
2.3. Дисципліна «Гігієна харчування»

1. Понття про їжу та харчування.

2. Значення харчових речовин для організму.

3. Енергетична цінність продуктів.

4. Основи раціонального харчування.

5. Санітарно-показові мікроорганізми.

6. Харчові інфекції.

7. Харчові отруєння.

8. Поняття про екологію продуктів харчування.

9. Сторонні речовини у харчових продуктах.

10. Гігєнічна характеристика харчових продуктів.

11. Основи гігєнічної експертизи харчових продуктів.

12. Санітарно-гігєнічний контроль на підприємствах харчової промисловості.
Література до теоретичного курсу

1. Смоляр В.І. Фізіологія та гігієна харчування: Підручник. - К.: "Здоров’я", 2000.- 336с.

2. Пішак В.П., Радько М.М., Бабюк А.В. та ін. Вплив харчування на здоров’я людини: Підручник / За ред. Радька М.М. – Чернівці: Книги - XXI, 2006. – 500 с.

3. 1. Смоляр В.І. Харчова експертиза: Підручник. - К.: "Здоров’я", 2005.- 448с.

4. Паляниця Л.Я. Методичні вказівки та контрольна робота з дисципліни “Основи фізіології та гігієни харчування” для студентів базового напряму 6.0917 “Харчова технологія та інженерія” / Навчальне видання НУ “Львівська політехніка”.-Львів, 2002. - 24 с.Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним півнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи