«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало icon

«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. БобалоНазва«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало
Дата конвертації30.06.2015
Розмір103.89 Kb.
ТипДокументи
скачать >>>

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор

Національного університету

«Львівська політехніка»
_______________ проф. Ю. Я. Бобало
28 лютого 2014 року


П Р О Г Р А М И
Вступних випробувань з фахових дисциплін для вступу на навчання

за освітньо-професійними програмами підготовки

спеціалістів і магістрів спеціальностей

Інституту ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Львів - 2014

Перелік дисциплін, з яких проводяться вступні випробування для вступу на навчання за ОПП підготовки спеціалістів, магістрів

зі спеціальності “Комп’ютерний еколого - економічний моніторинг”


 • Організація баз даних

 • Чисельні методи в інформатиці

 • Системи штучного інтелекту

 • Основи програмування та алгоритмічні мови

 • Комп’ютерні мережі

 • Технології програмування та створення програмних продуктів


Програми дисциплін

 • Організація баз даних

Основні поняття, історія розвитку систем управління базами даних

Основи баз даних комп’ютерних систем. Інформація і дані. Дані в комп’ютерних системах.Властивості даних: синтаксис, семантика та структура. Архітектура баз даних. Поняття про СУБД. Функції СУБД. Функціональні можливості СУБД Access. Об’єкти бази даних Access.
Проектування баз даних: концепції та методи. Цілісність даних

Процедури проектування баз даних реляційного типу. Послідовність етапів проектування баз даних. Методи проектування: синтетичний та декомпозиційний. E-R модель предметної області. Цілісність даних.

Моделі даних

Фізична структура даних. Логічна структура даних. Основи реляційної моделі бази даних.

Домени, атрибути, кортежі. Операції над відношеннями. Поняття реляційного числення
Мови баз даних: мови QBE та SQL

Мова запитів за зразком. QBE – запити в Access: запити на вибірку, активні запити. Історичні аспекти розвитку мови SQL. Структура та типи даних мови SQL. Інструкції мови.
Теорія нормалізації реляційних баз даних: нормальні форми, функціональні залежності

Аномалії реляційної бази даних. Поняття обмежень. Види обмежень. Функціональні залежності в реляційних базах даних. Властивості функціональних залежностей. Багатозначні залежності та їх властивості. Види нормальних форм та їх властивості.
Забезпечення функціонування баз даних: адміністрування та захист баз даних

Управління транзакціями. Модель транзакції. Властивості. Журналізація. Тригери: створення тригера, тригер знищення. Адміністрування баз даних. Управління записами та правами доступу. Безпека даних. Введення журналів доступу.
Література

 1. Берко А.Ю., Верес О.М. Організація баз даних: практичний курс.- Львів: НУ ЛП, 2003. 150с.

 2. Бойко В.В., Савинков В.М. Проектирование баз данных информационных систем.– М.:

 3. Финансы и статистика, 1989. – 351 с.

 4. Вейскас Дж. Эффективная работа с СУБД Microsoft Access 7.0 для Windows 95. СПб.: Питер,1997.–848с.


 • Чисельні методи в інформатиці

Поняття математичної моделі задачі. Обчислювальний метод та обчислювальний алгоритм

Математична модель задачі. Критерії складності методу і алгоритму її розв’язку. Етапи складання програми та розв’язку задачі на ЕОМ. Приклад обчислення степеневого поліному
Розв’язування систем лінійних алгебричних рівнянь

Квадратні системи. Формули Крамера. Обернена матриця. Метод Гауса. Відкриття Нептуна за обчисленнями Левер’є – Адамса. Прямокутні системи лінійних алгебричних рівнянь. Метод найменших квадратів. LU та QR розклади матриці системи.
Поліноміальна інтерполяція та апроксимація

Інтерполяція. Апроксимаційна теорема Вейерштраса. Інтерполяційна проблема Рунге. Апроксимація степеневим поліномом за методом найменших квадратів.
Сплайн-інтерполяція та сплайн-апроксимація

Сплайн-інтерполяція. Сплайн-апроксимація.
Числовий обрахунок означених інтегралів і похідних

Обчислення означеного інтегралу. Формула Ньютона-Лейбніца. Формули прямокутників. Формули трапецій. Формули Сімпсона. Обчислення похідної. Некоректність числового диференціювання. Застосування сплайн-інтерполяції.
Розв’язування нелінійних рівнянь

Ітераційні методи для дійсних розв’язків: половинного ділення; дотичних; січних; простої ітерації. Розв’язок систем нелінійних рівнянь. Проста ітерація та метод Ньютона
Методи оптимізації

Пошук екстремумів функцій однієї змінної. Теорема Вейерштраса. Пошукові методи: перебором; „золотого січення”. Багатовимірні задачі: прямий; покоординатний спуск; градієнтний; найшвидший спуск. Метод штрафних функцій. Лінійне програмування.
Розв’язування звичайних диференціальних рівнянь

Числовий розв’язок звичайних диференціальних рівнянь. Різницева схема. Явний метод Ейлера. Методи Рунге-Кутта. Жорсткі задачі. Неявний метод Ейлера. Явні та неявні багатокрокові методи. Змінний крок та порядок методу.
Література

1. Фельдман Л. П., Петренко А. І., Дмитрієва О. А. Чисельні методи в інформатиці. Підручник. – К., 2006. – 480 с.

2. Чабан Василь. Чисельні методи. Навчальний посібник.– Львів, 2001. – 186 с.

3. Матвійчук Я. М. Методи та алгоритми обчислень на ЕОМ. Навч. пос. – Львів, 2007. – 82 с.

4. Д. Каханер, К. Моулер, С. Неш. Численные методы и программное обеспечение. Пер. з англ. – М., 1998. – 575 с.


 • Системи штучного інтелекту

Концептуальні основи штучного інтелекту

Мета і задачі вивчення СШІ. Місце і роль, історія розвитку, підходи до побудови систем штучного інтелекту. Сфера застосування ШІ. Інструментальні засоби побудови СШІ. Функціональна структура СШІ.
Задачі та методи їх рішення в СШІ

Класифікація і моделі задач. Роль знань у процесі рішення задач. Формальне представлення задач. Аналіз умов задачі для вибору методу рішень. Приклади рішення задач методом аналізу ієрархії.


Експертні системи(ЕС)

Загальна структура і схема функціонування експертних систем. Класифікація та характеристики ЕС. Основні етапи розробки ЕС(ідентифікація, концептуалізація, формалізація, реалізація, тестування). Прототипи і життєвий цикл ЕС. Інструментальні засоби для розробки ЕС.
Основні поняття інженерії знань

Знання і дані. Властивості знань, відмінність від даних. Типи знань: інтенсіональні, екстенсіональні, декларативні, процедурні. Нечіткі знання. Отримання знань. Джерела експертних знань, структурування знань, стадії отримання знань, автоматизоване набуття знань.
Методи представлення знань в СШІ

Логіка предикатів першого порядку. Псевдофізичні логіки. Правила-продукції. Семантичні мережі. Фрейми і об’єкти.
Навчання в системах штучного інтелекту

Поняття навчання та самонавчання. Класифікація методів навчання. Індуктивне навчання, навчання за аналогією, навчання на прикладах. Застосування генетичних алгоритмів в СШІ. Генетичне програмування.
Перспективи розвитку та застосування СШІ

Перспективи розвитку. Застосування СШІ.
Література

1. Дж.Ф. Люгер. Искусственный интеллект. Стратегии и методы решения сложных проблем. – М., 2003. – 864 с.

2. Бондарев В.Н., Аде Ф.Г. Искусственный интеллект. – Севастополь, СевНТУ, 2002. – 615 с.

3. Глибовець М., Олецький О. Штучний інтелект. – К. 2002. – 366 с.


 • Основи програмування та алгоритмічні мови


Створення алгоритмічних програм. Синтаксис мови Pascal

Основні етапи розв'язування задачі на комп'ютері. Поняття програми. Класифікація мов програмування. Робота в середовищі програмування. Запуск програм на виконання. Величини. Типи даних. Стандартні типи даних. Набір функцій і операцій, введених для кожного зі стандартних типів. Вказівка надання значення. Вказівки введення та виведення. Структура програми на мові програмування Паскаль. Створення найпростіших лінійних программ.
Робота в середовищі Pascal

Арифметичні вирази. Використання стандартних функцій.
Написання найпростіших алгоритмів мовою Pascal

Оператор розгалуження та його опис мовою програмування. Опис умов. Оператор вибору.

Розв'язування задач з оператором розгалуження та вибору.
Використання циклів в середовищі Pascal

Оператори повторення. Оператор циклу з параметром. Програмування алгоритмів циклічної структури. Оператори циклу з передумовою та післяумовою. Програмування вкладених циклічних структур.
Масиви в середовищі Pascal

Масиви. Введення, виведення одновимірних масивів. Розв'язування задач з використанням операторів циклу. Приклади складання програм з використанням одновимірних масивів. Двовимірні масиви. Введення, виведення двовимірних масивів. Приклади складання програм з використанням двовимірних масивів.
Робота з рядками в середовищі Pascal

Рядки. Операції роботи з рядками. Складання типових програм по обробці рядків. Стандартні процедури та функції для роботи з рядками символів.
Література

 1. Лисак Т.А. Turbo Pascal: теорія і практикум / Навчальний посібник – Львів: Інститут підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті “Львівська політехніка”, 2003. – 416 c.

 2. Глинський Я.М. Інформатика. Кн. 1. Алгоритмізація і програмування. – Львів, Деол, 2001.

 3. Руденко В.Д. Курс інформатики. Ч.2 Основи алгоритмізації та програмування. - К.: Фенікс
 • Комп’ютерні мережі

Комп’ютерні мережі

Історія розвитку комп'ютерної мережі. Класифікація мереж. Компоненти мережі. Устаткування комп'ютерних мереж.
Загальні принципи побудови мереж

Зв’язок комп’ютера з периферійними пристроями. Простий зв’язок між двома комп’ютерами. Мережні сервіси (служби) і застосування.
Фізична передача даних по лініях зв’язку

Кодування. Задачі фізичної передачі даних по лінії зв’язку. Пристрої для обміну інформацією. Модеми. Мережний адаптер (мережна картка).
Лінії зв'язку і канали передачі даних

Характеристики фізичних каналів. Безпровідні канали зв'язку. Провідні лінії зв'язку. Кабельні канали зв'язку. Скручена пара. Коаксіальний кабель. Оптоволоконні канали зв'язку.
Топологія локальних мереж

Базові топології мережі. Багатозначність поняття топології. Топологія «Загальна шина». Топологія «Зірка». Топологія «Кільце». Інші топології.
Адресація вузлів мережі

Розповсюджені схеми адресації. Апаратні адреси. Числова адреса. ІР-адреса. Особливі ІР-адреси. Автономні ІР-адреси. Символьні адреси. Відповідність між різними адресами.
Комутація

Задачі комутації. Визначення інформаційних потоків. Маршрутизація потоків. Просування потоків. Мультиплексування і де мультиплексування.
Типи комунікацій

Комутація каналів. Комутація пакетів. Дейтаграмна передача. Передача зі встановленням логічного з’єднання. Передача зі встановленням віртуального каналу. Порівняння мереж з різними комутаціями.
Поняття мережного протоколу

Механізм передачі певної одиниці інформації через мережу. Мережезалежні та мереженезалежні протоколи.
Рівні моделі OSI

Модель OSI. Прикладний рівень. Поширені прикладні протоколи. Представницький рівень. Сеансовий рівень. Транспортний рівень. Мережний рівень. Канальний рівень. Фізичний рівень.
Структуризація великих мереж

Структуризація локальної мережі. Фізична структуризація. Логічна структуризація. Мережне устаткування. Повторювач. Концентратор. Мости і комутатори. Маршрутизатор. Шлюз.
Функціональні ролі комп'ютерів в мережі

Багатошарова модель мережі. Функціональні ролі комп'ютерів в мережі. Однорангові мережі. Мережі з виділеним сервером. Гібридна мережа. Мережні служби і операційна система.
Вимоги до комп'ютерних мереж

Продуктивність. Надійність і безпека. Розширюваність і масштабованість. Прозорість. Підтримка різних видів трафіку. Керованість. Сумісність. Якість обслуговування.
Література

 1. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Основы компьютерных сетей. Учебное пособие. 1-е издание - СПб.: Питер, 2009 год, 352 стр.

 2. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2010 год, 944 стр.

 3. Буров Є. Комп'ютерні мережі. Львів, БАК, 2003. • Технології рограмування та створення програмних продуктів

Введення в розробку програмного забезпечення

Складність інформаційних систем. Розробка програмного забезпечення. Криза програмного забезпечення. Концептуальне моделювання
Життєві цикли програмного забезпечення

Модель водоспаду. Модель водоспаду із зворотнім зв'язком. Покрокова розробка. Збірка готових елементів. Спіральна модель.
Етапи розробки програмного забезпечення

Стратегічний етап. Етап визначення вимог. Функціональні вимоги. Нефункціональні вимоги. Аналіз. Етап проектування. Етап реалізації. Етап тестування. Етап установки. Етап підтримки.
Стратегічний етап

Дії стратегічного етапу. Співпраця з клієнтом. Можливості і контекст проекту. Стратегічні рішення. Вивчення доступності. Оцінка рішення. Оцінка вартості. Чинники успіху. Ефекти стратегічного етапу.
Визначення вимог

Труднощі у формулюванні вимог. Методи ототожнення вимог. Методи опису вимог.

Види вимог. Вимоги перевірки. Документ вимог. Чинники успіху.
Побудова моделі

Вимоги для конструкції моделі. Аналітична модель. Дії на етапі аналізу. Функціональне розкладання. Методологія, що використовується при створенні аналітичної моделі. Документація вимог. Чинники успіху аналізу.
Етап проектування

Цілі проектування. Специфікація аналізу результатів. Проектування інтерфейсу. Структуровані чарти/діаграми. Складова організації даних. Оптимізація проекту. Фізична структура системи. Коректність і якість проекту. Нефункціональні вимоги на етапі проектування. Ефекти етапу проектування. Детальний документ проекту.
Література

 1. Эрік Дж. Бра уде. Технологія розробки програмного забезпечення. - СПб.: Питер, 2004. – 655 с.

 2. I. Sommerville. Software Engineering, WNT 2003.

 3. L.A. Maciaszek, B.L. Liong. Practical Software Engineering, Adison-Wesley, 2005.Схожі:

«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало iconПоложення про архів затверджую ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського М. В. Загірняк " " 20 р. Загальні положення
Михайла Остроградського створено відповідно до Закону України „Про Національний архівний фонд і архівні установи” для зберігання...
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало iconЛьвівська політехніка
Формування змісту Колективного договору на 2015-2016 рр. Збір пропозицій від підрозділів та укладання проекту договору
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало iconПрограма вступного випробування з математики для вступу на перший курс навчання
Мета вступного випробування з математики оцінити ступінь пiдготовленостi абітурієнтів з математики з метою конкурсного відбору для...
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало iconПоложення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції Київського національного університету будівництва І архітектури
Київського національного університету будівництва І архітектури (далі уповноважена особа) визначається у порядку, визначеному законодавством...
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало iconПро підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф. Концепт "свободи волі" та сучасні підстави його перегляду. Проф. Карась А. Ф. Філософія як наука і навчальний предмет. Чи має сенс таке розрізнення? Проф. Лисий В. П
Про підсумки наукової роботи кафедри у 2014 р та завдання на 2015 р. Проф. Карась А. Ф
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало iconПереклад з польської мови на українську мову Договір про співпрацю
Божени Солтисек) та Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка (в особі проректора з науково-педагогічної...
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало iconІнформації на сайт нау сайт Національного авіаційного університету відображає діяльність Університету в мережі Інтернет
Сайт Національного авіаційного університету відображає діяльність Університету в мережі Інтернет
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало icon25. состав проблемных комиссий крымского государственного медицинского университета имени с. И. Георгиевского
Председатель: проф. Белоглазов В. А. – зав каф внутренней медицины №2. Зам председателя: проф. Ушаков А. В. – зав каф внутренней...
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало icon2015 р. Ректор проф. В. П. Мельник n особової справи Варіант 9 напрям „комп’ютерні науки
Вказівки: Розв’яжіть завдання і в дужках ( ) запишіть відповіді десятковим дробом. Ваші відповіді також запишіть у відповідних клітинках...
«затверджую» Ректор Національного університету «Львівська політехніка» проф. Ю. Я. Бобало iconПоложення про інтернет-портал львівського національного університету імені івана франка львів-2013 І. Загальні положення
Україні і наказів Ректора Університету від 23. 11. 2011 р. №0-122 “Про розподіл обов’язків у ректораті Університету” та від 03. 10....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©meta.coolreferat.com.ua 2000-2015
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи