Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір96.67 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>

ПРОГРАМА ФАХОВИХ

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.051302 «Хімічна інженерія»
1. ВСТУП

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.051302 «Хімічна інженерія» та бажають навчатися за скороченим терміном підготовки бакалаврів.

Бакалаври напряму «Хімічна інженерія» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній промисловості. Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу : науковий співробітник (інженерна механіка), інженер-механік, інженер-конструктор, інженер з механізації виробничих процесів, науковий співробітник (галузь інженерної справи), інженер-дослідник, інженер з організації експлуатації та ремонту, інженер з ремонту, інженер з налагодження й випробувань, викладач вищого навчального закладу, викладач професійного навчально-виховного закладу, викладач середнього навчально-виховного закладу і може займати первинні посади: наукового співробітника, інженера (без категорії, III категорії), керівника виробничого підрозділу, викладача, асистента вищого навчального закладу.

Бакалаври напряму «Хімічна інженерія» мають доступ до подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр».

Вступне випробування для осіб, які претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування. До складу вступного іспиту входять питання з наступних дисциплін: "Процеси і апарати", "Обладнання підприємств галузі", "Технічне обслуговування і ремонт обладнання".

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом. Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія Університету.

2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
2.1.Дисципліна "Процеси і апарати"

Даниий курс є однією з фундаментальних загально-інженерних дисциплін в вищій хіміко-технологічній освіті, який дає розуміння фізичної суті основних процесів хімічної технології і опирається на знання фізики, фізичної хімії, математика, механіки, загальної хімічної технології.

В курсі виявляється тісний зв'язок між основними його частинами, на основі якого встановлюються взаємні впливи окремих частин, що об'єднують основні розділи в одну дисципліну.

Завданням курсу є також розгляд питань інтенсифікації типових процесів, їх оптимізації, масштабування, а також питання ресурсозбереження і екології.


 1. Основи прикладної гідравліки, гідравлічні машини

Загальні закономірності прикладної гідравліки. Гідростатика. Гідродинаміка. Теорії подібності. Гідродинаміка твердого тіла. Гідравлічні машини, компресори. Розділення неоднорідних систем методом осадження. Розділення неоднорідних систем при фільтрації. Центрифугування. Перемішування.

 1. Теплові процеси

Загальні закономірності теплових процесів. Теплопередача. Нагрівання, охолодження, конденсація. Випарювання.

3. Основи масопередачі. Масообмінні процеси.

Масообмінні процеси. Рівновага при масопередачі. Швидкість масопередачі. Рушійна сила. Матеріальний баланс, основне рівняння масовіддачі та масопередачі, коефіцієнти масо передачі та масовіддачі та методи їх розрахунку. Розрахунок масообмінних апаратів. Абсорбція. Загальні відомості. Конструкції абсорберів та їх розрахунок. Перегонка та ректифікація. Флегмове число. Вплив флегмового числа на розміри ректифікаційної колони. Розрахунок ректифікаційних колон та їх конструкція.

4. Масопередача з твердою фазою.

Основи масопередачі з твердою фазою. Адсорбція, іонообмінні процеси. Загальні відомості.Конструкції адсорберів. Сушіння. Основні параметри вологого повітря. І-х діаграма вологого повітря. Рівновага при сушінні. Матеріальний і тепловий баланс сушіння. Визначення параметрів повітря і тепла на сушіння. Варіанти процесів сушіння. Швидкість сушіння.

Література до теоретичного курсу:

 1. Ханик Я.М. Процеси та апарати хімічних технологій. Видавництво НУЛП, Львів, 2010.

 2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. 9-е изд., Химия, 1973, 754 с.

 3. Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. М.: Химия, 1981, т.1,2, 812 с.

 4. Плановский Е.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и нефтехимической технологии. 3-є изд. М.: Химия, 1987, 540 с.

5. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Л.: Химия, 1987, 576 с.

2.2. Дисципліна "Обладнання підприємств галузі"

Мета курсу – навчити студентів комплексного використовувати закономірності механіки і гідромеханіки, познайомитися з конструкціями машин, які використовується в хімічній промисловості, промисловості будівельних матеріалів та інших галузях.

Основні завдання дисципліни:

- вивчити конструкції хімічних апаратів і типових машин, окремих вузлів і деталей;

- познайомити студентів з технічними характеристиками машин і апаратів хімічних виробництв, основними вимогами до них і їх складальних одиниць;

- навчити студентів методам розрахунку основних параметрів машин та апаратів та їх конструювання;
1. Загальні положення про розрахунок і конструювання хімічного обладнання Основні причини, які впливають на конструкцію хімічних апаратів та машин. Визначення основних розмірів апаратів періодичної дії. Час оптимальної роботи апаратів безперервної дії. Основні вимоги, які ставляться до конструкцій машин і апаратів. Основні етапи створення технічних об'єктів. Види виробів та їх характеристики. Розрахунки при проектуванні та конструюванні. Передумови вибору конструкційних матеріалів для хімічних машин і апаратів. Вибір конструкційних матеріалів в залежності від робочої температури. Врахування повзучості і релаксації при виборі конструкційних матеріалів.

2. Конструювання і розрахунок ємнісних апаратів, які працюють під атмосферним тиском.

Конструювання і розрахунок вертикальних циліндричних резервуарів. Конструювання і розрахунок горизонтальних циліндричних резервуарів. Конструювання і розрахунок прямокутних апаратів і резервуарів.
3. Розрахунок основних елементів хімічних апаратів‚ які навантажені внутрішнім тиском.

Розрахунок циліндричних обичайок навантажених внутрішнім тиском. Порядок розрахунку стінок апаратів на міцність. Розрахунок кришок і днищ апаратів. Конструювання та розрахунок фланцевих з’єднань. Вибір прокладок. Розрахунок і компенсація ослаблення стінок резервуарів отворами. Розрахунок вертикальних апаратів на вітрове навантаження. Розрахунок опор та лап.

4. Розрахунок і конструювання теплообмінних апаратів.

Конструювання вузлів і деталей кожухотрубних теплообмінників. Розрахунок термічних напружень, які виникають у теплообмінниках жорсткої конструкції. Випарні апарати. Основи розрахунку та конструювання обертових барабанних апаратів та сушарок.


 1. Конструювання машини для подрібнення матеріалів. Основи розрахунку щокових, конусних, валкових та молоткових дробарок.Література до теоретичного курсу:

1. А.І.Дубинін, Я.М.Ханик, В.М.Атаманюк. Обладнання для подрібнення матеріалів (навчальний посібник). Львів. Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2005, 140с.

 1. Павлище В.Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин. Київ. Вища школа. 1993.‚ 556 с.

 2. Атаманюк В.М. Конспект лекцій з курсу Розрахунок і конструювання машин та апаратів хімічних та силікатних виробництв. “Розрахунок ємнісних апаратів”. Видавництво НУ “ЛП”, 2001, 99 с.

4. Поникаров И.И. Машини и аппараты химических производств. М. : Машиностроение, 1989, 368 с.

 1. Михеев М.Ф. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств. Примеры и задачи. Л.: Машиностроение. 1984., 301с.

 2. Чернобыльский И.И., Бондарь А.Г. Машины и аппараты химической промышленности. М.: Машиностроение, 1975, 456 с.

 3. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и рассчета химической аппаратуры. Справочник. Л. - Машиностроение. -1970. 752 с.

 4. Топтуненко Е.Т. Основы конструирования и расчета химических аппаратов и машин. Ч.1. Харьков. Изд. Харьковского университета. 1968, 275 с.

 5. Топтуненко Е.Т. Основы конструирования и расчета химических аппаратов и машин. Ч.2. К. Вища школа. 1974, 218с.


2.3. Дисципліна "Технічне обслуговування і ремонт обладнання"

Мета курсу:

- навчити студентів раціонально експлуатувати устаткування з врахуванням специфіки процесу, або способу переробки речовини.

- застосування високопродуктивного обладнання для ремонту, що забезпечило б його високу якість, та продовжило тривалість експлуатації обладнання.

- надати студентам необхідні знання для формування у них наукового мислення, що дозволяє поєднати виробничу діяльність з сучасними науково-технічними розробками.

Основні завдання вивчення дисципліни.

- вивчення загальних питань експлуатації обладнання.

- вивчення основ зношування обладнання.

- вивчення теоретичних основ технічної експлуатації обладнання.

- організація технічного обслуговування та ремонт обладнання

- вивчення технологічних процесів технічного обслуговування.

- випробування машин.
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

- методи раціональної експлуатації устаткування.

- способи застосування обладнання для ремонту.

- методи забезпечення високоякісного ремонту.
1. Теоретичні основи технічної експлуатації обладнання хімічних виробництв.

Напрями вдосконалення систем підтримання обладнання у працездатному стані. Експлуатаційні властивості механічного обладнання та якісні показники. Характеристика умов роботи вузлів та деталей устаткування. Вдосконалення технічного обслуговування обладнання. Класифікація видів зношування. Фактори, що впливають на спрацювання деталей. Граничне та допустиме спрацювання деталей машин.
2. Організація технічного обслуговування обладнання.

Система планово-попереджувального ремонту. Технічне обслуговування, ремонт. Планування ремонтних робіт. Технологічний процес технічного обслуговування обладнання. Зовнішній огляд обладнання та обслуговування кріплення обладнання. Діагностика технічного стану обладнання. Методи діагностики. Контрольно-регулювальні роботи. Типи змащувальних пристроїв. Типи мастил.
3. Експлуатація і ремонт машин та устаткування.

Організація виробничого процесу ремонту машин. Підготовка машин до ремонту. Механізація ремонтних робіт. Машини для складально-розбиральних робіт. Розбирання машин на вузли і деталі. Очищення, миття та обезжирення деталей. Контроль та дефектування деталей. Збирання вузлів та машин, роз‘ємних та нероз‘ємних з‘єднань. Встановлення вузлів та підшипників, збирання передач. Статичне та динамічне балансування деталей та вузлів машин. Випробування агрегатів та машин після ремонту.
4. Ремонт деталей машин.

Методи відновлення спряжень деталей. Відновлення та ремонт деталей методом механічної і слюсарної обробки. Ремонт деталей пластичною деформацією. Електродугове зварювання та наплавлення стальних деталей. Ремонт чавунних деталей. Зварювання алюмінієвих деталей. Ремонт деталей машин методом нарощування поверхонь. Напилення порошком. Електролітичне нарощування деталей. Способи зміцнення вузлів і деталей обладнання.
5. Монтаж обладнання

Загальні питання монтажу обладнання. Організація монтажних робіт. Приймання і розміщення обладнання. Технологія монтажу обладнання.Використання безпечних методів монтажу обладнання.

Література до теоретичного курсу:

 1. Ермаков В.И., Шеин В.С. Ремонт и монтаж химического оборудования. Л.: 1981.

 1. Дроздов Н.Е. Зксплуатация, ремонт и испытания оборудования предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. М.: «Высшая школа», 1979, - 312 с.

 2. Дроздов Н.Е., Фейгин Л.А. и др. Зксплуатация и ремонт машин предприятий наружных строительных материалов. М.: Стройиздат, 1969, -250 с.

 3. Валюков З.А., Дроздов Н.Е., и др. Монтаж технологического оборудования асбоцементного производства. М.: Стройиздат, 1973, - 97с.Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи