Програма фахових вступних випробовувань icon

Програма фахових вступних випробовуваньНазваПрограма фахових вступних випробовувань
Дата конвертації30.06.2015
Розмір51.65 Kb.
ТипПрограма
скачать >>>

ПРОГРАМА

фахових вступних випробовувань

для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Молодший спеціаліст"

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки "Бакалавр" за напрямом підготовки

6.050603 "Атомна енергетика"

1. ВСТУП
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" і вступають на напрям підготовки

_6.050603_ ____________Атомна енергетика ___________________________

(код) (назва напряму підготовки)

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.
Розвиток атомної енергетики істотно впливає на енергетичну незалежність. Широкий комплекс заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання первинних енергоносіїв в процесі їх перетворення у електричну і теплову енергію, удосконалення обліку всіх видів виробленої та спожитої енергії безумовно є актуальною задачею для сьогодення атомної енергетики. Без якісного науково-технічного супроводу розвиток атомної енергетики неможливий. Тому для роботи на цих важливих для будь-якого цивілізованого суспільства напрямах соціально-економічної сфери готуються бакалаври за названими вище освітньо-професійними програмами підготовки.

Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування. Питання для завдань формуються атестаційною комісією за матеріалами основних розділів дисциплін фахового спрямування. Зміст питань визначається розділом 2 цієї програми.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.
2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ
2.1. Дисципліна: Основи теплотехніки

(назва дисципліни)

Контрольні питання виконуються за такими розділами дисципліни:

РОЗДІЛ 1. Технічна термодинаміка.

Тема 1.1. Термодинаміка газів. Термодинамічні параметри. Ідеальний газ. Основні закони ідеального газу. Рівняння стану ідеального газу. Суміш ідеальних газів. Поняття про теплоту та роботу. Внутрішня енергія газу. Перший закон термодинаміки та його аналіз. Робота газу. Робоча діаграма. Теплоємність газів. Залежність теплоємності від характеру процесу та від температури. Ентальпія газу. Поняття про ентропію. Теплова діаграма. Аналіз термодинамічних процесів ідеального газу.

Тема 1.2. Термодинамічні основи компресорних машин. Робочий процес поршневого компресора. Одно- та багатоступеневі компресори.

Тема 1.3. Другий закон термодинаміки. Оборотну та необоротні процеси. Другий закон термодинаміки. Кругові процеси /цикли/. Прямий і зворотній цикли Карно.

Тема 1.4. Цикли теплових двигунів. Цикл ДВЗ з підведенням теплоти при сталому об’ємі та його аналіз. Цикл ДВЗ з підведенням теплоти при сталому тиску та його аналіз. Цикл ДВЗ зі змішаним підведенням теплоти та його аналіз. Порівнювальний аналіз циклів ДВЗ.

РОЗДІЛ 2. Основи теорії теплообміну

Тема 2.1. Теплопровідність. Види теплообміну. Теплопровідність. Закон Фур’є. Теплопровідність при стаціонарному режимі плоских та циліндричних стінок.

Тема 2.2. Конвективний теплообмін. Конвективний теплообмін. Природна та вимушена конвекція. Закон Ньютона-Ріхмана. Коефіцієнт тепловіддачі та його визначення у деяких конкретних випадках.

Тема 2.3. Тепломасообмін випромінюванням. Закони теплового випромінювання. Випромінювання твердих тіл та газів.

Тема 2.4. Складний теплообмін. Складний теплообмін. Теплопередача через плоскі та циліндричні стінки. Коефіцієнт теплопередачі.
Література до теоретичного курсу

1. Драганов Б.Х., Долінський А.А., Міщенко А.В., Письменний Є.М. Теплотехніка. – Київ, 2005.

2. Чепурний М.М., Ткаченко С.Й. Основи технічної термодинаміки. – Вінниця: “Поділля”. – 2004. – 352с.

3. Константінов С.М. Технічна термодинамика. – К.: Політехніка. – 2001. – 368с.

4. Теплотехніка. О.Ф.Буляндра, Б.Х.Драганов, В.Г.Федорів / За ред. Б.Х.Драганова і О.Ф.Буляндри. – К.: Вища шк., 1998.

5. Швець І.Т. і ін. Теплотехніка. –К.:Вища школа, 1980. – 588с.

6. Колінко А.Г. Термодинаміка. - Львів: ЕКОінформ, 2006. – 130с.

7. Константінов С.М., Луцик Р.В. Збірник задач з технічної термодинаміки та теплообміну. Навч.посіб. – К.:Видавництво "Освіта України", 2009. – 544с.

8. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче.-М: Энергия, 1979. – 262с.
2.2. Дисципліна: Атомні електричні станції

(назва дисципліни)

Контрольні питання виконуються за такими розділами дисципліни:

РОЗДІЛ 1. Типи та класифікація електростанцій. Споживачі енергії.

РОЗДІЛ 2. Теплова економічність та енергетичні показники електростанцій.

РОЗДІЛ 3. Баланси пари та води в контурах АЕС.

РОЗДІЛ 4. Деаерація води на АЕС.

РОЗДІЛ 5. Технологічна структура та елементи теплових схем АЕС.

Література до теоретичного курсу:

  1. Топольницький М.В. Атомні електричні станції. - Л.: Бескид Біт, 2005. – 523 c.

  2. Стерман Л.С., Лавигин В.М., Тишин С.Г. Тепловые и атомные электрические станции – М.: Изд. – МЭИ, 2000. – 406с.

  3. Тепловые и атомные электрические станции: Справочник /Под общ. ред. В.А.Григорьева, В.М.Зорина. – М.: Энергоиздат, 1992. – 624 с.

  4. Маргулова Т.Х. Атомные электростанции. – М: Высшая школа. 1984 – 304 с.

  5. Стерман Л. С. Тепловые и атомне электростанции / Л.С. Стерман, С.А. Тевлин, А.Т. Шарков; под. ред. Л. С. Стермана. – М.: Энергоиздат, 1982. – 456 с.


2.3. Дисципліна: Ядерні парогенеруючі установки

(назва дисципліни)

Контрольні питання виконуються за такими розділами дисципліни:

РОЗДІЛ 1. Фізичні основи ядерної енергетики.

Ядерні реакції. Принцип роботи та основні характеристики ядерного реактора. Склад та компонування ядерного реактора. ТВЕЛи та ядерне паливо для реактора.

РОЗДІЛ 2. Загальні відомості про ядерні реактори.

Ядерне паливо, теплоносії, сповільнювачі нейтронів, регулюючі органи. Теплоносії, їх характеристики та вимоги до них. Конструктивні матеріали активної зони.

РОЗДІЛ 3. Класифікація ядерних реакторів та ядерних парогенеруючих установок.

Класифікація ядерних реакторів та їх основні типи. Типи електростанцій на ядерному паливі.

РОЗДІЛ 4. Енергетичні реактори.

АЕС з водо-водяними енергетичними реакторами. АЕС з реакторами з графітовим сповільнювачем. Газографітові реактори. Важководні реактори. Гомогенні реактори. Реактори на швидких нейтронах.
Література до теоретичного курсу

1. Котельные установки и парогенераторы / Ю.М. Липов, Ю.М.Третьяков. – Москва-Ижевск: НИЦ"Регулярная и хаотическая динамика", 2003. – 592с.

2. Ядерные энергетические установки / Б.Г. Ганчев, Л.Л. Калишевский и др. – М.: Энергоатомиздат, 1990.

3. Парогенераторные установки атомных электростанций / Рассохин Н.Г. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 384 с.

4. Парогенераторы / Ковалев А. П., Лебедев Н. С., Виленский Т. В.; под. общ. ред. А. П. Ковалева. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 376 с.

5. Реакторы на быстрых нейтронах / Г.Б. Усынин, Е.В. Кусмарцев; под. ред. Ф.М. Митенкова. – М. : Энергоатомиздат, 1985.– 288 с.Схожі:

Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробовувань
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз II рівнів акредитації та отримали диплом...
Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Облік і аудит”, проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестування з дисциплін циклу...
Програма фахових вступних випробовувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін «Біохімія», «Біоорганічна хімія», «Мікробіологія»,...
Програма фахових вступних випробовувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник програма
Програма фахових вступних випробувань об’єднує основні положення з нормативних дисциплін, визначені стандартом підготовки студентів...
Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Мовна проблема у літературі Великої Моравії. Боротьба між латинською та старослов’янською мовними традиціями
Програма фахових вступних випробовувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
Окр спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста
Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробувань
Чижевський Д.І. Порівняльна історія слов’янських літератур: у двох книгах / Переклад з німецької. Київ: вц «Академія», 2005. 288...
Програма фахових вступних випробовувань iconПрограма фахових вступних випробувань історія перської літератури
Основні напрями нової перської поезії та їх представникиПерекладацька діяльність при дворі Саманідів
Програма фахових вступних випробовувань iconПротокол №8 Ректор В. П. Мельник Програма фахових вступних випробувань
«Управління персоналом», «Зовнішньо-економічна діяльність підприємства», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Маркетинг»,...
Програма фахових вступних випробовувань iconКиївський національний університет будівництва І архітектури «Затверджую»
Прийом в магістратуру за спеціальністю 18010013 «Управління проектами» відбувається на основі вступних фахових випробувань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи