Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір63.13 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>


Програма

фахових вступних випробовувань

для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.050702 « Електромеханіка»
1. Вступ

Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

_6.050702_ _____________Електромеханіка____________________________

(код) (назва напряму підготовки)

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів
Електричні генератори поряд з іншими електричними машинами постійного та змінного струму складають потужну індустрію електромашинобудування. Дві третини виробленої на Землі електроенергії перетворюють у механічну електричні двигуни, які складають ядро електромехакнічних систем. Величезними потоками енергії та електроенергії неможливо керувати вручну, без застосування автоматизованих систем керування та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Для роботи на цих важливих для будь-якого цивілізованого суспільства напрямках соціально-економічної сфери готуються бакалаври напрямку «Електромеханіка».
Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

2. Зміст програми вступних випробовувань
2.1. Дисципліна: Теоретичні основи електротехніки________

(назва дисципліни)
Розділ 1. Електричні та магнітні кола.

Електротехнічні пристрої постійного струму та електричні кола.

Заступні схеми електротехнічних пристроїв постійного струму.

Пасивні й активні двополюсники та їх заступні схеми.

Енергетичні співвідношення в електричних колах.

Аналіз електричного стану нерозгалужених і розгалужених електричних кіл з кількома джерелами електричної енергії:

 • метод розрахунку за законами Кірхгофа;

 • метод контурних струмів;

 • метод еквівалентного активного двополюсника;

 • метод накладання або суперпозиції;

 • метод вузлових потенціалів.

Електротехнічні пристрої й електричні кола змінного струму.

Особливості електромагнітних процесів в електричних колах змінного струму.

Закони Ома і Кірхгофа для кіл синусоїдального струму.

Рівняння електричного стану для нерозгалужених і розгалужених кіл змінного струму.

Активна, реактивна і повна потужності.

Фазові співвідношення між струмами у вітках і напругою на затискачах паралельних віток.

Резонанси напруги і струму, умови їх виникнення та практичне значення.

Сфери застосування трифазних пристроїв, структура трифазного кола.

Способи вмикання в трифазне коло одно- і трифазних приймачів.

Симетричні режими трифазного кола. Співвідношення між фазними і лінійними напругами та струмами за симетричних навантажень.

Нелінійні кола постійного струму з напівпровідниковими приладами.

Графіко-аналітичні методи аналізу кіл: метод перетину характеристик і метод лінеаризації.

Основні параметри магнітних кіл.

Розгалужені магнітні кола.

Аналогії магнітних кіл з електричними.

Методи розрахунку магнітних кіл.
Розділ 2. Періодичні несинусоїдальні струми в електричних колах.

Причини виникнення періодичних несинусоїдальних ЕРС, струмів і напруг.

Електричні кола з вентилями.

Способи подання періодичних несинусоїдальних величин.

Аналіз кіл з періодичними несинусоїдальними струмами:

 • розкладання в ряди Фурє;

 • метод суперпозиції.

Електричні схеми і принцип роботи випрямлячів та найпростіших фільтрів.

Основні поняття про перехідні процеси, закони комутації.

Аналіз електричних кіл з перехідними процесами:

 • поняття про операторний метод;

 • класичний метод розв’язку диференційних рівнянь 1 та 2 порядку.

Електричне коло з R та С елементами.

Електричне коло з R та L елементами.

Електричне коло з R, L та С елементами.

Визначення миттєвих значень струмів та напруг.
Література до теоретичного курсу

 1. Коруд В.І. та ін. Електротехніка: Підручник. – Львів: Магнолія плюс, 2007. 447 с.

 2. Малинівський С.М. Загальна електротехніка. – Львів: Бескид-Біт, 2003. – 500с.

 3. Збірник задач з теоретичних основ електротехніки. Ч.1: Навч. посібник для студентів електротехнічних та електромеханічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Воробкевич А.Ю., Маляр В.С., Совин Р.Я., Соколовський М.О., Стахів П.Г., Шегедин О.І. – Львів: Новий світ-2000, 2004. – 224 с.

 4. Перхач В.С. Теоретична електротехніка. Лінійні кола. – Київ: Вища школа. 1992. 506 с.


2.2. Дисципліна: __Електропривод та електромеханічні автоматизовані

системи_

(назва дисципліни)
Розділ 1. Механіка та енергетика електроприводу.

Основні рівняння руху електроприводу.

Зведення до однієї осі моментів зовнішніх сил, моменту інерції та мас механізмів з обертовим та поступальним рухами.

Механічні характеристики двигуна та механізму, їхня жорсткість.

Методи побудови механічної характеристики електроприводу.

Перехідні процеси електроприводу.

Нагрів і охолодження двигуна.

Режими роботи електроприводу.

Розрахунок потужності та вибір електричного двигуна для виробничих механізмів.

Перевірка двигуна по нагріву прямими методами.

Перевірка двигунів по нагріву непрямими методами:

 • метод середніх втрат;

 • метод еквівалентних величин – струму, моменту, потужності.

Особливості перевірки двигунів за нагрівом непрямими методами за різних режимів роботи.
Розділ 2. Електричний привод з двигунами постійного струму та асинхронними двигунам.

Схема вмикання і статичні характеристики ДПС з незалежним збудженням.

Енергетичні режими роботи ДПС НЗ.

Регулювання струму, моменту під час пуску, гальмування та реверс ДПС НЗ.

Регулювання швидкості ДПС НЗ зміною магнітного потоку, шунтуванням якоря.

Регулювання координат електроприводу з ДПС НЗ зміною напруги якоря.

Імпульсне регулювання швидкості ДПС НЗ.

Схема вмикання і статичні характеристики ДПС з паралельним збудженням.

Схема вмикання і статичні характеристики ДПС з послідовним збудженням.

Схема вмикання і статичні характеристики ДПС з змішаного збудження.

Статичні характеристики і режими роботи асинхронних двигунів.

Заступні схеми асинхронних двигунів.

Регулювання координат АД за допомогою резисторів в колі статора та ротора, розрахунок цих резисторів.

Регулювання швидкості АД зміною частоти напруги живлення.

Схеми вмикання АД і його характеристики.

Гальмування АД реверсуванням.

Рекуперативне гальмування.

Динамічне гальмування.

Електропривод з однофазним АД:

 • схеми вмикання, характеристики;

 • його різновид.


Література до теоретичного курсу

 1. Яцун М.А. Електричні машини. – Львів: Видавництво ЛП. 2001. 495 с.

 2. Чиликин О.И. Основы электропривода. – М.: Высшая школа, 1978.

 3. Мілих В.І. Електротехніка та електромеханіка: Навч. посібник. – Київ: Каравела, 2006. – 376 с.2.3. Дисципліна: Електрообладнання промислових підприємств

(назва дисципліни)

Електрообладнання установок електронагрівання:

 • печі опору;

 • установки дугових електропечей;

 • індукційні електротехнічні установки.

Електрообладнання установок електроерозійної та ультразвукової обробки.

Електрообладнання для нанесення покриття:

 • гальванічні установки;

 • установки електростатичного фарбування.

Електрообладнання мостових кранів.

Електрообладнання ліфтів.

Електрообладнання електровізків.

Призначення та будова механізмі неперервного транспорту.

Електрообладнання компресорів та вентиляторів.
Література до теоретичного курсу

 1. Зимин Е.Н., Преображенский В.И., Чувашов И.И. Электрооборудование промышленных предприятий и установок. – М.: Энергоатомиздат, 1981. 525 с.

 2. Сабикин Ю.Д. Обслуживание электроустановок промышленных предприятий. – М.: Высшая школа, 1989. 303 с.Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи