Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» icon

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»НазваДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Дата конвертації30.06.2015
Розмір70.28 Kb.
ТипДиплом
скачать >>>

Програма

фахових вступних випробовувань

для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»

і претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною програмою

підготовки «Бакалавр» за напрямом підготовки

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
1. Вступ
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили ВНЗ I-II рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» і вступають на напрям підготовки

6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів.
Випускники названого напряму підготовки спроможні працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських, управлінських установах, займатись виробничою та підприємницькою діяльністю в таких галузях як: створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладів, засобів комп’ютерного зв’язку, систем опрацювання сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем, розроблення оригінального прикладного програмного забезпечення.

Після отримання кваліфікації бакалавр студенти мають можливість навчатися за програмою спеціаліста та магістра за спеціальностями «Комп’ютерні системи та мережі», «Системне програмування», «Спеціалізовані комп’ютерні системи». Випускники за такими спеціальностями користуються значним попитом на сучасних підприємствах та в науково-дослідних установах.
Вступне випробовування включає тестові завдання першого та другого рівнів складності з дисциплін фахового спрямування.

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей.

За результатами вступного випробовування виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія університету.

2. Зміст програми вступних випробовувань

2.1. Дисципліна: Основи алгоритмізації та програмування
1.Основи алгоритмізації задач.

1.1. Алгоритми,способи запису і структури алгоритмів.

Визначення алгоритму, властивості і способи запису алгоритмів. Правила запису алгоритмів за допомогою схем. Лінійні алгоритми, алгоритми з розгалуженням, циклічні алгоритми.

1.2. Основи мови програмування С.

Структура програми на мові С. Алфавіт мови С. Директиви препроцесора. Ідентифікатори, коментарі, константи. Основні типи даних мови С. Перейменовування типів ( typedef).

1.3. Оператори мови програмування С.

Операції мови програмування С. Умовна операція. Оператор-вираз. Порожній і складений оператори. Умовний оператор if . Оператор – перемикач switch. Оператори циклу while, dowhile та for . Оператори break, continue, return, goto. Глобальні і локальні змінні. Функції в мові програмування С.
2.Програмування обчислювальних алгоритмів на мові програмування С.

2.1. Масиви в мові програмування С.

Одновимірні масиви та доступ до їх елементів. Ініціалізація масивів. Масиви як параметри функцій. Багатовимірні масиви та доступ до їх елементів.

2.2. Рядки та обробка текстів.

Тип char і символьні константи в коді ASCII. Масиви символів і рядки в мові програмування С. Ввід- вивід рядків. Стандартні бібліотечні функції для роботи з рядками. Перетворення чисел в рядки та навпаки.

2.3. Вказівники в мові програмування С.

Вказівники на одновимірні та багатовимірні масиви. Адресна арифметика. Динамічне виділення пам’яті. Динамічні масиви. Вказівники і структурні типи даних. Передача вказівників у функції.

2.4. Робота з файлами.

Загальні відомості про файли. Робота з текстовими файлами. Функції fopen( ) і fclose( ). Робота з бінарними ( двійковими) файлами. Функції fread( ) fwrite( ).
Література до теоретичного курсу

 1. Мартынов Н.Н. Информатика: С для начинающих. – М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2006. – 304 с.

 2. Кочан Стефан. Программирования на языке С: [пер. с англ.]. – М.: Вильямс, 2007, – 496с.

 3. Демидович Е.М. Основы алгоритмизации и программирования. Язык СИ: учеб. пособие. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 440 с.


2.2. Дисципліна: Об’єктно – орієнтоване програмування
1.Основи об’єктно-орієнтованої парадигми програмування.

1.1.Технологія розробки об’єктно-орієнтованого програмного забезпечення. Об’єктно-орієнтований аналіз, проектування та програмування. Еволюція створення об’єктно-орієнтованої програми.

1.2. Об’єктна модель.

Абстрагування, інкапсуляція, модульність, ієрархія, типізація, паралелізм, збережуваність.

2.Базові концепції мови програмування С++.

2.1.Особливості мови програмування С++.

Основна програма, функції, константи, вбудовані функції, перевантаження функцій.

2.2. Введення-виведення в С++.

Особливості реалізації стандартного та файлового введення-виведення в С++. Перевантаження операцій введення-виведення. Особливості роботи з динамічною пам’яттю.

3.Об’єктно-орієнтовані засоби мови програмування С++.

3.1. Класи: інтерфейс і реалізація.

Класи. Члени класів: дані, функції. Види функцій членів класу : конструктори, деструктори, селектори, модифікатори. Відношення між класами: асоціація, успадкування, агрегація, використання, інстанціювання.

  1. Успадкування класів.

Види успадкування. Особливості успадкування функцій членів класу. Віртуальні функції та поліморфізм. Дружні функції та класи. Перевантаження функцій та операторів. Ієрархія класів.

4.Розширені концепції мови програмування С++.

4.1.Параметризоване програмування в С++.

Параметризоване програмування: шаблони та інстанціонування. Шаблони функцій та класів.

4.2.Бібліотекa шаблонів.

Особливості організації стандартної бібліотеки шаблонів (STL): контейнери, алгоритми, літератори. Використання компонентів STL.


Література до теоретичного курсу

 1. Буч Г. Объектно – ориентированний анализ и проектирование. М.: 1999г.

 2. Страуструп Б. Язык программирования С++. М.: 1999 г.

 3. Лафоре Р. Объектно – ориентированное прграммирование в С++.СПб,2007г.


2.3. Дисципліна: Комп’ютерна логіка
1.Основні поняття і визначення.

1.1.Визначення автомата, інформації, даних. 1.2.Аналогові та дискретні дані. 1.3.Структурна схема передачі (обробки) інформації.

2.Дискретні дані.

2.1.Цифрові дані. 2.2.Системи числення. 2.3.Переведення чисел з одної системи числення в іншу. 2.4.Міри інформації. 2.5.Одиниці кількості інформації. 2.6.Поняття ентропії та її властивості. 2.7.Ефективне кодування. 2.8.Алгоритми ефективного кодування Шеннона-Фано. 2.9.Система залишкових класів. 2.10.Код Хеммінга.

3.Перетворення аналогових даних у цифровий вигляд.

3.1.Аналогові та цифрові методи представлення та обробки інформації та їх порівняння. 3.2.АЦП,ЦАП. 3.3.Дискретизація. 3.4.Квантування. 3.5.Крок квантування. 3.6.Рівні дискретизації. 3.7.Варіанти квантування. 3.8.Теорема Котельникова.

4.Кодування даних.

4.1.Кодування літер двійковими символами. 4.2.Переваги двійкового кодування літер. 4.3.Повідомлення, алфавіт, літера, слово. 4.4.Способи представлення, передачі та обробки двійкових символів.

5.Алгоритмічні основи комп’ютерної логіки.

5.1Визначення алгоритму. 5.2.Властивості алгоритму. 5.3.Представлення алгоритму. 5.4.Реалізація алгоритму, гіпотеза Черча. 5.5.Формальні алгоритмічні системи.

6.Основи алгебри логіки.

6.1.Визначення алгебри логіки. 6.2.Функції алгебри логіки. 6.3.Функції І, АБО, НЕ. 6.4.Теорема Поста-Яблонського про функціональну повноту.

7.Алгебра Буля.

7.1.Базис Буля. 7.2.Переваги базису Буля. 7.3.Правила виконання логічних операцій в базисі Буля. 7.4.Основні закони алгебри Буля. 7.5.Правила Моргана. 7.6.Способи представлення функцій алгебри логіки (ФАЛ). 7.7.Таблиці істинності ФАЛ. 7.8.Карти Карно. 7.9.Нормальні форми представлення ФАЛ.

8.Мінімізація функцій алгебри логіки.

8.1.Канонічна задача мінімізації ФАЛ. 8.2.Загальна задача мінімізації ФАЛ. 8.3.Мінімізація з використанням карт Карно. 8.4.Метод Квайна- МакКласкі –Петрика. 8.5.Перегони сигналів в цифрових схемах. 8.6.Виявлення перегонів сигналів. 8.7.Усунення перегонів сигналів.

9.Синтез комбінаційних цифрових автоматів.

9.1.Послідовність синтезу комбінаційних цифрових автоматів. 9.2.Критерії синтезу цифрових схем. 9.3.Швидкодія цифрових схем. 9.4.Синтез схем у базисі Буля. 9.5.Особливості синтезу ФАЛ у небулевих базисах. 9.6.Синтез ФАЛ на постійному запам’ятовуючому пристрої. 9.7.Синтез ФАЛ на програмованій матриці логіки. 9.8.Синтез ФАЛ на програмованій логічній матриці.

10.Логіка виконання арифметичних та логічних операцій.

10.1.Базові комбінаційні вузли. 10.2.Однорозрядний напівсуматор. 10.3.Однорозрядний повний суматор. 10.4.Багаторозрядний суматор. 10.5.Суматор-віднімач. 10.6.Арифметико-логічний пристрій (АЛП). 10.7.Виконання арифметичних та логічних операцій на АЛП.
Література до теоретичного курсу

 1. Лукащук Л.О. Схемотехніка логічних та послідовнісних схем. Львів – 2004р.

2. Карпов Ю.Г. Теория автоматов. СПб.-2002г.
2.4. Дисципліна: Організація та функціонування комп’ютерів
1.Арифметичні основи комп’ютерів.

1.1.Системи числення. Переведення чисел із однієї системи в іншу.

1.2.Форми представлення чисел з рухомою та фіксованою комою.

1.3.Виконання арифметичних операцій у модифікованому доповняльному коді.

2.Апаратне забезпечення комп’ютерів.

2.1.Принципи фон Неймана.

2.2.Пам’ять комп’ютерів.

2.3.Процесори.Формати команд.

3.Програмне забезпечення комп’ютерів.

3.1.Структура програмного забезпечення. Базове, прикладне та інструментальне програмне забезпечення.

3.2.Операційні системи.
Література до теоретичного курсу

 1. Дунець Р.Б., Кудрявцев О.Т. Арифметичні основи комп’ютерної техніки. Львів – 2006 р.

 2. Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. Луцьк – 2008 р.Схожі:

Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Вступні випробовування проводяться фаховою атестаційною комісією для осіб, які закінчили внз I-II рівнів акредитації та отримали...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» І вступають на напрям підготовки...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconДиплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання за скороченою освітньо-професійною...
Диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» iconПрограма фахових вступних випродувань для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
Внз І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І вступають на напрямом підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи