Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір77.88 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>

Програма

фахових вступних випробовувань

для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології»
1. Вступ
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології
і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.
Випускники, які пройшли підготовку за напрямом «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», можуть працювати на підприємствах, що експлуатують електронні пристрої та засоби вимірювання, конструкторських бюро, центрах метрології, екологічних та медичних установах, науково-дослідних інститутах та навчальних закладах, займаючи, зокрема, посади: інженера-метролога з експлуатації засобів вимірювальної техніки; вимірювально-обчислювальних комплексів та мереж; комп’ютерного опрацювання вимірювальної інформації; інженера-конструктора, проектувальника інтелектуальних засобів вимірювальної техніки та новітніх інформаційних технологій; науково-педагогічних працівників.

Після отримання кваліфікації бакалавр студенти мають можливість навчатися за програмою спеціаліста чи магістра за спеціальністю: «Метрологія та вимірювальна техніка».

Основні професійно-орієнтовані дисципліни: вимірювальні перетворювачі та методи вимірювання фізичних величин; електронна та мікропроцесорна техніка; проектування інтелектуальних засобів вимірювальної техніки; програмування; комп’ютерне опрацювання вимірювальної інформації; інформаційно-вимірювальні системи, комплекси і мережі; нанометрологія та інформаційно-вимірювальні технології.

Випускники можуть самостійно розробляти програмне забезпечення та електронні пристрої на сучасній елементній базі.
Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.
2. Зміст програми вступних випробовувань

2.1. Дисципліна: Вступ у спеціальність


 1. Роль вимірювань у науково-технічному прогресі. Відображення світу у свідомості людини.

 2. Моделі об’єктів та явищ. Спостереження – вимірювання - експеримент - метрологія.

 3. Якісні спостереження. Вимірювання. Експеримент.

 4. Планування експерименту. Участь експериментатора у вимірюваннях.

 5. Методи вимірювання, вимірювальні технології та віртуальні засоби вимірювань.

 6. Прилади вимірювань та інформаційно- вимірювальні системи.

 7. Похибки спостережень та вимірювань.


Література до теоретичного курсу

 1. О. Величко Всесвітня історія метрології Київ: Вид-во «Основа»-2006-422с.

 2. Б. Грицко Нариси з історії метрології на теренах України Львів: Вид-во «Афіша», 2005-267с.

 3. О. Величко М. Мухаровський Фізичні величини та їх одиниці Київ: Вид-во «Основа»-2004-246с.


2.2. Дисципліна: Основи метрології та вимірювальної техніки
1. Вступ

Метрологія – наука про вимірювання. Інформаційно – вимірювальні технології в метрології.

2. Поняття вимірювання

Структура та елементи вимірювального процесу.

3. Фізична величина і вимірювана величина

Види і характеристики фізичних величин.

4. Розмір і розмірність фізичної величини

Значення фізичної величини, числове значення фізичної величини.

5. Види і класифікація вимірювань

Характеристики якості вимірювань. Результат і похибка вимірювання. Правила заокруглень.

6. Принцип і метод вимірювання

Методи вимірювань. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ) та їх місце у вимірювальному процесі. Єдність вимірювань та їх метрологічне забезпечення.

7. Методи вимірювальних перетворень і класифікація ЗВТ

Структурні схеми ЗВТ. Класифікація ЗВТ. Метрологічні та неметрологічні характеристики ЗВТ. Визначення метрологічних характеристик ЗВТ. Точність вимірювання. Характеристики ЗВТ та їх нормування. Похибки ЗВТ. Нормальні та робочі умови застосування ЗВТ. Нормування похибок ЗВТ. Класи точності ЗВТ. Оцінювання похибок ЗВТ.

8. Класифікація похибок вимірювань

Непевність результату вимірювання. Систематичні похибки. Методи виявлення та вилучення систематичних похибок. Випадкові похибки. Характеристики випадкових похибок. Довірчі границі похибки вимірювання. Адитивна, мультиплікативна та нелінійна похибки.
Література до теоретичного курсу

 1. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник для вузів в двох томах / М.Дорожовець, В.Мотало, Б.Стадник, В.Василюк, Р.Борек, А.Ковальчик. – За ред. д-ра техн. наук Б.Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – Т1. Основи метрології. – 532 с.

 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник для вузів в двох томах / М.Дорожовець, В.Мотало, Б.Стадник, В.Василюк, Р.Борек, А.Ковальчик. – За ред. д-ра техн. наук Б.Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2005. – Т2. Вимірювальна техніка. – 656 с.

 3. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.


2.3. Дисципліна: Методи та засоби вимірювань електричних величин
1. Поняття вимірювання та вимірювальної інформації

Структура вимірювального процесу. Вимірювальний сигнал та його перетворення в процесі вимірювання. Структура вимірювальної задачі. Види вимірювань: прямі, опосередковані, сукупні, сумісні.

2. Вимірювальні сигнали – носії вимірювальної інформації

Моделі вимірювальних сигналів. Сталі і змінні вимірювальні сигнали. Інтегральні характеристики вимірювальних сигналів: середнє, середнє випрямлене і середнє квадратичне значення. Засоби вимірювальної техніки (ЗВТ). Засоби вимірювань (ЗВ): кодові ЗВ, реєструвальні ЗВ, вимірювальні прилади, вимірювальні системи, вимірювальні канали. Вимірювальні пристрої: міри, вимірювальні перетворювачі, компаратори, обчислювальні компоненти. Основні метрологічні характеристики ЗВТ.

3. Міри електричних величин

Міри Е.Р.С. Міри електричного опору (однозначні та багатозначні). Магазини опору. Міри індуктивності (однозначні та багатозначні). Міри ємності (однозначні та багатозначні). Основні метрологічні характеристики.

4. Вимірювальні перетворювачі електричних величин

Шунти. Додаткові резистори. Резистивні подільники напруги. Індуктивні подільники напруги. Ємнісні подільники напруги. Вимірювальні трансформатори. Вимірювальні трансформатори струму (ВТС). Вимірювальні трансформатори напруги (ВТН). Використання ВТС та ВТН для розширення меж вимірювання приладів за струмом та напругою.

5. Аналогові вимірювальні прилади прямого перетворення (АВП)

Системи АВП. Магнітоелектричні, випрямні, термоелектричні, електромагнітні, електродинамічні, феродинамічні ємнісні та індукційні АВП: принцип дії , основні метрологічні характеристики та області використання.

6. Аналогові електронні вимірювальні прилади

Електронні вольтметри постійного струму, електронні вольтметри змінного струму: вольтметри амплітудних значень; вольтметри середніх та середньоквадратичних значень; електронні омметри: принцип дії, основні метрологічні характеристики та області використання.

7. Цифрові електронні вимірювальні прилади

Основні метрологічні характеристики та області використання. Вимірювання струму і напруги. Вимірювання струму і напруги постійного струму приладами безпосередньої оцінки.

8. Вимірювання електричного опору на постійному струмі

Вимірювання електричного опору аналоговими магнітоелектричними та електронними омметрами: схеми та похибки вимірювання. Вимірювання електричного опору цифровими омметрами. Похибки вимірювань. Вимірювання електричного опору методом амперметра і вольтметра: схеми і похибки вимірювань.

9. Вимірювання параметрів елементів електричних кіл змінного струму

Вимірювання індуктивності та ємності методом амперметра, вольтметра та ватметра: схеми і похибки вимірювань. Вимірювання потужності постійного та змінного струму. Вимірювання потужності постійного струму методом амперметра і вольтметра та за допомогою однофазного ватметра. Використання вимірювальних трансформаторів струму і напруги для розширення меж вимірювань ватметрів. Вимірювання активної та реактивної потужності трифазного змінного струму.

10. Вимірювання електричної енергії

Індукційні лічильники електричної енергії: принцип дії та похибки вимірювання. Електронні лічильники електричної енергії: схеми, принцип дії та похибки вимірювання. Вимірювання кута фазового зсуву. Методи і засоби вимірювання кута фазового зсуву. Аналогові електромеханічні та електронні фазометри. Цифрові фазометри.

11. Вимірювання частоти та часових інтервалів

Методи і засоби вимірювання частоти. Аналогові конденсаторні частотоміри. Цифрові частотоміри. Похибки вимірювання частоти. Вимірювання часових інтервалів.

12. Вимірювальні прилади зрівноважувального перетворення

Мости постійного струму, їх принцип дії, основні метрологічні харак¬теристики і сфери застосування. Вимірювання електричного опору мостами постійного струму. Вимірювання електричного опору одинарним мостом постійного струму. Вимірювання електричного опору подвійним мостом постійного струму.

13. Компенсатори постійного струму

Принцип дії, основні метрологічні характеристики та сфери застосування. Вимірювання струму, напруги та електричного опору компенсаторами постійного струму.

14. Мости змінного струму

Принцип дії, умови зрівноважування, основні метрологічні харак¬теристики і сфери застосування. Вимірювання індуктивності та добротності котушок індуктивності мостами змінного струму. Вимірювання ємності і тангенса кута діелектричних втрат конденсаторів мостами змінного струму.

15. Міри магнітного потоку та напруженості магнітного поля (магнітної індукції).

Основні метрологічні характеристики та сфери застосування мір магнітних величин. Методи та засоби вимірювання магнітного потоку. Перспективи розвитку засобів вимірювання електричних та магнітних величин.
Література до теоретичного курсу

 1. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник для вузів в двох томах / М.Дорожовець, В.Мотало, Б.Стадник, В.Василюк, Р.Борек, А.Ковальчик. – За ред. д-ра техн. наук Б.Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – Т1. Основи метрології. – 524 с.

 2. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник для вузів в двох томах / М.Дорожовець, В.Мотало, Б.Стадник, В.Василюк, Р.Борек, А.Ковальчик. – За ред. д-ра техн. наук Б.Стадника. – Львів: Вид-во Національного університету “Львівська політехніка”, 2004. – Т2. Вимірювальна техніка. – 656 с.

 3. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник для вузів / Є. Поліщук, М. Дорожовець, В. Яцук, В. Ванько, Т. Бойко.- За ред. професора Є. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2003. – 544 с.Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи