Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір61.92 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>

Програма

Фахових вступних випробувань

для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання»

 1. Вступ


Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки 6.050504 «Зварювання» і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.

Сфера діяльності випускника пов’язана з професійною проектно-конструкторською, виробничо-технологічною і дослідницькою діяльністю в галузі зварювального виробництва та споріднених технологій для загального машинобудування, електронної промисловості, приладобудування, транспорту.

Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.


 1. Зміст програми вступних випробовувань

  1. Дисципліна: Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Розділ 1. Вступ

§1. Взаємозамінність, її суть та види.

§2. Стандартизація, як база взаємозамінність.

§3. Стандарт.

§4. Значения взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань для сучасного розвитку машинобудування.

Розділ 2. Розміри та з’єднання в машинобудуванні

§1. Класифікація розмірів та вiдxилeнь ЄСДП.

§2. Допуск розмірів, посадки, їх класифікація та характеристика.

Розділ 3. Взаємозамінність, стандартизація, методи та засоби контролю гладких циліндричних з'єднань.

§1. Класифікація та взаємозамінність гладких циліндричних з'єднань.

§2. Єдина система допусків i посадок (ЕСДП), її ознаки та побудова: система отвору та система валу, одиниця допуску, квалітет точності, ряди основних відхилень.

§3. Посадки.

§4. Утворення посадок в системі основного отвору та в системі основного валу.

Розділ 4. Параметри точності виготовлення деталей. Нормування, методи і засоби контролю відхилень геометричних параметрів деталей.

§1. Хвилястість і шорсткість поверхонь та їх контроль.

§2. Хвилястість поверхні та її параметри.

§3. Шорсткість поверхонь.

§4. Параметри шорсткості i їх визначення.

§5. Нормування параметрів шорсткості, позначення їх на креслення.

§6. Методи та засоби контролю.

Розділ 5. Основні поняття про метрологію та технічні вимірювання.

§1. Метрологія, терміни, визначення та її задачі.

§2. Поняття про технічні вимірювання.

§3. Міжнародна система одиниць CI.

§4. Відтворення та зберігання одиниць вимірювання.

§5. Державні та poбочі еталони.

§6. Методи та засоби вимірювань.

§7. Забезпечення єдності вимірювань.

§8. Метрологічна служба України.

§9. Статистичний аналіз та оцінка похибки вимірювання.

§10. Універсальні вимірювальні засоби.

Література до теоретичного курсу:

 1. Базієвський С.Д., Дмитришин В.В. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. Підручник. – К.: Либідь, 2004. – 504 с.

 2. Бичківський Р.В., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація управління якістю і сертифікація. Навчальний посібник. – Львів Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2004. – 536 с.

 3. Когут М.С. та ін. Основи взаємозамінності, стандартизації, акредитації та технічні вимірювання: Підручник / М.С. Когут, Н.М. Лебідь, О.В. Білоус, І.Є. Кравець/ – Львів: Світ, 2010. – 528 с.

 4. Кирилюк Ю.Є., Якимчук Г.С. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання. – К.: Основа, 2003. – 218 с.
  1. Дисципліна: Технічна механіка

Розділ 1. Статика

§1. Основні поняття статики. Аксіоми статики. В'язі та їх реакції. Найпростіші теореми статики. Послідовність розв'язування задач статики.

§2. Система збіжних сил. Проекція вектора на вicь i площину. Знаходження рівнодійної системи збіжних сил.

§3. Момент сили. Момент сили відносно точки. Момент сили відносно oci.

§4. Теорія пар сил. Пара сил. Еквівалентність пар сил на площині i в npocтopi. Додавання пар сил. Рівновага пар сил.

§5. Умови рівноваги довільної системи сил. Плоска система сил. Просторова система сил. Система паралельних сил. Умови рівноваги твердого тіла.

§6. Тертя. Тертя ковзання. Закони тертя ковзання. Тертя кочення.

§7. Центр ваги. Система двох паралельних сил. Додавання паралельних сил. Центр паралельних сил. Центр ваги тіла, об'єму, площі, лінії. Метод знаходження центра ваги. Центр ваги деяких однорідних тіл.

Розділ. 2. Кінематика

§1. Вступ до кінематики. Основні поняття кінематики. Кінематика точки. Три способи задания руху точки. Зв'язок між способами задания руху точки. Векторний cпociб вивчення руху точки. Координатний cпociб вивчення руху точки. Вивчення руху точки в полярній системі координат. Натуральний cпociб вивчення руху точки. Дотичне i нормальне пришвидшення при координатному cпocoбi задання руху.

§2. Кінематика твердого тіла. Поступальний рух твердого тіла. Швидкість i пришвидшення точок тіла при поступальному pyci.

§3. Обертальний рух твердого тіла. Означения i властивості обертального руху тіла. Кіннематичні характеристики обертального руху тіла. Рівномірний i рівнозмінний обертальний рух тіла. Кінематичні характеристики точок тіла в обертальному pyci. Передача обертальних pyxiв. Передавальні механізми.

§4. Означення i властивості плоского руху тіла. Кінематичні характеристики точок плоскої фігури. Швидкість точки. Пришвидшення точок. Теорема про пришвидшення точок плоскої фігури.

Література до теоретичного курсу:

 1. Кузьо І.В., Ванькович Т.-Н.М., Зінько Я.А., Смерека І.П. Теоретична механіка. Статика. Львів. 2007

 2. Смерека І.П., Барвінський А.Ф., Білоус Б.Д., Кузьо І.В, Зінько Я.А. Короткий довідник з теоретичної механіки. Навчальний посібник. Львів, 2001.

 3. Смерека І.П., Кузьо І.В., Придиба В.Т., Зінько Я.А. Теоретична механіка. Навчальний посібник для студентів дистанційної форми навчання. Львів 2004.

 4. Божидарнік В.В., Величко Л.Д. Методика розв’язування і збірник задач з теоретичної механіки. Луцьк. 2003.

2.3. Дисципліна: Обладнання та технології зварювальних робіт
Розділ 1. Зварювання плавленням.

§1. Сутність і техніка способів зварювання плавленням.

§2. Обладнання та матеріали для зварювання плавленням.

Розділ 2. Контактне зварювання.

§1. Технологія контактного зварювання.

§2. Обладнання для контактного зварювання.

Розділ 3. Газотермічна обробка матеріалів.

§1. Гази для газотермічної обробки матеріалів

§2. Апаратура та обладнання для газотермічної обробки матеріалів

Розділ 4. Виготовлення зварних конструкцій.

§1. Заготівельні операції зварювального виробництва.

§2. Складально-зварювальні операції.
Література до теоретичного курсу:

 1. Технологія електродугового зварювання: Підручник / І. В. Гуменюк, О.Ф.Іваськів, О. В. Гуменюк,. – К.: Грамота, 2007. – 512 с.

 2. Обладнання і технологія газозварювальних робіт: Підручник / І. В. Гуменюк, О.Ф.Іваськів. – К.: Грамота, 2005. – 272 с.

 3. Корж В.М. Газотермічна обробка матеріалів. К.: Екотехнологія, 2005- 195с.

 4. Биковсъкий О. Г., Піньковський I. В. Довідник зварника.  
  К.: Техніка, 2002. — 336 с.

 5. Виробництво зварних конструкцій: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. О. Кривов, К. О. Зворикін. – К.: КВІЦ, 2012. – 896 с.Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи